Index 
Protokoll
XML 83kPDF 233kWORD 66k
Torsdagen den 23 juli 2020 - Bryssel
1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Meddelande från talmannen
 4.Arbetsplan
 5.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 6.Parlamentets sammansättning
 7.Utskottens och delegationernas sammansättning
 8.Slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 17-21 juli 2020 (debatt)
 9.Första omröstningsomgången
 10.Slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 17-21 juli 2020 (fortsättning på debatten)
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Andra omröstningsomgången
 15.Återupptagande av sammanträdet
 16.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 17.Röstförklaringar
 18.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 19.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)
 20.Inkomna dokument
 21.Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen)
 22.Associerade utskott (artikel 57 i arbetsordningen)
 23.Beslut om att tillämpa förfarandet med gemensamma utskottssammanträden (artikel 58 i arbetsordningen)
 24.Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter
 25.Datum för nästa sammanträdesperiod
 26.Avslutande av sammanträdet
 27.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sessionen som hade avbrutits fredagen den 10 juli 2020 återupptogs.


2. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.33.


3. Meddelande från talmannen

Talmannen meddelade att han till följd av slutsatserna från Europeiska rådets extra möte 17-21 juli 2020, i överenskommelse med talmanskonferensen och i enlighet med artikel 154 i arbetsordningen, beslutat sammankalla till ett extra plenarsammanträde denna dag kl. 9.30-17.30 för att ge parlamentet möjlighet att hålla en debatt och uttrycka sin ståndpunkt om återhämtningsplanen och den fleråriga budgetramen 2021-2027.


4. Arbetsplan

Debatt- och omröstningsordningen hade skickats ut vie e-post.

Inga ändringar föreslogs.

Arbetsplanen var därmed fastställd.


5. Justering av protokoll från föregående sammanträden

Protokollen från sammanträdena den 8 juli 2020, 9 juli 2020 och 10 juli 2020 justerades.


6. Parlamentets sammansättning

De behöriga tyska myndigheterna hade meddelat att Manuela Ripa utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Klaus Buchner med verkan från och med den 16 juli 2020.

Efter EU-domstolens avgörande den 19 december 2019, och med beaktande av besluten från Junta Electoral Central (Spanien) av den 3 januari 2020 respektive Tribunal Supremo (Spanien) av den 9 januari 2020, noterade parlamentet att Jordi Solé I Ferrando valts till ledamot av Europaparlamentet med verkan från och med den 3 januari 2020 för att ersätta Oriol Junqueras i Vies, vars plats förklarats vakant från och med den 3 januari 2020.

Le Parlement prend acte de leur élection.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Manuela Ripa et Jordi Solé i Ferrando, fram till dess att deras behörighet prövats eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist, tillträda sitt uppdrag i parlamentet och i dess organ, och ha alla de rättigheter som följer av uppdraget, förutsatt att de avgett en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


7. Utskottens och delegationernas sammansättning

Verts/ALE-gruppen hade lämnat följande beslut till talmannen om ändring av utskottens och delegationernas sammansättning:

ITRE-utskottet: Manuela Ripa

underutskottet SEDE: Manuela Ripa

Dessa beslut trädde i kraft innevarande dag.


8. Slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 17-21 juli 2020 (debatt)

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen: Slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 17-21 juli 2020 (2020/2732(RSP))

Före debatten gjorde Manfred Weber ett inlägg om situationen i Medelhavet och förbindelserna mellan EU och Turkiet.

Charles Michel (Europeiska rådets ordförande) och Ursula von der Leyen (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Dacian Cioloş för Renew-gruppen, Nicolas Bay för ID-gruppen, och Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen.

(Debattens fortsättning: punkt 10 i protokollet av den 23.7.2020)


9. Första omröstningsomgången

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till resolutionsförslaget B9-0229/2020: Slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 17-21 juli 2020.

Omröstningen skulle pågå fram till kl.11.45.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultatet skulle tillkännages kl.13.30.


10. Slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 17-21 juli 2020 (fortsättning på debatten)

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen: Slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 17-21 juli 2020 (2020/2732(RSP))

(Debattens inledning: punkt 8 i protokollet av den 23.7.2020)

Talare: Roberts Zīle för ECR-gruppen, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, Dino Giarrusso, grupplös, Siegfried Mureşan, Simona Bonafè och Luis Garicano.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Marco Campomenosi, Rasmus Andresen, Johan Van Overtveldt, José Gusmão, Carles Puigdemont i Casamajó, Esther de Lange, Margarida Marques, Valérie Hayer, Jaak Madison, Bas Eickhout, Bogdan Rzońca, Younous Omarjee, Isabella Adinolfi, Daniel Caspary, Tiemo Wölken, Moritz Körner, Gunnar Beck, Petra De Sutter, Derk Jan Eppink, Clare Daly, Clara Ponsatí Obiols, Andrzej Halicki, Eider Gardiazabal Rubial, Guy Verhofstadt, Georg Mayer, Henrike Hahn, Peter Lundgren, Marc Botenga, Fabio Massimo Castaldo, József Szájer, även angående omröstningsupplägget (talmannen gjorde förtydliganden), Jonás Fernández, Stéphane Séjourné, Tom Vandendriessche, Tilly Metz, Carlo Fidanza, Rosa Estaràs Ferragut, Kati Piri, Katalin Cseh, Hélène Laporte, David Cormand, Angel Dzhambazki, François-Xavier Bellamy, Marek Belka, Nicola Beer, Antonio Maria Rinaldi och Helmut Geuking.

ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

Talare: Charles Michel (Europeiska rådets ordförande).

Talare: Paulo Rangel, Heléne Fritzon, Dragoș Pîslaru, Kosma Złotowski, Kris Peeters, Agnes Jongerius, Ondřej Knotek, Karlo Ressler, Pierre Larrouturou, Sophia in 't Veld, Andrey Novakov, Javi López, Lídia Pereira, Udo Bullmann, Othmar Karas, Marc Angel, Maria Spyraki och Patrizia Toia.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talmannen tackade parlamentets ledamöter och förvaltning för deras extraordinära insatser, som gjort det möjligt för EU att fortsätta att fungera de senaste besvärliga månaderna.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Manfred Weber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Jan Olbrycht och José Manuel Fernandes, för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Eric Andrieu, Biljana Borzan och Margarida Marques, för S&D-gruppen, Dacian Cioloş, Luis Garicano, Valérie Hayer och Moritz Körner, för Renew-gruppen, Ska Keller, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun och Rasmus Andresen, för Verts/ALE-gruppen, Manon Aubry, Martin Schirdewan, Dimitrios Papadimoulis och José Gusmão, för GUE/NGL-gruppen, om slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 17–21 juli 2020 (2020/2732(RSP)) (B9-0229/2020);

—   Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto och Roberts Zīle, för ECR-gruppen, om slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 17–21 juli 2020 (2020/2732(RSP)) (B9-0230/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12 i protokollet av den 23.7.2020 (ändringsförslag), punkt 16 i protokollet av den 23.7.2020 (slutomröstning)

(Sammanträdet avbröts kl. 12.55.)


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

11. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 13.32.


12. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp resultaten av omröstningen om ändringsförslagen till:

Slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 17-21 juli 2020
Resolutionsförslag B9-0229/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0206)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

(Sammanträdet avbröts kl. 13.36.)


ORDFÖRANDESKAP: Katarina BARLEY
Vice talman

13. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 14.29.


14. Andra omröstningsomgången

Parlamentet genomförde slutomröstning om resolutionsförslaget B9-0229/2020: Slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 17-21 juli 2020

Omröstningen skulle pågå fram till kl.15.45.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultatet skulle tillkännages kl. 17.30.

(Sammanträdet avbröts kl. 14.30.)


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

15. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 17.32.


16. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp resultaten av slutomröstningen:

Slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 17-21 juli 2020
Resolutionsförslag B9-0229/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0206)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

(Resolutionsförslag B9-0230/2020 bortföll.)


17. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Undantagsvis accepteras skriftliga röstförklaringar på högst 400 ord.


18. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns i dokumentet ”Resultat av omröstningar med namnupprop”, som bifogas sammanträdesprotokollet och finns på parlamentets webbplats. De anges endast i informationssyfte och påverkar inte det omröstningsresultat som tillkännagivits i kammaren.

Dokumentet uppdateras regelbundet under högst två veckor efter sammanträdesperioden.

Därefter slutförs förteckningen över rättelser och avsiktsförklaringar för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


19. Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 vad gäller de nationella taken och nettotaken för direktstöd för vissa medlemsstater under kalenderåret 2020 (C(2020)04552 - 2020/2716(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 10 juli 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 658/2014 vad gäller anpassning till inflationen av de avgifter som ska betalas till Europeiska läkemedelsmyndigheten för säkerhetsövervakning av humanläkemedel (C(2020)04635 - 2020/2725(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 vad gäller antal och beteckningar för variablerna inom området användning av informations- och kommunikationsteknik för referensåret 2021 (C(2020)04670 - 2020/2727(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 och (EU) nr 1306/2013 vad gäller ställande och frisläppande av säkerheter vid förvaltningen av tullkvoter på grundval av i vilken ordningsföljd ansökningarna inkommer (C(2020)04688 - 2020/2724(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 och rådets förordning (EG) nr 111/2005 vad gäller införande av vissa narkotikaprekursorer i förteckningen över förtecknade ämnen (C(2020)04691 - 2020/2728(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilagan till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/452 av den 19 mars 2019 om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen (C(2020)04721 - 2020/2718(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 13 juli 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA, ITRE (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller de avgifter som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten tar ut av centrala motparter etablerade i tredjeländer (C(2020)04891 - 2020/2720(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller de kriterier som Esma bör beakta vid bedömningen av huruvida en central motpart etablerad i ett tredjeland är systemviktig eller sannolikt kommer att bli systemviktig för den finansiella stabiliteten i unionen eller i en eller flera av dess medlemsstater (C(2020)04892 - 2020/2726(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller de faktorer som Esma åtminstone ska beakta i sin bedömning av begäranden om jämförbar regelefterlevnad som inges av centrala motparter från tredjeland samt former och villkor för denna bedömning (C(2020)04895 - 2020/2729(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON


20. Inkomna dokument

Följande dokument hade inkommit:

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 vad gäller förfarandet för tillbakadragande (COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i det området som omfattas av den interamerikanska konventionen för tropisk tonfisk och om ändring av rådets förordning (EG) nr 520/2007 (COM(2020)0308 - C9-0203/2020 – 2020/0139(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

ENVI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande betalningar i unionen (kodifiering) (COM(2020)0323 - C9-0204/2020 – 2020/0145(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Rådets beslut om ingående av avtalet om civil luftfartssäkerhet mellan Europeiska unionen och Japan (09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN


21. Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen)

FEMM-utskottet

- Inrättande av InvestEU-programmet (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG, ECON
rådgivande utskott: EMPL, REGI, CULT, FEMM, ENVI (artikel 57 i arbetsordningen), ITRE (artikel 57 i arbetsordningen), TRAN (artikel 57 i arbetsordningen)

- Inrättande av ett program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027 och om upphävande av förordning (EU) nr 282/2014 (programmet EU för hälsa) (COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: BUDG, EMPL, ITRE, IMCO, FEMM

FEMM-utskottet, CONT-utskottet

- Inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG, ECON
rådgivande utskott: CONT, IMCO, REGI, FEMM, EMPL (artikel 57 i arbetsordningen), ENVI (artikel 57 i arbetsordningen), ITRE (artikel 57 i arbetsordningen), TRAN (artikel 57 i arbetsordningen)

LIBE-utskottet

- Ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller exceptionella ytterligare medel och genomförandebestämmelser inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning för att tillhandahålla stöd för främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin (React-EU) (COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: REGI
rådgivande utskott: BUDG, CONT, ENVI, ITRE, TRAN, CULT, LIBE, EMPL (artikel 57 i arbetsordningen)

JURI-utskottet

- Ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen (COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AFET, BUDG, REGI, JURI (artikel 40 i arbetsordningen), DEVE (artikel 57 i arbetsordningen)


22. Associerade utskott (artikel 57 i arbetsordningen)

(Talmanskonferensens beslut av den 22 juli 2020)

BUDG-utskottet, ECON-utskottet

- Inrättande av InvestEU-programmet (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
(rådgivande utskott: EMPL, ENVI (artikel 57 i arbetsordningen), ITRE (artikel 57 i arbetsordningen), TRAN (artikel 57 i arbetsordningen), REGI, CULT, FEMM)

- Ändring av förordning (EU) 2015/1017 vad gäller inrättandet av ett instrument för solvensstöd (COM(2020)0404 - C9-0156/2020 - 2020/0106(COD))
(rådgivande utskott: CONT, EMPL, ENVI (artikel 57 i arbetsordningen), ITRE (artikel 57 i arbetsordningen), IMCO, TRAN (artikel 57 i arbetsordningen), REGI)

- Inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
(rådgivande utskott: CONT, EMPL (artikel 57 i arbetsordningen), ENVI (artikel 57 i arbetsordningen), ITRE (artikel 57 i arbetsordningen), IMCO, TRAN (artikel 57 i arbetsordningen), REGI, FEMM)

ENVI-utskottet

- Ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen (COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD))
(rådgivande utskott: AFET, DEVE (artikel 57 i arbetsordningen), BUDG, REGI, JURI (artikel 40 i arbetsordningen))

REGI-utskottet

- Ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller exceptionella ytterligare medel och genomförandebestämmelser inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning för att tillhandahålla stöd för främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin (React-EU) (COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD))
(rådgivande utskott: BUDG, CONT, EMPL (artikel 57 i arbetsordningen), ENVI, ITRE, TRAN, CULT, LIBE)


23. Beslut om att tillämpa förfarandet med gemensamma utskottssammanträden (artikel 58 i arbetsordningen)

(Talmanskonferensens beslut av den 22 juli 2020)

- Inrättande av InvestEU-programmet (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
utskott: BUDG, ECON
(rådgivande utskott: EMPL, ENVI (artikel 57 i arbetsordningen), ITRE (artikel 57 i arbetsordningen), TRAN (artikel 57 i arbetsordningen), REGI, CULT, FEMM)

- Ändring av förordning (EU) 2017/1601 om inrättande av Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU), EFHU-garantin och EFHU-garantifonden (COM(2020)0407 - C9-0147/2020 - 2020/0107(COD))
utskott: AFET, DEVE, BUDG
(rådgivande utskott: CONT)

- Ändring av förordning (EU) 2015/1017 vad gäller inrättandet av ett instrument för solvensstöd (COM(2020)0404 - C9-0156/2020 - 2020/0106(COD))
utskott: BUDG, ECON
(rådgivande utskott: CONT, EMPL, ENVI (artikel 57 i arbetsordningen), ITRE (artikel 57 i arbetsordningen), IMCO, TRAN (artikel 57 i arbetsordningen), REGI)

- Inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
utskott: BUDG, ECON
(rådgivande utskott: CONT, EMPL (artikel 57 i arbetsordningen), ENVI (artikel 57 i arbetsordningen), ITRE (artikel 57 i arbetsordningen), IMCO, TRAN (artikel 57 i arbetsordningen), REGI, FEMM)

- Inrättande av ett instrument för tekniskt stöd (COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD))
utskott: BUDG, ECON
(rådgivande utskott: EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, FEMM)

- Lånefaciliteten för den offentliga sektorn inom mekanismen för en rättvis omställning (COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD))
utskott: BUDG, ECON
(rådgivande utskott: EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI)


24. Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter

I enlighet med artikel 202.3 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträdesdag.

Med parlamentets godkännande ska den resolution som antagits vid detta sammanträde nu översändas till mottagarna.


25. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 14 september 202017 september 2020.


26. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 17.33.


27. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adinolfi Isabella, Andresen Rasmus, Angel Marc, Ansip Andrus, Arena Maria, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Bizzotto Mara, Bonafè Simona, Botenga Marc, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Bullmann Udo, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cormand David, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, De Sutter Petra, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gálvez Muñoz Lina, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Groothuis Bart, Gusmão José, Hahn Henrike, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hayer Valérie, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hlaváček Martin, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jongerius Agnes, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Keller Fabienne, Keller Ska, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kopacz Ewa, Körner Moritz, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Limmer Sylvia, López Javi, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Manders Antonius, Marques Margarida, Martusciello Fulvio, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Metz Tilly, Miller Leszek, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Novakov Andrey, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pieper Markus, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Puigdemont i Casamajó Carles, Rangel Paulo, Reil Guido, Ressler Karlo, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schirdewan Martin, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tax Vera, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tovaglieri Isabella, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Voss Axel, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma

Befriade från närvaro:

Mebarek Nora, Søgaard-Lidell Linea

På grund av covid-19-pandemin hade det inrättats ett system för distansomröstning (se presidiets beslut av den 20 mars 2020 om komplettering av presidiets beslut av den 3 maj 2004 om anvisningar för omröstningar). Namnen på de ledamöter som deltog i omröstningen finns i sammanträdesprotokollets bilaga ”Resultat av omröstningar med namnupprop” på parlamentets webbplats.

Senaste uppdatering: 8 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy