Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 3k
Pondelok, 14. septembra 2020 - Brusel

11. Delegované akty a vykonávacie opatrenia (článok 111 ods. 6 a článok 112 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku)

V súlade s článkom 111 ods. 6 a článkom 112 ods. 4 písm. b) rokovacieho poriadku predseda Konferencie predsedov výborov informoval predsedu, že neboli vznesené žiadne námietky proti:

—   odporúčaniu výboru ECON nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) zo 14. júla 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o minimálne skutočnosti, ktoré má orgán ESMA posúdiť pri posudzovaní žiadostí centrálnych protistrán z tretích krajín o porovnateľné dodržiavanie požiadaviek, a postupy a podmienky týkajúce sa tohto posúdenia (C(2020)4895 - 2020/2729(DEA)) (B9-0253/2020);

—   odporúčaniu výboru ECON nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie zo 14. júla 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o poplatky, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy účtuje centrálnym protistranám usadeným v tretích krajinách (C(2020)4891 - 2020/2720(DEA)) (B9-0251/2020);

—   odporúčaniu výboru ECON nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie zo 14. júla 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o kritériá, ktoré by mal orgán ESMA zohľadniť pri určení toho, či je centrálna protistrana usadená v tretej krajine systémovo dôležitá alebo sa pravdepodobne stane systémovo dôležitou pre finančnú stabilitu Únie alebo jedného či viacerých jej členských štátov (C(2020)4892 - 2020/2726(DEA)) (B9-0252/2020);

—   odporúčaniu výboru ECON nevzniesť námietku voči návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 16 (D067917/01 - 2020/2712(RPS)) (B9-0254/2020).

Ak do dvadsiatich štyroch hodín po oznámení v pléne politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nevznesú voči odporúčaniam námietku, tieto odporúčania sa považujú za schválené. V opačnom prípade sa o nich hlasuje.

Posledná úprava: 19. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia