Hakemisto 
Pöytäkirja
XML 181kPDF 281kWORD 79k
Maanantai 14. syyskuuta 2020 - Bryssel
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 6.Koskemattomuuden pidättämistä koskevat pyynnöt
 7.Koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 8.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 71 artikla)
 9.Oikaisu (työjärjestyksen 241 artikla)
 10.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskevat pyynnöt (työjärjestyksen 145 artikla)
 11.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset ja täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohta ja 112 artiklan 4 kohdan d alakohta)
 12.Vastaanotetut asiakirjat
 13.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 14.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 15.Käsittelyjärjestys
 16.Sen toteaminen, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti oikeusvaltioperiaatetta - Rete Lenford -tapauksen piiriin kuuluvat hlbti-vapaat alueet Puolassa (keskustelu)
 17.Strateginen lähestymistapa ympäristössä oleviin lääkeaineisiin (keskustelu)
 18.Puhemiehen ilmoitus
 19.Esitys neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä * (keskustelu)
 20.Äänestykset
 21.Esitys neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä * (jatkoa keskustelulle)
 22.Unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttaminen (keskustelu)
 23.Alusten polttoöljynkulutusta koskevien tietojen maailmanlaajuinen tiedonkeruujärjestelmä (keskustelu)
 24.Asevienti: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (keskustelu)
 25.EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano (keskustelu)
 26.Äänestysselitykset
 27.Seuraavan istunnon esityslista
 28.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies David Maria SASSOLI

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Torstaina 23. heinäkuuta 2020 keskeytetty istuntokausi avattiin uudelleen.


2. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 17.04.


3. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman, jossa hän otti esille koronaviruspandemian ja siihen liittyvän kansanterveystilanteen Euroopassa ja perusteli päätöstään olla järjestämättä syyskuun istuntojaksoa Strasbourgissa. Puhemies kiitti poliittisten ryhmien puheenjohtajia näiden tuesta tälle päätökselle samoin kuin päätökselle järjestää istuntojaksot jälleen Strasbourgissa sitten kun kansanterveystilanne ja turvallisuusolosuhteet sen sallivat. Hän kiitti myös Ranskan viranomaisia siitä, että nämä ovat ymmärtäneet, miksi näin päätettiin, sekä näiden yhteistyöstä. Puhemies lähetti lopuksi lämpimät terveiset Strasbourgin pormestarille ja asukkaille.

Puhemies otti lisäksi esille Slovakian kansalaisen Jozef Chovanecin tapauksen. Tämä sai surmansa Charleroin lentoasemalla suoritetun pidätyksen jälkeen helmikuussa 2018. Puhemies muistutti, että ihmisoikeudet ja oikeusvaltio ovat EU:n perusarvoja. Hän ilmaisi myötätuntonsa uhrin perheelle ja totesi, että asia on annettu LIBE-valiokunnan käsiteltäväksi.

Puheenvuorot: Manon Aubry, Terry Reintke, Anna Fotyga ja Nicolaus Fest.


4. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


5. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut Verts/ALE-ryhmältä seuraavat päätökset valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanon muuttamisesta:

ulkoasiainvaliokunta: Diana Riba i Ginerin tilalle Jordi Solé

ihmisoikeuksien alivaliokunta: Diana Riba i Ginerin tilalle Jordi Solé

suhteista Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoon vastaava valtuuskunta: Diana Riba i Ginerin tilalle Jordi Solé

valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Diana Riba i Ginerin tilalle Jordi Solé

Päätökset tulevat voimaan tänään.


6. Koskemattomuuden pidättämistä koskevat pyynnöt

Toimivaltaiset Belgian viranomaiset ovat toimittaneet Lívia Járókan koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön, jotta tämä voidaan kutsua Brysselin poliisituomioistuimen kuultavaksi.

Toimivaltaiset Puolan viranomaiset ovat toimittaneet Włodzimierz Cimoszewiczin koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön, jotta tätä vastaan voidaan nostaa rikossyytteitä.

Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti nämä pyynnöt on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


7. Koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö

Carles Puigdemont i Casamajó on esittänyt erioikeuksiensa ja vapauksiensa puolustamista koskevan pyynnön liittyen häntä koskevaan rikostutkintaan, jonka Espanjan Juzgado Central de Instrucción n.º 6 de la Audiencia Nacional de España on lehtitietojen mukaan käynnistänyt.

Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaan tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


8. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 71 artikla)

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 71 artiklan mukaisesti REGI- ja PECH-valiokuntien päätöksistä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut seuraavien mietintöjen pohjalta:

—   REGI-valiokunta: ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen mukaisten poikkeuksellisten lisämäärärahojen ja toteutusjärjestelyjen osalta avustuksen antamiseksi covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamisen tukemiseen sekä pohjan luomiseen talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle (REACT-EU-väline) (COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD)). Esittelijät: Constanze Krehl ja Andrey Novakov (A9-0150/2020)

—   PECH-valiokunta: ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tonnikalan monivuotisen hoitosuunnitelman vahvistamisesta Itä-Atlantilla ja Välimerellä, asetusten (EY) N:o 1936/2001, (EU) 2017/2107 ja (EU) 2019/833 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) 2016/1627 kumoamisesta (COM(2019)0619 – C9-0188/2019 – 2019/0272(COD)). Esittelijä: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020).

Työjärjestyksen 71 artiklan 2 kohdan mukaisesti vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä voi ennen keskiyötä huomenna tiistaina 15. syyskuuta 2020 esittää kirjallisen pyynnön siitä, että päätöksistä aloittaa neuvottelut äänestetään.

Neuvottelut voidaan aloittaa koska tahansa sen jälkeen, kun tämä määräaika on päättynyt eikä pyyntöä toimittaa parlamentissa äänestys neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä ole esitetty.


9. Oikaisu (työjärjestyksen 241 artikla)

Asiasta vastaava valiokunta on välittänyt seuraavan oikaisun Euroopan parlamentin hyväksymään tekstiin:

—   Oikaisu P8_TA(2018)0444(COR01) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2018/2001, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (EUVL L 328, 21.12.2018, s. 82) – (ensimmäisessä käsittelyssä 13. marraskuuta 2018 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun direktiivin antamiseksi P8_TA(2018)0444) (COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD)) ITRE-valiokunta

Työjärjestyksen 241 artiklan 4 kohdan mukaisesti tämä oikaisu katsotaan hyväksytyksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä pyydä 24 tunnin kuluessa, että asiasta äänestetään.


10. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskevat pyynnöt (työjärjestyksen 145 artikla)

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa työjärjestyksen 145 artiklan 2 kohdan mukaisesti seuraavat pyynnöt:

—   JURI-valiokunnan pyyntö kuulla Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa yritysten huolellisuusvelvoitteesta ja vastuuvelvollisuudesta

—   EMPL-valiokunnan pyyntö kuulla Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa teollisuuden siirtymisestä kohti vihreää ja digitaalista eurooppalaista taloutta: sääntelyvaatimukset sekä työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan rooli.

Nämä kuulemispyynnöt katsotaan hyväksytyiksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä pyydä 24 tunnin kuluessa ilmoituksesta, että asiasta äänestetään.


11. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset ja täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohta ja 112 artiklan 4 kohdan d alakohta)

Työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdan ja 112 artiklan 4 kohdan d alakohdan mukaisesti valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja on ilmoittanut parlamentin puhemiehelle, että seuraavia delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanotoimenpiteitä ei ole vastustettu:

—   ECON-valiokunnan suositus olla vastustamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä niiden osatekijöiden osalta, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen on vähintään arvioitava arvioidessaan kolmansien maiden keskusvastapuolten vastaavaa yhdenmukaisuutta koskevia pyyntöjä, sekä arviointia koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen ja edellytysten osalta 14. heinäkuuta 2020 annettua komission delegoitua asetusta (C(2020)4895 - 2020/2729(DEA)) (B9-0253/2020)

—   ECON-valiokunnan suositus olla vastustamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kolmansiin maihin sijoittautuneilta keskusvastapuolilta perimien maksujen osalta 14. heinäkuuta 2020 annettua komission delegoitua asetusta (C(2020)4891 - 2020/2720(DEA)) (B9-0251/2020)

—   ECON-valiokunnan suositus olla vastustamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä niiden perusteiden osalta, joita arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi otettava huomioon määrittäessään, onko kolmannen maan keskusvastapuoli merkittävä järjestelmän kannalta tai tuleeko siitä mahdollisesti merkittävä järjestelmän kannalta unionin tai sen yhden tai useamman jäsenvaltion rahoitusvakaudelle, 14. heinäkuuta 2020 annettua komission delegoitua asetusta (C(2020)4892 - 2020/2726(DEA)) (B9-0252/2020)

—   ECON-valiokunnan suositus olla vastustamatta ehdotusta komission asetukseksi tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun komission asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IFRS 6 osalta (D067917/01 - 2020/2712(RPS)) (B9-0254/2020).

Jollei poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä vastusta suosituksia 24 tunnin kuluessa siitä, kun asiasta ilmoitettiin täysistunnossa, suositukset katsotaan hyväksytyiksi. Muussa tapauksessa niistä äänestetään.


12. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) muilta toimielimiltä

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/1129 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse EU:n elpymisesitteestä ja rahoituksenvälittäjiä koskevista kohdennetuista mukautuksista, joilla helpotetaan toipumista covid-19-pandemiasta (COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisestä arvopaperistamista koskevasta kehyksestä ja erityisestä kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle annetun asetuksen (EU) 2017/2402 muuttamisesta covid-19-pandemiasta toipumisen helpottamiseksi (COM(2020)0282 - C9-0207/2020 - 2020/0151(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta arvopaperistamiskehyksen mukautusten osalta talouden elpymisen tukemiseksi covid-19-pandemian seurauksena (COM(2020)0283 - C9-0208/2020 - 2020/0156(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/1011 muuttamisesta tiettyjen kolmansien maiden valuuttojen vertailuarvoja koskevan poikkeuksen ja tietyt lakkaavat vertailuarvot korvaavien vertailuarvojen nimeämisen osalta (COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

ITRE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiedonantovaatimuksista, tuotehallinnasta ja positiolimiiteistä covid-19-pandemiasta elpymisen edistämiseksi (COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

DEVE, ITRE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Ranskan valtuuttamisesta neuvottelemaan sopimus, jolla täydennetään Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehtyä voimassa olevaa kahdenvälistä sopimusta kanaalin alittavan kiinteän yhteyden rakentamisesta ja käytöstä yksityisten käyttöoikeusurakoitsijoiden toimesta (COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan ja 146 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten

JURI (työjärjestyksen 40 artikla)

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi direktiivin (EU) 2016/798 muuttamisesta rautateiden turvallisuus- ja yhteentoimivuussääntöjen kanaalin alittavaan kiinteään yhteyteen soveltamisen osalta (COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan ja 146 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla annetun direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta (COM(2020)0314 - C9-0213/2020 - 2020/0148(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

BUDG, LIBE

- Ehdotus neuvoston päätökseksi hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelman hyväksymisestä sekä ohjelman monivuotisista teknisistä suuntaviivoista tehdyn päätöksen 2008/376/EY muuttamisesta (COM(2020)0320 - C9-0214/2020 - 2020/0141(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

BUDG, EMPL, ENVI, REGI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

INTA, CONT, ECON, ENVI, AGRI, AFCO

- Ehdotus neuvoston päätökseksi monivuotisten taloudellisten suuntaviivojen vahvistamisesta selvitystilassa olevan EHTY:n varojen ja selvityksen päätyttyä hiili- ja terästutkimusrahaston varojen hoitamista varten tehdyn päätöksen 2003/77/EY muuttamisesta (COM(2020)0321 - C9-0216/2020 - 2020/0143(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

CONT, ITRE

- Ehdotus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Ranskalle soveltaa Guadeloupessa, Ranskan Guayanassa, Martiniquessa ja Réunionissa tuotetusta ”perinteisestä” rommista kannettaviin tiettyihin välillisiin veroihin alennettua verokantaa (COM(2020)0332 - C9-0217/2020 - 2020/0150(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tariffikiintiöiden ja muiden tuontikiintiöiden soveltamisesta (COM(2020)0375 - C9-0274/2020 - 2020/0176(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan kulttuuripääkaupunkeja koskevasta unionin toiminnasta vuosiksi 2020–2033 annetun päätöksen N:o 445/2014/EU muuttamisesta (COM(2020)0384 - C9-0275/2020 - 2020/0179(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 146 artiklan 1 kohdan mukaisesti alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Keskusvastapuolten valvontakomitean puheenjohtajan nimittäminen (N9-0041/2020 - C9-0276/2020 - 2020/0906(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Keskusvastapuolten valvontakomitean riippumattoman jäsenen nimittäminen (N9-0042/2020 [01] - C9-0277/2020 - 2020/0907(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Keskusvastapuolten valvontakomitean riippumattoman jäsenen nimittäminen (N9-0042/2020 [02] - C9-0278/2020 - 2020/0908(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse verovelvollisten tunnistamisesta Pohjois-Irlannissa (COM(2020)0360 - C9-0279/2020 - 2020/0165(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Kanariansaarilla sovellettavasta AIEM-verosta (COM(2020)0355 - C9-0280/2020 - 2020/0163(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

ECON, PECH

- Ehdotus neuvoston päätökseksi päätöksen N:o 940/2014/EU muuttamisesta Ranskan syrjäisimpien alueiden meriveron voimassaoloajan osalta (COM(2020)0371 - C9-0281/2020 - 2020/0174(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 168/2013 muuttamisesta L-luokan ajoneuvojen sarjan viimeisiä ajoneuvoja koskevien erityistoimenpiteiden osalta covid-19-epidemian vastatoimena (COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ENVI, ITRE, TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnonmukaisesta tuotannosta annetun asetuksen (EU) 2018/848 muuttamisesta asetuksen soveltamisen alkamispäivän ja tiettyjen muiden mainitussa asetuksessa tarkoitettujen päivämäärien osalta (COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

ENVI

- Ehdotus neuvoston asetukseksi Kanariansaarille suuntautuvassa tiettyjen kalastustuotteiden tuonnissa sovellettavien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista vuosina 2021–2027 (COM(2020)0437 - C9-0289/2020 - 2020/0209(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

IMCO, REGI

- Lisätalousarvioesitys nro 8 varainhoitovuoden 2020 yleiseen talousarvioon: Maksumäärärahojen lisäys hätätilanteen tukivälinettä varten covid-19- rokotestrategian rahoittamiseksi sekä koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskevaa toista investointialoitetta varten – Neuvoston kanta 11. syyskuuta 2020 (10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Komission jäsenen nimittäminen - Mairead McGuinness (IE) (10684/2020 - C9-0295/2020 - 2020/0803(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

2) parlamentin valiokunnilta

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi julkisten työvoimapalvelujen tehostetusta yhteistyöstä annetun päätöksen N:o 573/2014/EU muuttamisesta (COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)) - EMPL -valiokunta - Esittelijä: Manuel Pizarro (A9-0128/2020)

- Mietintö EU:n ja Afrikan turvallisuusyhteistyöstä Sahelin alueella, Länsi-Afrikassa ja Afrikan sarvessa (2020/2002(INI)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Javier Nart (A9-0129/2020)

- Mietintö EU:n rakennuskannan energiatehokkuuspotentiaalin maksimoinnista (2020/2070(INI)) - ITRE -valiokunta - Esittelijä: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamisesta (COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)) - REGI -valiokunta - Esittelijä: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

- Mietintö EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta (2019/2200(INI)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Sven Mikser (A9-0136/2020)

- Mietintö aseviennistä: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (2020/2003(INI)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Hannah Neumann (A9-0137/2020)

- Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi sen toteamisesta, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti oikeusvaltioperiaatetta (2017/0360R(NLE)) - LIBE -valiokunta - Esittelijä: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttamisesta (COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)) - ENVI -valiokunta - Esittelijä: Esther de Lange (A9-0139/2020)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Portugalille soveltaa alennettuja valmisteverokantoja tiettyihin Madeiran ja Azorien itsehallintoalueilla tuotettaviin alkoholituotteisiin (COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS)) - REGI -valiokunta - Esittelijä: Younous Omarjee (A9-0140/2020)

- Mietintö tehokkaista toimenpiteistä Erasmus+ -ohjelman ja Luova Eurooppa -ohjelman sekä Euroopan solidaarisuusjoukkojen muuttamiseksi ympäristöystävällisemmiksi (2019/2195(INI)) - CULT -valiokunta - Esittelijä: Laurence Farreng (A9-0141/2020)

- Mietintö lääkepulasta – kuinka ratkaista kasvava ongelma (2020/2071(INI)) - ENVI -valiokunta - Esittelijä: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)

- Mietintö EU:n tehtävästä maailman metsien suojelemisessa ja ennallistamisessa (2019/2156(INI)) - ENVI -valiokunta - Esittelijä: Stanislav Polčák (A9-0143/2020)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2015/757 muuttamisesta alusten polttoöljynkulutusta koskevien tietojen maailmanlaajuisen tiedonkeruujärjestelmän huomioon ottamiseksi (COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)) - ENVI -valiokunta - Esittelijä: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

- * Mietintö esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (2018/0135(CNS)) - BUDG -valiokunta - Esittelijät: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0146/2020)

- Mietintö romanien kansallisten integrointistrategioiden täytäntöönpanosta: romanitaustaisiin henkilöihin kohdistuvien kielteisten asenteiden torjunta Euroopassa (2020/2011(INI)) - LIBE -valiokunta - Esittelijä: Romeo Franz (A9-0147/2020)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta (COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)) - ENVI -valiokunta - Esittelijä: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen keskusvastapuolten valvontakomitean riippumattoman jäsenen nimittämisestä (N9-0042/2020[[01]] - C9-0277/2020 - 2020/0907(NLE)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Irene Tinagli (A9-0151/2020)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen keskusvastapuolten valvontakomitean puheenjohtajan nimittämisestä (N9-0041/2020 - C9-0276/2020 - 2020/0906(NLE)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Irene Tinagli (A9-0152/2020)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen keskusvastapuolten valvontakomitean riippumattoman jäsenen nimittämisestä (N9-0042/2020[02] - C9-0278/2020 - 2020/0908(NLE)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Irene Tinagli (A9-0153/2020)


13. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan, on otettu esityslistalle (työjärjestyksen 136 artikla):

—   O-000039/2020 – Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska ja Idoia Villanueva Ruiz ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Kaupunkien ja vihreän infrastruktuurin merkitys – Vihreämpien kaupunkien eurooppalainen teemavuosi 2022 (B9-0014/2020)

—   O-000040/2020 – Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska ja Kateřina Konečná puolesta ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Strateginen lähestymistapa ympäristössä oleviin lääkeaineisiin (B9-0015/2020)

—   O-000041/2020 – Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska ja Kateřina Konečná ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Strateginen lähestymistapa ympäristössä oleviin lääkeaineisiin (B9-0016/2020)

—   O-000042/2020 – Marc Angel, Maria Walsh, Fabio Massimo Castaldo, Terry Reintke, Malin Björk, Kira Marie Peter-Hansen, Pernille Weiss, Billy Kelleher, Isabel Carvalhais, Pernando Barrena Arza, Sophia in 't Veld, Marianne Vind, Sirpa Pietikäinen, Dietmar Köster, Monika Vana, Daniel Freund, Frédérique Ries, Francisco Guerreiro, Nathalie Loiseau, Frances Fitzgerald, Birgit Sippel, Robert Biedroń, Dimitrios Papadimoulis, Vera Tax, Evelyne Gebhardt, Arba Kokalari, Petra De Sutter, Grace O'Sullivan, Gwendoline Delbos-Corfield, Radka Maxová, Heidi Hautala, Evelyn Regner, Rosa D'Amato, Aurore Lalucq, Hilde Vautmans, Pierre Karleskind, Evin Incir, Pina Picierno, Antoni Comín i Oliveres, Johan Danielsson, Magdalena Adamowicz, Diana Riba i Giner, Sandro Gozi, Brando Benifei, Mónica Silvana González, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Marie Toussaint, Milan Brglez, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Eleonora Evi, Sylwia Spurek, Manuel Bompard, Isabel Santos, Jeroen Lenaers ja Delara Burkhardt komissiolle: Rete Lenford -tapauksen piiriin kuuluvat hlbti-vapaat alueet Puolassa (B9-0017/2020).


14. Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin tammikuun I 2020 istuntojakson aikana hyväksymien päätöslauselmien johdosta (toinen osa), on saatavilla parlamentin verkkosivustolla.


15. Käsittelyjärjestys

Syyskuun 2020 istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 655.238/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 158 artikla):

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa neljä kiireellistä käsittelyä koskevaa pyyntöä (työjärjestyksen 163 artikla) seuraavien menettelyjen hyväksymiseksi tällä istuntojaksolla:

—   Päätös Ranskan valtuuttamisesta neuvottelemaan kanaalin alittavaa kiinteää yhteyttä koskevasta kahdenvälisestä sopimuksesta (2020/0160(COD)) - TRAN-valiokunta (esityslistaluonnoksen 95 kohta)

—   Direktiivin (EU) 2016/798 muuttaminen rautateiden turvallisuus- ja yhteentoimivuussääntöjen kanaalin alittavaan kiinteään yhteyteen soveltamisen osalta (2020/0161(COD)) - TRAN-valiokunta (esityslistaluonnoksen 95 kohta)

—   Toimenpiteiden vahvistaminen kestäviä rautatiemarkkinoita varten covid-19-pandemian johdosta (2020/0127(COD)) - TRAN-valiokunta (esityslistaluonnoksen 41 kohta)

—   Lisätalousarvioesitys nro 8 varainhoitovuoden 2020 yleiseen talousarvioon: Maksumäärärahojen lisäys hätätilanteen tukivälinettä varten covid-19-rokotestrategian rahoittamiseksi sekä koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskevaa toista investointialoitetta varten (2020/1997(BUD)) - BUDG-valiokunta (esityslistaluonnoksen 68 kohta).

Puhemies ilmoitti myös, että näistä pyynnöistä äänestetään tämän päivän äänestyksissä.

Puhemies ehdotti lisäksi poliittisia ryhmiä kuultuaan seuraavia muutoksia lopulliseen esityslistaluonnokseen:

Maanantai

Seuraavat kolme mietintöä lisätään maanantain äänestyksiin:

—   Mietintö ehdotuksesta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen keskusvastapuolten valvontakomitean puheenjohtajan nimittämisestä. Esittelijä: Irene Tinagli (A9-0152/2020)

—   Mietintö ehdotuksesta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen keskusvastapuolten valvontakomitean riippumattoman jäsenen nimittämisestä. Esittelijä: Irene Tinagli (A9-0151/2020)

—   Mietintö ehdotuksesta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen keskusvastapuolten valvontakomitean riippumattoman jäsenen nimittämisestä. Esittelijä: Irene Tinagli (A9-0153/2020).

Äänestykset toimitetaan salaisina äänestyksinä.

Lopuksi puhemies ilmoitti, että äänestykset jaetaan useampaan osaan tarkistusten määrän ja kohta kohdalta -äänestyksiä ja erillisiä äänestyksiä koskevien pyyntöjen määrän perusteella. Tiedot äänestysten jakautumisesta ovat saatavilla parlamentin verkkosivustolla kohdassa ”Ensisijaiset tiedot ja asiakirjat”.

Parlamentti hyväksyi nämä ehdotukset.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


16. Sen toteaminen, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti oikeusvaltioperiaatetta - Rete Lenford -tapauksen piiriin kuuluvat hlbti-vapaat alueet Puolassa (keskustelu)

Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi sen toteamisesta, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti oikeusvaltioperiaatetta [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000042/2020) – Marc Angel, Maria Walsh, Fabio Massimo Castaldo, Terry Reintke, Malin Björk, Kira Marie Peter-Hansen, Pernille Weiss, Billy Kelleher, Isabel Carvalhais, Pernando Barrena Arza, Sophia in 't Veld, Marianne Vind, Sirpa Pietikäinen, Dietmar Köster, Monika Vana, Daniel Freund, Frédérique Ries, Francisco Guerreiro, Nathalie Loiseau, Frances Fitzgerald, Birgit Sippel, Robert Biedroń, Dimitrios Papadimoulis, Vera Tax, Evelyne Gebhardt, Arba Kokalari, Petra De Sutter, Grace O'Sullivan, Gwendoline Delbos-Corfield, Radka Maxová, Heidi Hautala, Evelyn Regner, Rosa D'Amato, Aurore Lalucq, Hilde Vautmans, Pierre Karleskind, Evin Incir, Pina Picierno, Antoni Comín i Oliveres, Johan Danielsson, Magdalena Adamowicz, Diana Riba i Giner, Sandro Gozi, Brando Benifei, Mónica Silvana González, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Marie Toussaint, Milan Brglez, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Eleonora Evi, Sylwia Spurek, Manuel Bompard, Isabel Santos, Jeroen Lenaers ja Delara Burkhardt komissiolle: Rete Lenford -tapauksen piiriin kuuluvat hlbti-vapaat alueet Puolassa (B9-0017/2020).

Juan Fernando López Aguilar esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

Marc Angel esitteli kysymyksen.

Věra Jourová (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Evelyn Regner (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Andrzej Halicki PPE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld Renew-ryhmän puolesta, Hélène Laporte ID-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Patryk Jaki ECR-ryhmän puolesta, Malin Björk GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleonora Evi, Roberta Metsola, Sylwia Spurek, Pierre Karleskind, Maximilian Krah, Gwendoline Delbos-Corfield, Pernando Barrena Arza, Vladimír Bilčík, Marek Paweł Balt, Alice Kuhnke, Miguel Urbán Crespo, Maria Walsh, Łukasz Kohut, Grace O'Sullivan, Balázs Hidvéghi, Tilly Metz, Rasmus Andresen ja Hermann Tertsch.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Juan Fernando López Aguilar.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.9.2020, kohta 12 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 17.9.2020, kohta 12 (lopullinen äänestys).


17. Strateginen lähestymistapa ympäristössä oleviin lääkeaineisiin (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000040/2020) – Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska ja Kateřina Konečná ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Strateginen lähestymistapa ympäristössä oleviin lääkeaineisiin (B9-0015/2020)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000041/2020) – Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska ja Kateřina Konečná ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Strateginen lähestymistapa ympäristössä oleviin lääkeaineisiin (B9-0016/2020)

Günther Sidl esitteli kysymykset.

Michael Roth (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen B9-0015/2020.

Virginijus Sinkevičius (komission jäsen) vastasi kysymykseen B9-0016/2020.

Työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska ja Kateřina Konečná ENVI-valiokunnan puolesta strategisesta lähestymistavasta ympäristössä oleviin lääkeaineisiin (2019/2816(RSP)) (B9-0242/2020).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.9.2020, kohta 12 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 17.9.2020, kohta 12 (lopullinen äänestys).


18. Puhemiehen ilmoitus

Puhemies ilmoitti, että TRAN-valiokunta on peruuttanut seuraavat kiireellistä käsittelyä koskevat pyynnöt (työjärjestyksen 163 artikla), joista ilmoitettiin istunnon alussa (istunnon pöytäkirja 14.9.2020, kohta 15):

—   Päätös Ranskan valtuuttamisesta neuvottelemaan kanaalin alittavaa kiinteää yhteyttä koskevasta kahdenvälisestä sopimuksesta (2020/0160(COD)) - TRAN-valiokunta

—   Direktiivin (EU) 2016/798 muuttaminen rautateiden turvallisuus- ja yhteentoimivuussääntöjen kanaalin alittavaan kiinteään yhteyteen soveltamisen osalta (2020/0161(COD)) - TRAN-valiokunta.


19. Esitys neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä * (keskustelu)

Mietintö esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: José Manuel Fernandes ja Valérie Hayer (A9-0146/2020)

José Manuel Fernandes ja Valérie Hayer esittelivät mietinnön.

Michael Roth (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

(jatkoa keskustelulle: istunnon pöytäkirja 14.9.2020, kohta 21)


20. Äänestykset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin:

—   Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen keskusvastapuolten valvontakomitea – puheenjohtajan nimittäminen
Mietintö ehdotuksesta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen keskusvastapuolten valvontakomitean puheenjohtajan nimittämisestä [N9-0041/2020 - C9-0276/2020 - 2020/0906(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Irene Tinagli (A9-0152/2020)

—   Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen keskusvastapuolten valvontakomitea – riippumattoman jäsenen nimittäminen
Mietintö ehdotuksesta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen keskusvastapuolten valvontakomitean riippumattoman jäsenen nimittämisestä [N9-0042/2020 - C9-0277/2020 - 2020/0907(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Irene Tinagli (A9-0151/2020)

—   Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen keskusvastapuolten valvontakomitea – riippumattoman jäsenen nimittäminen
Mietintö ehdotuksesta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen keskusvastapuolten valvontakomitean riippumattoman jäsenen nimittämisestä [N9-0042/2020 - C9-0278/2020 - 2020/0908(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Irene Tinagli (A9-0153/2020).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraavat kiireellistä käsittelyä koskevat pyynnöt (työjärjestyksen 163 artikla):

—   Toimenpiteiden vahvistaminen kestäviä rautatiemarkkinoita varten covid-19-pandemian johdosta ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - TRAN-valiokunta

—   Lisätalousarvioesitys nro 8 varainhoitovuoden 2020 yleiseen talousarvioon: Maksumäärärahojen lisäys hätätilanteen tukivälinettä varten covid-19-rokotestrategian rahoittamiseksi sekä koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskevaa toista investointialoitetta varten
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)] - BUDG-valiokunta.

Parlamentin äänestettäväksi kertaäänestyksenä annettiin seuraavat asiakirjat:

—   Tiettyihin Madeiran ja Azorien itsehallintoalueilla tuotettaviin alkoholituotteisiin sovellettavat alennetut valmisteverokannat
Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Portugalille soveltaa alennettuja valmisteverokantoja tiettyihin Madeiran ja Azorien itsehallintoalueilla tuotettaviin alkoholituotteisiin [COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Younous Omarjee (A9-0140/2020)

—   Tehokkaat toimenpiteet Erasmus+ -ohjelman ja Luova Eurooppa -ohjelman sekä Euroopan solidaarisuusjoukkojen muuttamiseksi ympäristöystävällisemmiksi
Mietintö tehokkaista toimenpiteistä Erasmus+ -ohjelman ja Luova Eurooppa -ohjelman sekä Euroopan solidaarisuusjoukkojen muuttamiseksi ympäristöystävällisemmiksi [2019/2195(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Laurence Farreng (A9-0141/2020).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin tarkistukset seuraaviin asiakirjoihin:

—   EU:n tehtävä maailman metsien suojelemisessa ja ennallistamisessa
Mietintö EU:n tehtävästä maailman metsien suojelemisessa ja ennallistamisessa [2019/2156(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Stanislav Polčák (A9-0143/2020);

—   EU:n ja Afrikan turvallisuusyhteistyö Sahelin alueella, Länsi-Afrikassa ja Afrikan sarvessa
Mietintö EU:n ja Afrikan turvallisuusyhteistyöstä Sahelin alueella, Länsi-Afrikassa ja Afrikan sarvessa [2020/2002(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Javier Nart (A9-0129/2020).

Äänestykset olivat avoinna klo 20.30 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestysten tulokset ilmoitetaan huomenna tiistaina 15. syyskuuta 2020 klo 9.00.


21. Esitys neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä * (jatkoa keskustelulle)

Mietintö esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: José Manuel Fernandes ja Valérie Hayer (A9-0146/2020)

(keskustelun alku: istunnon pöytäkirja 14.9.2020, kohta 19)

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Siegfried Mureşan PPE-ryhmän puolesta, Eider Gardiazabal Rubial S&D-ryhmän puolesta, Luis Garicano Renew-ryhmän puolesta, Hélène Laporte ID-ryhmän puolesta ja David Cormand Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Fabio Massimo CASTALDO

Puheenvuorot: Bogdan Rzońca ECR-ryhmän puolesta, José Gusmão GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Antoni Comín i Oliveres, Jan Olbrycht, Margarida Marques, Sandro Gozi, Joachim Kuhs, Derk Jan Eppink, Marc Botenga, Niclas Herbst, Pierre Larrouturou, Caroline Nagtegaal, Teuvo Hakkarainen, Zbigniew Kuźmiuk, Karlo Ressler, Paul Tang, Billy Kelleher, Gunnar Beck, Charlie Weimers, Kris Peeters, Nils Ušakovs, Herve Juvin ja Andrey Novakov.

Puheenvuorot: Johannes Hahn, Michael Roth (neuvoston puheenjohtaja), José Manuel Fernandes ja Valérie Hayer.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.9.2020, kohta 9 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 16.9.2020, kohta 12 (lopullinen äänestys)


22. Unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttaminen (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

Nikos Androulakis esitteli mietinnön.

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Niclas Herbst (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Sunčana Glavak PPE-ryhmän puolesta, Milan Brglez S&D-ryhmän puolesta, Nicolae Ştefănuță Renew-ryhmän puolesta, Marco Dreosto ID-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Stelios Kympouropoulos ja Aurélia Beigneux.

Puheenvuorot: Johannes Hahn ja Nikos Androulakis.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.9.2020, kohta 9 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 16.9.2021, kohta 12 (lopullinen äänestys)


23. Alusten polttoöljynkulutusta koskevien tietojen maailmanlaajuinen tiedonkeruujärjestelmä (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2015/757 muuttamisesta alusten polttoöljynkulutusta koskevien tietojen maailmanlaajuisen tiedonkeruujärjestelmän huomioon ottamiseksi [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

Jutta Paulus esitteli mietinnön.

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Pernille Weiss PPE-ryhmän puolesta, Jytte Guteland S&D-ryhmän puolesta ja Catherine Chabaud Renew-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ewa KOPACZ

Puheenvuorot: Mick Wallace GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleonora Evi, Peter Liese, Javi López ja Pierre Karleskind.

Puheenvuorot: Johannes Hahn ja Jutta Paulus.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.9.2020, kohta 9 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 16.9.2020, kohta 12 (lopullinen äänestys)


24. Asevienti: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (keskustelu)

Mietintö aseviennistä: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano [2020/2003(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Hannah Neumann (A9-0137/2020)

Hannah Neumann esitteli mietinnön.

Josep Borrell Fontelles (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Arnaud Danjean PPE-ryhmän puolesta, Joachim Schuster S&D-ryhmän puolesta, Klemen Grošelj Renew-ryhmän puolesta, Jérôme Rivière ID-ryhmän puolesta, Salima Yenbou Verts/ALE-ryhmän puolesta, Özlem Demirel GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Fabio Massimo Castaldo, Nikos Androulakis, Clara Ponsatí Obiols ja Pierfrancesco Majorino.

Puheenvuorot: Josep Borrell Fontelles ja Hannah Neumann.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.9.2020, kohta 2 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 17.9.2020, kohta 2 (lopullinen äänestys)


25. EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano (keskustelu)

Mietintö EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta [2019/2200(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Sven Mikser (A9-0136/2020)

Kati Piri (esittelijän sijainen) esitteli mietinnön.

Josep Borrell Fontelles (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Andrea Bocskor PPE-ryhmän puolesta, Marina Kaljurand S&D-ryhmän puolesta, Urmas Paet Renew-ryhmän puolesta, Thierry Mariani ID-ryhmän puolesta, Viola Von Cramon-Taubadel Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anna Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Michael Gahler, Nacho Sánchez Amor ja Helmut Geuking.

Puheenvuorot: Josep Borrell Fontelles ja Kati Piri.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.9.2020, kohta 9 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 16.9.2020, kohta 12 (lopullinen äänestys)


26. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 194 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Äänestysselitysten enimmäispituus voi poikkeuksellisesti olla 400 sanaa.


27. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista vahvistettiin (ks. Esityslista PE 655.238/OJMA).


28. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.27.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beigneux Aurélia, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Ciocca Angelo, Clune Deirdre, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Henrike, Haider Roman, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reintke Terry, Ressler Karlo, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Szájer József, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Verheyen Sabine, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Wallace Mick, Walsh Maria, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos

Estyneet:

Beňová Monika, Thun und Hohenstein Róża

Covid-19-pandemian vuoksi on otettu käyttöön etä-äänestysjärjestelmä (ks. 20. maaliskuuta 2020 tehty puhemiehistön päätös äänestysohjeista 3. toukokuuta 2004 tehdyn päätöksen täydentämisestä). Äänestykseen osallistuneiden jäsenten nimet ilmoitetaan asiakirjassa ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka liitetään istuntopöytäkirjaan ja on saatavilla parlamentin verkkosivustolla.

Päivitetty viimeksi: 19. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö