Indeks 
Protokół
XML 82kPDF 238kWORD 67k
Czwartek, 23 lipca 2020 r. - Bruksela
1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Komunikat Przewodniczącego
 4.Porządek obrad
 5.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 6.Skład Parlamentu
 7.Skład komisji i delegacji
 8.Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r. (debata)
 9.Pierwsza część głosowania
 10.Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r. (ciąg dalszy debaty)
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Ogłoszenie wyników głosowania
 13.Wznowienie posiedzenia
 14.Druga część głosowania
 15.Wznowienie posiedzenia
 16.Ogłoszenie wyników głosowania
 17.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 18.Korekty i zamiary głosowania
 19.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)
 20.Składanie dokumentów
 21.Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu)
 22.Zaangażowane komisje (art. 57 Regulaminu)
 23.Decyzje o zastosowaniu procedury wspólnych posiedzeń komisji (art. 58 Regulaminu)
 24.Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów
 25.Kalendarz następnych posiedzeń
 26.Zamknięcie posiedzenia
 27.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Sesja zawieszona w piątek 10 lipca 2020 r. została wznowiona.


2. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.33.


3. Komunikat Przewodniczącego

Przewodniczący poinformował, że w związku z konkluzjami szczytu Rady Europejskiej z dni 17–21 lipca 2020 r. w porozumieniu z Konferencją Przewodniczących i zgodnie z art. 54 ust. 4 Regulaminu podjął decyzję o zwołaniu posiedzenia nadzwyczajnego w dniu dzisiejszym w godz. 9.30–17.30, by Parlament mógł przeprowadzić debatę i przedstawić swoje stanowisko na temat planu odbudowy i wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027.


4. Porządek obrad

Program debaty wraz z porządkiem głosowania rozesłano pocztą elektroniczną.

Nie zgłoszono żadnej propozycji zmian.

Niniejszym ustalono porządek obrad.


5. Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń

Zatwierdzono protokoły posiedzeń z 8, 9 i 10 lipca 2020 r.


6. Skład Parlamentu

Właściwe organy niemieckie powiadomiły o wyborze Manueli Ripy w miejsce Klausa Buchnera na posłankę do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 16 lipca 2020 r.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 grudnia 2019 r. oraz przy uwzględnieniu decyzji hiszpańskiej Centralnej Komisji Wyborczej z 3 stycznia 2020 r. i decyzji hiszpańskiego Sądu Najwyższego z 9 stycznia 2020 r. Parlament odnotował wybór Jordiego Solé i Ferrando na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od 3 stycznia 2020 r., w miejsce Oriola Junquerasa i Viesa, na którego miejscu stwierdzono wakat od 3 stycznia 2020 r.

Parlament odnotował wybór wyżej wymienionych na posłów.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Manuela Ripa oraz Jordi Solé i Ferrando biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia pisemnego oświadczenia, stwierdzającego, że nie sprawują żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.


7. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy Verts/ALE następujące decyzje zmieniające skład komisji i delegacji:

komisja ITRE: Manuela Ripa

podkomisja SEDE: Manuela Ripa

Decyzje te wchodzą w życie z dniem dzisiejszym.


8. Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r. (debata)

Oświadczenie Rady Europejskiej i Komisji: Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r. (2020/2732(RSP))

Przed debatą głos zabrał Manfred Weber w sprawie sytuacji na Morzu Śródziemnym i stosunków między UE a Turcją.

Charles Michel (przewodniczący Rady Europejskiej) i Ursula von der Leyen (przewodnicząca Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Dacian Cioloş w imieniu grupy Renew, Nicolas Bay w imieniu grupy ID i Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE.

(Ciąg dalszy debaty: pkt 10 protokołu z dnia 23.7.2020 r.)


9. Pierwsza część głosowania

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do projektu rezolucji B9-0229/2020: Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r.

Głosowanie będzie otwarte do godz. 11.45.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 13.30.


10. Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r. (ciąg dalszy debaty)

Oświadczenie Rady Europejskiej i Komisji: Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r. (2020/2732(RSP))

(Pierwsza część debaty: pkt 8 protokołu z dnia 23.7.2020 r.)

Głos zabrali: Roberts Zīle w imieniu grupy ECR, Martin Schirdewan w imieniu grupy GUE/NGL, Dino Giarrusso niezrzeszony, Siegfried Mureşan, Simona Bonafè i Luis Garicano.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Marco Campomenosi, Rasmus Andresen, Johan Van Overtveldt, José Gusmão, Carles Puigdemont i Casamajó, Esther de Lange, Margarida Marques, Valérie Hayer, Jaak Madison, Bas Eickhout, Bogdan Rzońca, Younous Omarjee, Isabella Adinolfi, Daniel Caspary, Tiemo Wölken, Moritz Körner, Gunnar Beck, Petra De Sutter, Derk Jan Eppink, Clare Daly, Clara Ponsatí Obiols, Andrzej Halicki, Eider Gardiazabal Rubial, Guy Verhofstadt, Georg Mayer, Henrike Hahn, Peter Lundgren, Marc Botenga, Fabio Massimo Castaldo, József Szájer, również w sprawie organizacji głosowania (Przewodnicząca udzieliła wyjaśnień), Jonás Fernández, Stéphane Séjourné, Tom Vandendriessche, Tilly Metz, Carlo Fidanza, Rosa Estaràs Ferragut, Kati Piri, Katalin Cseh, Hélène Laporte, David Cormand, Angel Dzhambazki, François-Xavier Bellamy, Marek Belka, Nicola Beer, Antonio Maria Rinaldi i Helmut Geuking.

PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący

Głos zabrał Charles Michel (przewodniczący Rady Europejskiej).

Głos zabrali: Paulo Rangel, Heléne Fritzon, Dragoş Pîslaru, Kosma Złotowski, Kris Peeters, Agnes Jongerius, Ondřej Knotek, Karlo Ressler, Pierre Larrouturou, Sophia in 't Veld, Andrey Novakov, Javi López, Lídia Pereira, Udo Bullmann, Othmar Karas, Marc Angel, Maria Spyraki i Patrizia Toia.

Głos zabrał Johannes Hahn (członek Komisji).

Przewodniczący podziękował posłom i pracownikom Parlamentu za nadzwyczajne zaangażowanie w ciągu ostatnich, trudnych miesięcy, które przyczyniło się do właściwego funkcjonowania Unii.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Manfred Weber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Jan Olbrycht i José Manuel Fernandes, w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Eric Andrieu, Biljana Borzan i Margarida Marques, w imieniu grupy S&D, Dacian Cioloş, Luis Garicano, Valérie Hayer i Moritz Körner, w imieniu grupy Renew, Ska Keller, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun i Rasmus Andresen, w imieniu grupy Verts/ALE, Manon Aubry, Martin Schirdewan, Dimitrios Papadimoulis i José Gusmão, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie konkluzji z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r. (2020/2732(RSP)) (B9-0229/2020);

—   Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto i Roberts Zīle, w imieniu grupy ECR, w sprawie konkluzji z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r. (2020/2732(RSP)) (B9-0230/2020).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12 protokołu z dnia 23.7.2020 r. (poprawki), pkt 16 protokołu z dnia 23.7.2020 r. (głosowanie końcowe)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.55.)


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

11. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 13.32.


12. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania nad poprawkami do następującego dokumentu:

Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r.
Projekt rezolucji B9-0229/2020

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0206)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.36.)


PRZEWODNICTWO: Katarina BARLEY
Wiceprzewodnicząca

13. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 14.29.


14. Druga część głosowania

Parlament przystąpi do głosowania końcowego nad projektem rezolucji B9-0229/2020: Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r.

Głosowanie będzie otwarte do godz. 15.45.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 17.30.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.30.)


PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący

15. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 17.32.


16. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania końcowego:

Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r.
Projekt rezolucji B9-0229/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0206)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

(Projekt rezolucji B9-0230/2020 stał się bezprzedmiotowy.)


17. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu w rozumieniu art. 194 Regulaminu figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

W drodze wyjątku przyjmuje się wyjaśnienia o długości do 400 słów.


18. Korekty i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania są zawarte w dokumencie „Wyniki głosowań imiennych” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu. Są one publikowane jedynie tytułem informacji i nie wpływają na wynik głosowania ogłoszony na posiedzeniu plenarnym.

Dokument ten jest regularnie aktualizowany przez maksymalnie dwa tygodnie po zakończeniu sesji miesięcznej.

Po upływie tego terminu lista korekt i zamiarów głosowania zostaje zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


19. Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do pułapów krajowych i pułapów netto płatności bezpośrednich dla niektórych państw członkowskich na rok kalendarzowy 2020 (C(2020)04552 - 2020/2716(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od 10 lipca 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 658/2014 w odniesieniu do dostosowania do stopy inflacji wysokości opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Leków za prowadzenie działań z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (C(2020)04635 - 2020/2725(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od 14 lipca 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 przez określenie liczby i nazw zmiennych dla dziedziny „korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych” dla roku odniesienia 2021 (C(2020)04670 - 2020/2727(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od 14 lipca 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do składania i zwalniania zabezpieczeń w ramach zarządzania kontyngentami taryfowymi w oparciu o porządek chronologiczny składania wniosków (C(2020)04688 - 2020/2724(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od 14 lipca 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 w odniesieniu do włączenia niektórych prekursorów narkotyków do wykazu substancji sklasyfikowanych (C(2020)04691 - 2020/2728(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od 14 lipca 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/452 z dnia 19 marca 2019 r. ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii (C(2020)04721 - 2020/2718(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od 13 lipca 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA, ITRE (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od kontrahentów centralnych mających siedzibę w państwach trzecich (C(2020)04891 - 2020/2720(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od 14 lipca 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do kryteriów, które ESMA powinien brać pod uwagę w celu ustalenia, czy kontrahent centralny z siedzibą w państwie trzecim ma lub może mieć systemowe znaczenie dla stabilności finansowej Unii lub co najmniej jednego z jej państw członkowskich (C(2020)04892 - 2020/2726(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od 14 lipca 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do minimum elementów, które muszą zostać ocenione przez ESMA podczas oceny wniosków CCP z państw trzecich w sprawie spełnienia porównywalnych wymogów, oraz w odniesieniu do sposobów i warunków przeprowadzenia tej oceny (C(2020)04895 - 2020/2729(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od 14 lipca 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON


20. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 w odniesieniu do procedury umorzenia (COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze objętym Konwencją ustanawiającą Międzyamerykańską Komisję ds. Tuńczyka Tropikalnego oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 520/2007 (COM(2020)0308 - C9-0203/2020 – 2020/0139(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na temat tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

ENVI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie płatności transgranicznych w Unii (tekst jednolity) (COM(2020)0323 - C9-0204/2020 – 2020/0145(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na temat tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Decyzja Rady dotycząca zawarcia Umowy w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego między Unią Europejską a Japonią (09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN


21. Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu)

komisja FEMM

- Ustanowienie Programu InvestEU (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG, ECON
opinia: EMPL, REGI, CULT, FEMM, ENVI (art. 57 Regulaminu), ITRE (art. 57 Regulaminu), TRAN (art. 57 Regulaminu)

- Ustanowienie Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021–2027 oraz uchylenie rozporządzenia (UE) nr 282/2014 („Program UE dla zdrowia”) (COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: BUDG, EMPL, ITRE, IMCO, FEMM

komisje FEMM, CONT

- Ustanowienie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG, ECON
opinia: CONT, IMCO, REGI, FEMM, EMPL (art. 57 Regulaminu), ENVI (art. 57 Regulaminu), ITRE (art. 57 Regulaminu), TRAN (art. 57 Regulaminu)

komisja LIBE

- Zmiana rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do nadzwyczajnych zasobów dodatkowych i przepisów wykonawczych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, aby zapewnić pomoc na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU) (COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: REGI
opinia: BUDG, CONT, ENVI, ITRE, TRAN, CULT, LIBE, EMPL (art. 57 Regulaminu)

komisja JURI

- Zmiana decyzji nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: AFET, BUDG, REGI, JURI (art. 40 Regulaminu), DEVE (art. 57 Regulaminu)


22. Zaangażowane komisje (art. 57 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 22 lipca 2020)

komisje BUDG, ECON

- Ustanowienie Programu InvestEU (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
(opinia: EMPL, ENVI (art. 57 Regulaminu), ITRE (art. 57 Regulaminu), TRAN (art. 57 Regulaminu), REGI, CULT, FEMM)

- Zmiana rozporządzenia (UE) 2015/1017 w odniesieniu do utworzenia instrumentu wsparcia wypłacalności (COM(2020)0404 - C9-0156/2020 - 2020/0106(COD))
(opinia: CONT, EMPL, ENVI (art. 57 Regulaminu), ITRE (art. 57 Regulaminu), IMCO, TRAN (art. 57 Regulaminu), REGI)

- Ustanowienie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
(opinia: CONT, EMPL (art. 57 Regulaminu), ENVI (art. 57 Regulaminu), ITRE (art. 57 Regulaminu), IMCO, TRAN (art. 57 Regulaminu), REGI, FEMM)

komisja ENVI

- Zmiana decyzji nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD))
(opinia: AFET, DEVE (art. 57 Regulaminu), BUDG, REGI, JURI) (art. 40 Regulaminu)

komisja REGI

- Zmiana rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do nadzwyczajnych zasobów dodatkowych i przepisów wykonawczych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, aby zapewnić pomoc na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU) (COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD))
(opinia: BUDG, CONT, EMPL (art. 57 Regulaminu), ENVI, ITRE, TRAN, CULT, LIBE)


23. Decyzje o zastosowaniu procedury wspólnych posiedzeń komisji (art. 58 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 22 lipca 2020)

- Ustanowienie Programu InvestEU (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
komisje: BUDG, ECON
(opinia: EMPL, ENVI (art. 57 Regulaminu), ITRE (art. 57 Regulaminu), TRAN (art. 57 Regulaminu), REGI, CULT, FEMM)

- Zmiana rozporządzenia (UE) 2017/1601 w sprawie ustanowienia Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR), gwarancji EFZR i funduszu gwarancyjnego EFZR (COM(2020)0407 - C9-0147/2020 - 2020/0107(COD))
komisje: AFET, DEVE, BUDG
(opinia: CONT)

- Zmiana rozporządzenia (UE) 2015/1017 w odniesieniu do utworzenia instrumentu wsparcia wypłacalności (COM(2020)0404 - C9-0156/2020 - 2020/0106(COD))
komisje: BUDG, ECON
(opinia: CONT, EMPL, ENVI (art. 57 Regulaminu), ITRE (art. 57 Regulaminu), IMCO, TRAN (art. 57 Regulaminu), REGI)

- Ustanowienie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
komisje: BUDG, ECON
(opinia: CONT, EMPL (art. 57 Regulaminu), ENVI (art. 57 Regulaminu), ITRE (art. 57 Regulaminu), IMCO, TRAN (art. 57 Regulaminu), REGI, FEMM)

- Ustanowienie Instrumentu Wsparcia Technicznego (COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD))
komisje: BUDG, ECON
(opinia: EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, FEMM)

- Instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji (COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD))
komisje: BUDG, ECON
(opinia: EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI)


24. Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów

Zgodnie z art. 202 ust. 3 Regulaminu protokół bieżącego posiedzenia zostanie przedłożony Parlamentowi do zatwierdzenia na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu rezolucja przyjęta podczas bieżącej sesji zostanie niezwłocznie przekazana adresatom.


25. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się od 14 do 17 września 2020 r.


26. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 17.33.


27. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adinolfi Isabella, Andresen Rasmus, Angel Marc, Ansip Andrus, Arena Maria, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Bizzotto Mara, Bonafè Simona, Botenga Marc, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Bullmann Udo, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cormand David, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, De Sutter Petra, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gálvez Muñoz Lina, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Groothuis Bart, Gusmão José, Hahn Henrike, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hayer Valérie, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hlaváček Martin, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jongerius Agnes, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Keller Fabienne, Keller Ska, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kopacz Ewa, Körner Moritz, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Limmer Sylvia, López Javi, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Manders Antonius, Marques Margarida, Martusciello Fulvio, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Metz Tilly, Miller Leszek, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Novakov Andrey, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pieper Markus, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Puigdemont i Casamajó Carles, Rangel Paulo, Reil Guido, Ressler Karlo, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schirdewan Martin, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tax Vera, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tovaglieri Isabella, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Voss Axel, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma

Nieobecność usprawiedliwiona:

Mebarek Nora, Søgaard-Lidell Linea

W związku z pandemią COVID-19 wprowadzono zdalny system głosowania (zob. Decyzja Prezydium z dnia 20 marca 2020 r. uzupełniająca decyzję z dnia 3 maja 2004 r. w sprawie zasad głosowania). Nazwiska posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu, zapisano w dokumencie „Wyniki głosowania imiennego” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu.

Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności