Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 5k
Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

4. Προετοιμασία του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που θα επικεντρωθεί στην επικίνδυνη κλιμάκωση και στον ρόλο της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασία του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που θα επικεντρωθεί στην επικίνδυνη κλιμάκωση και στον ρόλο της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο (2020/2774(RSP))

Οι Michael Roth (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Josep Borrell Fontelles (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι David McAllister, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Nacho Sánchez Amor, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Malik Azmani, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Jérôme Rivière, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Sergey Lagodinsky, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Εμμανουήλ Φράγκος, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, μη εγγεγραμμένος, Esteban González Pons, Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Angelo Ciocca, Mounir Satouri, Angel Dzhambazki, Έλενα Κουντουρά, Carles Puigdemont i Casamajó, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Νίκος Ανδρουλάκης, Ilhan Kyuchyuk, Peter Kofod, François Alfonsi, Hermann Tertsch, Γιώργος Γεωργίου, Fabio Massimo Castaldo, Λευτέρης Χριστοφόρου, Δημήτρης Παπαδάκης, Hilde Vautmans, Roman Haider, Assita Kanko, Özlem Demirel, Arnaud Danjean, Isabel Santos, Chrysoula Zacharopoulou και Jaak Madison.

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.9.2020)

Τελευταία ενημέρωση: 19 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου