Rodyklė 
Protokolas
XML 181kPDF 287kWORD 81k
Pirmadienis, 2020 m. rugsėjo 14 d. - Briuselis
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Pirmininko pareiškimas
 4.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 5.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 6.Prašymai atšaukti imunitetą
 7.Prašymas ginti imunitetą
 8.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnis)
 9.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 241 straipsnis)
 10.Prašymai kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos (Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnis)
 11.Deleguotieji aktai ir įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalis ir 112 straipsnio 4 dalies d punktas)
 12.Gauti dokumentai
 13.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 14.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas
 15.Darbų programa
 16.Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, nustatymas - Zonų be LGBTI asmenų Lenkijoje klausimas, atsižvelgiant į asociacijos „Rete Lenford“ bylą (diskusijos)
 17.Strateginis požiūris į vaistus aplinkoje (diskusijos)
 18.Pirmininko pranešimas
 19.Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projektas * (diskusijos)
 20.Balsavimas
 21.Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projektas * (diskusijų tęsinys)
 22.Sprendimo Nr.1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo dalinis keitimas (diskusijos)
 23.Pasaulinė laivų kuro sąnaudų duomenų rinkimo sistema (diskusijos)
 24.Ginklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas (diskusijos)
 25.ES asociacijos susitarimo su Gruzija įgyvendinimas (diskusijos)
 26.Paaiškinimai dėl balsavimo
 27.Kito posėdžio darbotvarkė
 28.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: David Maria SASSOLI
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Atnaujinta 2020 m. liepos 23 d., ketvirtadienį atidėta sesija.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 17.04 val.


3. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė pareiškimą, kuriame pakomentavo dėl Covid-19 susidariusią sanitarinę padėtį Europoje ir paaiškino savo sprendimą perkelti šią plenarinę sesiją iš Strasbūro į Briuselį. écision de tenir la présente période de session à Bruxelles et non à Strasbourg. Jis padėkojo frakcijų pirmininkams už jų paramą priimant šį sprendimą ir taip pat jo sprendimą vėl rengti plenarines sesijas Strasbūre, kai tik leis sanitarinės ir saugumo sąlygos. Jis taip pat padėkojo Prancūzijos valdžios institucijoms už minėtų sprendimų esmės supratimą ir už bendradarbiavimą. Jis galiausiai pasveikino Strasbūro miesto merę ir gyventojus.

Jis taip pat paminėjo Slovakijos piliečio Jozeko Chovaneco atvejį, kuris mirė po to, kai buvo sulaikytas Šarlerua miesto oro uoste 2018 m. vasario mėn. mort après sa détention à l'aéroport de Charleroi en février 2018. Jis priminė, kad žmogaus teisės priklauso esminėms ES vertybėms. Jis išreiškė savo solidarumą su mirusiojo šeima ir patikslina, kad LIBE komitetas užsiima tuo klausimu.

Kalbėjo Manon Aubry, Terry Reintke, Anna Fotyga ir Nicolaus Fest.


4. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


5. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos Verts/ALE frakcijos sprendimus dėl komitetų ir delegacijų sudėties pakeitimo:

Užsienio reikalų komitetas: Jordi Solé vietoj Diana Riba i Giner

Žmogaus teisių pakomitetis: Jordi Solé vietoj Diana Riba i Giner

Delegacija ryšiams su Magrebo šalimis ir Arabų Magrebo Sąjunga: Jordi Solé vietoj Diana Riba i Giner

Delegacija Viduržemio jūros sąjungos parlamentinėje asamblėjoje: Jordi Solé vietoj Diana Riba i Giner

Šie sprendimai įsigalioja šiandien.


6. Prašymai atšaukti imunitetą

Belgijos kompetentingos institucijos perdavė prašymą atšaukti Lívia Járóka imunitetą, kad ji galėtų būti pakviesta į Briuselio policijos tribunolą.

Lenkijos kompetentingos institucijos perdavė prašymą atšaukti Włodzimierz Cimoszewicz imunitetą, kad jo atžvilgiu būtų pradėtas baudžiamasis procesas.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalį šie prašymai buvo perduoti kompetetingam komitetui – JURI komitetui.


7. Prašymas ginti imunitetą

Carles Puigdemont i Casamajó pateikė prašymą ginti jo imunitetus ir privilegijas jo paftraukimo atsakomybėn atžvilgiu, nes spaudoje pasirodė staripsnis apie tai, kad Juzgado Central de Instrucción n.º 6 de la Audiencia Nacional de España (Ispanija)pradėjo prieš jį baudžiamąjį procesą.

Pagal darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalį šis prašymas buvo perduotas atsakingam komitetui – JURI.


8. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnis)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnį Pirmininkas paskelbė REGI ir PECH komitetų sprendimus pradėti tarpinstitucines derybas remiantis šiais pranešimais:

—   REGI komitetas:Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl išskirtinių papildomų išteklių ir įgyvendinimo taisyklių pagal investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslą, siekiant suteikti paramą COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti skirtiems veiksmams skatinti ir pasirengti žaliajam, skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos atgaivinimui (REACT-EU), iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 (REACT-EU) (COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD)). Pranešėjai: Constanze Krehl ir Andrey Novakov (A9-0150/2020);

—   PECH komitetas: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas daugiametis rytų Atlanto ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių valdymo planas, iš dalies keičiami Reglamentai (EB) Nr. 1936/2001, (ES) 2017/2107 bei (ES) 2019/833 ir panaikinamas Reglamentas (ES) 2016/1627 (COM(2019)0619 – C9-0188/2019 – 2019/0272(COD)). Pranešėjas: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnio 2 dalį ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija ar frakcijos iki rytdienos, antradienio 2020 m. rugsėjo 15 d., vidurnakčio gali raštu paprašyti, kad dėl sprendimų pradėti derybas būtų balsuojama.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus šiam terminui, jei nepateikiamas prašymas balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.


9. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 241 straipsnis)

Atsakingas komitetas perdavė šį Europos Parlamento priimto teksto klaidų ištaisymą:

—   P8_TA(2018)0444(COR01) 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją klaidų ištaisymas (OL L 328, 2018 12 21, p. 82) - (Europos Parlamento pozicija, priimta 2018 m. lapkričio 13 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą direktyvą P8_TA(2018)0444) - (COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD)) - ITRE komitetas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 241 straipsnio 4 dalį šis klaidų ištaisymas laikomas patvirtintu, išskyrus atvejus, kai ne vėliau kaip per dvidešimt keturias valandas po jo paskelbimo frakcija arba ne mažiau kaip apatinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius paprašo dėl jo balsuoti.


10. Prašymai kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos (Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 2 dalį gavo:

—   JURI komiteto prašymą kreiptis į Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos dėl įmonių išsamaus patikrinimo prievolės ir įmonių atskaitomybės;

—   EMPL komiteto prašymą kreiptis į Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos dėl pramonės perėjimo prie ekologiškos ir skaitmeninės Europos ekonomikos: reglamentavimo reikalavimai ir socialinių partnerių bei pilietinės visuomenės vaidmuo.

Šie prašymai kreiptis dėl konsultacijos laikomi patvirtintais, jei per dvidešimt keturias valandas po paskelbimo frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius nepaprašo balsuoti dėl jų.


11. Deleguotieji aktai ir įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalis ir 112 straipsnio 4 dalies d punktas)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalį ir 112 straipsnio 4 dalies d punktą Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas pranešė Parlamento pirmininkui, kad nebuvo pateikta prieštaravimų dėl šių deleguotųjų aktų:

—   ECON komiteto rekomendacija neprieštarauti 2020 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas nuostatomis dėl būtiniausių elementų, kuriuos turi įvertinti ESMA vertindama trečiųjų šalių PSŠ prašymus įvertinti, ar laikomasi palyginamų reikalavimų, ir to vertinimo aspektų ir sąlygų (C(2020)4895 - 2020/2729(DEA)) (B9-0253/2020);

—   ECON komiteto rekomendacija neprieštarauti 2020 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas nuostatomis dėl mokesčių, kuriuos Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija taiko trečiosiose šalyse įsteigtoms pagrindinėms sandorio šalims (C(2020)4891 - 2020/2720(DEA)) (B9-0251/2020);

—   ECON komiteto rekomendacija neprieštarauti 2020 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas kriterijais, į kuriuos ESMA turėtų atsižvelgti, kad nustatytų, ar trečiojoje šalyje įsteigta pagrindinė sandorio šalis yra arba gali tapti sisteminės svarbos Sąjungos arba vienos ar kelių jos valstybių narių finansiniam stabilumui (C(2020)4892 - 2020/2726(DEA)) (B9-0252/2020);

—   ECON komiteto rekomendacija neprieštarauti Komisijos reglamento, kuriuo dėl 16-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, projektui (D067917/01 - 2020/2712(RPS)) (B9-0254/2020).

Jei per dvidešimt keturias valandas po paskelbimo Parlamente frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius nepareiškia prieštarauvimų, rekomendacijos laikomos patvirtintomis. Priešingu atveju dėl jų bus balsuojama.


12. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) kitų institucijų

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl ES atsigavimo prospekto ir finansų tarpininkams skirtų tikslinių pakeitimų siekiant padėti ekonomikai atsigauti nuo COVID-19 pandemijos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129 (COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo siekiant paskatinti atsigavimą nuo COVID-19 pandemijos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/2402, kuriuo nustatoma bendroji pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ir sukuriama specialioji paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema (COM(2020)0282 - C9-0207/2020 - 2020/0151(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl pakeitimo vertybiniais popieriais sistemos patikslinimų, padarytų ekonomikos atsigavimui paremti reaguojant į COVID-19 pandemiją, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (COM(2020)0283 - C9-0208/2020 - 2020/0156(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikriems trečiųjų šalių užsienio valiutos kurso lyginamiesiems indeksams taikomos išimties ir tam tikrus lyginamuosius indeksus, kurių teikimas nutraukiamas, pakeičiančių pakaitinių lyginamųjų indeksų nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1011 (COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

ITRE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria siekiant padėti ekonomikai atsigauti nuo COVID-19 pandemijos iš dalies keičiamos Direktyvos 2014/65/ES nuostatos dėl informacijos teikimo reikalavimų, produktų valdymo ir pozicijų apribojimų (COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

DEVE, ITRE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Prancūzijai suteikiami įgaliojimai derėtis dėl susitarimo, kuriuo papildoma galiojanti dvišalė jos sutartis su Jungtine Karalyste dėl privačių koncesininkų vykdomos Lamanšo sąsiaurio nuolatinės transporto jungties statybos ir eksploatavimo (COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį ir 146 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

Nuomonė :

JURI (Darbo tvarkos taisyklių 40 straipsnis)

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo siekiant, kad geležinkelių saugos ir sąveikos taisyklės būtų taikomos Lamanšo sąsiaurio nuolatinei transporto jungčiai, iš dalies keičiamos Direktyvos (ES) 2016/798 nuostatos (COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį ir 146 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje (COM(2020)0314 - C9-0213/2020 - 2020/0148(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

BUDG, LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/376/EB dėl Anglies ir plieno mokslinių tyrimų fondo mokslinių tyrimų programos ir tos programos daugiamečių techninių gairių priėmimo (COM(2020)0320 - C9-0214/2020 - 2020/0141(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

Nuomonė :

BUDG, EMPL, ENVI, REGI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos (10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

INTA, CONT, ECON, ENVI, AGRI, AFCO

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2003/77/EB, nustatantis likviduojamos EAPB turto, o, užbaigus likvidavimą, Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo turto valdymo daugiametes finansines gaires (COM(2020)0321 - C9-0216/2020 - 2020/0143(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

CONT, ITRE

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Prancūzijai leidžiama Gvadelupoje, Prancūzijos Gvianoje, Martinikoje ir Reunjone gaminamam tradiciniam romui taikyti sumažintus tam tikrų netiesioginių mokesčių tarifus (COM(2020)0332 - C9-0217/2020 - 2020/0150(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos tarifinių kvotų ir kitų importo kvotų taikymo (COM(2020)0375 - C9-0274/2020 - 2020/0176(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

Nuomonė :

IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 445/2014/ES, kuriuo nustatomi Sąjungos veiksmai, susiję su Europos kultūros sostinėmis 2020–2033 m. (COM(2020)0384 - C9-0275/2020 - 2020/0179(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 146 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininko skyrimas (N9-0041/2020 - C9-0276/2020 - 2020/0906(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto nepriklausomo nario skyrimas (N9-0042/2020 [01] - C9-0277/2020 - 2020/0907(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto nepriklausomo nario skyrimas (N9-0042/2020 [02] - C9-0278/2020 - 2020/0908(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl apmokestinamųjų asmenų registravimo Šiaurės Airijoje iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (COM(2020)0360 - C9-0279/2020 - 2020/0165(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Kanarų salose taikomo AIEM mokesčio (COM(2020)0355 - C9-0280/2020 - 2020/0163(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

Nuomonė :

ECON, PECH

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo keičiamas Tarybos sprendimo Nr. 940/2014/ES dėl doko mokesčio taikymo Prancūzijos atokiausiuose regionuose tvarkos taikymo laikotarpis (COM(2020)0371 - C9-0281/2020 - 2020/0174(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo reaguojant į COVID-19 protrūkį iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 168/2013 nuostatos dėl L kategorijos serijos pabaigos transporto priemonėms taikomų specialių priemonių (COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

Nuomonė :

ENVI, ITRE, TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos nuostatos dėl taikymo pradžios datos ir tam tikrų kitų tame reglamente nurodytų datų (COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

Nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo leidžiama pradėti naudoti tam tikrų į Kanarų salas importuojamų žuvininkystės produktų 2021–2027 m. laikotarpio Sąjungos autonomines tarifines kvotas ir nustatoma jų administravimo tvarka (COM(2020)0437 - C9-0289/2020 - 2020/0209(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

Nuomonė :

IMCO, REGI

- 2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 8 projektas: Skubios paramos priemonei, pagal kurią finansuojama vakcinų nuo COVID-19 strategija, ir Išplėstinės atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyvos poveikiui didinti skirtų mokėjimų asignavimų padidinimas. 2020 m. rugsėjo 11 d. Tarybos pozicija (10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Europos Komisijos nario skyrimas - Mairead McGuinness (IE) (10684/2020 - C9-0295/2020 - 2020/0803(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

2) Parlamento komitetų:

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 573/2014/ES dėl valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimo (COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Manuel Pizarro (A9-0128/2020)

- Pranešimas dėl ES ir Afrikos bendradarbiavimo saugumo srityje Sahelio regione, Vakarų Afrikoje ir Somalio pusiasalyje (2020/2002(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Javier Nart (A9-0129/2020)

- Pranešimas dėl ES pastatų ūkio energijos vartojimo efektyvumo potencialo didinimo (2020/2070(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas (COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)) - REGI komitetas - Pranešėjas: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

- Pranešimas dėl ES asociacijos susitarimo su Gruzija įgyvendinimo (2019/2200(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Sven Mikser (A9-0136/2020)

- Pranešimas „Ginklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas“ (2020/2003(INI)) - AFET komitetas - Pranešėja: Hannah Neumann (A9-0137/2020)

- Preliminarus pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, nustatymo (2017/0360R(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Esther de Lange (A9-0139/2020)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Portugalijai leidžiama taikyti lengvatinį akcizo tarifą tam tikriems autonominiuose Madeiros ir Azorų salų regionuose gaminamiems alkoholio gaminiams (COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS)) - REGI komitetas - Pranešėjas: Younous Omarjee (A9-0140/2020)

- Pranešimas dėl veiksmingų programų „Erasmus+“, „Kūrybiška Europa“ ir Europos solidarumo korpuso žalinimo priemonių (2019/2195(INI)) - CULT komitetas - Pranešėja: Laurence Farreng (A9-0141/2020)

- Pranešimas Vaistų stygius: kaip spręsti kylančią problemą (2020/2071(INI)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)

- Nuomonė dėl ES veiksmų, kuriais siekiama apsaugoti ir atkurti pasaulio miškus, stiprinimo (2019/2156(INI)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Stanislav Polčák (A9-0143/2020)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, deramai atsižvelgiant į pasaulinę laivų kuro sąnaudų duomenų rinkimo sistemą, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/757 (COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

- * Pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projekto (2018/0135(CNS)) - BUDG komitetas - Pranešėjai: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0146/2020)

- Pranešimas dėl nacionalinių romų integracijos strategijų įgyvendinimo: kova su neigiamu požiūriu į romų kilmės asmenis Europoje (2020/2011(INI)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Romeo Franz (A9-0147/2020)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl nepriklausomo nario skyrimo į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetą (N9-0042/2020[01] - C9-0277/2020 - 2020/0907(NLE)) - ECON komitetas - Pranešėja: Irene Tinagli (A9-0151/2020)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininko skyrimo (N9-0041/2020 - C9-0276/2020 - 2020/0906(NLE)) - ECON komitetas - Pranešėja: Irene Tinagli (A9-0152/2020)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto nepriklausomo nario skyrimo (N9-0042/2020[02] - C9-0278/2020 - 2020/0908(NLE)) - ECON komitetas - Pranešėja: Irene Tinagli (A9-0153/2020)


13. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Į darbotvarkę įtraukti šie klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama (Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis):

—   O-000039/2020, kurį pateikė Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska ir Idoia Villanueva Ruiz ENVI komiteto vardu Komisijai: Miesto ir žaliosios infrastruktūros svarba. 2022-ieji – Europos žalesnių miestų metai (B9-0014/2020);

—   O-000040/2020, kurį pateikė Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska ir Kateřina Konečná ENVI komiteto vardu Tarybai: Strateginis požiūris į vaistus aplinkoje (B9-0015/2020);

—   O-000041/2020, kurį pateikė Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska ir Kateřina Konečná ENVI komiteto vardu Komisijai: Strateginis požiūris į vaistus aplinkoje (B9-0016/2020);

—   O-000042/2020, kurį pateikė Marc Angel, Maria Walsh, Fabio Massimo Castaldo, Terry Reintke, Malin Björk, Kira Marie Peter-Hansen, Pernille Weiss, Billy Kelleher, Isabel Carvalhais, Pernando Barrena Arza, Sophia in 't Veld, Marianne Vind, Sirpa Pietikäinen, Dietmar Köster, Monika Vana, Daniel Freund, Frédérique Ries, Francisco Guerreiro, Nathalie Loiseau, Frances Fitzgerald, Birgit Sippel, Robert Biedroń, Dimitrios Papadimoulis, Vera Tax, Evelyne Gebhardt, Arba Kokalari, Petra De Sutter, Grace O'Sullivan, Gwendoline Delbos-Corfield, Radka Maxová, Heidi Hautala, Evelyn Regner, Rosa D'Amato, Aurore Lalucq, Hilde Vautmans, Pierre Karleskind, Evin Incir, Pina Picierno, Antoni Comín i Oliveres, Johan Danielsson, Magdalena Adamowicz, Diana Riba i Giner, Sandro Gozi, Brando Benifei, Mónica Silvana González, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Marie Toussaint, Milan Brglez, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Eleonora Evi, Sylwia Spurek, Manuel Bompard, Isabel Santos, Jeroen Lenaers ir Delara Burkhardt Komisijai: Zonų be LGBTI asmenų Lenkijoje klausimas, atsižvelgiant į asociacijos „Rete Lenford“ bylą (B9-0017/2020).


14. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas

Su Komisijos komunikatu dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2020 m. sausio mėn. I sesijos antrą dalį priimtas rezoliucijas, galima susipažinti Parlamento interneto svetainėje.


15. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis 2020 m. rugsėjo mėn. plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 655.238/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 158 straipsnis):

Pirmininkas pranešė, kad gavo 4 prašymus taikyti skubos procedūrą (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis) siekiant priimti šiuos dokumentus per šį sesijos laikotarpį:

—   Sprendimas, kuriuo Prancūzijai suteikiami įgaliojimai sudaryti tarptautinį susitarimą dėl Lamanšo sąsiaurio tunelio - (2020/0160(COD)) - TRAN komitetas (PDOJ 95 punktas);

—   Geležinkelių saugos ir sąveikos taisyklių taikymas Lamanšo sąsiaurio tunelyje - (2020/0161(COD)) - TRAN komitetas (PDOJ 95 punktas);

—   Tvari geležinkelių rinka atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją - (2020/0127(COD)) - TRAN komitetas (PDOJ 41 punktas);

—   2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto projektas Nr.8. mokėjimų asignavimų padidinimas skubios paramos priemonei siekiant finansuoti COVID-19 vakcinų strategiją ir Išplėstinės atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyvos poveikį - (2020/1997(BUD)) - BUDG komitetas (PDOJ 68 punktas).

Pirmininkas taip pat pranešė, kad dėl šių prašymų bus balsuojama šiandien.

Be to, pasikonsultavęs su frakcijomis, Pirmininkas pasiūlė šiuos galutinės darbotvarkės pakeitimus:

Pirmadienis

Į pirmadienio balsavimą įtraukiami šie trys pranešimai:

—   Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininko paskyrimo. Pranešėja: Irene Tinagli (A9-0152/2020);

—   Pranešimas dėl pasiūlymo dėl nepriklausomo nario paskyrimo į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetą. Pranešėja: Irene Tinagli (A9-0151/2020);

—   Pranešimas dėl pasiūlymo dėl nepriklausomo nario paskyrimo į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetą. Pranešėja: Irene Tinagli (A9-0153/2020).

Bus balsuojama slaptu balsavimu.

Galiausiai Pirmininkas informavo, kad balsavimas vyks per kelis posėdžius atsižvelgiant į pakeitimų ir prašymų balsuoti dalimis ir balsuoti atskirai skaičių. Informacija apie balsavimo paskirstymą per skirtingus posėdžius bus pateikta Parlamento interneto svetainėje, rubrikoje „Svarbi informacija ir dokumentai“. ("Informations et documents prioritaires").

Parlamentas pritarė šiems pasiūlymams.

Darbų programa patvirtinta.


16. Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, nustatymas - Zonų be LGBTI asmenų Lenkijoje klausimas, atsižvelgiant į asociacijos „Rete Lenford“ bylą (diskusijos)

Preliminarus pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, nustatymo [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000042/2020), kurį pateikė Marc Angel, Maria Walsh, Fabio Massimo Castaldo, Terry Reintke, Malin Björk, Kira Marie Peter-Hansen, Pernille Weiss, Billy Kelleher, Isabel Carvalhais, Pernando Barrena Arza, Sophia in 't Veld, Marianne Vind, Sirpa Pietikäinen, Dietmar Köster, Monika Vana, Daniel Freund, Frédérique Ries, Francisco Guerreiro, Nathalie Loiseau, Frances Fitzgerald, Birgit Sippel, Robert Biedroń, Dimitrios Papadimoulis, Vera Tax, Evelyne Gebhardt, Arba Kokalari, Petra De Sutter, Grace O'Sullivan, Gwendoline Delbos-Corfield, Radka Maxová, Heidi Hautala, Evelyn Regner, Rosa D'Amato, Aurore Lalucq, Hilde Vautmans, Pierre Karleskind, Evin Incir, Pina Picierno, Antoni Comín i Oliveres, Johan Danielsson, Magdalena Adamowicz, Diana Riba i Giner, Sandro Gozi, Brando Benifei, Mónica Silvana González, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Marie Toussaint, Milan Brglez, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Eleonora Evi, Sylwia Spurek, Manuel Bompard, Isabel Santos, Jeroen Lenaers ir Delara Burkhardt Komisijai: Zonų be LGBTI asmenų Lenkijoje klausimas, atsižvelgiant į asociacijos „Rete Lenford“ bylą (B9-0017/2020).

Juan Fernando López Aguilar pristatė pranešimą.

PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

Marc Angel pateikė klausimą.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos Pirmininko pavaduotoja).

Kalbėjo Evelyn Regner (FEMM komiteto nuomonės referentė), Andrzej Halicki PPE frakcijos vardu, Birgit Sippel S&D frakcijos vardu, Sophia in 't Veld Renew frakcijos vardu, Hélène Laporte ID frakcijos vardu, Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu, Patryk Jaki ECR frakcijos vardu, Malin Björk GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Eleonora Evi, Roberta Metsola, Sylwia Spurek, Pierre Karleskind, Maximilian Krah, Gwendoline Delbos-Corfield, Pernando Barrena Arza, Vladimír Bilčík, Marek Paweł Balt, Alice Kuhnke, Miguel Urbán Crespo, Maria Walsh, Łukasz Kohut, Grace O'Sullivan, Balázs Hidvéghi, Tilly Metz, Rasmus Andresen ir Hermann Tertsch.

Kalbėjo Věra Jourová ir Juan Fernando López Aguilar.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 09 16 protokolo 12 punktas (pakeitimai), 2020 09 17 protokolo 12 punktas (galutinis balsavimas).


17. Strateginis požiūris į vaistus aplinkoje (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000040/2020) kurį pateikė Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska ir Kateřina Konečná, ENVI komiteto vardu, Tarybai: Strateginis požiūris į vaistus aplinkoje (B9-0015/2020).

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000041/2020) kurį pateikė Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska ir Kateřina Konečná, ENVI komiteto vardu, Komisijai: Strateginis požiūris į vaistus aplinkoje (B9-0016/2020).

Günther Sidl pateikė klausimus.

Michael Roth (Einantis Tarybos pirmininko pareigas) atsakė į klausimą B9-0015/2020.

Virginijus Sinkevičius (Komisijos narys) atsakė į klausimą B9-0016/2020.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 5 dalį.

—   Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska ir Kateřina Konečná, ENVI komiteto vardu dėl strateginio požiūrio į vaistus aplinkoje (2019/2816(RSP)) (B9-0242/2020).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 09 16 protokolo 12 punktas (pakeitimai), 2020 09 17 protokolo 12 punktas (galutinis balsavimas).


18. Pirmininko pranešimas

Pirmininkas informavo, kad TRAN komitetas atsiėmė šiuos du savo pateiktus prašymus dėl skubos procedūros taikymo (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis), apie kuriuos buvo paskelbta posėdžio pradžioje (2020 09 14 protokolo 15 punktas):

—   Sprendimas, kuriuo Prancūzijai suteikiami įgaliojimai sudaryti tarptautinį susitarimą dėl Lamanšo sąsiaurio tunelio (2020/0160(COD)) - TRAN komitetas;

—   Geležinkelių saugos ir sąveikos taisyklių taikymas Lamanšo sąsiaurio tunelyje (2020/0161(COD)) - TRAN komitetas.


19. Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projektas * (diskusijos)

Pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projekto [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: José Manuel Fernandes ir Valérie Hayer (A9-0146/2020)

José Manuel Fernandes ir Valérie Hayer pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Michael Roth (einantis Tarybos pirmininko pareigas).

(Diskusijų tęsinys: 2020 09 14 protokolo 21 punktas).


20. Balsavimas

Parlamentas balsavo dėl šių pranešimų:

—   EVPRI pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas. Pirmininko skyrimas
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininko paskyrimo [N9-0041/2020 - C9-0276/2020 - 2020/0906(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Irene Tinagli (A9-0152/2020);

—   EVPRI pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas. Nepriklausomo nario skyrimas
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl nepriklausomo nario paskyrimo į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetą [N9-0042/2020 - C9-0277/2020 - 2020/0907(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Irene Tinagli (A9-0151/2020);

—   EVPRI pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas. Nepriklausomo nario skyrimas
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl nepriklausomo nario paskyrimo į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetą [N9-0042/2020 - C9-0278/2020 - 2020/0908(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Irene Tinagli (A9-0153/2020).

Parlamentas surengė balsavimą dėl šių prašymų taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis):

—   Tvari geležinkelių rinka atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - TRAN komitetas;

—   2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto projektas Nr.8. mokėjimų asignavimų padidinimas skubios paramos priemonei siekiant finansuoti COVID-19 vakcinų strategiją ir Išplėstinės atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyvos poveikį
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)] - BUDG komitetas.

Vyko Parlamento vienas balsavimas dėl šių pranešimų:

—   Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Portugalijai leidžiama taikyti lengvatinį akcizo tarifą tam tikriems autonominiuose Madeiros ir Azorų salų regionuose gaminamiems alkoholio gaminiams *
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Portugalijai leidžiama taikyti lengvatinį akcizo tarifą tam tikriems autonominiuose Madeiros ir Azorų salų regionuose gaminamiems alkoholio gaminiams [COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Younous Omarjee (A9-0140/2020);

—   Veiksmingos programų „Erasmus+“, „Kūrybiška Europa“ ir Europos solidarumo korpuso žalinimo priemonės
Pranešimas dėl veiksmingų programų „Erasmus+“, „Kūrybiška Europa“ ir Europos solidarumo korpuso žalinimo priemonių [2019/2195(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Laurence Farreng (A9-0141/2020).

Parlamentas surengė balsavimą dėl šių dokumentų pakeitimų:

—   ES vaidmuo apsaugant ir atkuriant pasaulio miškus
Pranešimas dėl ES vaidmens apsaugant ir atkuriant pasaulio miškus [2019/2156(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Stanislav Polčák (A9-0143/2020);

—   ES ir Afrikos bendradarbiavimas saugumo srityje Sahelio regione, Vakarų Afrikoje ir Somalio pusiasalyje
Pranešimas dėl ES ir Afrikos bendradarbiavimo saugumo srityje Sahelio regione, Vakarų Afrikoje ir Somalio pusiasalyje [2020/2002(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Javier Nart (A9-0129/2020)

Balsavimas vyks iki 20.30 val.

Buvo balsuota.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti rytoj, antradienį, 2020 m. rugsėjo 15 d. 9 val.


21. Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projektas * (diskusijų tęsinys)

Pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projekto [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: José Manuel Fernandes ir Valérie Hayer (A9-0146/2020)

(Diskusijų pradžia: 2020 09 14 protokolo 19 punktas)

Kalbėjo Johannes Hahn (Komisijos narys).

Kalbėjo Siegfried Mureşan PPE frakcijos vardu, Eider Gardiazabal Rubial S&D frakcijos vardu, Luis Garicano Renew frakcijos vardu, Hélène Laporte ID frakcijos vardu, ir David Cormand Verts/ALE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Fabio Massimo CASTALDO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Bogdan Rzońca ECR frakcijos vardu, José Gusmão GUE/NGL frakcijos vardu, Antoni Comín i Oliveres, nepriklausomas Parlamento narys, Jan Olbrycht, Margarida Marques, Sandro Gozi, Joachim Kuhs, Derk Jan Eppink, Marc Botenga, Niclas Herbst, Pierre Larrouturou, Caroline Nagtegaal, Teuvo Hakkarainen, Zbigniew Kuźmiuk, Karlo Ressler, Paul Tang, Billy Kelleher, Gunnar Beck, Charlie Weimers, Kris Peeters, Nils Ušakovs, Herve Juvin ir Andrey Novakov.

Kalbėjo Johannes Hahn, Michael Roth (Einantis Tarybos pirmininko pareigas), José Manuel Fernandes ir Valérie Hayer.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 09 15 protokolo 9 punktas (pakeitimai), 2020 09 16 protokolo 12 punktas (galutinis balsavimas)


22. Sprendimo Nr.1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo dalinis keitimas (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Nikos Androulakis (A9-0148/2020).

Nikos Androulakis pristatė pranešimą.

Kalbėjo Johannes Hahn (Komisijos narys).

Kalbėjo Niclas Herbst (BUDG komiteto nuomonės referentas), Sunčana Glavak PPE frakcijos vardu, Milan Brglez S&D frakcijos vardu, Nicolae Ştefănuță Renew frakcijos vardu, Marco Dreosto ID frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, Stelios Kympouropoulos ir Aurélia Beigneux.

Kalbėjo Johannes Hahn ir Nikos Androulakis.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 09 15 protokolo 9 punktas (pakeitimai), 2021 09 16 protokolo 12 punktas (galutinis balsavimas)


23. Pasaulinė laivų kuro sąnaudų duomenų rinkimo sistema (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, deramai atsižvelgiant į pasaulinę laivų kuro sąnaudų duomenų rinkimo sistemą, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/757 [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

Jutta Paulus pristatė pranešimą.

Kalbėjo Johannes Hahn (Komisijos narys).

Kalbėjo Pernille Weiss PPE frakcijos vardu, Jytte Guteland S&D frakcijos vardu, ir Catherine Chabaud Renew frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ewa KOPACZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Mick Wallace GUE/NGL frakcijos vardu, Eleonora Evi, nepriklausoma Parlamento narė, Peter Liese, Javi López ir Pierre Karleskind.

Kalbėjo Johannes Hahn ir Jutta Paulus.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 09 15 protokolo 9 punktas (pakeitimai), 2020 09 16 protokolo 12 punktas (galutinis balsavimas)


24. Ginklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas (diskusijos)

Pranešimas „Ginklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas“ [2020/2003(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Hannah Neumann (A9-0137/2020)

Hannah Neumann pristatė pranešimą.

Kalbėjo Josep Borrell Fontelles (Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai).

Kalbėjo Arnaud Danjean PPE frakcijos vardu, Joachim Schuster S&D frakcijos vardu, Klemen Grošelj Renew frakcijos vardu, Jérôme Rivière ID frakcijos vardu, Salima Yenbou Verts/ALE frakcijos vardu, Özlem Demirel GUE/NGL frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo, nepriklausomas Parlamento narys, Nikos Androulakis, Clara Ponsatí Obiols ir Pierfrancesco Majorino.

Kalbėjo Josep Borrell Fontelles ir Hannah Neumann.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 09 16 protokolo 2 punktas (pakeitimai), 2020 09 17 protokolo 2 punktas (galutinis balsavimas)


25. ES asociacijos susitarimo su Gruzija įgyvendinimas (diskusijos)

Pranešimas dėl ES asociacijos susitarimo su Gruzija įgyvendinimo [2019/2200(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Sven Mikser (A9-0136/2020)

Kati Piri (pavaduojanti pranešėja) pristatė pranešimą.

Kalbėjo Josep Borrell Fontelles (Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai).

Kalbėjo Andrea Bocskor PPE frakcijos vardu, Marina Kaljurand S&D frakcijos vardu, Urmas Paet Renew frakcijos vardu, Thierry Mariani ID frakcijos vardu, Viola Von Cramon-Taubadel Verts/ALE frakcijos vardu, Anna Fotyga ECR frakcijos vardu, Michael Gahler, Nacho Sánchez Amor ir Helmut Geuking.

Kalbėjo Josep Borrell Fontelles ir Kati Piri.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 09 15 protokolo 9 punktas (pakeitimai), 2020 09 16 protokolo 12 punktas (galutinis balsavimas)


26. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Išimties tvarka bus priimami ne daugiau kaip 400 žodžių apimties paaiškinimai dėl balsavimo.


27. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 655.238/OJMA).


28. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.27 val.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beigneux Aurélia, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Ciocca Angelo, Clune Deirdre, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Henrike, Haider Roman, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reintke Terry, Ressler Karlo, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Szájer József, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Verheyen Sabine, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Wallace Mick, Walsh Maria, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos

Leista nedalyvauti:

Beňová Monika, Thun und Hohenstein Róża

Dėl priežasčių, susijusių su COVID-19 pandemija, buvo įdiegta nuotolinio balsavimo sistema (žr. 2020 m. kovo 20 d. Biuro sprendimą, kuriuo papildomas 2004 m. gegužės 3 d. Biuro sprendimas dėl Balsavimo taisyklių). Balsavusių Parlamento narių pavardės nurodomos dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie plenarinio posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje.

Atnaujinta: 2021 m. rugsėjo 14 d.Teisinė informacija - Privatumo politika