Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 3k
Pirmadienis, 2020 m. rugsėjo 14 d. - Briuselis

11. Deleguotieji aktai ir įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalis ir 112 straipsnio 4 dalies d punktas)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalį ir 112 straipsnio 4 dalies d punktą Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas pranešė Parlamento pirmininkui, kad nebuvo pateikta prieštaravimų dėl šių deleguotųjų aktų:

—   ECON komiteto rekomendacija neprieštarauti 2020 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas nuostatomis dėl būtiniausių elementų, kuriuos turi įvertinti ESMA vertindama trečiųjų šalių PSŠ prašymus įvertinti, ar laikomasi palyginamų reikalavimų, ir to vertinimo aspektų ir sąlygų (C(2020)4895 - 2020/2729(DEA)) (B9-0253/2020);

—   ECON komiteto rekomendacija neprieštarauti 2020 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas nuostatomis dėl mokesčių, kuriuos Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija taiko trečiosiose šalyse įsteigtoms pagrindinėms sandorio šalims (C(2020)4891 - 2020/2720(DEA)) (B9-0251/2020);

—   ECON komiteto rekomendacija neprieštarauti 2020 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas kriterijais, į kuriuos ESMA turėtų atsižvelgti, kad nustatytų, ar trečiojoje šalyje įsteigta pagrindinė sandorio šalis yra arba gali tapti sisteminės svarbos Sąjungos arba vienos ar kelių jos valstybių narių finansiniam stabilumui (C(2020)4892 - 2020/2726(DEA)) (B9-0252/2020);

—   ECON komiteto rekomendacija neprieštarauti Komisijos reglamento, kuriuo dėl 16-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, projektui (D067917/01 - 2020/2712(RPS)) (B9-0254/2020).

Jei per dvidešimt keturias valandas po paskelbimo Parlamente frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius nepareiškia prieštarauvimų, rekomendacijos laikomos patvirtintomis. Priešingu atveju dėl jų bus balsuojama.

Atnaujinta: 2021 m. rugsėjo 14 d.Teisinė informacija - Privatumo politika