Index 
Notulen
XML 84kPDF 236kWORD 67k
Donderdag 23 juli 2020 - Brussel
1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Mededeling van de Voorzitter
 4.Regeling van de werkzaamheden
 5.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 6.Samenstelling Parlement
 7.Samenstelling commissies en delegaties
 8.Conclusies van de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad van 17 tot en met 21 juli 2020 (debat)
 9.Eerste stemming
 10.Conclusies van de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad van 17 tot en met 21 juli 2020 (voortzetting van het debat)
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 13.Hervatting van de vergadering
 14.Tweede stemming
 15.Hervatting van de vergadering
 16.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 17.Stemverklaringen
 18.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 19.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)
 20.Ingekomen stukken
 21.Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 56 van het Reglement)
 22.Medeverantwoordelijke commissies (artikel 57 van het Reglement)
 23.Besluiten om de gezamenlijke commissieprocedure toe te passen (artikel 58 van het Reglement)
 24.Goedkeuring van de notulen van deze vergadering en verzending van de aangenomen teksten
 25.Rooster van de volgende vergaderingen
 26.Sluiting van de vergadering
 27.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De onderbroken zitting van vrijdag 10 juli 2020 wordt hervat.


2. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 9.33 uur geopend.


3. Mededeling van de Voorzitter

De Voorzitter deelt mee dat hij naar aanleiding van de conclusies van de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad van 17-21 juli 2020 in overleg van de Conferentie van voorzitters en overeenkomstig artikel 154, lid 4, van het Reglement heeft besloten om vandaag, van 9.30 uur tot 17.30 uur, een buitengewone vergadering bijeen te roepen, zodat het Parlement een debat kan houden en zijn standpunt kan uitdrukken over het herstelplan en het meerjarig financieel kader 2021-2027.


4. Regeling van de werkzaamheden

Het programma van het debat met de volgorde van de stemmingen is via e-mail rondgedeeld.

Hierop worden geen wijzigingen voorgesteld.

De agenda wordt aldus vastgesteld.


5. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen

De notulen van de vergaderingen van 8 juli 2020, 9 juli 2020 en 10 juli 2020 worden goedgekeurd.


6. Samenstelling Parlement

De bevoegde Duitse autoriteiten hebben kennisgegeven van de benoeming van Manuela Ripa tot lid van het Parlement, ter vervanging van Klaus Buchner, met ingang van 16 juli 2020.

Naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 19 december 2019, en rekening houdend met het besluit van de Junta Electoral Central (Spanje) van 3 januari 2020 en het besluit van de Tribunal Supremo (Spanje) van 9 januari 2020, neemt het Parlement kennis van de benoeming van Jordi Solé i Ferrando tot lid van het Parlement vanaf 3 januari 2020, ter vervanging van Oriol Junqueras i Vies, wiens zetel met ingang van 3 januari 2020 vacant is verklaard.

Het Parlement neemt kennis van hun benoeming.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, nemen Manuela Ripa en Jordi Solé i Ferrando, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring hebben afgelegd dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


7. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de Verts/ALE-Fractie de volgende besluiten tot wijziging van de samenstelling van commissies en delegaties ontvangen:

commissie ITRE: Manuela Ripa

subcommissie SEDE: Manuela Ripa

Deze besluiten worden vandaag van kracht.


8. Conclusies van de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad van 17 tot en met 21 juli 2020 (debat)

Verklaring van de Europese Raad en de Commissie: Conclusies van de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad van 17 tot en met 21 juli 2020 (2020/2732(RSP))

Vóór het debat wordt het woord gevoerd door Manfred Weber, over de situatie op de Middellandse Zee en de betrekkingen tussen de EU en Turkije.

Charles Michel (voorzitter van de Europese Raad) en Ursula von der Leyen (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Dacian Cioloş, namens de Renew-Fractie, Nicolas Bay, namens de ID-Fractie, en Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie.

(Voortzetting van het debat: punt 10 van de notulen van 23.7.2020)


9. Eerste stemming

Het Parlement stemt over de amendementen op de ontwerpresolutie B9-0229/2020: Conclusies van de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad van 17 tot en met 21 juli 2020.

Er kan worden gestemd tot 11.45 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 13.30 uur.


10. Conclusies van de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad van 17 tot en met 21 juli 2020 (voortzetting van het debat)

Verklaring van de Europese Raad en de Commissie: Conclusies van de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad van 17 tot en met 21 juli 2020 (2020/2732(RSP))

(Begin van het debat: punt 8 van de notulen van 23.7.2020)

Het woord wordt gevoerd door Roberts Zīle, namens de ECR-Fractie, Martin Schirdewan, namens de GUE/NGL-Fractie, Dino Giarrusso, niet-fractiegebonden lid, Siegfried Mureşan, Simona Bonafè en Luis Garicano.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marco Campomenosi, Rasmus Andresen, Johan Van Overtveldt, José Gusmão, Carles Puigdemont i Casamajó, Esther de Lange, Margarida Marques, Valérie Hayer, Jaak Madison, Bas Eickhout, Bogdan Rzońca, Younous Omarjee, Isabella Adinolfi, Daniel Caspary, Tiemo Wölken, Moritz Körner, Gunnar Beck, Petra De Sutter, Derk Jan Eppink, Clare Daly, Clara Ponsatí Obiols, Andrzej Halicki, Eider Gardiazabal Rubial, Guy Verhofstadt, Georg Mayer, Henrike Hahn, Peter Lundgren, Marc Botenga, Fabio Massimo Castaldo, József Szájer, eveneens over de organisatie van de stemming (de Voorzitter geeft een toelichting), Jonás Fernández, Stéphane Séjourné, Tom Vandendriessche, Tilly Metz, Carlo Fidanza, Rosa Estaràs Ferragut, Kati Piri, Katalin Cseh, Hélène Laporte, David Cormand, Angel Dzhambazki, François-Xavier Bellamy, Marek Belka, Nicola Beer, Antonio Maria Rinaldi en Helmut Geuking.

VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

Het woord wordt gevoerd door Charles Michel (voorzitter van de Europese Raad).

Het woord wordt gevoerd door Paulo Rangel, Heléne Fritzon, Dragoș Pîslaru, Kosma Złotowski, Kris Peeters, Agnes Jongerius, Ondřej Knotek, Karlo Ressler, Pierre Larrouturou, Sophia in 't Veld, Andrey Novakov, Javi López, Lídia Pereira, Udo Bullmann, Othmar Karas, Marc Angel, Maria Spyraki en Patrizia Toia.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie).

De Voorzitter bedankt de leden en de diensten van het Parlement voor de buitengewone inspanningen die zij de afgelopen moeilijke maanden hebben geleverd, waardoor zij hebben bijgedragen tot een goede werking van de Unie.

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

—   Manfred Weber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Jan Olbrycht en José Manuel Fernandes, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Eric Andrieu, Biljana Borzan en Margarida Marques, namens de S&D-Fractie, Dacian Cioloş, Luis Garicano, Valérie Hayer en Moritz Körner, namens de Renew-Fractie, Ska Keller, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun en Rasmus Andresen, namens de Verts/ALE-Fractie, Manon Aubry, Martin Schirdewan, Dimitrios Papadimoulis en José Gusmão, namens de GUE/NGL-Fractie, over de conclusies van de buitengewone Europese Raad van 17 tot en met 21 juli 2020 (2020/2732(RSP)) (B9-0229/2020);

—   Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto en Roberts Zīle, namens de ECR-Fractie, over de conclusies van de buitengewone Europese Raad van 17 tot en met 21 juli 2020 (2020/2732(RSP)) (B9-0230/2020).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12 van de notulen van 23.7.2020 (amendementen), punt 16 van de notulen van 23.7.2020 (eindstemming)

(De vergadering wordt om 12.55 uur geschorst.)


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

11. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 13.32 uur hervat.


12. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming over de amendementen op:

Conclusies van de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad van 17 tot en met 21 juli 2020
Ontwerpresolutie B9-0229/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0206)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 1)

(De vergadering wordt om 13.36 uur geschorst.)


VOORZITTER: Katarina BARLEY
Ondervoorzitter

13. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 14.29 uur hervat.


14. Tweede stemming

Het Parlement houdt een eindstemming over de ontwerpresolutie B9-0229/2020: Conclusies van de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad van 17 tot en met 21 juli 2020

Er kan worden gestemd tot 15.45 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 17.30 uur.

(De vergadering wordt om 14.30 uur geschorst.)


VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

15. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 17.32 uur hervat.


16. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de eindstemming over:

Conclusies van de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad van 17 tot en met 21 juli 2020
Ontwerpresolutie B9-0229/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0206)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 1)

(Ontwerpresolutie B9-0230/2020 komt te vervallen.)


17. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina’s van de leden op de website van het Parlement.

Bij wijze van uitzondering worden er stemverklaringen van maximaal 400 woorden aanvaard.


18. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage bij de notulen van de vergadering wordt gevoegd en beschikbaar is op de website van het Parlement. Zij worden alleen ter informatie vermeld en veranderen niets aan de uitslag van de stemming zoals die in de plenaire vergadering is bekendgemaakt.

Het document wordt regelmatig tot uiterlijk twee weken na de vergaderperiode bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag afgesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


19. Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de nationale maxima en de nettomaxima voor rechtstreekse betalingen voor bepaalde lidstaten voor het kalenderjaar 2020 (C(2020)04552 - 2020/2716(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 10 juli 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 658/2014 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de aanpassing aan het inflatiepercentage van de aan het Europees Geneesmiddelenbureau te betalen vergoedingen voor het uitvoeren van geneesmiddelenbewakingsactiviteiten inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik (C(2020)04635 - 2020/2725(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/1700 van het Europees Parlement en de Raad door vaststelling van het aantal en de benamingen van de variabelen voor het domein van het gebruik van informatie- en communicatietechnologie voor het referentiejaar 2021 (C(2020)04670 - 2020/2727(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: EMPL

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het stellen en vrijgeven van zekerheden bij het beheer van tariefcontingenten op basis van de chronologische volgorde van indiening van de aanvragen (C(2020)04688 - 2020/2724(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad teneinde bepaalde drugsprecursoren op te nemen in de lijst van geregistreerde stoffen (C(2020)04691 - 2020/2728(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlage bij Verordening (EU) 2019/452 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie (C(2020)04721 - 2020/2718(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: INTA, ITRE (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft door de Europese Autoriteit voor effecten en markten aan in derde landen gevestigde centrale tegenpartijen te berekenen vergoedingen (C(2020)04891 - 2020/2720(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de door de ESMA in aanmerking te nemen criteria om te beslissen of een in een derde land gevestigde centrale tegenpartij voor de financiële stabiliteit van de Unie of voor een of meer van haar lidstaten systeemrelevant is of waarschijnlijk systeemrelevant zal worden (C(2020)04892 - 2020/2726(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de door de ESMA bij de beoordeling van door CTP’s uit derde landen ingediende verzoeken om de status van vergelijkbare conformiteit van CTP’s te beoordelen minimumelementen en de uitvoeringsbepalingen en voorwaarden voor die beoordeling (C(2020)04895 - 2020/2729(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON


20. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 514/2014 van het Europees Parlement en de Raad wat de vrijmakingsprocedure betreft (COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de Inter-Amerikaanse Commissie voor tropische tonijn en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 520/2007 van de Raad (COM(2020)0308 - C9-0203/2020 - 2020/0139(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, van het Reglement raadpleegt de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel.

verwezen naar

bevoegd :

PECH

advies :

ENVI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende grensoverschrijdende betalingen in de Unie (codificatie) (COM(2020)0323 - C9-0204/2020 - 2020/0145(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, van het Reglement raadpleegt de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel.

verwezen naar

bevoegd :

JURI

- Besluit van de Raad inzake de sluiting van de Overeenkomst inzake de veiligheid van de burgerluchtvaart tussen de Europese Unie en Japan (09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

TRAN


21. Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 56 van het Reglement)

commissie FEMM

- Vaststelling van het programma “InvestEU” (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG, ECON
advies: EMPL, REGI, CULT, FEMM, ENVI (artikel 57 van het Reglement), ITRE (artikel 57 van het Reglement), TRAN (artikel 57 van het Reglement)

- Oprichting van een programma voor Unie-optreden op het gebied van gezondheid - voor de periode 2021-2017 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 282/2014 (“EU4Health Programma”) (COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: BUDG, EMPL, ITRE, IMCO, FEMM

commissies FEMM, CONT

- Oprichting van een Herstelfaciliteit (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG, ECON
advies: CONT, IMCO, REGI, FEMM, EMPL (artikel 57 van het Reglement), ENVI (artikel 57 van het Reglement), ITRE (artikel 57 van het Reglement), TRAN (artikel 57 van het Reglement)

commissie LIBE

- Wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 inzake uitzonderlijke aanvullende middelen en uitvoeringsbepalingen ten behoeve van de doelstelling “Investeren in groei en werkgelegenheid” om de crisis tegen te gaan in de context van de COVID-19 epidemie ter voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie (REACT-EU) (COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: REGI
advies: BUDG, CONT, ENVI, ITRE, TRAN, CULT, LIBE, EMPL (artikel 57 van het Reglement)

commissie JURI

- Wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming (COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: AFET, BUDG, REGI, JURI (artikel 40 van het Reglement), DEVE (artikel 57 van het Reglement)


22. Medeverantwoordelijke commissies (artikel 57 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 22 juli 2020)

commissies BUDG, ECON

- Vaststelling van het programma “InvestEU” (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
(advies: EMPL, ENVI (artikel 57 van het Reglement), ITRE (artikel 57 van het Reglement), TRAN (artikel 57 van het Reglement), REGI, CULT, FEMM)

- Wijziging van Verordening (EU) nr. 2015/1017 wat betreft de invoering van een instrument voor solvabiliteitssteun (COM(2020)0404 - C9-0156/2020 - 2020/0106(COD))
(advies: CONT, EMPL, ENVI (artikel 57 van het Reglement), ITRE (artikel 57 van het Reglement), IMCO, TRAN (artikel 57 van het Reglement), REGI)

- Oprichting van een Herstelfaciliteit (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
(advies: CONT, EMPL (artikel 57 van het Reglement), ENVI (artikel 57 van het Reglement), ITRE (artikel 57 van het Reglement), IMCO, TRAN (artikel 57 van het Reglement), REGI, FEMM)

commissie ENVI

- Wijziging van Besluit nr.1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming (COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD))
(advies: AFET, DEVE (artikel 57 van het Reglement), BUDG, REGI, JURI (artikel 40 van het Reglement))

commissie REGI

- Wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 inzake uitzonderlijke aanvullende middelen en uitvoeringsbepalingen ten behoeve van de doelstelling “Investeren in groei en werkgelegenheid” om de crisis tegen te gaan in de context van de COVID-19 epidemie ter voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie (REACT-EU) (COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD))
(advies: BUDG, CONT, EMPL (artikel 57 van het Reglement), ENVI, ITRE, TRAN, CULT, LIBE)


23. Besluiten om de gezamenlijke commissieprocedure toe te passen (artikel 58 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 22 juli 2020)

- Vaststelling van het programma “InvestEU” (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
commissies: BUDG, ECON
(advies: EMPL, ENVI (artikel 57 van het Reglement), ITRE (artikel 57 van het Reglement), TRAN (artikel 57 van het Reglement), REGI, CULT, FEMM)

- Wijziging van Verordening (EU) nr. 2017/1601 tot oprichting van een Europees Fonds voor Duurzame Ontwikkeling (EFSD), de EFSD Garantie en het EFSD Garantiefonds (COM(2020)0407 - C9-0147/2020 - 2020/0107(COD))
commissies: AFET, DEVE, BUDG
(advies: CONT)

- Wijziging van Verordening (EU) nr. 2015/1017 wat betreft de invoering van een instrument voor solvabiliteitssteun (COM(2020)0404 - C9-0156/2020 - 2020/0106(COD))
commissies: BUDG, ECON
(advies: CONT, EMPL, ENVI (artikel 57 van het Reglement), ITRE (artikel 57 van het Reglement), IMCO, TRAN (artikel 57 van het Reglement), REGI)

- Oprichting van een Herstelfaciliteit (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
commissies: BUDG, ECON
(advies: CONT, EMPL (artikel 57 van het Reglement), ENVI (artikel 57 van het Reglement), ITRE (artikel 57 van het Reglement), IMCO, TRAN (artikel 57 van het Reglement), REGI, FEMM)

- Oprichting van een instrument voor Technische Bijstand. (COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD))
commissies: BUDG, ECON
(advies: EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, FEMM)

- Leenfaciliteit voor de overheidssector in het kader van het mechanisme voor een rechtvaardige transitie (COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD))
commissies: BUDG, ECON
(advies: EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI)


24. Goedkeuring van de notulen van deze vergadering en verzending van de aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 202, lid 3, van het Reglement worden de notulen van deze vergadering ter goedkeuring voorgelegd aan het Parlement bij de hervatting van de volgende vergadering.

Met instemming van het Parlement wordt de tijdens deze vergadering aangenomen resolutie nu aan de ontvangers toegezonden.


25. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 14 september 2020 t/m 17 september 2020.


26. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 17.33 uur gesloten.


27. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adinolfi Isabella, Andresen Rasmus, Angel Marc, Ansip Andrus, Arena Maria, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Bizzotto Mara, Bonafè Simona, Botenga Marc, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Bullmann Udo, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cormand David, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, De Sutter Petra, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gálvez Muñoz Lina, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Groothuis Bart, Gusmão José, Hahn Henrike, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hayer Valérie, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hlaváček Martin, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jongerius Agnes, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Keller Fabienne, Keller Ska, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kopacz Ewa, Körner Moritz, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Limmer Sylvia, López Javi, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Manders Antonius, Marques Margarida, Martusciello Fulvio, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Metz Tilly, Miller Leszek, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Novakov Andrey, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pieper Markus, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Puigdemont i Casamajó Carles, Rangel Paulo, Reil Guido, Ressler Karlo, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schirdewan Martin, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tax Vera, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tovaglieri Isabella, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Voss Axel, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma

Verontschuldigd:

Mebarek Nora, Søgaard-Lidell Linea

Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie is er een systeem ingevoerd voor stemming op afstand (zie het besluit van het Bureau van 20 maart 2020 tot aanvulling van zijn besluit van 3 mei 2004 over instructies voor de stemmingen). De namen van de leden die hebben deelgenomen aan de stemming staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage gaat bij de notulen van de vergadering en beschikbaar is op de website van het Parlement.

Laatst bijgewerkt op: 8 april 2021Juridische mededeling - Privacybeleid