Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 7k
Tisdagen den 15 september 2020 - Bryssel

9. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp resultaten av omröstningen om ändringsförslagen till följande ärenden:

Ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0218)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 8)

Globala systemet för insamling av uppgifter om fartygs förbrukning av eldningsolja ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/757 för att ta vederbörlig hänsyn till det globala systemet för insamling av uppgifter om fartygs förbrukning av eldningsolja [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0219)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 9)

Utkast till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel *
Betänkande om utkastet till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes och Valérie Hayer (A9-0146/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0220)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 10)

Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien
Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien [2019/2200(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Sven Mikser (A9-0136/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0221)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 11)

(Sammanträdet avbröts kl. 14.22.)

Senaste uppdatering: 12 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy