Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 6.Αιτήματα για άρση της ασυλίας
 7.Αίτημα για υπεράσπιση της ασυλίας
 8.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού)
 9.Διορθωτικό (άρθρο 241 του Κανονισμού)
 10.Αιτήματα για διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (άρθρο 145 του Κανονισμού)
 11.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 111 παράγραφος 6 και άρθρο 112 παράγραφος 4 στοιχείο δ) του Κανονισμού)
 12.Κατάθεση εγγράφων
 13.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 14.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 15.Διάταξη των εργασιών
 16.Διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη Δημοκρατία της Πολωνίας - Ζώνες χωρίς ΛΟΑΔΜ στην Πολωνία από τη σκοπιά της υπόθεσης Rete Lenford (συζήτηση)
 17.Στρατηγική προσέγγιση σχετικά με τα φάρμακα στο περιβάλλον (συζήτηση)
 18.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 19.Σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης * (συζήτηση)
 20.Ψηφοφορία
 21.Σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης * (συνέχεια της συζήτησης)
 22.Τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (συζήτηση)
 23.Παγκόσμιο σύστημα συλλογής δεδομένων για την κατανάλωση μαζούτ από πλοία (συζήτηση)
 24.Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ (συζήτηση)
 25.Εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Γεωργία (συζήτηση)
 26.Αιτιολογήσεις ψήφου
 27.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 28.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (213 kb) Κατάσταση παρόντων (42 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (494 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (1564 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (213 kb) Κατάσταση παρόντων (42 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (494 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (1564 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (87 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (114 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (72 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (306 kb) Κατάσταση παρόντων (85 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (340 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (354 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 19 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου