Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 4k
Maandag 14 september 2020 - Brussel

11. Gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen (artikel 111, lid 6, en artikel 112, lid 4, onder d), van het Reglement)

Overeenkomstig artikel 111, lid 6, en artikel 112, lid 4, onder d), van het Reglement, brengt de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters de Voorzitter van het Parlement ter kennis dat er geen bezwaar is gemaakt tegen:

—   de aanbeveling van de commissie ECON om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 14 juli 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de door de ESMA bij de beoordeling van door CTP’s uit derde landen ingediende verzoeken om de status van vergelijkbare conformiteit van CTP’s te beoordelen minimumelementen en de uitvoeringsbepalingen en voorwaarden voor die beoordeling (C(2020)4895 - 2020/2729(DEA)) (B9-0253/2020);

—   de aanbeveling van de commissie ECON om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 14 juli 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft door de Europese Autoriteit voor effecten en markten aan in derde landen gevestigde centrale tegenpartijen te berekenen vergoedingen (C(2020)4891 - 2020/2720(DEA)) (B9-0251/2020);

—   de aanbeveling van de commissie ECON om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 14 juli 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de door de ESMA in aanmerking te nemen criteria om te beslissen of een in een derde land gevestigde centrale tegenpartij voor de financiële stabiliteit van de Unie of voor een of meer van haar lidstaten systeemrelevant is of waarschijnlijk systeemrelevant zal worden (C(2020)4892 - 2020/2726(DEA)) (B9-0252/2020);

—   de aanbeveling van de commissie ECON om geen bezwaar te maken tegen het ontwerp van verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Financial Reporting Standard 16 betreft (D067917/01 - 2020/2712(RPS)) (B9-0254/2020).

Wanneer een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken binnen vierentwintig uur na de mededeling in het Parlement geen bezwaar maken, worden de voorgestelde aanbevelingen geacht te zijn goedgekeurd. Wanneer er wel bezwaar wordt gemaakt, worden de aanbevelingen in stemming gebracht.

Laatst bijgewerkt op: 14 september 2021Juridische mededeling - Privacybeleid