Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 5k
Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

11. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 111 παράγραφος 6 και άρθρο 112 παράγραφος 4 στοιχείο δ) του Κανονισμού)

Σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 6 και το άρθρο 112 παράγραφος 4 στοιχείο δ) του Κανονισμού, ο Πρόεδρος της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών ανακοίνωσε στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου ότι δεν έχει διατυπωθεί καμία αντίρρηση κατά της:

—   σύστασης της επιτροπής ECON περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2020 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα προς αξιολόγηση από την ΕΑΚΑΑ στοιχεία κατά την αξιολόγηση αιτημάτων κεντρικών αντισυμβαλλόμενων τρίτων χωρών για συγκρίσιμη συμμόρφωση, καθώς και τους τρόπους και τους όρους διενέργειας της εν λόγω αξιολόγησης (C(2020)4895 - 2020/2729(DEA)) (B9-0253/2020

—   σύστασης της επιτροπής ECON περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της 14ης Ιουλίου 2020 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα τέλη που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες (C(2020)4891 - 2020/2720(DEA)) (B9-0251/2020

—   σύστασης της επιτροπής ECON περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2020 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κριτήρια που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη η ΕΑΚΑΑ προκειμένου να προσδιορίσει εάν ένας κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα είναι ή είναι πιθανό να καταστεί συστημικά σημαντικός για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων από τα κράτη μέλη της (C(2020)4892 - 2020/2726(DEA)) (B9-0252/2020

—   σύστασης της επιτροπής ECON περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 16 (D067917/01 - 2020/2712(RPS)) (B9-0254/2020).

Εάν δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις από πολιτική ομάδα ή από βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο εντός προθεσμίας είκοσι τεσσάρων ωρών μετά την ανακοίνωση στην Ολομέλεια, οι εν λόγω συστάσεις θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, τίθενται σε ψηφοφορία.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου