Indeks 
Protokol
XML 264kPDF 319kWORD 85k
Tirsdag den 15. september 2020 - Bruxelles
1.Åbning af mødet
 2.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 3.Genoptagelse af mødet
 4.Forberedelse af det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd med fokus på den farlige eskalering og Tyrkiets rolle i det østlige Middelhavsområde (forhandling)
 5.Første afstemningsrunde
 6.Forberedelse af det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd med fokus på den farlige eskalering og Tyrkiets rolle i det østlige Middelhavsområde (fortsat forhandling)
 7.Situationen i Hviderusland - Situationen i Libanon - Situationen i Rusland, forgiftningen af Aleksej Navalnyj (forhandling)
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Covid-19: EU-koordinering af sundhedsvurderinger og risikoklassificering og konsekvenserne for Schengenområdet og det indre marked (forhandling)
 12.Genoptagelse af mødet
 13.Anden afstemningsrunde
 14.Stemmeforklaringer
 15.Stemmerettelser og -intentioner
 16.Modtagne dokumenter
 17.Dagsorden for næste møde
 18.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Udnævnelse af formanden for CCP-Tilsynsudvalget
 Bilag 2 - Udnævnelse af et uafhængigt medlem af CCP-Tilsynsudvalget
 Bilag 3 - Udnævnelse af et uafhængigt medlem af CCP-Tilsynsudvalget


FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen.

Udnævnelse af formanden for CCP-Tilsynsudvalget
Betænkning om forslag om udnævnelse af formanden for CCP-Tilsynsudvalget under Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed [N9-0041/2020 - C9-0276/2020 - 2020/0906(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Irene Tinagli (A9-0152/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Hemmelig afstemning (forretningsordenens artikel 191, stk. 1))

UDNÆVNELSE

Godkendt (P9_TA(2020)0207)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 1)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 i protokollen af 15.9.2020)

Udnævnelse af et uafhængigt medlem af CCP-Tilsynsudvalget
Betænkning om forslag om udnævnelse af et uafhængigt medlem af CCP-Tilsynsudvalget under Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed [N9-0042/2020 - C9-0277/2020 - 2020/0907(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Irene Tinagli (A9-0151/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Hemmelig afstemning (forretningsordenens artikel 191, stk. 1))

UDNÆVNELSE

Godkendt (P9_TA(2020)0208)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 2)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 2 i protokollen af 15.9.2020)

Udnævnelse af et uafhængigt medlem af CCP-Tilsynsudvalget
Betænkning om forslag om udnævnelse af et uafhængigt medlem af CCP-Tilsynsudvalget under Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed [N9-0042/2020 - C9-0278/2020 - 2020/0908(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Irene Tinagli (A9-0153/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Hemmelig afstemning (forretningsordenens artikel 191, stk. 1))

UDNÆVNELSE

Godkendt (P9_TA(2020)0209)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 3)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 3 i protokollen af 15.9.2020)

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen om anmodningerne om uopsættelig forhandling:

Et bæredygtigt jernbanemarked på baggrund af covid-19-udbruddet ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - TRAN

Parlamentet godtog anmodningen ved AN (679 for, 3 imod, 4 hverken/eller).

Uopsættelig forhandling vedtaget

Forslag til ændringsbudget nr. 8: Forhøjelse af betalingsbevillingerne til nødhjælpsinstrumentet for at finansiere strategien for covid-19-vacciner og i forbindelse med investeringsinitiativet som reaktion på coronavirusset plus
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)] - BUDG

Parlamentet godtog anmodningen ved AN (651 for, 23 imod, 12 hverken/eller).

Uopsættelig forhandling vedtaget

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

Forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Portugal til at anvende en reduceret punktafgiftssats på visse alkoholholdige produkter i de selvstyrende regioner Madeira og Azorerne *
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Portugal til at anvende en reduceret punktafgiftssats på visse alkoholholdige produkter i de selvstyrende regioner Madeira og Azorerne [COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Younous Omarjee (A9-0140/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0210)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 4)

Effektive foranstaltninger til at gøre Erasmus+, Et Kreativt Europa og Det Europæiske Solidaritetskorps grønnere
Betænkning om effektive foranstaltninger til at gøre Erasmus+, Et Kreativt Europa og Det Europæiske Solidaritetskorps grønnere [2019/2195(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Laurence Farreng (A9-0141/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0211)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 5)

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen om ændringsforslagene til:

EU's rolle i at beskytte og genoprette verdens skove
Betænkning om EU's rolle i at beskytte og genoprette verdens skove [2019/2156(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Stanislav Polčák (A9-0143/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0212)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 6)

Sikkerhedssamarbejde mellem EU og Afrika i Sahelregionen, i Vestafrika og på Afrikas Horn
Betænkning om sikkerhedssamarbejdet mellem EU og Afrika i Sahelregionen, i Vestafrika og på Afrikas Horn [2020/2002(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Javier Nart (A9-0129/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0213)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 7)

(Mødet afbrudt kl. 09.06)


3. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 09.17.


4. Forberedelse af det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd med fokus på den farlige eskalering og Tyrkiets rolle i det østlige Middelhavsområde (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Forberedelse af det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd med fokus på den farlige eskalering og Tyrkiets rolle i det østlige Middelhavsområde (2020/2774(RSP))

Michael Roth (Rådets formand) og Josep Borrell Fontelles (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelserne.

Talere: David McAllister for PPE-Gruppen, Nacho Sánchez Amor for S&D-Gruppen, Malik Azmani for Renew-Gruppen, Jérôme Rivière for ID-Gruppen, Sergey Lagodinsky for Verts/ALE-Gruppen, Emmanouil Fragkos for ECR-Gruppen, Martin Schirdewan for GUE/NGL-Gruppen, Lefteris Nikolaou-Alavanos, løsgænger, Esteban González Pons, Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Angelo Ciocca, Mounir Satouri, Angel Dzhambazki, Elena Kountoura, Carles Puigdemont i Casamajó, Manolis Kefalogiannis, Nikos Androulakis, Ilhan Kyuchyuk, Peter Kofod, François Alfonsi, Hermann Tertsch, Giorgos Georgiou, Fabio Massimo Castaldo, Lefteris Christoforou, Demetris Papadakis, Hilde Vautmans, Roman Haider, Assita Kanko, Özlem Demirel, Arnaud Danjean, Isabel Santos, Chrysoula Zacharopoulou og Jaak Madison.

(Fortsat forhandling: punkt 6 i protokollen af 15.9.2020)


5. Første afstemningsrunde

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

—   Ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme ***I
Betænkning om orslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Nikos Androulakis (A9-0148/2020);

—   Det globale system til indsamling af data om skibes fuelolieforbrug ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2015/757 for at tage passende hensyn til det globale system til indsamling af data om skibes fuelolieforbrug [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Jutta Paulus (A9-0144/2020);

—   Forslag til Rådets afgørelse om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter *
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Budgetudvalget. Ordførere: José Manuel Fernandes og Valérie Hayer (A9-0146/2020);

—   Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Georgien
Betænkning om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Georgien [2019/2200(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Sven Mikser (A9-0136/2020).

Afstemningen ville være åben til kl.11.45.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 14.15.


6. Forberedelse af det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd med fokus på den farlige eskalering og Tyrkiets rolle i det østlige Middelhavsområde (fortsat forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Forberedelse af det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd med fokus på den farlige eskalering og Tyrkiets rolle i det østlige Middelhavsområde (2020/2774(RSP))

(Indledning af forhandlingen: punkt 4 i protokollen af 15.9.2020)

Talere: Isabel Wiseler-Lima, Brando Benifei, Nicolaus Fest, Paulo Rangel, Evin Incir, Isabella Tovaglieri, Massimiliano Salini, Eva Kaili, Tom Vandendriessche, Anna-Michelle Asimakopoulou, Costas Mavrides, Loucas Fourlas og Sunčana Glavak.

Talere: Josep Borrell Fontelles (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) og Michael Roth (formand for Rådet).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 132, stk. 2):

—   Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Peter Kofod, Jaak Madison, Harald Vilimsky og Tom Vandendriessche, for ID-Gruppen, om forberedelse af det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd med fokus på den farlige eskalering og Tyrkiets rolle i det østlige Middelhavsområde (2020/2774(RSP)) (B9-0258/2020);

—   Stelios Kouloglou og Giorgos Georgiou, for GUE/NGL-Gruppen, om forberedelse af det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd med fokus på den farlige optrapning og Tyrkiets rolle i det østlige Middelhav (2020/2774(RSP)) (B9-0260/2020);

—   Sergey Lagodinsky, Viola Von Cramon Taubadel, Jordi Solé, Mounir Satouri, Hannah Neumann, Tineke Strik, François Alfonsi, Alviina Alametsä, Ernest Urtasun, Petra De Sutter, Monika Vana, Diana Riba i Giner og Reinhard Bütikofer, for Verts/ALE-Gruppen, om forberedelse af det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd med fokus på den farlige eskalering og Tyrkiets rolle i det østlige Middelhavsområde (2020/2774(RSP)) (B9-0263/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula og Nacho Sánchez Amor, for S&D-Gruppen, om forberedelse af det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd med fokus på den farlige eskalering og Tyrkiets rolle i det østlige Middelhavsområde (2020/2774(RSP)) (B9-0264/2020);

—   Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Vlad Marius Botoş, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Bernard Guetta, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Ramona Strugariu og Hilde Vautmans, for Gruppen Renew, om forberedelse af det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd med fokus på den farlige eskalering og Tyrkiets rolle i det østlige Middelhavsområde (2020/2774(RSP)) (B9-0266/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk og Jadwiga Wiśniewska, for ECR-Gruppen, om forberedelse af det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd med fokus på den farlige eskalering og Tyrkiets rolle i det østlige Middelhavsområde (2020/2774(RSP)) (B9-0268/2020);

—   Michael Gahler, Kris Peeters, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Manolis Kefalogiannis, Vangelis Meimarakis, David Lega, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou og Anna Michelle Asimakopoulou, for PPE-Gruppen, om forberedelse af det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd med fokus på den farlige eskalering og Tyrkiets rolle i det østlige Middelhavsområde (2020/2774(RSP)) (B9-0270/2020).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 2 i protokollen af 17.9.2020 (ændringsforslag), punkt 12 i protokollen af 17.9.2020 (endelig afstemning).


7. Situationen i Hviderusland - Situationen i Libanon - Situationen i Rusland, forgiftningen af Aleksej Navalnyj (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Hviderusland (2020/2779(RSP))

Redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Libanon (2020/2775(RSP))

Redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Rusland, forgiftningen af Aleksej Navalnyj (2020/2777(RSP))

Josep Borrell Fontelles (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) fremsatte erklæringerne.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Situationen i Hviderusland

Talere: Michael Gahler for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Dacian Cioloş for Renew-Gruppen, Thierry Mariani for ID-Gruppen, Viola Von Cramon-Taubadel for Verts/ALE-Gruppen, Anna Fotyga for ECR-Gruppen, Manu Pineda for GUE/NGL-Gruppen, Márton Gyöngyösi, løsgænger, Andrius Kubilius, Kati Piri, Petras Auštrevičius, Maximilian Krah, Reinhard Bütikofer, Witold Jan Waszczykowski, Helmut Scholz, Clara Ponsatí Obiols, David McAllister, Tonino Picula, Karin Karlsbro, Ville Niinistö, Kosma Złotowski, Andrzej Halicki, Norbert Neuser, Urmas Paet, Beata Mazurek, Paulo Rangel, Isabel Santos, Charles Goerens, Vladimír Bilčík, Nils Ušakovs, Bernard Guetta, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima og Leopoldo López Gil.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 132, stk. 2):

—   Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler Lima, Antonio López Istúriz White, David Lega, Andrey Kovatchev, Arba Kokalari, Rasa Juknevičienė, Tomasz Frankowski, Eugen Tomac og Roberta Metsola, for PPE-Gruppen, om situationen i Hviderusland (2020/2779(RSP)) (B9-0271/2020);

—   Viola Von Cramon Taubadel, Sergey Lagodinsky, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Diana Riba i Giner, Ville Niinistö, Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Monika Vana og Heidi Hautala, for Verts/ALE-Gruppen, om situationen i Hviderusland (2020/2779(RSP)) (B9-0272/2020);

—   Manu Pineda og Helmut Scholz, for GUE/NGL-Gruppen, om situationen i Hviderusland (2020/2779(RSP)) (B9-0273/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula, Norbert Neuser og Robert Biedroń, for S&D-Gruppen, om situationen i Hviderusland (2020/2779(RSP)) (B9-0274/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko og Joanna Kopcińska, for ECR-Gruppen, om situationen i Hviderusland efter præsidentvalget den 9. august 2020 (2020/2779(RSP)) (B9-0275/2020)

—   Petras Auštrevičius, Vlad Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță og Ramona Strugariu, for Gruppen Renew, om situationen i Hviderusland (2020/2779(RSP)) (B9-0278/2020).

Situationen i Libanon

Talere: Antonio López-Istúriz White for PPE-Gruppen, Isabel Santos for S&D-Gruppen, Nathalie Loiseau for Renew-Gruppen, Elena Lizzi for ID-Gruppen, Salima Yenbou for Verts/ALE-Gruppen, Beata Kempa for ECR-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo, løsgænger, François-Xavier Bellamy, Maria Arena, Jan-Christoph Oetjen, Jordan Bardella, Jakop G. Dalunde, Benoît Lutgen, Javi López, Łukasz Kohut og Domènec Ruiz Devesa.

Situationen i Rusland, forgiftningen af Aleksej Navalnyj

Talere: Michael Gahler for PPE-Gruppen, Kati Piri for S&D-Gruppen, Bernard Guetta for Renew-Gruppen, Thierry Mariani for ID-Gruppen, Sergey Lagodinsky for Verts/ALE-Gruppen, Anna Fotyga for ECR-Gruppen, Idoia Villanueva Ruiz for GUE/NGL-Gruppen, Andrius Kubilius, Tonino Picula, Hilde Vautmans, Gunnar Beck, Pär Holmgren, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen, Isabel Santos, Hermann Tertsch, Vladimír Bilčík, Andreas Schieder, Rasa Juknevičienė, Riho Terras og Eugen Tomac.

Taler: Josep Borrell Fontelles.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 132, stk. 2):

—   Idoia Villanueva Ruiz, for GUE/NGL-Gruppen, om situationen i Rusland: forgiftningen af Aleksej Navalnyj (2020/2777(RSP)) (B9-0279/2020);

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Rasmus Andresen, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Monika Vana, Sven Giegold, Jordi Solé og Francisco Guerreiro, for Verts/ALE-Gruppen, om situationen i Rusland, forgiftningen af Aleksej Navalnyj (2020/2777(RSP)) (B9-0280/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula og Włodzimierz Cimoszewicz, for S&D-Gruppen, om situationen i Rusland: forgiftningen af Aleksej Navalnyj (2020/2777(RSP)) (B9-0281/2020);

—   Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Vlad Marius Botoş, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță og Ramona Strugariu, for Gruppen Renew, om Rusland, forgiftningen af Aleksej Navalnyj (2020/2777(RSP)) (B9-0282/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk og Ruža Tomašić, for ECR-Gruppen, om situationen i Rusland: forgiftningen af Aleksej Navalnyj (2020/2777(RSP)) (B9-0283/2020);

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Antonio López Istúriz White, Rasa Juknevičienė, Eugen Tomac, Radosław Sikorski, Miriam Lexmann, Roberta Metsola og David Lega, for PPE-Gruppen, om situationen i Rusland: forgiftningen af Aleksej Navalnyj (2020/2777(RSP)) (B9-0284/2020).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 2 i protokollen af 17.9.2020 (ændringsforslag), punkt 12 i protokollen af 17.9.2020 (endelig afstemning).

(Mødet afbrudt kl. 13.05)


FORSÆDE: Katarina BARLEY
næstformand

8. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 14.17.


9. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen om ændringsforslagene til:

Ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0218)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 8)

Det globale system til indsamling af data om skibes fuelolieforbrug ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2015/757 for at tage passende hensyn til det globale system til indsamling af data om skibes fuelolieforbrug [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0219)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 9)

Forslag til Rådets afgørelse om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter *
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Budgetudvalget. Ordførere: José Manuel Fernandes og Valérie Hayer (A9-0146/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0220)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 10)

Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Georgien
Betænkning om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Georgien [2019/2200(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Sven Mikser (A9-0136/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0221)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 11)

(Mødet udsat kl. 14.22.)


10. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 14.45.


11. Covid-19: EU-koordinering af sundhedsvurderinger og risikoklassificering og konsekvenserne for Schengenområdet og det indre marked (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Covid-19: EU-koordinering af sundhedsvurderinger og risikoklassificering og konsekvenserne for Schengenområdet og det indre marked (2020/2780(RSP))

Didier Reynders (medlem af Kommissionen) og Michael Roth (formand for Rådet) afgav redegørelserne.

Talere: Andreas Schwab for PPE-Gruppen, Sara Cerdas for S&D-Gruppen, Véronique Trillet-Lenoir for Renew-Gruppen, Silvia Sardone for ID-Gruppen, Petra De Sutter for Verts/ALE-Gruppen, Geert Bourgeois for ECR-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Ioannis Lagos, løsgænger, Peter Liese, Christel Schaldemose, Nicolae Ştefănuță, Virginie Joron, Michèle Rivasi, Margarita de la Pisa Carrión, Clare Daly, Daniela Rondinelli, Paulo Rangel, Birgit Sippel, Dita Charanzová, Georg Mayer, Anna Cavazzini, Dolors Montserrat, Jytte Guteland og Edina Tóth.

Talere: Didier Reynders og Michael Roth.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 132, stk. 2):

—   Esther de Lange, Andreas Schwab, Peter Liese og Roberta Metsola, for PPE-Gruppen, om covid-19: EU-koordinering af sundhedsvurderinger og risikoklassificering og konsekvenserne for Schengenområdet og det indre marked (2020/2780(RSP)) (B9-0257/2020);

—   Kateřina Konečná, for GUE/NGL-Gruppen, om covid-19: EU-koordinering af sundhedsvurderinger og risikoklassificering (2020/2780(RSP)) (B9-0259/2020);

—   Véronique Trillet Lenoir, Nicolae Ştefănuță og Dita Charanzová, for Gruppen Renew, om covid-19: EU-koordinering af sundhedsvurderinger og risikoklassificering og konsekvenserne for Schengenområdet og det indre marked (2020/2780(RSP)) (B9-0261/2020);

—   Sara Cerdas, for S&D-Gruppen, om covid-19: EU-koordinering af sundhedsvurderinger og risikoklassificering og konsekvenserne for Schengenområdet og det indre marked (2020/2780(RSP)) (B9-0265/2020);

—   Alexandr Vondra, for ECR-Gruppen, om covid-19: EU-koordinering af sundhedsvurderinger og risikoklassificering (2020/2780(RSP)) (B9-0267/2020);

—   Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Monika Vana og Tilly Metz, for Verts/ALE-Gruppen, om covid-19: EU-koordinering af sundhedsvurderinger og risikoklassificering og konsekvenserne for Schengenområdet og det indre marked (2020/2780(RSP)) (B9-0269/2020).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 16 i protokollen af 17.9.2020.

(Mødet afbrudt kl. 15.53)


FORSÆDE: Pedro SILVA PEREIRA
næstformand

12. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 17.04.


13. Anden afstemningsrunde

Parlamentet gik over til den endelige afstemning om:

—   EU's rolle i at beskytte og genoprette verdens skove
Betænkning om EU's rolle i at beskytte og genoprette verdens skove [2019/2156(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Stanislav Polčák (A9-0143/2020);

—   Sikkerhedssamarbejde mellem EU og Afrika i Sahelregionen, i Vestafrika og på Afrikas Horn
Betænkning om sikkerhedssamarbejdet mellem EU og Afrika i Sahelregionen, i Vestafrika og på Afrikas Horn [2020/2002(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Javier Nart (A9-0129/2020).

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

—   Typegodkendelse af motorkøretøjer (emission ved faktisk kørsel ) ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer [COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Esther de Lange (A9-0139/2020);

—   Fonden for Retfærdig Omstilling ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020);

—   Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP
Betænkning om våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP [2020/2003(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Hannah Neumann (A9-0137/2020).

Afstemningen ville være åben til kl.18.15.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort onsdag den 16. september 2020 kl. 09.00.


14. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 194, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Undtagelsesvis ville stemmeforklaringer på højst 400 ord blive accepteret.


15. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt protokollen for mødet og er tilgængelig på Parlamentets hjemmeside. De nævnes udelukkende til orientering og ændrer ikke på nogen måde resultatet af afstemningen som meddelt på plenarmødet.

Dokumentet bliver ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter mødeperioden.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


16. Modtagne dokumenter

Der var modtaget følgende dokumenter:

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2019 - Europa-Kommissionen (COM(2020)0288 [01] - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2019 – Europa-Parlamentet (COM(2020)0288 [02] - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2019 – Det Europæiske Råd og Rådet (COM(2020)0288 [03] - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2019 – Domstolen (COM(2020)0288 [04] - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2019 – Den Europæiske Revisionsret (COM(2020)0288 [05] - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2019 – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (COM(2020)0288 [06] - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2019 - Regionsudvalget (COM(2020)0288 [07] - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Den Europæiske Ombudsmand (COM(2020)0288 [08] - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (COM(2020)0288 [09] - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

JURI, LIBE

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (COM(2020)0288 [10] - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, AFCO

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (CEDEFOP) (COM(2020)0288 [11] - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL, ITRE

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EUROFOUND) (COM(2020)0288 [12] - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) (COM(2020)0288 [13] - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (OEDT) (COM(2020)0288 [14] - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, LIBE

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Det Europæiske Miljøagentur (EEA) (COM(2020)0288 [15] - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) (COM(2020)0288 [16] - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) (COM(2020)0288 [17] - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

CULT

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (COM(2020)0288 [18] - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (EUROJUST) (COM(2020)0288 [19] - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) (COM(2020)0288 [20] - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (AESM) (COM(2020)0288 [21] - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (COM(2020)0288 [22] - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (COM(2020)0288 [23] - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (COM(2020)0288 [24] - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (COM(2020)0288 [25] - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA) (COM(2020)0288 [26] - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) (COM(2020)0288 [27] - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) (COM(2020)0288 [28] - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, LIBE

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Tilsynsmyndigheden for Det Europæiske GNSS (GSA) (COM(2020)0288 [29] - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Det Europæiske Fiskerikontrolagentur (EFCA) (COM(2020)0288 [30] - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PECH

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Det Europæiske Kemikalieagentur (AEPC) (COM(2020)0288 [31] - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Euratoms Forsyningsagentur (AA) (COM(2020)0288 [32] - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) (COM(2020)0288 [33] - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) (COM(2020)0288 [34] - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

FEMM

- Europa-Kommissionen : Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 – Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (ABE) (COM(2020)0288 [35] - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ECON

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 – Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (COM(2020)0288 [36] - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ECON, EMPL

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (COM(2020)0288 [37] - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ECON

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (COM(2020)0288 [38] - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Kontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (COM(2020)0288 [39] - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, IMCO

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) (COM(2020)0288 [40] - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (COM(2020)0288 [41] - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (COM(2020)0288 [42] - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Den Internationale Fusionsenergiorganisation (ITER) (COM(2020)0288 [43] - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Fællesforetagende - Luftfartssikkerhed (SESAR) (COM(2020)0288 [44] - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, TRAN

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Fællesforetagende - Luftfart og miljø (CLEAN SKY) (COM(2020)0288 [45] - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, ITRE, TRAN

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab – Regnskabsåret 2019 – Biobaserede industrier (BBI) (COM(2020)0288 [46] - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, REGI

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Initiativet om innovative lægemidler (IMI) (COM(2020)0288 [47] - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, ITRE

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Fællesforetagende - Brændselsceller og brint (BCB) (COM(2020)0288 [48] - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab – Regnskabsåret 2019 – fællesforetagendet Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2020)0288 [49] - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, TRAN

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (fællesforetagendet ECSEL) (COM(2020)0288 [50] - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten - Årsregnskab for Den Europæiske Udviklingsfond 2019 (COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2019: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol (COM(2020)0288 [51] - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI


17. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 655.238/OJME).


18. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 18.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Ciocca Angelo, Clune Deirdre, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danjean Arnaud, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Müller Ulrike, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, de la Pisa Carrión Margarita, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Fritaget:

Beňová Monika, Thun und Hohenstein Róża

Der er på grund af covid-19-pandemien etableret et fjernafstemningssystem (jf. Præsidiets afgørelse af 20. marts 2020 om supplering af afgørelse af 3. maj 2004 om afstemningsregler). De medlemmer, der har deltaget i en afstemning, er opført i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt som bilag til protokollen fra mødet og er tilgængeligt på Parlamentets websted.


Bilag 1 - Udnævnelse af formanden for CCP-Tilsynsudvalget

STEMMELISTE

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lalucq, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Bilag 2 - Udnævnelse af et uafhængigt medlem af CCP-Tilsynsudvalget

Betænkning: A9-0151/2020

STEMMELISTE

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lalucq, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Bilag 3 - Udnævnelse af et uafhængigt medlem af CCP-Tilsynsudvalget

Betænkning: A9-0153/2020

STEMMELISTE

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lalucq, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Seneste opdatering: 19. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik