Märksõnaregister 
Protokoll
XML 265kPDF 315kWORD 84k
Teisipäev, 15. september 2020 - Brüssel
1.Istungi algus
 2.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 3.Istungi jätkamine
 4.Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise ettevalmistamine, mille keskmes on olukorra ohtlik teravnemine ja Türgi roll Vahemere idaosas (arutelu)
 5.Esimene hääletusvoor
 6.Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise ettevalmistamine, mille keskmes on olukorra ohtlik teravnemine ja Türgi roll Vahemere idaosas (arutelu jätkamine)
 7.Olukord Valgevenes – Olukord Liibanonis – Olukord Venemaal ja Aleksei Navalnõi mürgitamine (arutelu)
 8.Istungi jätkamine
 9.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 10.Istungi jätkamine
 11.ELi tervisehinnangute ja riskide liigitamise koordineerimine COVID-19 kontekstis ning pandeemia tagajärjed Schengeni alale ja ühtsele turule (arutelu)
 12.Istungi jätkamine
 13.Teine hääletusvoor
 14.Selgitused hääletuse kohta
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 16.Esitatud dokumendid
 17.Järgmise istungi päevakord
 18.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. lisa – Kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee esimehe ametissenimetamine
 2. lisa – Kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee sõltumatu liikme ametissenimetamine
 3. lisa – Kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee sõltumatu liikme ametissenimetamine


ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.00.


2. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Istungi juhataja luges ette hääletuse tulemused:

Kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee esimehe ametissenimetamine
Raport ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee esimees [N9-0041/2020 - C9-0276/2020 - 2020/0906(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Irene Tinagli (A9-0152/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Salajane hääletus (kodukorra artikli 191 lõige 1))

AMETISSE NIMETAMISE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0207)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (15.9.2020 protokollilisa 1)

Kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee sõltumatu liikme ametissenimetamine
Raport ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee sõltumatu liige [N9-0042/2020 - C9-0277/2020 - 2020/0907(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Irene Tinagli (A9-0151/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Salajane hääletus (kodukorra artikli 191 lõige 1))

AMETISSE NIMETAMISE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0208)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (15.9.2020 protokollilisa 2)

Kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee sõltumatu liikme ametissenimetamine
Raport ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee sõltumatu liige [N9-0042/2020 - C9-0278/2020 - 2020/0908(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Irene Tinagli (A9-0153/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Salajane hääletus (kodukorra artikli 191 lõige 1))

AMETISSE NIMETAMISE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0209)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (15.9.2020 protokollilisa 3)

Juhataja luges ette kiirmenetluse taotluste üle toimunud hääletuse tulemused.

Kestlik raudteeturg seoses COVID-19 pandeemiaga ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - TRAN-komisjon

Euroopa Parlament kiitis taotluse nimelisel hääletusel heaks (679 poolt, 3 vastu, erapooletuid 4).

Kiirmenetluse taotlus kiideti heaks.

2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 8: Maksete assigneeringute suurendamine erakorralise toetuse rahastamisvahendile, et rahastada COVID-19 vaktsiinistrateegiat ja koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatuse+ mõju jaoks
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)] - BUDG-komisjon

Euroopa Parlament kiitis taotluse nimelisel hääletusel heaks (651 poolt, 23 vastu, erapooletuid 12).

Kiirmenetluse taotlus kiideti heaks.

Istungi juhataja luges ette hääletuse tulemused:

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Portugalil kohaldada Madeira ja Assooride autonoomsetes piirkondades toodetud teatavate alkohoolsete toodete suhtes vähendatud aktsiisimäära *
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Portugalil kohaldada Madeira ja Assooride autonoomsetes piirkondades toodetud teatavate alkohoolsete toodete suhtes vähendatud aktsiisimäära [COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Younous Omarjee (A9-0140/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud ühel hääletusel (P9_TA(2020)0210)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

Tõhusad meetmed programmide „Erasmus+“, „Loov Euroopa“ ja Euroopa solidaarsuskorpuse keskkonnasäästlikumaks muutmiseks
Raport tõhusate meetmete kohta programmide „Erasmus+“ ja „Loov Euroopa“ ning Euroopa solidaarsuskorpuse keskkonnasäästlikumaks muutmiseks [2019/2195(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Laurence Farreng (A9-0141/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2020)0211)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

Istungi juhataja luges ette järgmiste raportite kohta esitatud muudatusettepanekute hääletuse tulemused:

ELi roll maailma metsade kaitsmisel ja taastamisel
Raport ELi rolli kohta maailma metsade kaitsmisel ja taastamisel [2019/2156(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Stanislav Polčák (A9-0143/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0212)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

ELi ja Aafrika julgeolekukoostöö Sahelis, Lääne-Aafrikas ja Aafrika Sarves
Raport ELi ja Aafrika julgeolekukoostöö kohta Sahelis, Lääne-Aafrikas ja Aafrika Sarves [2020/2002(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Javier Nart (A9-0129/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0213)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

(Istung katkestati kell 9.06.)


3. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 9.17.


4. Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise ettevalmistamine, mille keskmes on olukorra ohtlik teravnemine ja Türgi roll Vahemere idaosas (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise ettevalmistamine, mille keskmes on olukorra ohtlik teravnemine ja Türgi roll Vahemere idaosas (2020/2774(RSP))

Michael Roth (nõukogu ametis olev eesistuja) ja Josep Borrell Fontelles (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid David McAllister fraktsiooni PPE nimel, Nacho Sánchez Amor fraktsiooni S&D nimel, Malik Azmani fraktsiooni Renew nimel, Jérôme Rivière fraktsiooni ID nimel, Sergey Lagodinsky fraktsiooni Verts/ALE nimel, Emmanouil Fragkos fraktsiooni ECR nimel, Martin Schirdewan fraktsiooni GUE/NGL nimel, Lefteris Nikolaou-Alavanos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Esteban González Pons, Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Angelo Ciocca, Mounir Satouri, Angel Dzhambazki, Elena Kountoura, Carles Puigdemont i Casamajó, Manolis Kefalogiannis, Nikos Androulakis, Ilhan Kyuchyuk, Peter Kofod, François Alfonsi, Hermann Tertsch, Giorgos Georgiou, Fabio Massimo Castaldo, Lefteris Christoforou, Demetris Papadakis, Hilde Vautmans, Roman Haider, Assita Kanko, Özlem Demirel, Arnaud Danjean, Isabel Santos, Chrysoula Zacharopoulou ja Jaak Madison.

(Arutelu jätk: 15.9.2020 protokollipunkt 6)


5. Esimene hääletusvoor

Parlamendis pandi hääletusele muudatusettepanekud, mis puudutasid järgmisi raporteid:

—   Liidu elanikkonnakaitse mehhanismi käsitleva otsuse nr 1313/2013/EL muutmine ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu elanikkonnakaitse mehhanismi kohta [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Nikos Androulakis (A9-0148/2020);

—   Laevade kütusekulu käsitlev üleilmne andmekogumissüsteem ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2015/757, et võtta asjakohaselt arvesse laevade kütusekulu käsitlevat üleilmset andmekogumissüsteemi [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Jutta Paulus (A9-0144/2020);

—   Nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta *
Raport nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu omavahendite süsteemi [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: José Manuel Fernandes ja Valérie Hayer (A9-0146/2020);

—   ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu rakendamine
Raport ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu rakendamise kohta [2019/2200(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Sven Mikser (A9-0136/2020).

Hääletuse lõpp kell 11.45.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kell 14.15.


6. Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise ettevalmistamine, mille keskmes on olukorra ohtlik teravnemine ja Türgi roll Vahemere idaosas (arutelu jätkamine)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise ettevalmistamine, mille keskmes on olukorra ohtlik teravnemine ja Türgi roll Vahemere idaosas (2020/2774(RSP))

(Arutelu algus: 15.9.2020 protokollipunkt 4)

Sõna võtsid Isabel Wiseler-Lima, Brando Benifei, Nicolaus Fest, Paulo Rangel, Evin Incir, Isabella Tovaglieri, Massimiliano Salini, Eva Kaili, Tom Vandendriessche, Anna-Michelle Asimakopoulou, Costas Mavrides, Loucas Fourlas ja Sunčana Glavak.

Sõna võtsid Josep Borrell Fontelles (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) ja Michael Roth (nõukogu eesistuja).

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Peter Kofod, Jaak Madison, Harald Vilimsky ja Tom Vandendriessche fraktsiooni ID nimel Euroopa Ülemkogu erakorralise tippkohtumise ettevalmistamise kohta, millel keskendutakse olukorra ohtlikule teravnemisele ja Türgi rollile Vahemere idaosas (2020/2774(RSP)) (B9-0258/2020);

—   Stelios Kouloglou ja Giorgos Georgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel Euroopa Ülemkogu erakorralise tippkohtumise ettevalmistamise kohta, millel keskendutakse olukorra ohtlikule teravnemisele ja Türgi rollile Vahemere idaosas (2020/2774(RSP)) (B9-0260/2020);

—   Sergey Lagodinsky, Viola Von Cramon Taubadel, Jordi Solé, Mounir Satouri, Hannah Neumann, Tineke Strik, François Alfonsi, Alviina Alametsä, Ernest Urtasun, Petra De Sutter, Monika Vana, Diana Riba i Giner ja Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel Euroopa Ülemkogu erakorralise tippkohtumise ettevalmistamise kohta, millel keskendutakse olukorra ohtlikule teravnemisele ja Türgi rollile Vahemere idaosas (2020/2774(RSP)) (B9-0263/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula ja Nacho Sánchez Amor fraktsiooni S&D nimel Euroopa Ülemkogu erakorralise tippkohtumise ettevalmistamise kohta, millel keskendutakse olukorra ohtlikule teravnemisele ja Türgi rollile Vahemere idaosas (2020/2774(RSP)) (B9-0264/2020);

—   Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Vlad Marius Botoş, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Bernard Guetta, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Ramona Strugariu ja Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel Euroopa Ülemkogu erakorralise tippkohtumise ettevalmistamise kohta, millel keskendutakse olukorra ohtlikule teravnemisele ja Türgi rollile Vahemere idaosas (2020/2774(RSP)) (B9-0266/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk ja Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel Euroopa Ülemkogu erakorralise tippkohtumise ettevalmistamise kohta, mille keskmes on olukorra ohtlik teravnemine ja Türgi roll Vahemere idaosas (2020/2774(RSP)) (B9-0268/2020);

—   Michael Gahler, Kris Peeters, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Manolis Kefalogiannis, Vangelis Meimarakis, David Lega, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou ja Anna Michelle Asimakopoulou fraktsiooni PPE nimel Euroopa Ülemkogu erakorralise tippkohtumise ettevalmistamise kohta, millel keskendutakse olukorra ohtlikule teravnemisele ja Türgi rollile Vahemere idaosas (2020/2774(RSP)) (B9-0270/2020).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.9.2020 protokollipunkt 2 (muudatusettepanekud), 17.9.2020 protokollipunkt 12 (lõpphääletus).


7. Olukord Valgevenes – Olukord Liibanonis – Olukord Venemaal ja Aleksei Navalnõi mürgitamine (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Valgevenes (2020/2779(RSP))

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Liibanonis (2020/2775(RSP))

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Venemaal ja Aleksei Navalnõi mürgitamine (2020/2777(RSP))

Josep Borrell Fontelles (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldustega.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Olukord Valgevenes

Sõna võtsid Michael Gahler fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Dacian Cioloş fraktsiooni Renew nimel, Thierry Mariani fraktsiooni ID nimel, Viola Von Cramon-Taubadel fraktsiooni Verts/ALE nimel, Anna Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Manu Pineda fraktsiooni GUE/NGL nimel, Márton Gyöngyösi (fraktsioonilise kuuluvuseta), Andrius Kubilius, Kati Piri, Petras Auštrevičius, Maximilian Krah, Reinhard Bütikofer, Witold Jan Waszczykowski, Helmut Scholz, Clara Ponsatí Obiols, David McAllister, Tonino Picula, Karin Karlsbro, Ville Niinistö, Kosma Złotowski, Andrzej Halicki, Norbert Neuser, Urmas Paet, Beata Mazurek, Paulo Rangel, Isabel Santos, Charles Goerens, Vladimír Bilčík, Nils Ušakovs, Bernard Guetta, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima ja Leopoldo López Gil.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler Lima, Antonio López Istúriz White, David Lega, Andrey Kovatchev, Arba Kokalari, Rasa Juknevičienė, Tomasz Frankowski, Eugen Tomac ja Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Valgevenes (2020/2779(RSP)) (B9-0271/2020);

—   Viola Von Cramon Taubadel, Sergey Lagodinsky, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Diana Riba i Giner, Ville Niinistö, Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Monika Vana ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Valgevenes (2020/2779(RSP)) (B9-0272/2020);

—   Manu Pineda ja Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel olukorra kohta Valgevenes (2020/2779(RSP)) (B9-0273/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula, Norbert Neuser ja Robert Biedroń fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Valgevenes (2020/2779(RSP)) (B9-0274/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko ja Joanna Kopcińska fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Valgevenes pärast 9. augustil 2020 toimunud presidendivalimisi (2020/2779(RSP)) (B9-0275/2020);

—   Petras Auštrevičius, Vlad Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță ja Ramona Strugariu fraktsiooni Renew nimel olukorra kohta Valgevenes (2020/2779(RSP)) (B9-0278/2020).

Olukord Liibanonis

Sõna võtsid Antonio López-Istúriz White fraktsiooni PPE nimel, Isabel Santos fraktsiooni S&D nimel, Nathalie Loiseau fraktsiooni Renew nimel, Elena Lizzi fraktsiooni ID nimel, Salima Yenbou fraktsiooni Verts/ALE nimel, Beata Kempa fraktsiooni ECR nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Fabio Massimo Castaldo (fraktsioonilise kuuluvuseta), François-Xavier Bellamy, Maria Arena, Jan-Christoph Oetjen, Jordan Bardella, Jakop G. Dalunde, Benoît Lutgen, Javi López, Łukasz Kohut ja Domènec Ruiz Devesa.

Olukord Venemaal ja Aleksei Navalnõi mürgitamine

Sõna võtsid Michael Gahler fraktsiooni PPE nimel, Kati Piri fraktsiooni S&D nimel, Bernard Guetta fraktsiooni Renew nimel, Thierry Mariani fraktsiooni ID nimel, Sergey Lagodinsky fraktsiooni Verts/ALE nimel, Anna Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Idoia Villanueva Ruiz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Andrius Kubilius, Tonino Picula, Hilde Vautmans, Gunnar Beck, Pär Holmgren, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen, Isabel Santos, Hermann Tertsch, Vladimír Bilčík, Andreas Schieder, Rasa Juknevičienė, Riho Terras ja Eugen Tomac.

Sõna võttis Josep Borrell Fontelles.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Idoia Villanueva Ruiz fraktsiooni GUE/NGL nimel olukorra kohta Venemaal: Aleksei Navalnõi mürgitamine (2020/2777(RSP)) (B9-0279/2020);

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Rasmus Andresen, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Monika Vana, Sven Giegold, Jordi Solé ja Francisco Guerreiro fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Venemaal: Aleksei Navalnõi mürgitamine (2020/2777(RSP)) (B9-0280/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula ja Włodzimierz Cimoszewicz fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Venemaal: Aleksei Navalnõi mürgitamine (2020/2777(RSP)) (B9-0281/2020);

—   Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Vlad Marius Botoş, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță ja Ramona Strugariu fraktsiooni Renew nimel Venemaa ja Aleksei Navalnõi mürgitamise kohta (2020/2777(RSP)) (B9-0282/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Venemaal: Aleksei Navalnõi mürgitamine (2020/2777(RSP)) (B9-0283/2020);

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Antonio López Istúriz White, Rasa Juknevičienė, Eugen Tomac, Radosław Sikorski, Miriam Lexmann, Roberta Metsola ja David Lega fraktsiooni PPE nimel Venemaa olukorra ja Aleksei Navalnõi mürgitamise kohta (2020/2777(RSP)) (B9-0284/2020).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.9.2020 protokollipunkt 2 (muudatusettepanekud), 17.9.2020 protokollipunkt 12 (lõpphääletus).

(Istung katkestati kell 13.05.)


ISTUNGI JUHATAJA: Katarina BARLEY
asepresident

8. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 14.17.


9. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Istungi juhataja luges ette järgmiste raportite kohta esitatud muudatusettepanekute hääletuste tulemused:

Liidu elanikkonnakaitse mehhanismi käsitleva otsuse nr 1313/2013/EL muutmine ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu elanikkonnakaitse mehhanismi kohta [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0218)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

Laevade kütusekulu käsitlev üleilmne andmekogumissüsteem ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2015/757, et võtta asjakohaselt arvesse laevade kütusekulu käsitlevat üleilmset andmekogumissüsteemi [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0219)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

Nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta *
Raport nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu omavahendite süsteemi [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: José Manuel Fernandes ja Valérie Hayer (A9-0146/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0220)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu rakendamine
Raport ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu rakendamise kohta [2019/2200(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Sven Mikser (A9-0136/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0221)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

(Istung katkestati kell 14.22.)


10. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 14.45.


11. ELi tervisehinnangute ja riskide liigitamise koordineerimine COVID-19 kontekstis ning pandeemia tagajärjed Schengeni alale ja ühtsele turule (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: ELi tervisehinnangute ja riskide liigitamise koordineerimine COVID-19 kontekstis ning pandeemia tagajärjed Schengeni alale ja ühtsele turule (2020/2780(RSP))

Didier Reynders (komisjoni liige) ja Michael Roth (nõukogu eesistuja) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Andreas Schwab fraktsiooni PPE nimel, Sara Cerdas fraktsiooni S&D nimel, Véronique Trillet-Lenoir fraktsiooni Renew nimel, Silvia Sardone fraktsiooni ID nimel, Petra De Sutter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Geert Bourgeois fraktsiooni ECR nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ioannis Lagos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Peter Liese, Christel Schaldemose, Nicolae Ştefănuță, Virginie Joron, Michèle Rivasi, Margarita de la Pisa Carrión, Clare Daly, Daniela Rondinelli, Paulo Rangel, Birgit Sippel, Dita Charanzová, Georg Mayer, Anna Cavazzini, Dolors Montserrat, Jytte Guteland ja Edina Tóth.

Sõna võtsid Didier Reynders ja Michael Roth.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Esther de Lange, Andreas Schwab, Peter Liese ja Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel ELi tervisehinnangute ja riskide liigitamise koordineerimise kohta COVID-19 kontekstis ning pandeemia tagajärgede kohta Schengeni alale ja ühtsele turule (2020/2780(RSP)) (B9-0257/2020);

—   Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel ELi tervisehinnangute ja riskide liigitamise koordineerimise kohta COVID-19 kontekstis (2020/2780(RSP)) (B9-0259/2020);

—   Véronique Trillet Lenoir, Nicolae Ştefănuță ja Dita Charanzová fraktsiooni Renew nimel ELi tervisehinnangute ja riskide liigitamise koordineerimise kohta COVID-19 kontekstis ning pandeemia tagajärgede kohta Schengeni alale ja ühtsele turule (2020/2780(RSP)) (B9-0261/2020);

—   Sara Cerdas fraktsiooni S&D nimel ELi tervisehinnangute ja riskide liigitamise koordineerimise kohta COVID-19 kontekstis ning pandeemia tagajärgede kohta Schengeni alale ja ühtsele turule (2020/2780(RSP)) (B9-0265/2020);

—   Alexandr Vondra fraktsiooni ECR nimel ELi tervisehinnangute ja riskide liigitamise koordineerimise kohta COVID-19 kontekstis (2020/2780(RSP)) (B9-0267/2020);

—   Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Monika Vana ja Tilly Metz fraktsiooni Verts/ALE nimel ELi tervisehinnangute ja riskide liigitamise koordineerimise kohta COVID-19 kontekstis ning pandeemia tagajärgede kohta Schengeni alale ja ühtsele turule (2020/2780(RSP)) (B9-0269/2020).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.9.2020 protokollipunkt 16.

(Istung katkestati kell 15.53.)


ISTUNGI JUHATAJA: Pedro SILVA PEREIRA
asepresident

12. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 17.04.


13. Teine hääletusvoor

Parlamendis pandi lõpphääletusele:

—   ELi roll maailma metsade kaitsmisel ja taastamisel
Raport ELi rolli kohta maailma metsade kaitsmisel ja taastamisel [2019/2156(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Stanislav Polčák (A9-0143/2020);

—   ELi ja Aafrika julgeolekukoostöö Sahelis, Lääne-Aafrikas ja Aafrika Sarves
Raport ELi ja Aafrika julgeolekukoostöö kohta Sahelis, Lääne-Aafrikas ja Aafrika Sarves [2020/2002(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Javier Nart (A9-0129/2020).

Parlamendis pandi hääletusele muudatusettepanekud, mis puudutavad järgmisi raporteid:

—   Mootorsõidukite tüübikinnitus (tegelikus liikluses tekkivad heitkogused) ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust [COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Esther de Lange (A9-0139/2020);

—   Õiglase ülemineku fond ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse õiglase ülemineku fond [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020);

—   Relvaeksport: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine
Raport relvaekspordi kohta: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine [2020/2003(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Hannah Neumann (A9-0137/2020).

Hääletuse lõpp kell 18.15.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kolmapäeval, 16. septembril 2020 kell 9.00.


14. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud hääletuse selgitused:

Kodukorra artikli 194 kohased kirjalikud hääletuse selgitused avaldatakse parlamendiliikme lehel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Erandkorras võib esitada kuni 400 sõna pikkuse hääletuse selgituse.


15. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused esitatakse istungi protokollile lisatud dokumendis „Nimeliste hääletuste tulemused“, mis on kättesaadav Euroopa Parlamendi veebisaidil. Need avaldatakse üksnes teavitamise eesmärgil ning need ei muuda täiskogu istungil teatatud hääletustulemusi.

Dokumenti ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast osaistungjärgu lõppu.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


16. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Komisjon (COM(2020)0288 [01] - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Parlament (COM(2020)0288 [02] - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (COM(2020)0288 [03] - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Kohus (COM(2020)0288 [04] - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Kontrollikoda (COM(2020)0288 [05] - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (COM(2020)0288 [06] - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Regioonide Komitee (COM(2020)0288 [07] - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Ombudsman (COM(2020)0288 [08] - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Andmekaitseinspektor (COM(2020)0288 [09] - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

JURI, LIBE

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa välisteenistus (COM(2020)0288 [10] - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, AFCO

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (COM(2020)0288 [11] - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL, ITRE

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (COM(2020)0288 [12] - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2019 – Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (COM(2020)0288 [13] - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (COM(2020)0288 [14] - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI, LIBE

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Keskkonnaamet (COM(2020)0288 [15] - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (COM(2020)0288 [16] - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (COM(2020)0288 [17] - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Euroopa Komisjon - Euroopa Liidu 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Ravimiamet (COM(2020)0288 [18] - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Euroopa Komisjon - Euroopa Liidu 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (EUROJUST) (COM(2020)0288 [19] - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Eelarveaasta 2019 – Euroopa Koolitusfond (COM(2020)0288 [20] - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Euroopa Komisjon - Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Eelarveaasta 2019 – Euroopa Meresõiduohutuse Amet (AESM) (COM(2020)0288 [21] - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Euroopa Komisjon - Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Eelarveaasta 2019 – Euroopa Lennundusohutusamet (COM(2020)0288 [22] - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Euroopa Komisjon - Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Eelarveaasta 2019 – Euroopa Toiduohutusamet (COM(2020)0288 [23] - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne - Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) (COM(2020)0288 [24] - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Eelarveaasta 2019 – Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) (COM(2020)0288 [25] - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA) (COM(2020)0288 [26] - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) (COM(2020)0288 [27] - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) (COM(2020)0288 [28] - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, LIBE

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2019 – Euroopa GNSSi Agentuur (GSA) (COM(2020)0288 [29] - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2019 – Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA) (COM(2020)0288 [30] - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PECH

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2019 - Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) (COM(2020)0288 [31] - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2019 – Euratomi Tarneagentuur (ESA) (COM(2020)0288 [32] - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Eelarveaasta 2019 – Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) (COM(2020)0288 [33] - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Eelarveaasta 2019 – Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) (COM(2020)0288 [34] - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

FEMM

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2019 – Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) (COM(2020)0288 [35] - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ECON

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2019 – Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) (COM(2020)0288 [36] - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ECON, EMPL

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2019 – Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) (COM(2020)0288 [37] - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ECON

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2019 – Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) (COM(2020)0288 [38] - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2019 – Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo (ORECE) (COM(2020)0288 [39] - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE, IMCO

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2019 – Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) (COM(2020)0288 [40] - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2019 – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (COM(2020)0288 [41] - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2019 – Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA) (COM(2020)0288 [42] - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2019 – Rahvusvaheline Termotuumaenergeetika Organisatsioon (ITER) (COM(2020)0288 [43] - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Ühisettevõte - lennuliikluse ohutus (SESAR) (COM(2020)0288 [44] - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE, TRAN

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2019 – Ühisettevõte - lennundus ja keskkond (CLEAN SKY) (COM(2020)0288 [45] - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE, TRAN

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2019 – Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte (BPT) (COM(2020)0288 [46] - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE, REGI

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2019 – Ühisettevõte innovatiivsete ravimite ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks (IMI) (COM(2020)0288 [47] - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2019 – Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte (FCH) (COM(2020)0288 [48] - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2019 – Ühisettevõte Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2020)0288 [49] - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE, TRAN

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2019 – Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel (ühisettevõte ECSEL) (COM(2020)0288 [50] - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ja kontrollikojale - Euroopa Arengufondi majandusaasta aruanne 2019 (COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Raport Euroopa Liidu ametite 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta: tulemuslikkus, finantsjuhtimine ja kontroll (COM(2020)0288 [51] - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI


17. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 655.238/OJME).


18. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 18.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Peasekretär

President


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Ciocca Angelo, Clune Deirdre, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danjean Arnaud, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Müller Ulrike, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, de la Pisa Carrión Margarita, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Vabandataval põhjusel puudujad:

Beňová Monika, Thun und Hohenstein Róża

COVID-19 pandeemiast tingitud põhjustel võeti kasutusele kaughääletussüsteem (juhatuse 20. märtsi 2020. aasta otsus, millega täiendatakse juhatuse 3. mai 2004. aasta otsust hääletuseeskirja kohta). Hääletusel osalenud parlamendiliikmete nimekiri on esitatud istungi päevakorrale lisatud dokumendis "Nimelise hääletuse tulemused", millega on võimalik tutvuda parlamendi internetisaidil.


1. lisa – Kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee esimehe ametissenimetamine

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lalucq, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


2. lisa – Kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee sõltumatu liikme ametissenimetamine

Raport A9-0151/2020

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lalucq, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


3. lisa – Kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee sõltumatu liikme ametissenimetamine

Raport A9-0153/2020

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lalucq, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Viimane päevakajastamine: 19. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika