Показалец 
Протокол
XML 293kPDF 343kWORD 89k
Вторник, 15 септември 2020 г. - Брюксел
1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на резултатите от гласуването
 3.Възобновяване на заседанието
 4.Подготовка на извънредното заседание на Европейския съвет, с акцент върху опасната ескалация на напрежението и ролята на Турция в Източното Средиземноморие (разискване)
 5.Първо гласуване
 6.Подготовка на извънредното заседание на Европейския съвет, с акцент върху опасната ескалация на напрежението и ролята на Турция в Източното Средиземноморие (продължeние на разискването)
 7.Положението в Беларус - Положението в Ливан - Положението в Русия, отравянето на Алексей Навални (разискване)
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Обявяване на резултатите от гласуването
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Covid-19: съгласуване на равнище ЕС на здравните оценки и класификацията на риска и последиците за Шенген и единния пазар (разискване)
 12.Възобновяване на заседанието
 13.Второ гласуване
 14.Обяснения на вот
 15.Поправки на вот и намерения за гласуване
 16.Внесени документи
 17.Дневен ред на следващото заседание
 18.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Назначаване на председател на Надзорния комитет за централните контрагенти
 Приложение 2 - Назначаване на независим член на Надзорния комитет за централните контрагенти
 Приложение 3 - Назначаване на независим член на Надзорния комитет за централните контрагенти


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Назначаване на председател на Надзорния комитет за централните контрагенти
Доклад относно предложението за назначаването на председател на надзорния комитет за ЦК на Европейския орган за ценни книжа и пазари [N9-0041/2020 - C9-0276/2020 - 2020/0906(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Irene Tinagli (A9-0152/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Тайно гласуване (член 191, параграф 1 от Правилника за дейността))

НАЗНАЧАВАНЕ

Одобрява се (P9_TA(2020)0207)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 1)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 15.9.2020 г.)

Назначаване на независим член на Надзорния комитет за централните контрагенти
Доклад относно предложението за назначаването на независим член на надзорния комитет за ЦК на Европейския орган за ценни книжа и пазари [N9-0042/2020 - C9-0277/2020 - 2020/0907(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Irene Tinagli (A9-0151/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Тайно гласуване (член 191, параграф 1 от Правилника за дейността))

НАЗНАЧАВАНЕ

Одобрява се (P9_TA(2020)0208)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 2)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 2 от протокола от 15.9.2020 г.)

Назначаване на независим член на Надзорния комитет за централните контрагенти
Доклад относно предложението за назначаването на независим член на надзорния комитет за ЦК на Европейския орган за ценни книжа и пазари [N9-0042/2020 - C9-0278/2020 - 2020/0908(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Irene Tinagli (A9-0153/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Тайно гласуване (член 191, параграф 1 от Правилника за дейността))

НАЗНАЧАВАНЕ

Одобрява се (P9_TA(2020)0209)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 3)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 3 от протокола от 15.9.2020 г.)

Председателят прочете резултатите от гласуването по исканията за неотложна процедура:

Устойчив железопътен пазар с оглед на пандемията от COVID-19 ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - комисия TRAN

С поименно гласуване (679 гласа „за“, 3 гласа „против“, 4 гласа „въздържал се“), Парламентът одобри искането.

Парламентът одобри искането за неотложна процедура.

Проект на коригиращ бюджет № 8: Увеличаване на бюджетните кредити за плащания за Инструмента за спешна подкрепа с цел финансиране на стратегията за ваксини срещу COVID-19 и за въздействието на Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса – плюс
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)] - комисия BUDG

С поименно гласуване (651 гласа „за“, 23 гласа „против“, 12 гласа „въздържал се“), Парламентът одобри искането.

Парламентът одобри искането за неотложна процедура.

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Намалена акцизна ставка върху някои алкохолни продукти, произведени в автономните региони Мадейра и Азорски острови *
Доклад относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Португалия да прилага намалена акцизна ставка върху някои алкохолни продукти, произведени в автономните региони Мадейра и Азорски острови [COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Younous Omarjee (A9-0140/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се с единно гласуване (P9_TA(2020)0210)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 4)

Ефективни мерки за повишаване на екологосъобразността на програмите „Еразъм+" и „Творческа Европа“, както и на Европейския корпус за солидарност
Доклад относно ефективните мерки за повишаване на екологосъобразността на програмите „Еразъм+" и „Творческа Европа“, както и на Европейския корпус за солидарност [2019/2195(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Laurence Farreng (A9-0141/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2020)0211)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 5)

Председателят прочете резултатите от гласуването на измененията по:

Ролята на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб
Доклад относно ролята на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб [2019/2156(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Stanislav Polčák (A9-0143/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0212)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 6)

Сътрудничество между ЕС и Африка в областта на сигурността в региона на Сахел, Западна Африка и Африканския рог
Доклад относно сътрудничеството между ЕС и Африка в областта на сигурността в региона на Сахел, Западна Африка и Африканския рог [2020/2002(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Javier Nart (A9-0129/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0213)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 7)

(Заседанието беше прекъснато в 9.06 ч.)


3. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 9.17 ч.


4. Подготовка на извънредното заседание на Европейския съвет, с акцент върху опасната ескалация на напрежението и ролята на Турция в Източното Средиземноморие (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка на извънредното заседание на Европейския съвет, с акцент върху опасната ескалация на напрежението и ролята на Турция в Източното Средиземноморие (2020/2774(RSP))

Michael Roth (действащ председател на Съвета) и Josep Borrell Fontelles (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ) направиха изявления.

Изказаха се David McAllister, от името на групата PPE, Nacho Sánchez Amor, от името на групата S&D, Malik Azmani, от името на групата Renew, Jérôme Rivière, от името на групата ID, Sergey Lagodinsky, от името на групата Verts/ALE, Emmanouil Fragkos, от името на групата ECR, Martin Schirdewan, от името на групата GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos, независим член на ЕП, Esteban González Pons, Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Angelo Ciocca, Mounir Satouri, Ангел Джамбазки, Elena Kountoura, Carles Puigdemont i Casamajó, Manolis Kefalogiannis, Nikos Androulakis, Илхан Кючюк, Peter Kofod, François Alfonsi, Hermann Tertsch, Giorgos Georgiou, Fabio Massimo Castaldo, Lefteris Christoforou, Demetris Papadakis, Hilde Vautmans, Roman Haider, Assita Kanko, Özlem Demirel, Arnaud Danjean, Isabel Santos, Chrysoula Zacharopoulou и Jaak Madison.

(Продължение на разискването: точка 6 от протокола от 15.9.2020 г.)


5. Първо гласуване

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

—   Изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза ***I
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Nikos Androulakis (A9-0148/2020);

—   Глобална система за събиране на данни за консумацията на гориво от корабите ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2015/757 с цел подходящо съобразяване с глобалната система за събиране на данни за консумацията на гориво от корабите [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Jutta Paulus (A9-0144/2020);

—   Проект на решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз *
Доклад относно проекта на решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Комисия по бюджети. Докладчици: José Manuel Fernandes и Valérie Hayer (A9-0146/2020);

—   Изпълнение на Споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия
Доклад относно изпълнението на Споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия [2019/2200(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Sven Mikser (A9-0136/2020).

Гласуването ще продължи до 11.45 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 14.15 ч.


6. Подготовка на извънредното заседание на Европейския съвет, с акцент върху опасната ескалация на напрежението и ролята на Турция в Източното Средиземноморие (продължeние на разискването)

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка на извънредното заседание на Европейския съвет, с акцент върху опасната ескалация на напрежението и ролята на Турция в Източното Средиземноморие (2020/2774(RSP))

(Начало на разискването: точка 4 от протокола от 15.9.2020 г.)

Изказаха се Isabel Wiseler-Lima, Brando Benifei, Nicolaus Fest, Paulo Rangel, Evin Incir, Isabella Tovaglieri, Massimiliano Salini, Eva Kaili, Tom Vandendriessche, Anna-Michelle Asimakopoulou, Costas Mavrides, Loucas Fourlas и Sunčana Glavak.

Изказаха се Josep Borrell Fontelles (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ) и Michael Roth (действащ председател на Съвета).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Peter Kofod, Jaak Madison, Harald Vilimsky и Tom Vandendriessche, от името на групата ID, относно подготовката на специалната среща на върха на Европейския съвет с акцент върху опасната ескалация на напрежението и ролята на Турция в Източното Средиземноморие (2020/2774(RSP)) (B9-0258/2020);

—   Stelios Kouloglou и Giorgos Georgiou, от името на групата GUE/NGL, относно подготовката на специалната среща на върха на Европейския съвет с акцент върху опасната ескалация на напрежението и ролята на Турция в Източното Средиземноморие (2020/2774(RSP)) (B9-0260/2020);

—   Sergey Lagodinsky, Viola Von Cramon Taubadel, Jordi Solé, Mounir Satouri, Hannah Neumann, Tineke Strik, François Alfonsi, Alviina Alametsä, Ernest Urtasun, Petra De Sutter, Monika Vana, Diana Riba i Giner и Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, относно подготовката на специалната среща на върха на Европейския съвет с акцент върху опасната ескалация на напрежението и ролята на Турция в Източното Средиземноморие (2020/2774(RSP)) (B9-0263/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula и Nacho Sánchez Amor, от името на групата S&D, относно подготовката на специалната среща на върха на Европейския съвет с акцент върху опасната ескалация на напрежението и ролята на Турция в Източното Средиземноморие (2020/2774(RSP)) (B9-0264/2020);

—   Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Vlad Marius Botoş, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Bernard Guetta, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Ramona Strugariu и Hilde Vautmans, от името на групата Renew, относно подготовката на специалната среща на върха на Европейския съвет с акцент върху опасната ескалация на напрежението и ролята на Турция в Източното Средиземноморие (2020/2774(RSP)) (B9-0266/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk и Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, относно подготовката на специалната среща на върха на Европейския съвет с акцент върху опасната ескалация на напрежението и ролята на Турция в Източното Средиземноморие (2020/2774(RSP)) (B9-0268/2020);

—   Michael Gahler, Kris Peeters, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Manolis Kefalogiannis, Vangelis Meimarakis, David Lega, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou и Anna Michelle Asimakopoulou, от името на групата PPE, относно подготовката на специалната среща на върха на Европейския съвет с акцент върху опасната ескалация на напрежението и ролята на Турция в Източното Средиземноморие (2020/2774(RSP)) (B9-0270/2020).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 2 от протокола от 17.9.2020 г. (изменения), точка 12 от протокола от 17.9.2020 г. (окончателно гласуване).


7. Положението в Беларус - Положението в Ливан - Положението в Русия, отравянето на Алексей Навални (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Беларус (2020/2779(RSP))

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Ливан (2020/2775(RSP))

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Русия, отравянето на Алексей Навални (2020/2777(RSP))

Josep Borrell Fontelles (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ) направи изявления.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Положението в Беларус

Изказаха се Michael Gahler, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Dacian Cioloş, от името на групата Renew, Thierry Mariani, от името на групата ID, Viola Von Cramon-Taubadel, от името на групата Verts/ALE, Anna Fotyga, от името на групата ECR, Manu Pineda, от името на групата GUE/NGL, Márton Gyöngyösi, независим член на ЕП, Andrius Kubilius, Kati Piri, Petras Auštrevičius, Maximilian Krah, Reinhard Bütikofer, Witold Jan Waszczykowski, Helmut Scholz, Clara Ponsatí Obiols, David McAllister, Tonino Picula, Karin Karlsbro, Ville Niinistö, Kosma Złotowski, Andrzej Halicki, Norbert Neuser, Urmas Paet, Beata Mazurek, Paulo Rangel, Isabel Santos, Charles Goerens, Vladimír Bilčík, Nils Ušakovs, Bernard Guetta, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima и Leopoldo López Gil.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler Lima, Antonio López Istúriz White, David Lega, Андрей Ковачев, Arba Kokalari, Rasa Juknevičienė, Tomasz Frankowski, Eugen Tomac и Roberta Metsola, от името на групата PPE, относно положението в Беларус (2020/2779(RSP)) (B9-0271/2020);

—   Viola Von Cramon Taubadel, Sergey Lagodinsky, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Diana Riba i Giner, Ville Niinistö, Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Monika Vana и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Беларус (2020/2779(RSP)) (B9-0272/2020);

—   Manu Pineda и Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Беларус (2020/2779(RSP)) (B9-0273/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula, Norbert Neuser и Robert Biedroń, от името на групата S&D, относно положението в Беларус (2020/2779(RSP)) (B9-0274/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko и Joanna Kopcińska, от името на групата ECR, относно положението в Беларус след президентските избори на 9 август 2020 г. (2020/2779(RSP)) (B9-0275/2020);

—   Petras Auštrevičius, Vlad Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță и Ramona Strugariu, от името на групата Renew, относно положението в Беларус (2020/2779(RSP)) (B9-0278/2020).

Положението в Ливан

Изказаха се Antonio López-Istúriz White, от името на групата PPE, Isabel Santos, от името на групата S&D, Nathalie Loiseau, от името на групата Renew, Elena Lizzi, от името на групата ID, Salima Yenbou, от името на групата Verts/ALE, Beata Kempa, от името на групата ECR, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, независим член на ЕП, François-Xavier Bellamy, Maria Arena, Jan-Christoph Oetjen, Jordan Bardella, Jakop G. Dalunde, Benoît Lutgen, Javi López, Łukasz Kohut и Domènec Ruiz Devesa.

Положението в Русия, отравянето на Алексей Навални

Изказаха се Michael Gahler, от името на групата PPE, Kati Piri, от името на групата S&D, Bernard Guetta, от името на групата Renew, Thierry Mariani, от името на групата ID, Sergey Lagodinsky, от името на групата Verts/ALE, Anna Fotyga, от името на групата ECR, Idoia Villanueva Ruiz, от името на групата GUE/NGL, Andrius Kubilius, Tonino Picula, Hilde Vautmans, Gunnar Beck, Pär Holmgren, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen, Isabel Santos, Hermann Tertsch, Vladimír Bilčík, Andreas Schieder, Rasa Juknevičienė, Riho Terras и Eugen Tomac.

Изказа се Josep Borrell Fontelles.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Idoia Villanueva Ruiz, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Русия: отравянето на Алексей Навални (2020/2777(RSP)) (B9-0279/2020);

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Rasmus Andresen, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Monika Vana, Sven Giegold, Jordi Solé и Francisco Guerreiro, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Русия: отравянето на Алексей Навални (2020/2777(RSP)) (B9-0280/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula и Włodzimierz Cimoszewicz, от името на групата S&D, относно положението в Русия: отравянето на Алексей Навални (2020/2777(RSP)) (B9-0281/2020);

—   Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Vlad Marius Botoş, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță и Ramona Strugariu, от името на групата Renew, относно Русия, отравянето на Алексей Навални (2020/2777(RSP)) (B9-0282/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk и Ruža Tomašić, от името на групата ECR, относно положението в Русия: отравянето на Алексей Навални (2020/2777(RSP)) (B9-0283/2020);

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Antonio López Istúriz White, Rasa Juknevičienė, Eugen Tomac, Radosław Sikorski, Miriam Lexmann, Roberta Metsola и David Lega, от името на групата PPE, относно положението в Русия: отравянето на Алексей Навални (2020/2777(RSP)) (B9-0284/2020).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 2 от протокола от 17.9.2020 г.(изменения), точка 12 от протокола от 17.9.2020 г. (окончателно гласуване).

(Заседанието беше прекъснато в 13.05 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Katarina BARLEY
Заместник-председател

8. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 14.17 ч.


9. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването на измененията по:

Изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза ***I
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0218)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 8)

Глобална система за събиране на данни за консумацията на гориво от корабите ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2015/757 с цел подходящо съобразяване с глобалната система за събиране на данни за консумацията на гориво от корабите [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0219)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 9)

Проект на решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз *
Доклад относно проекта на решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Комисия по бюджети. Докладчици: José Manuel Fernandes и Valérie Hayer (A9-0146/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0220)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 10)

Изпълнение на Споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия
Доклад относно изпълнението на Споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия [2019/2200(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Sven Mikser (A9-0136/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0221)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 11)

(Заседанието е прекъснато в 14.22 ч.)


10. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 14.45 ч.


11. Covid-19: съгласуване на равнище ЕС на здравните оценки и класификацията на риска и последиците за Шенген и единния пазар (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Covid-19: съгласуване на равнище ЕС на здравните оценки и класификацията на риска и последиците за Шенген и единния пазар (2020/2780(RSP))

Didier Reynders (член на Комисията) и Michael Roth (действащ председател на Съвета) направиха изявления.

Изказаха се Andreas Schwab, от името на групата PPE, Sara Cerdas, от името на групата S&D, Véronique Trillet-Lenoir, от името на групата Renew, Silvia Sardone, от името на групата ID, Petra De Sutter, от името на групата Verts/ALE, Geert Bourgeois, от името на групата ECR, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Ioannis Lagos, независим член на ЕП, Peter Liese, Christel Schaldemose, Nicolae Ştefănuță, Virginie Joron, Michèle Rivasi, Margarita de la Pisa Carrión, Clare Daly, Daniela Rondinelli, Paulo Rangel, Birgit Sippel, Dita Charanzová, Georg Mayer, Anna Cavazzini, Dolors Montserrat, Jytte Guteland и Edina Tóth.

Изказаха се Didier Reynders и Michael Roth.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Esther de Lange, Andreas Schwab, Peter Liese и Roberta Metsola, от името на групата PPE, относно COVID-19: Съгласуване на равнище ЕС на здравните оценки и класификацията на риска и последиците за Шенген и единния пазар (2020/2780(RSP)) (B9-0257/2020);

—   Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, относно COVID-19: Съгласуване на равнище ЕС на здравните оценки и класификацията на риска (2020/2780(RSP)) (B9-0259/2020);

—   Véronique Trillet Lenoir, Nicolae Ştefănuță и Dita Charanzová, от името на групата Renew, относно COVID-19: Съгласуване на равнище ЕС на здравните оценки и класификацията на риска и последиците за Шенген и единния пазар (2020/2780(RSP)) (B9-0261/2020);

—   Sara Cerdas, от името на групата S&D, относно COVID-19: съгласуване на равнище ЕС на здравните оценки и класификацията на риска и последиците за Шенген и единния пазар (2020/2780(RSP)) (B9-0265/2020);

—   Alexandr Vondra, от името на групата ECR, относно COVID-19: Съгласуване на равнище ЕС на здравните оценки и класификацията на риска (2020/2780(RSP)) (B9-0267/2020);

—   Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Monika Vana и Tilly Metz, от името на групата Verts/ALE, относно COVID-19: Съгласуване на равнище ЕС на здравните оценки и класификацията на риска и последиците за Шенген и единния пазар (2020/2780(RSP)) (B9-0269/2020).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 16 от протокола от 17.9.2020 г.

(Заседанието беше прекъснато в 15.53 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pedro SILVA PEREIRA
Заместник-председател

12. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 17.04 ч.


13. Второ гласуване

Парламентът пристъпи към окончателно гласуване по:

—   Ролята на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб
Доклад относно ролята на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб [2019/2156(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Stanislav Polčák (A9-0143/2020);

—   Сътрудничество между ЕС и Африка в областта на сигурността в региона на Сахел, Западна Африка и Африканския рог
Доклад относно сътрудничеството между ЕС и Африка в областта на сигурността в региона на Сахел, Западна Африка и Африканския рог [2020/2002(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Javier Nart (A9-0129/2020).

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

—   Типово одобрение на моторни превозни средства (емисии в реални условия на движение) ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства [COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Esther de Lange (A9-0139/2020);

—   Фонд за справедлив преход ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Фонда за справедлив преход [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020);

—   Износ на оръжие: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС
Доклад относно износа на оръжие: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС [2020/2003(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Hannah Neumann (A9-0137/2020).

Гласуването ще продължи до 18.15 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в сряда, 16 септември 2020 г., в 9.00 ч.


14. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 194 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на интернет сайта на Парламента.

По изключение ще се приемат обяснения на вот от максимум 400 думи.


15. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вот и намеренията за гласуване се включват в документа „Резултати от поименните гласувания“, който е приложен към протокола от заседанието и се намира на интернет сайта на Парламента. Те се публикуват единствено за сведение и с нищо не променят резултата от гласуването, обявен в пленарната зала.

Документът се актуализира редовно за максимален период от две седмици след месечната парламентарна сесия.

След изтичането на този срок достъпът до списъка с поправките на вот и намеренията за гласуване се преустановява с оглед на неговия превод и публикуване в Официален вестник на ЕС.


16. Внесени документи

Внесени са следните документи:

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейска комисия (COM(2020)0288 [01] - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейски парламент (COM(2020)0288 [02] - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейски Съвет и Съвет (COM(2020)0288 [03] - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Съд на Европейския съюз (COM(2020)0288 [04] - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Сметна палата на ЕС (COM(2020)0288 [05] - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейски икономически и социален комитет (COM(2020)0288 [06] - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Комитет на регионите (COM(2020)0288 [07] - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейски омбудсман (COM(2020)0288 [08] - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейски надзорен орган по защита на данните (COM(2020)0288 [09] - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

JURI, LIBE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейска служба за външна дейност (COM(2020)0288 [10] - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, AFCO

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейски център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) (COM(2020)0288 [11] - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL, ITRE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND) (COM(2020)0288 [12] - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA) (COM(2020)0288 [13] - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) (COM(2020)0288 [14] - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI, LIBE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейска агенция за околна среда (ЕАОС) (COM(2020)0288 [15] - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) (COM(2020)0288 [16] - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT) (COM(2020)0288 [17] - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

CULT

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейска агенция по лекарствата (EMA) (COM(2020)0288 [18] - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) (COM(2020)0288 [19] - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейска фондация за обучение (ETF) (COM(2020)0288 [20] - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ) (COM(2020)0288 [21] - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

TRAN

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейска агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) (COM(2020)0288 [22] - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

TRAN

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ) (COM(2020)0288 [23] - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) (COM(2020)0288 [24] - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Агенция на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) (COM(2020)0288 [25] - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA) (COM(2020)0288 [26] - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

TRAN

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) (COM(2020)0288 [27] - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) (COM(2020)0288 [28] - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, LIBE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейска агенция за ГНСС (GSA) (COM(2020)0288 [29] - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA) (COM(2020)0288 [30] - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PECH

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейска агенция по химикали (ECHA) (COM(2020)0288 [31] - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Агенция за снабдяване към Евратом (COM(2020)0288 [32] - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова годинa - Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) (COM(2020)0288 [33] - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейски институт за равенство между половете (EIGE) (COM(2020)0288 [34] - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

FEMM

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейски банков орган (ЕБО) (COM(2020)0288 [35] - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ECON

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) (COM(2020)0288 [36] - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ECON, EMPL

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA) (COM(2020)0288 [37] - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ECON

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) (COM(2020)0288 [38] - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (Служба на ОЕРЕС) (COM(2020)0288 [39] - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE, IMCO

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейски институт за иновации и технологии (EIT) (COM(2020)0288 [40] - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (COM(2020)0288 [41] - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) (COM(2020)0288 [42] - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Международна организация по термоядрена енергия (ITER) (COM(2020)0288 [43] - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Съвместно предприятие - Безопасност на въздухоплаването (SESAR) (COM(2020)0288 [44] - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE, TRAN

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Съвместно предприятие - Аеронавтика и околна среда („Чисто небе“) (COM(2020)0288 [45] - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI, ITRE, TRAN

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Съвместно предприятие - Биотехнологични производства (BBI) (COM(2020)0288 [46] - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE, REGI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ) (COM(2020)0288 [47] - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI, ITRE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Съвместно предприятие - Горивни клетки и водород (FCH) (COM(2020)0288 [48] - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Съвместно предприятие Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2020)0288 [49] - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE, TRAN

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2019 финансова година - Съвместно предприятие - Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа (ECSEL) (COM(2020)0288 [50] - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Сметната палата - Годишни отчети на Европейския фонд за развитие - 2019 г. (COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съю за 2019 г.: постижения, финансово управление и контрол (COM(2020)0288 [51] - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI


17. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 655.238/OJME).


18. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 18.15 ч.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adamowicz Magdalena, Адемов Асим, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Александров Йорданов Александър, Alfonsi François, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Ciocca Angelo, Clune Deirdre, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danjean Arnaud, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Джамбазки Ангел, Eppink Derk Jan, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Христов Иво, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Кънев Радан, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Ковачев Андрей, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Кючюк Илхан, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Майдел Ева, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Müller Ulrike, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Новаков Андрей, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Пенкова Цветелина, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, de la Pisa Carrión Margarita, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Витанов Петър, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Йончева Елена, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Извинени:

Beňová Monika, Thun und Hohenstein Róża

Във връзка с пандемията от COVID-19 беше въведена система за дистанционно гласуване (вж. Решение на Бюрото от 20 март 2020 г. за допълнение на неговото решение от 3 май 2004 г. относно Правилника относно гласуването). Имената на участвалите в гласуването членове на ЕП са посочени в документа „Резултати от поименните гласувания“, приложен към настоящия протокол от заседанието и на разположение на интернет сайта на Парламента.


Приложение 1 - Назначаване на председател на Надзорния комитет за централните контрагенти

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lalucq, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Приложение 2 - Назначаване на независим член на Надзорния комитет за централните контрагенти

Доклад A9-0151/2020

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lalucq, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Приложение 3 - Назначаване на независим член на Надзорния комитет за централните контрагенти

Доклад A9-0153/2020

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lalucq, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Последно осъвременяване: 19 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност