Zoznam 
Zápisnica
PDF 245kWORD 68k
Štvrtok, 23. júla 2020 - BruselPrechodná verzia
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Oznámenie predsedníctva
 4.Program práce
 5.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 6.Zloženie Parlamentu
 7.Zloženie výborov a delegácií
 8.Závery z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady 17. – 21. júla 2020 (rozprava)
 9.Prvé hlasovanie
 10.Závery z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady 17. – 21. júla 2020 (pokračovanie rozpravy)
 11.Pokračovanie rokovania
 12.Oznámenie výsledkov hlasovania
 13.Pokračovanie rokovania
 14.Druhé hlasovanie
 15.Pokračovanie rokovania
 16.Oznámenie výsledkov hlasovania
 17.Vysvetlenia hlasovania
 18.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 19.Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 20.Predloženie dokumentov
 21.Zmeny v pridelení výborom (článok 56 rokovacieho poriadku)
 22.Pridružené výbory (článok 57 rokovacieho poriadku)
 23.Rozhodnutia o uplatnení postupu spoločných výborov (článok 58 rokovacieho poriadku)
 24.Schválenie zápisnice z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov
 25.Termíny nasledujúcich rokovaní
 26.Skončenie rokovania
 27.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Zasadanie prerušené v piatok 10. júla 2020 pokračuje.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.33 h.


3. Oznámenie predsedníctva

Predseda oznámil, že v nadväznosti na závery mimoriadneho zasadnutia Európskej rady zo 17. až 21. júla 2020 po dohode s Konferenciou predsedov a v súlade s článkom 154 ods. 4 rokovacieho poriadku sa rozhodol zvolať dnes mimoriadnu schôdzu od 9.30 do 17. 30 h, aby Parlament mohol viesť rozpravu a vyjadriť svoju pozíciu k plánu obnovy a viacročnému finančnému rámcu na roky 2021 – 2027.


4. Program práce

Program rozpravy s poradím hlasovania na tomto mimoriadnom zasadní bol rozoslaný elektronickou poštou.

Nebol predložený žiaden pozmeňujúci návrh.

Týmto bol stanovený program práce.


5. Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní

Zápisnice z rokovaní konaných 8. júla 2020, 9. júla 2020 a 10. júla 2020 boli schválené.


6. Zloženie Parlamentu

Príslušné nemecké úrady oznámili, že Manuela Ripa bola s účinnosťou od 16. júla 2020 zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Klausa Buchnera.

V nadväznosti na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 19. decembra 2019 a vzhľadom na rozhodnutie španielskej Ústrednej volebnej komisie z 3. januára 2020 a na rozhodnutie španielskeho Najvyššieho súdu z 9. januára 2020 Parlament vzal na vedomie, že Jordi Solé i Ferrando bol zvolený za poslanca Európskeho parlamentu s účinnosťou od 3. januára 2020 a vo funkcii nahrádza Oriola Junquerasa i Viesa, ktorého mandát bol vyhlásený za uvoľnený s účinnosťou od 3. januára 2020.

Parlament to vzal na vedomie.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku zaujmú Manuela Ripa a Jordi Solé i Ferrando miesto v Parlamente a jeho orgánoch a požívajú všetky práva s tým spojené, kým nebudú preskúmané osvedčenia o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia v akomkoľvek spore, za predpokladu, že vopred predložili vyhlásenie o tom, že nevykonávajú žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca Európskeho parlamentu.


7. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny Verts/ALE nasledujúce rozhodnutia, ktorými sa mení zloženie výborov a delegácií:

výbor ITRE: Manuela Ripa

podvýbor SEDE: Manuela Ripa

Tieto rozhodnutia nadobúdajú účinnosť dnešným dňom.


8. Závery z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady 17. – 21. júla 2020 (rozprava)

Vyhlásenia Európskej rady a Komisie: Závery z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady 17. – 21. júla 2020 (2020/2732(RSP))

Pred rozpravou vystúpil Manfred Weber k situácii v Stredomorí a vzťahom medzi EÚ a Tureckom.

Charles Michel (predseda Európskej rady) a Ursula von der Leyen (predsedníčka Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Dacian Cioloş v mene skupiny Renew, Nicolas Bay v mene skupiny ID a Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE.

(Pokračovanie rozpravy: bod 10 zápisnice zo dňa 23.7.2020)


9. Prvé hlasovanie

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch k návrhu uznesenia B9-0229/2020: Závery z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady 17. – 21. júla 2020.

Hlasovať je možné do 11.45 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené o 13.30 h.


10. Závery z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady 17. – 21. júla 2020 (pokračovanie rozpravy)

Vyhlásenia Európskej rady a Komisie: Závery z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady 17. – 21. júla 2020 (2020/2732(RSP))

(Začiatok rozpravy: bod 8 zápisnice zo dňa 23.7.2020)

Vystúpili títo poslanci: Roberts Zīle v mene skupiny ECR, Martin Schirdewan v mene skupiny GUE/NGL, Dino Giarrusso – nezaradený poslanec, Siegfried Mureşan, Simona Bonafè a Luis Garicano.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Marco Campomenosi, Rasmus Andresen, Johan Van Overtveldt, José Gusmão, Carles Puigdemont i Casamajó, Esther de Lange, Margarida Marques, Valerie Hayer, Jaak Madison, Bas Eickhout, Bogdan Rzońca, Younous Omarjee, Isabella Adinolfi, Daniel Caspary, Tiemo Wölken, Moritz Körner, Gunnar Beck, Petra De Sutter, Derk Jan Eppink, Clare Daly, Clara Ponsatí Obiols, Andrzej Halicki, Eider Gardiazabal Rubial, Guy Verhofstadt, Georg Mayer, Henrike Hahn, Peter Lundgren, Marc Botenga, Fabio Massimo Castaldo, József Szájer rovnako k organizácii hlasovania (predsedajúca poskytla spresnenia), Jonás Fernández, Stéphane Séjourné, Tom Vandendriessche, Tilly Metz, Carlo Fidanza, Rosa Estaràs Ferragut, Kati Piri, Katalin Cseh, Hélène Laporte, David Cormand, Angel Dzhambazki, François-Xavier Bellamy, Marek Belka, Nicola Beer, Antonio Maria Rinaldi a Helmut Geuking.

PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

V rozprave vystúpil Charles Michel (predseda Európskej rady).

Vystúpili títo poslanci: Paulo Rangel, Heléne Fritzon, Dragoș Pîslaru, Kosma Złotowski, Kris Peeters, Agnes Jongerius, Ondřej Knotek, Karlo Ressler, Pierre Larrouturou, Sophia in 't Veld, Andrey Novakov, Javi López, Lídia Pereira, Udo Bullmann, Othmar Karas, Marc Angel, Maria Spyraki a Patrizia Toia.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie).

Predseda poďakoval poslancom a útvarom Parlamentu za mimoriadne úsilie, ktoré vyvinuli v uplynulých náročných mesiacoch, čím prispeli k riadnemu fungovaniu Únie.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Manfred Weber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Jan Olbrycht a José Manuel Fernandes, v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Eric Andrieu, Biljana Borzan a Margarida Marques, v mene skupiny S&D, Dacian Cioloş, Luis Garicano, Valérie Hayer a Moritz Körner, v mene skupiny Renew, Ska Keller, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun a Rasmus Andresen, v mene skupiny Verts/ALE, Manon Aubry, Martin Schirdewan, Dimitrios Papadimoulis a José Gusmão, v mene skupiny GUE/NGL, o záveroch z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady 17. až 21. júla 2020 (2020/2732(RSP)) (B9-0229/2020);

—   Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto a Roberts Zīle, v mene skupiny ECR, o záveroch z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady 17. až 21. júla 2020 (2020/2732(RSP)) (B9-0230/2020).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12 zápisnice zo dňa 23.7.2020 (pozmeňujúce návrhy), bod 16 zápisnice zo dňa 23.7.2020 (záverečné hlasovanie)

(Rokovanie bolo prerušené o 12.55 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

11. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 13.32 h.


12. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predseda oznámil výsledky hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch týkajúcich sa dokumentu:

Závery z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady 17. – 21. júla 2020
Návrh uznesenia B9-0229/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA-PROV(2020)0206)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

(Rokovanie bolo prerušené o 13.36 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Katarina BARLEY
podpredsedníčka

13. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 14.29 h.


14. Druhé hlasovanie

Parlament pristúpil k záverečnému hlasovaniu o návrhu uznesenia B9-0229/2020: Závery z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady 17. – 21. júla 2020

Hlasovať je možné do 15.45 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené o 17.30 h.

(Rokovanie bolo prerušené o 14.30 h.)


PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

15. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 17.32 h.


16. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predseda oznámil výsledky záverečného hlasovania o dokumente:

Závery z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady 17. – 21. júla 2020
Návrh uznesenia B9-0229/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA-PROV(2020)0206)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

(Návrh uznesenia B9-0230/2020 sa stal bezpredmetným.)


17. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenie hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Výnimočne bude možné podať vysvetlenia hlasovania obsahujúce najviac 400 slov.


18. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovania podľa mien“, ktorý je prílohou k zápisnici z rokovania a je k dispozícii na webovom sídle Parlamentu. Uvádzajú sa len na informačné účely a nemenia nič na výsledku hlasovania, ktorý bol oznámený v pléne.

Tento dokument sa pravidelne aktualizuje najviac počas dvoch týždňov po schôdzi.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


19. Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o vnútroštátne a čisté stropy priamych platieb pre určité členské štáty na kalendárny rok 2020 (C(2020)04552 - 2020/2716(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 10. júla 2020

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 658/2014, pokiaľ ide o úpravu súm poplatkov, ktoré sa majú uhrádzať Európskej agentúre pre lieky, podľa miery inflácie, za vykonávanie sledovania bezpečnosti liekov na humánne použitie (C(2020)04635 - 2020/2725(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2020

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1700 spresnením počtu a názvov premenných v štatistickej doméne „využívanie informačných a komunikačných technológií“ za referenčný rok 2021 (C(2020)04670 - 2020/2727(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2020

predložené gestorskému výboru: EMPL

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o zloženie a uvoľnenie zábezpek pri správe colných kvót podľa chronologického poradia predkladania žiadostí (C(2020)04688 - 2020/2724(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2020

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, pokiaľ ide o zaradenie určitých drogových prekurzorov do zoznamu určených látok (C(2020)04691 - 2020/2728(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2020

predložené gestorskému výboru: LIBE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/452, ktorým sa ustanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie (C(2020)04721 - 2020/2718(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. júla 2020

predložené gestorskému výboru: INTA, ITRE (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o poplatky, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy účtuje centrálnym protistranám usadeným v tretích krajinách (C(2020)04891 - 2020/2720(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2020

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o kritériá, ktoré by mal orgán ESMA zohľadniť pri určení toho, či je centrálna protistrana usadená v tretej krajine systémovo dôležitá alebo sa pravdepodobne stane systémovo dôležitou pre finančnú stabilitu Únie alebo jedného či viacerých jej členských štátov (C(2020)04892 - 2020/2726(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2020

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o minimálne skutočnosti, ktoré má orgán ESMA posúdiť pri posudzovaní žiadostí centrálnych protistrán z tretích krajín o porovnateľné dodržiavanie požiadaviek, a postupy a podmienky týkajúce sa tohto posúdenia (C(2020)04895 - 2020/2729(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2020

predložené gestorskému výboru: ECON


20. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014, pokiaľ ide o postup zrušenia viazanosti (COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti dohovoru Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky, a ktorým sa mení rozhodnutie Rady (EÚ) č. 520/2007 (COM(2020)0308 - C9-0203/2020 – 2020/0139(COD))

V súlade s článkom 145 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cezhraničných platbách v Únii (kodifikované znenie) (COM(2020)0323 - C9-0204/2020 – 2020/0145(COD))

V súlade s článkom 145 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

- Rozhodnutie Rady o uzavretí Dohody o bezpečnosti civilného letectva medzi Európskou úniou a Japonskom (09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN


21. Zmeny v pridelení výborom (článok 56 rokovacieho poriadku)

výbor FEMM

- Zriadenie Programu InvestEU (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
predložené gestorskému výboru: BUDG, ECON
stanovisko: EMPL, REGI, CULT, FEMM, ENVI (článok 57 rokovacieho poriadku), ITRE (článok 57 rokovacieho poriadku), TRAN (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Zriadenie akčného programu Únie v oblasti zdravia na obdobie 2021 – 2027 (programu EU4Health) a zrušenie nariadenia EÚ č. 282/2014 (COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD))
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: BUDG, EMPL, ITRE, IMCO, FEMM

výbory FEMM, CONT

- Zriadenie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
predložené gestorskému výboru: BUDG, ECON
stanovisko: CONT, IMCO, REGI, FEMM, EMPL (článok 57 rokovacieho poriadku), ENVI (článok 57 rokovacieho poriadku), ITRE (článok 57 rokovacieho poriadku), TRAN (článok 57 rokovacieho poriadku)

LIBE

- Zmena nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o mimoriadne dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na poskytovanie pomoci na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva (REACT-EU) (COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD))
predložené gestorskému výboru: REGI
stanovisko: BUDG, CONT, ENVI, ITRE, TRAN, CULT, LIBE, EMPL (článok 57 rokovacieho poriadku)

výbor JURI

- Zmena rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD))
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: AFET, BUDG, REGI, JURI (článok 40 rokovacieho poriadku), DEVE (článok 57 rokovacieho poriadku)


22. Pridružené výbory (článok 57 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 22. júla 2020)

výbory BUDG, ECON

- Zriadenie Programu InvestEU (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
(stanovisko: EMPL, ENVI (článok 57 rokovacieho poriadku), ITRE (článok 57 rokovacieho poriadku), TRAN (článok 57 rokovacieho poriadku), REGI, CULT, FEMM)

- Zmena nariadenia (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o vytvorenie Nástroja na podporu platobnej schopnosti (COM(2020)0404 - C9-0156/2020 - 2020/0106(COD))
(stanovisko: CONT, EMPL, ENVI (článok 57 rokovacieho poriadku), ITRE (článok 57 rokovacieho poriadku), IMCO, TRAN (článok 57 rokovacieho poriadku), REGI)

- Zriadenie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
(stanovisko: CONT, EMPL (článok 57 rokovacieho poriadku), ENVI (článok 57 rokovacieho poriadku), ITRE (článok 57 rokovacieho poriadku), IMCO, TRAN (článok 57 rokovacieho poriadku), REGI, FEMM)

výbor ENVI

- Zmena rozhodnutia č.1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD))
(stanovisko: AFET, DEVE (článok 57 rokovacieho poriadku), BUDG, REGI, JURI (článok 40 rokovacieho poriadku)

výbor REGI

- Zmena nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o mimoriadne dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na poskytovanie pomoci na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva (REACT-EU) (COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD))
(stanovisko: BUDG, CONT, EMPL (článok 57 rokovacieho poriadku), ENVI, ITRE, TRAN, CULT, LIBE)


23. Rozhodnutia o uplatnení postupu spoločných výborov (článok 58 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 22. júla 2020)

- Zriadenie Programu InvestEU (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
výbory: BUDG, ECON
(stanovisko: EMPL, ENVI (článok 57 rokovacieho poriadku), ITRE (článok 57 rokovacieho poriadku), TRAN (článok 57 rokovacieho poriadku), REGI, CULT, FEMM)

- Zmena nariadenia (EÚ) 2017/1601 o zriadení Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj (EFSD), záruky EFSD a záručného fondu EFSD (COM(2020)0407 - C9-0147/2020 - 2020/0107(COD))
výbory: AFET, DEVE, BUDG
(stanovisko: CONT)

- Zmena nariadenia (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o vytvorenie Nástroja na podporu platobnej schopnosti (COM(2020)0404 - C9-0156/2020 - 2020/0106(COD))
výbory: BUDG, ECON
(stanovisko: CONT, EMPL, ENVI (článok 57 rokovacieho poriadku), ITRE (článok 57 rokovacieho poriadku), IMCO, TRAN (článok 57 rokovacieho poriadku), REGI)

- Zriadenie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
výbory: BUDG, ECON
(stanovisko: CONT, EMPL (článok 57 rokovacieho poriadku), ENVI (článok 57 rokovacieho poriadku), ITRE (článok 57 rokovacieho poriadku), IMCO, TRAN (článok 57 rokovacieho poriadku), REGI, FEMM)

- Zriadenie Nástroja technickej pomoci (COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD))
výbory: BUDG, ECON
(stanovisko: EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, FEMM)

- Úverový nástroj pre verejný sektor v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie (COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD))
výbory: BUDG, ECON
(stanovisko: EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI)


24. Schválenie zápisnice z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov

V súlade s článkom 202 ods. 3 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú texty prijaté na dnešnej schôdzi ihneď zaslané ich príjemcom.


25. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 14. septembra 2020 do 17. septembra 2020.


26. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 17.33 h.


27. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adinolfi Isabella, Andresen Rasmus, Angel Marc, Ansip Andrus, Arena Maria, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Bizzotto Mara, Bonafè Simona, Botenga Marc, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Bullmann Udo, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cormand David, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, De Sutter Petra, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gálvez Muñoz Lina, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Groothuis Bart, Gusmão José, Hahn Henrike, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hayer Valérie, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hlaváček Martin, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jongerius Agnes, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Keller Fabienne, Keller Ska, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kopacz Ewa, Körner Moritz, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Limmer Sylvia, López Javi, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Manders Antonius, Marques Margarida, Martusciello Fulvio, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Metz Tilly, Miller Leszek, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Novakov Andrey, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pieper Markus, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Puigdemont i Casamajó Carles, Rangel Paulo, Reil Guido, Ressler Karlo, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schirdewan Martin, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tax Vera, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tovaglieri Isabella, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Voss Axel, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma

Ospravedlnení:

Søgaard-Lidell Linea

Posledná úprava: 24. júla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia