Rodyklė 
Protokolas
XML 265kPDF 320kWORD 87k
Antradienis, 2020 m. rugsėjo 15 d. - Briuselis
1.Posėdžio pradžia
 2.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 3.Posėdžio atnaujinimas
 4.Pasirengimas specialiajam Europos Vadovų Tarybos susitikimui, atsižvelgiant į pavojingai padidėjusią įtampą ir Turkijos vaidmenį rytinėje Viduržemio jūros regiono dalyje (diskusijos)
 5.Pirmasis balsavimas
 6.Pasirengimas specialiajam Europos Vadovų Tarybos susitikimui, atsižvelgiant į pavojingai padidėjusią įtampą ir Turkijos vaidmenį rytinėje Viduržemio jūros regiono dalyje (diskusijų tęsinys)
 7.Padėtis Baltarusijoje - Padėtis Libane - Padėtis Rusijoje, A. Navalno apnuodijimas (diskusijos)
 8.Posėdžio atnaujinimas
 9.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 10.Posėdžio atnaujinimas
 11.Covid-19: ES koordinavimas atliekant sveikatos būklės vertinimus ir rizikos klasifikaciją bei poveikis Šengeno erdvei ir bendrajai rinkai (diskusijos)
 12.Posėdžio atnaujinimas
 13.Antrasis balsavimas
 14.Paaiškinimai dėl balsavimo
 15.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 16.Gauti dokumentai
 17.Kito posėdžio darbotvarkė
 18.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. – EVPRI pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas. Pirmininko skyrimas
 2 priedas. – EVPRI pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas. Nepriklausomo nario skyrimas
 3 priedas. – EVPRI pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas. Nepriklausomo nario skyrimas


PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkas paskelbė balsavimo rezultatus:

Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininko paskyrimas
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininko paskyrimo [N9-0041/2020 - C9-0276/2020 - 2020/0906(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Irene Tinagli (A9-0152/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 191 straipsnio 1 dalis))

PASKYRIMAS

Patvirtinta (P9_TA(2020)0207)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. rugsėjo 14, 15, 16 ir 17 d., punktas 1)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2020 09 15 protokolo 1 priedas)

Nepriklausomo nario paskyrimas į Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetą
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl nepriklausomo nario paskyrimo į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetą [N9-0042/2020 - C9-0277/2020 - 2020/0907(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Irene Tinagli (A9-0151/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 191 straipsnio 1 dalis))

PASKYRIMAS

Patvirtinta (P9_TA(2020)0208)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. rugsėjo 14, 15, 16 ir 17 d., punktas 2)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2020 09 15 protokolo 2 priedas)

Nepriklausomo nario paskyrimas į Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetą
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl nepriklausomo nario paskyrimo į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetą [N9-0042/2020 - C9-0278/2020 - 2020/0908(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Irene Tinagli (A9-0153/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 191 straipsnio 1 dalis))

PASKYRIMAS

Patvirtinta (P9_TA(2020)0209)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. rugsėjo 14, 15, 16 ir 17 d., punktas 3)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2020 09 15 protokolo 3 priedas)

Pirmininkas paskelbė balsavimo dėl prašymo taikyti skubos procedūrą rezultatus:

Tvari geležinkelių rinka atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - TRAN komitetas

Po vardinio balsavimo (679 balsavo už, 3 – prieš, 4 susilaikė) Parlamentas prašymui pritarė.

Parlamentas patvirtino prašymą dėl skubos procedūros.

2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto projektas Nr.8. mokėjimų asignavimų padidinimas skubios paramos priemonei siekiant finansuoti COVID-19 vakcinų strategiją ir Išplėstinės atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyvos poveikį
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)] - BUDG komitetas

Po vardinio balsavimo (651 balsavo už, 23 – prieš, 12 susilaikė) Parlamentas prašymui pritarė.

Parlamentas patvirtino prašymą dėl skubos procedūros.

Pirmininkas paskelbė balsavimo rezultatus:

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Portugalijai leidžiama taikyti lengvatinį akcizo tarifą tam tikriems autonominiuose Madeiros ir Azorų salų regionuose gaminamiems alkoholio gaminiams *
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Portugalijai leidžiama taikyti lengvatinį akcizo tarifą tam tikriems autonominiuose Madeiros ir Azorų salų regionuose gaminamiems alkoholio gaminiams [COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Younous Omarjee (A9-0140/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtinta per vieną balsavimą (P9_TA(2020)0210)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. rugsėjo 14, 15, 16 ir 17 d., punktas4)

Veiksmingos programų „Erasmus+“, „Kūrybiška Europa“ ir Europos solidarumo korpuso žalinimo priemonės
Pranešimas dėl veiksmingų programų „Erasmus+“, „Kūrybiška Europa“ ir Europos solidarumo korpuso žalinimo priemonių [2019/2195(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Laurence Farreng (A9-0141/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0211)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. rugsėjo 14, 15, 16 ir 17 d., punktas5)

Pirmininkas paskelbė balsavimo rezultatus dėl pakeitimų:

ES vaidmuo apsaugant ir atkuriant pasaulio miškus
Pranešimas dėl ES vaidmens apsaugant ir atkuriant pasaulio miškus [2019/2156(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Stanislav Polčák (A9-0143/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0212)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. rugsėjo 14, 15, 16 ir 17 d., punktas 6)

ES ir Afrikos bendradarbiavimas saugumo srityje Sahelio regione, Vakarų Afrikoje ir Somalio pusiasalyje
Pranešimas dėl ES ir Afrikos bendradarbiavimo saugumo srityje Sahelio regione, Vakarų Afrikoje ir Somalio pusiasalyje [2020/2002(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Javier Nart (A9-0129/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0213)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. rugsėjo 14, 15, 16 ir 17 d., punktas 7)

(Posėdis sustabdytas 09.06 val.)


3. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 09.17 val.


4. Pasirengimas specialiajam Europos Vadovų Tarybos susitikimui, atsižvelgiant į pavojingai padidėjusią įtampą ir Turkijos vaidmenį rytinėje Viduržemio jūros regiono dalyje (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasirengimas specialiajam Europos Vadovų Tarybos susitikimui, atsižvelgiant į pavojingai padidėjusią įtampą ir Turkijos vaidmenį rytinėje Viduržemio jūros regiono dalyje (2020/2774(RSP))

Michael Roth (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Josep Borrell Fontelles (Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimus.

Kalbėjo David McAllister PPE frakcijos vardu, Nacho Sánchez Amor S&D frakcijos vardu, Malik Azmani Renew frakcijos vardu, Jérôme Rivière ID frakcijos vardu, Sergey Lagodinsky Verts/ALE frakcijos vardu, Emmanouil Fragkos ECR frakcijos vardu, Martin Schirdewan GUE/NGL frakcijos vardu, Lefteris Nikolaou-Alavanos, nepriklausomas Parlamento narys, Esteban González Pons, Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Angelo Ciocca, Mounir Satouri, Angel Dzhambazki, Elena Kountoura, Carles Puigdemont i Casamajó, Manolis Kefalogiannis, Nikos Androulakis, Ilhan Kyuchyuk, Peter Kofod, François Alfonsi, Hermann Tertsch, Giorgos Georgiou, Fabio Massimo Castaldo, Lefteris Christoforou, Demetris Papadakis, Hilde Vautmans, Roman Haider, Assita Kanko, Özlem Demirel, Arnaud Danjean, Isabel Santos, Chrysoula Zacharopoulou ir Jaak Madison.

(Diskusijų tęsinys: 2020 09 15 protokolo 6 punktas).


5. Pirmasis balsavimas

Parlamentas balsavo dėl šių pakeitimų:

—   Dalinis Sprendimo Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo keitimas ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Nikos Androulakis (A9-0148/2020);

—   Pasaulinė laivų kuro sąnaudų duomenų rinkimo sistema ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, deramai atsižvelgiant į pasaulinę laivų kuro sąnaudų duomenų rinkimo sistemą, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/757 [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Jutta Paulus (A9-0144/2020);

—   Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projektas *
Pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projekto [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: José Manuel Fernandes ir Valérie Hayer (A9-0146/2020);

—   ES asociacijos susitarimo su Gruzija įgyvendinimas
Pranešimas dėl ES asociacijos susitarimo su Gruzija įgyvendinimo [2019/2200(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Sven Mikser (A9-0136/2020).

Balsavimas bus tęsiamas iki 11.45 val.

Pradėta balsuoti.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 14.15 val.


6. Pasirengimas specialiajam Europos Vadovų Tarybos susitikimui, atsižvelgiant į pavojingai padidėjusią įtampą ir Turkijos vaidmenį rytinėje Viduržemio jūros regiono dalyje (diskusijų tęsinys)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasirengimas specialiajam Europos Vadovų Tarybos susitikimui, atsižvelgiant į pavojingai padidėjusią įtampą ir Turkijos vaidmenį rytinėje Viduržemio jūros regiono dalyje (2020/2774(RSP))

(Diskusijų pradžia: 2020 09 15 protokolo 4 punktas)

Kalbėjo Isabel Wiseler-Lima, Brando Benifei, Nicolaus Fest, Paulo Rangel, Evin Incir, Isabella Tovaglieri, Massimiliano Salini, Eva Kaili, Tom Vandendriessche, Anna-Michelle Asimakopoulou, Costas Mavrides, Loucas Fourlas ir Sunčana Glavak.

Kalbėjo Josep Borrell Fontelles (Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai) ir Michael Roth (Einantis Tarybos pirmininko pareigas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį:

—   Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Peter Kofod, Jaak Madison, Harald Vilimsky ir Tom Vandendriessche ID frakcijos vardu dėl pasirengimo specialiajam Europos Vadovų Tarybos susitikimui, kuriame daugiausia dėmesio bus skiriama pavojingam eskalavimui ir Turkijos vaidmeniui rytinėje Viduržemio jūros regiono dalyje (2020/2774(RSP)) (B9-0258/2020);

—   Stelios Kouloglou ir Giorgos Georgiou GUE/NGL frakcijos vardu dėl pasirengimo specialiajam Europos Vadovų Tarybos susitikimui, kuriame daugiausia dėmesio bus skiriama pavojingam eskalavimui ir Turkijos vaidmeniui rytinėje Viduržemio jūros regiono dalyje (2020/2774(RSP)) (B9-0260/2020);

—   Sergey Lagodinsky, Viola Von Cramon Taubadel, Jordi Solé, Mounir Satouri, Hannah Neumann, Tineke Strik, François Alfonsi, Alviina Alametsä, Ernest Urtasun, Petra De Sutter, Monika Vana, Diana Riba i Giner ir Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu dėl pasirengimo specialiajam Europos Vadovų Tarybos susitikimui, kuriame daugiausia dėmesio bus skiriama pavojingam eskalavimui ir Turkijos vaidmeniui rytinėje Viduržemio jūros regiono dalyje (2020/2774(RSP)) (B9-0263/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula ir Nacho Sánchez Amor S&D frakcijos vardu dėl pasirengimo specialiajam Europos Vadovų Tarybos susitikimui, kuriame daugiausia dėmesio bus skiriama pavojingam eskalavimui ir Turkijos vaidmeniui rytinėje Viduržemio jūros regiono dalyje (2020/2774(RSP)) (B9-0264/2020);

—   Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Vlad Marius Botoş, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Bernard Guetta, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Ramona Strugariu ir Hilde Vautmans RENEW frakcijos vardu dėl pasirengimo specialiajam Europos Vadovų Tarybos susitikimui, atsižvelgiant į pavojingai padidėjusią įtampą ir Turkijos vaidmenį rytinėje Viduržemio jūros regiono dalyje (2020/2774(RSP)) (B9-0266/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk ir Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu dėl pasirengimo specialiajam Europos Vadovų Tarybos susitikimui, atsižvelgiant į pavojingai padidėjusią įtampą ir Turkijos vaidmenį rytinėje Viduržemio jūros regiono dalyje (2020/2774(RSP)) (B9-0268/2020);

—   Michael Gahler, Kris Peeters, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Manolis Kefalogiannis, Vangelis Meimarakis, David Lega, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou ir Anna Michelle Asimakopoulou PPE frakcijos vardu dėl pasirengimo specialiajam Europos Vadovų Tarybos susitikimui, kuriame daugiausia dėmesio bus skiriama pavojingam eskalavimui ir Turkijos vaidmeniui rytinėje Viduržemio jūros regiono dalyje (2020/2774(RSP)) (B9-0270/2020).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 09 17 protokolo 2 punktas(pakeitimai),2020 09 17 protokolo 12 punktas (galutinis balsavimas).


7. Padėtis Baltarusijoje - Padėtis Libane - Padėtis Rusijoje, A. Navalno apnuodijimas (diskusijos)

Komisijos pirmininkės pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Baltarusijoje (2020/2779(RSP))

Komisijos pirmininkės pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Libane (2020/2775(RSP))

Komisijos pirmininkės pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Rusijoje, A. Navalno apnuodijimas (2020/2777(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimus.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Padėtis Baltarusijoje

Kalbėjo Michael Gahler PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Dacian Cioloş Renew frakcijos vardu, Thierry Mariani ID frakcijos vardu, Viola Von Cramon-Taubadel Verts/ALE frakcijos vardu, Anna Fotyga ECR frakcijos vardu, Manu Pineda GUE/NGL frakcijos vardu, Márton Gyöngyösi, nepriklausomas Parlamento narys, Andrius Kubilius, Kati Piri, Petras Auštrevičius, Maximilian Krah, Reinhard Bütikofer, Witold Jan Waszczykowski, Helmut Scholz, Clara Ponsatí Obiols, David McAllister, Tonino Picula, Karin Karlsbro, Ville Niinistö, Kosma Złotowski, Andrzej Halicki, Norbert Neuser, Urmas Paet, Beata Mazurek, Paulo Rangel, Isabel Santos, Charles Goerens, Vladimír Bilčík, Nils Ušakovs, Bernard Guetta, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima ir Leopoldo López Gil.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį:

—   Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler Lima, Antonio López Istúriz White, David Lega, Andrey Kovatchev, Arba Kokalari, Rasa Juknevičienė, Tomasz Frankowski, Eugen Tomac ir Roberta Metsola PPE frakcijos vardu dėl padėties Baltarusijoje (2020/2779(RSP)) (B9-0271/2020);

—   Viola Von Cramon Taubadel, Sergey Lagodinsky, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Diana Riba i Giner, Ville Niinistö, Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Monika Vana ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu dėl padėties Baltarusijoje (2020/2779(RSP)) (B9-0272/2020);

—   Manu Pineda ir Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu dėl padėties Baltarusijoje (2020/2779(RSP)) (B9-0273/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula, Norbert Neuser ir Robert Biedroń S&D frakcijos vardu dėl padėties Baltarusijoje (2020/2779(RSP)) (B9-0274/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko ir Joanna Kopcińska ECR frakcijos vardu dėl padėties Baltarusijoje po 2020 m. rugpjūčio 9 d. prezidento rinkimų (2020/2779(RSP)) (B9-0275/2020);

—   Petras Auštrevičius, Vlad Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță ir Ramona Strugariu RENEW frakcijos vardu dėl padėties Baltarusijoje (2020/2779(RSP)) (B9-0278/2020).

Padėtis Libane

Kalbėjo Antonio López-Istúriz White PPE frakcijos vardu, Isabel Santos S&D frakcijos vardu, Nathalie Loiseau Renew frakcijos vardu, Elena Lizzi ID frakcijos vardu, Salima Yenbou Verts/ALE frakcijos vardu, Beata Kempa ECR frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo, nepriklausomas Parlamento narys, François-Xavier Bellamy, Maria Arena, Jan-Christoph Oetjen, Jordan Bardella, Jakop G. Dalunde, Benoît Lutgen, Javi López, Łukasz Kohut ir Domènec Ruiz Devesa.

Padėtis Rusijoje, A. Navalno apnuodijimas

Kalbėjo Michael Gahler PPE frakcijos vardu, Kati Piri S&D frakcijos vardu, Bernard Guetta Renew frakcijos vardu, Thierry Mariani ID frakcijos vardu, Sergey Lagodinsky Verts/ALE frakcijos vardu, Anna Fotyga ECR frakcijos vardu, Idoia Villanueva Ruiz GUE/NGL frakcijos vardu, Andrius Kubilius, Tonino Picula, Hilde Vautmans, Gunnar Beck, Pär Holmgren, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen, Isabel Santos, Hermann Tertsch, Vladimír Bilčík, Andreas Schieder, Rasa Juknevičienė, Riho Terras ir Eugen Tomac.

Kalbėjo Josep Borrell Fontelles.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį:

—   Idoia Villanueva Ruiz GUE/NGL frakcijos vardu dėl padėties Rusijoje: Aleksejaus Navalno apnuodijimas (2020/2777(RSP)) (B9-0279/2020);

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Rasmus Andresen, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Monika Vana, Sven Giegold, Jordi Solé ir Francisco Guerreiro Verts/ALE frakcijos vardu Padėtis Rusijoje: Aleksejaus Navalno apnuodijimas (2020/2777(RSP)) (B9-0280/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula ir Włodzimierz Cimoszewicz S&D frakcijos vardu dėl padėties Rusijoje: Aleksejaus Navalno apnuodijimas (2020/2777(RSP)) (B9-0281/2020);

—   Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Vlad Marius Botoş, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță ir Ramona Strugariu RENEW frakcijos vardu dėl Rusijos, Aleksejaus Navalno apnuodijimo (2020/2777(RSP)) (B9-0282/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu dėl padėties Rusijoje: Aleksejaus Navalno apnuodijimas (2020/2777(RSP)) (B9-0283/2020);

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Antonio López Istúriz White, Rasa Juknevičienė, Eugen Tomac, Radosław Sikorski, Miriam Lexmann, Roberta Metsola ir David Lega PPE frakcijos vardu Padėtis Rusijoje: Aleksejaus Navalno apnuodijimas (2020/2777(RSP)) (B9-0284/2020).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 09 17 protokolo 2 punktas (pakeitimai),2020 09 17 protokolo 12 punktas (galutinis balsavimas).

(Posėdis sustabdytas 13.05 val.)


PIRMININKAVO: Katarina BARLEY
Pirmininko pavaduotoja

8. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 14.17 val.


9. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkė paskelbė balsavimo rezultatus dėl šių dokumentų pakeitimų:

Dalinis Sprendimo Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo keitimas ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0218)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. rugsėjo 14, 15, 16 ir 17 d., punktas8)

Pasaulinė laivų kuro sąnaudų duomenų rinkimo sistema ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, deramai atsižvelgiant į pasaulinę laivų kuro sąnaudų duomenų rinkimo sistemą, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/757 [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0219)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. rugsėjo 14, 15, 16 ir 17 d., punktas 9)

Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projektas *
Pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projekto [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: José Manuel Fernandes ir Valérie Hayer (A9-0146/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0220)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. rugsėjo 14, 15, 16 ir 17 d., punktas10).

ES asociacijos susitarimo su Gruzija įgyvendinimas
Pranešimas dėl ES asociacijos susitarimo su Gruzija įgyvendinimo [2019/2200(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Sven Mikser (A9-0136/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0221)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. rugsėjo 14, 15, 16 ir 17 d., punktas11).

(Posėdis sustabdytas 14.22 val.)


10. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 14.45 val.


11. Covid-19: ES koordinavimas atliekant sveikatos būklės vertinimus ir rizikos klasifikaciją bei poveikis Šengeno erdvei ir bendrajai rinkai (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Covid-19: ES koordinavimas atliekant sveikatos būklės vertinimus ir rizikos klasifikaciją bei poveikis Šengeno erdvei ir bendrajai rinkai (2020/2780(RSP))

Didier Reynders (Komisijos narys) ir Michael Roth (Einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Andreas Schwab PPE frakcijos vardu, Sara Cerdas S&D frakcijos vardu, Véronique Trillet-Lenoir Renew frakcijos vardu, Silvia Sardone ID frakcijos vardu, Petra De Sutter Verts/ALE frakcijos vardu, Geert Bourgeois ECR frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, Ioannis Lagos, nepriklausomas Parlamento narys, Peter Liese, Christel Schaldemose, Nicolae Ştefănuță, Virginie Joron, Michèle Rivasi, Margarita de la Pisa Carrión, Clare Daly, Daniela Rondinelli, Paulo Rangel, Birgit Sippel, Dita Charanzová, Georg Mayer, Anna Cavazzini, Dolors Montserrat, Jytte Guteland ir Edina Tóth.

Kalbėjo Didier Reynders ir Michael Roth.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį:

—   Esther de Lange, Andreas Schwab, Peter Liese ir Roberta Metsola PPE frakcijos vardu dėl COVID-19: sveikatos būklės vertinimų ir rizikos klasifikavimo suderinimas ES lygmeniu, padariniai Šengeno erdvei ir bendrajai rinkai (2020/2780(RSP)) (B9-0257/2020);

—   Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu COVID-19: ES koordinavimas atliekant sveikatos būklės vertinimus ir rizikos klasifikaciją (2020/2780(RSP)) (B9-0259/2020);

—   Véronique Trillet Lenoir, Nicolae Ştefănuță ir Dita Charanzová RENEW frakcijos vardu dėl COVID-19: sveikatos būklės vertinimų ir rizikos klasifikavimo suderinimas ES lygmeniu, padariniai Šengeno erdvei ir bendrajai rinkai (2020/2780(RSP)) (B9-0261/2020);

—   Sara Cerdas S&D frakcijos vardu dėl COVID-19: sveikatos būklės vertinimų ir rizikos klasifikavimo suderinimas ES lygmeniu, padariniai Šengeno erdvei ir bendrajai rinkai (2020/2780(RSP)) (B9-0265/2020);

—   Alexandr Vondra ECR frakcijos vardu dėl COVID-19: sveikatos būklės vertinimų ir rizikos klasifikavimo suderinimas ES lygmeniu (2020/2780(RSP)) (B9-0267/2020);

—   Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Monika Vana ir Tilly Metz Verts/ALE frakcijos vardu dėl COVID-19: sveikatos būklės vertinimų ir rizikos klasifikavimo suderinimas ES lygmeniu, padariniai Šengeno erdvei ir bendrajai rinkai (2020/2780(RSP)) (B9-0269/2020).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 09 17 protokolo 16 punktas.

(Posėdis sustabdytas 15.53 val.)


PIRMININKAVO: Pedro SILVA PEREIRA
Pirmininko pavaduotojas

12. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 17.04 val.


13. Antrasis balsavimas

Vyko Parlamento galutinis balsavimas dėl:

—   ES vaidmuo apsaugant ir atkuriant pasaulio miškus
Pranešimas dėl ES vaidmens apsaugant ir atkuriant pasaulio miškus [2019/2156(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Stanislav Polčák (A9-0143/2020);

—   ES ir Afrikos bendradarbiavimas saugumo srityje Sahelio regione, Vakarų Afrikoje ir Somalio pusiasalyje
Pranešimas dėl ES ir Afrikos bendradarbiavimo saugumo srityje Sahelio regione, Vakarų Afrikoje ir Somalio pusiasalyje [2020/2002(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Javier Nart (A9-0129/2020).

Parlamentas balsavo dėl šių dokumentų pakeitimų:

—   Variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimas (realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis) ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos [COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Esther de Lange (A9-0139/2020);

—   Teisingos pertvarkos fondas ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020);

—   Ginklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas
Pranešimas „Ginklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas“ [2020/2003(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Hannah Neumann (A9-0137/2020).

Balsavimas bus tęsiamas iki 18.15 val.

Pradėta balsuoti.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti trečiadienį, 2020 m. rugsėjo 16 d. 9 val.


14. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Išimties tvarka bus priimami ne daugiau kaip 400 žodžių apimties paaiškinimai dėl balsavimo.


15. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje. Jie pateikiami tik susipažinti ir nekeičia plenariniame posėdyje paskelbtų balsavimo rezultatų.

Balsavimo pataisymų elektroninis variantas bus nuolat atnaujinamas ne ilgiau kaip dvi savaites nuo plenarinės sesijos pabaigos.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


16. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Europos Komisija (COM(2020)0288 [01] - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Europos Parlamentas (COM(2020)0288 [02] - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Europos Vadovų Taryba ir Taryba (COM(2020)0288 [03] - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Teisingumo Teismas (COM(2020)0288 [04] - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Audito Rūmai (COM(2020)0288 [05] - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (COM(2020)0288 [06] - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Regionų komitetas (COM(2020)0288 [07] - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Europos ombudsmenas (COM(2020)0288 [08] - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (COM(2020)0288 [09] - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

JURI, LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Europos išorės veiksmų tarnyba (COM(2020)0288 [10] - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, AFCO

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) (COM(2020)0288 [11] - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL, ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND) (COM(2020)0288 [12] - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) (COM(2020)0288 [13] - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC) (COM(2020)0288 [14] - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI, LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Europos aplinkos agentūra (EAA) (COM(2020)0288 [15] - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (EU-OSHA) (COM(2020)0288 [16] - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT) (COM(2020)0288 [17] - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

CULT

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Europos vaistų agentūra (EMA) (COM(2020)0288 [18] - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas) (COM(2020)0288 [19] - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Europos mokymo fondas (ETF) (COM(2020)0288 [20] - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) (COM(2020)0288 [21] - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

TRAN

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) (COM(2020)0288 [22] - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

TRAN

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) (COM(2020)0288 [23] - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) (COM(2020)0288 [24] - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) (COM(2020)0288 [25] - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (EGA) (COM(2020)0288 [26] - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

TRAN

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) (COM(2020)0288 [27] - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX) (COM(2020)0288 [28] - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Europos GNSS agentūra (GSA) (COM(2020)0288 [29] - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA) (COM(2020)0288 [30] - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PECH

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) (COM(2020)0288 [31] - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Euratomo tiekimo agentūra (AA) (COM(2020)0288 [32] - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas) (COM(2020)0288 [33] - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) (COM(2020)0288 [34] - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

FEMM

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Europos bankininkystės institucija (EBI) (COM(2020)0288 [35] - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ECON

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) (COM(2020)0288 [36] - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ECON, EMPL

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotos metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) (COM(2020)0288 [37] - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ECON

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) (COM(2020)0288 [38] - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) biuras (COM(2020)0288 [39] - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE, IMCO

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) (COM(2020)0288 [40] - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) (COM(2020)0288 [41] - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA) (COM(2020)0288 [42] - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Tarptautinė ITER branduolio sintezės energijos organizacija (COM(2020)0288 [43] - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotos metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Bendroji įmonė. Saugi oro navigacija (SESAR) (COM(2020)0288 [44] - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE, TRAN

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Bendroji įmonė „Švarus dangus“. Aviacija ir aplinka (CLEAN SKY) (COM(2020)0288 [45] - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI, ITRE, TRAN

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Biologinės pramonės sektoriai (BPS) (COM(2020)0288 [46] - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE, REGI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (NVI) (COM(2020)0288 [47] - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI, ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Kuro elementų ir vandenilio (KEV) bendroji įmonė (COM(2020)0288 [48] - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Bendroji įmonė „Shift2Rail“ (COM(2020)0288 [49] - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE, TRAN

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2019 finansiniai metai. Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės (bendroji įmonė ECSEL) (COM(2020)0288 [50] - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams „2019 m. Europos plėtros fondo metinės ataskaitos“ (COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

DEVE, BUDG

- Pranešimas „2019 finansinių metų Europos Sąjungos agentūrų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: veikla, finansų valdymas ir kontrolė“ (COM(2020)0288 [51] - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI


17. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 655.238/OJME).


18. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 18.15 val.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Ciocca Angelo, Clune Deirdre, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danjean Arnaud, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Müller Ulrike, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, de la Pisa Carrión Margarita, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Leista nedalyvauti:

Beňová Monika, Thun und Hohenstein Róża

Dėl priežasčių, susijusių su COVID-19 pandemija, buvo įdiegta nuotolinio balsavimo sistema (žr. 2020 m. kovo 20 d. Biuro sprendimą, kuriuo papildomas 2004 m. gegužės 3 d. Biuro sprendimas dėl Balsavimo taisyklių). Balsavusių Parlamento narių pavardės nurodomos dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie plenarinio posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje.


1 priedas. – EVPRI pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas. Pirmininko skyrimas

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lalucq, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


2 priedas. – EVPRI pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas. Nepriklausomo nario skyrimas

Pranešimas A9-0151/2020

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lalucq, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


3 priedas. – EVPRI pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas. Nepriklausomo nario skyrimas

Pranešimas A9-0153/2020

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lalucq, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika