Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 3k
Esmaspäev, 14. september 2020 - Brüssel

11. Delegeeritud õigusaktid ja rakendusmeetmed (kodukorra artikli 111 lõige 6 ja artikli 112 lõike 4 punkt d)

Komisjonide esimeeste konverentsi esimees andis kodukorra artikli 111 lõike 6 ja artikli 112 lõike 4 punkti d kohaselt parlamendi presidendile teada, et järgmistele soovitustele ei ole esitatud vastuväiteid:

—   ECON-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 14. juuli 2020. aasta delegeeritud määrusele, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses miinimumelementidega, mida ESMA peab hindama, kui ta hindab kolmandate riikide kesksete vastaspoolte taotlusi nõuete võrreldava täitmise hindamiseks, ning seoses hindamise korra ja tingimustega (C(2020)4895 - 2020/2729(DEA)) (B9-0253/2020);

—   ECON-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 14. juuli 2020. aasta delegeeritud määrusele, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses kolmandates riikides asutatud kesksetelt vastaspooltelt Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt võetavate tasudega (C(2020)4891 - 2020/2720(DEA)) (B9-0251/2020);

—   ECON-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 14. juuli 2020. aasta delegeeritud määrusele, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses kriteeriumidega, mida ESMA peaks arvesse võtma, et teha kindlaks, kas kolmanda riigi keskne vastaspool on liidu või ühe või mitme selle liikmesriigi finantsstabiilsuse seisukohast süsteemselt oluline või võib tõenäoliselt selleks saada (C(2020)4892 - 2020/2726(DEA)) (B9-0252/2020);

—   ECON-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni määruse eelnõule, millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga 16 (D067917/01 - 2020/2712(RPS)) (B9-0254/2020).

Kui pärast nende täiskogu istungil teatavaks tegemist ei ole ükski fraktsioon ega vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid 24 tunni jooksul vastuväiteid esitanud, loetakse soovitused heaks kiidetuks. Vastasel juhul pannakse need hääletusele.

Viimane päevakajastamine: 19. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika