Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 4k
Luni, 14 septembrie 2020 - Bruxelles

11. Acte delegate și măsuri de punere în aplicare (articolul 111 alineatul 6 și articolul 112 alineatul 4 litera (d) din Regulamentul de procedură)

În conformitate cu articolul 111, alineatul 6, și articolul 112, alineatul 4, litera (d) din Regulamentul de procedură, președintele Conferinței președinților de comisie a informat Președintele Parlamentului că nu au fost formulate obiecții la:

—   recomandarea Comisiei ECON de a nu formula obiecții la Regulamentul delegat al Comisiei din 14 iulie 2020 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește elementele minime care trebuie evaluate de ESMA atunci când evaluează cererile CPC din țări terțe pentru acordarea statutului de conformitate comparabilă, precum și modalitățile și condițiile evaluării respective (C(2020)4895 - 2020/2729(DEA)) (B9-0253/2020);

—   recomandarea Comisiei ECON de a nu formula obiecții la Regulamentul delegat al Comisiei din 14 iulie 2020 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește taxele percepute de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe de la contrapărțile centrale stabilite în țări terțe (C(2020)4891 - 2020/2720(DEA)) (B9-0251/2020);

—   recomandarea Comisiei ECON de a nu formula obiecții la Regulamentul delegat al Comisiei din 14 iulie 2020 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește criteriile pe care ESMA ar trebui să le ia în considerare pentru a stabili dacă o contraparte centrală stabilită într-o țară terță este importantă din punct de vedere sistemic sau este probabil să devină importantă din punct de vedere sistemic pentru stabilitatea financiară a Uniunii sau a unuia ori mai multor state membre ale acesteia (C(2020)4892 - 2020/2726(DEA)) (B9-0252/2020);

—   recomandarea Comisiei ECON de a nu formula obiecții la proiectul de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește Standardul Internațional de Raportare Financiară 16 (D067917/01 - 2020/2712(RPS)) (B9-0254/2020).

Dacă, în termen de 24 de ore de la anunțarea în plen, nu se formulează nicio obiecție de către un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus, recomandările respective se consideră aprobate. În caz contrar, acestea sunt supuse la vot.

Ultima actualizare: 19 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate