Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 111k
Вторник, 15 септември 2020 г. - Брюксел

16. Внесени документи

Внесени са следните документи:

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейска комисия (COM(2020)0288 [01] - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейски парламент (COM(2020)0288 [02] - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейски Съвет и Съвет (COM(2020)0288 [03] - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Съд на Европейския съюз (COM(2020)0288 [04] - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Сметна палата на ЕС (COM(2020)0288 [05] - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейски икономически и социален комитет (COM(2020)0288 [06] - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Комитет на регионите (COM(2020)0288 [07] - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейски омбудсман (COM(2020)0288 [08] - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейски надзорен орган по защита на данните (COM(2020)0288 [09] - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

JURI, LIBE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейска служба за външна дейност (COM(2020)0288 [10] - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, AFCO

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейски център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) (COM(2020)0288 [11] - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL, ITRE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND) (COM(2020)0288 [12] - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA) (COM(2020)0288 [13] - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) (COM(2020)0288 [14] - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI, LIBE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейска агенция за околна среда (ЕАОС) (COM(2020)0288 [15] - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) (COM(2020)0288 [16] - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT) (COM(2020)0288 [17] - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

CULT

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейска агенция по лекарствата (EMA) (COM(2020)0288 [18] - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) (COM(2020)0288 [19] - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейска фондация за обучение (ETF) (COM(2020)0288 [20] - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ) (COM(2020)0288 [21] - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

TRAN

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейска агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) (COM(2020)0288 [22] - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

TRAN

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ) (COM(2020)0288 [23] - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) (COM(2020)0288 [24] - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Агенция на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) (COM(2020)0288 [25] - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA) (COM(2020)0288 [26] - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

TRAN

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) (COM(2020)0288 [27] - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) (COM(2020)0288 [28] - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, LIBE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейска агенция за ГНСС (GSA) (COM(2020)0288 [29] - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA) (COM(2020)0288 [30] - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PECH

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейска агенция по химикали (ECHA) (COM(2020)0288 [31] - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Агенция за снабдяване към Евратом (COM(2020)0288 [32] - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова годинa - Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) (COM(2020)0288 [33] - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейски институт за равенство между половете (EIGE) (COM(2020)0288 [34] - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

FEMM

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейски банков орган (ЕБО) (COM(2020)0288 [35] - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ECON

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) (COM(2020)0288 [36] - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ECON, EMPL

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA) (COM(2020)0288 [37] - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ECON

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) (COM(2020)0288 [38] - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (Служба на ОЕРЕС) (COM(2020)0288 [39] - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE, IMCO

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейски институт за иновации и технологии (EIT) (COM(2020)0288 [40] - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (COM(2020)0288 [41] - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) (COM(2020)0288 [42] - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Международна организация по термоядрена енергия (ITER) (COM(2020)0288 [43] - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Съвместно предприятие - Безопасност на въздухоплаването (SESAR) (COM(2020)0288 [44] - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE, TRAN

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Съвместно предприятие - Аеронавтика и околна среда („Чисто небе“) (COM(2020)0288 [45] - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI, ITRE, TRAN

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Съвместно предприятие - Биотехнологични производства (BBI) (COM(2020)0288 [46] - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE, REGI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ) (COM(2020)0288 [47] - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI, ITRE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Съвместно предприятие - Горивни клетки и водород (FCH) (COM(2020)0288 [48] - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Съвместно предприятие Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2020)0288 [49] - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE, TRAN

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Съвместно предприятие - Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа (ECSEL) (COM(2020)0288 [50] - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Сметната палата - Годишни отчети на Европейския фонд за развитие - 2019 г. (COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съю за 2019 г.: постижения, финансово управление и контрол (COM(2020)0288 [51] - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Последно осъвременяване: 12 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност