Indekss 
Protokols
XML 259kPDF 317kWORD 85k
Otrdiena, 2020. gada 15. septembris - Brisele
1.Sēdes atklāšana
 2.Balsošanas rezultātu paziņošana
 3.Sēdes atsākšana
 4.Gatavošanās Eiropadomes ārkārtas sanāksmei, īpašu uzmanību pievēršot spriedzes saasinājumam un Turcijas lomai Vidusjūras reģiona austrumu daļā (debates)
 5.Pirmā balsošana
 6.Gatavošanās Eiropadomes ārkārtas sanāksmei, īpašu uzmanību pievēršot spriedzes saasinājumam un Turcijas lomai Vidusjūras reģiona austrumu daļā (debašu turpinājums)
 7.Stāvoklis Baltkrievijā – Stāvoklis Libānā – Stāvoklis Krievijā, A. Navaļnija noindēšanas mēģinājums (debates)
 8.Sēdes atsākšana
 9.Balsošanas rezultātu paziņošana
 10.Sēdes atsākšana
 11.Covid-19: ES veiktā veselības jomas novērtēšanas un riska klasifikācijas koordinēšana, un ietekme uz Šengenu un vienoto tirgu (debates)
 12.Sēdes atsākšana
 13.Otrā balsošana
 14.Balsojumu skaidrojumi
 15.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 16.Dokumentu iesniegšana
 17.Nākamās sēdes darba kārtība
 18.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums. CCP uzraudzības komitejas priekšsēdētāja iecelšana
 2. pielikums. CCP uzraudzības komitejas neatkarīga locekļa iecelšana
 3. pielikums. CCP uzraudzības komitejas neatkarīga locekļa iecelšana


SĒDI VADA: Othmar KARAS
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītājs nolasīja balsošanas rezultātus.

CCP uzraudzības komitejas priekšsēdētāja iecelšana
Ziņojums par priekšlikumu iecelt Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes CCP uzraudzības komitejas priekšsēdētāju [N9-0041/2020 - C9-0276/2020 - 2020/0906(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Irene Tinagli (A9-0152/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Aizklātā balsošana (Reglamenta 191. panta 1. punkts))

IECELŠANA

Apstiprināts (P9_TA(2020)0207).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 14., 15., 16. un 17. septembra pielikums "Balsošanas rezultāti" 1. punkts.)
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (15.9.2020. protokola 1. pielikums ).

CCP uzraudzības komitejas neatkarīga locekļa iecelšana
Ziņojums par priekšlikumu iecelt Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes CCP uzraudzības komitejas neatkarīgu locekli [N9-0042/2020 - C9-0277/2020 - 2020/0907(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Irene Tinagli (A9-0151/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Aizklātā balsošana (Reglamenta 191. panta 1. punkts))

IECELŠANA

Apstiprināts (P9_TA(2020)0208).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 14., 15., 16. un 17. septembra pielikums "Balsošanas rezultāti" 2. punkts.)
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (15.9.2020. protokola 2. pielikums ).

CCP uzraudzības komitejas neatkarīga locekļa iecelšana
Ziņojums par priekšlikumu iecelt Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes CCP uzraudzības komitejas neatkarīgu locekli [N9-0042/2020 - C9-0278/2020 - 2020/0908(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Irene Tinagli (A9-0153/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Aizklātā balsošana (Reglamenta 191. panta 1. punkts))

IECELŠANA

Apstiprināts (P9_TA(2020)0209).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 14., 15., 16. un 17. septembra pielikums "Balsošanas rezultāti" 3. punkts.)
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (15.9.2020. protokola 3. pielikums ).

Sēdes vadītājs nolasīja rezultātus balsošanai par pieprasījumiem piemērot steidzamības procedūru.

Ilgtspējīgs dzelzceļa tirgus, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - TRAN komiteja

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (679 par, 3 pret, 4 atturas).

Tika atļauts piemērot steidzamības procedūru.

Budžeta grozījuma Nr. 8 projekts "Maksājumu apropriāciju palielinājums Ārkārtas atbalsta instrumentam, lai finansētu Covid-19 vakcīnu stratēģiju, un Papildinātās investīciju iniciatīvas reaģēšanai uz koronavīrusu ietekmei"
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)] - BUDG komiteja

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (651 par, 23 pret, 12 atturas).

Tika atļauts piemērot steidzamības procedūru.

Sēdes vadītājs nolasīja balsošanas rezultātus par turpmāk minētajiem dokumentiem.

Samazināta akcīzes nodokļa likme konkrētiem Madeiras un Azoru salu autonomajā apgabalā ražotiem alkoholiskajiem produktiem *
Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko Portugālei atļauj piemērot samazinātu akcīzes nodokļa likmi konkrētiem Madeiras un Azoru salu autonomajā apgabalā ražotiem alkoholiskajiem produktiem [COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Younous Omarjee (A9-0140/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar vienu balsojumu (P9_TA(2020)0210).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 14., 15., 16. un 17. septembra pielikums "Balsošanas rezultāti" 4. punkts.)

Efektīvi pasākumi programmas "Erasmus+", programmas "Radošā Eiropa" un Eiropas Solidaritātes korpusa zaļināšanai
Ziņojums par efektīviem pasākumiem programmas “Erasmus+”, programmas “Radošā Eiropa” un Eiropas Solidaritātes korpusa zaļināšanai [2019/2195(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Laurence Farreng (A9-0141/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2020)0211).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 14., 15., 16. un 17. septembra pielikums "Balsošanas rezultāti" 5. punkts.)

Sēdes vadītājs nolasīja rezultātus balsošanai par grozījumiem turpmāk minētajos dokumentos.

ES loma pasaules mežu aizsargāšanā un atjaunošanā
Ziņojums par ES lomu pasaules mežu aizsardzībā un atjaunošanā [2019/2156(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Stanislav Polčák (A9-0143/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0212).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 14., 15., 16. un 17. septembra pielikums "Balsošanas rezultāti" 6. punkts.)

ES un Āfrikas sadarbība drošības jomā Sāhelas reģionā, Rietumāfrikā un Āfrikas ragā
Ziņojums par ES un Āfrikas sadarbību drošības jomā Sāhelas reģionā, Rietumāfrikā un Āfrikas ragā [2020/2002(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Javier Nart (A9-0129/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0213).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 14., 15., 16. un 17. septembra pielikums "Balsošanas rezultāti" 7. punkts.)

(Sēde tika pārtraukta plkst. 9.06.)


3. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 9.17.


4. Gatavošanās Eiropadomes ārkārtas sanāksmei, īpašu uzmanību pievēršot spriedzes saasinājumam un Turcijas lomai Vidusjūras reģiona austrumu daļā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Gatavošanās Eiropadomes ārkārtas sanāksmei, īpašu uzmanību pievēršot spriedzes saasinājumam un Turcijas lomai Vidusjūras reģiona austrumu daļā (2020/2774(RSP)).

Michael Roth (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Josep Borrell Fontelles (Komisijas priekšsēdētājas vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumus.

Uzstājās David McAllister PPE grupas vārdā, Nacho Sánchez Amor S&D grupas vārdā, Malik Azmani grupas “Renew” vārdā, Jérôme Rivière ID grupas vārdā, Sergey Lagodinsky Verts/ALE grupas vārdā, Emmanouil Fragkos ECR grupas vārdā, Martin Schirdewan GUE/NGL grupas vārdā, Lefteris Nikolaou-Alavanos, pie grupām nepiederošs deputāts, Esteban González Pons, Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Angelo Ciocca, Mounir Satouri, Angel Dzhambazki, Elena Kountoura, Carles Puigdemont i Casamajó, Manolis Kefalogiannis, Nikos Androulakis, Ilhan Kyuchyuk, Peter Kofod, François Alfonsi, Hermann Tertsch, Giorgos Georgiou, Fabio Massimo Castaldo, Lefteris Christoforou, Demetris Papadakis, Hilde Vautmans, Roman Haider, Assita Kanko, Özlem Demirel, Arnaud Danjean, Isabel Santos, Chrysoula Zacharopoulou un Jaak Madison.

(Debašu turpinājums: 15.9.2020. protokola 6. punkts.)


5. Pirmā balsošana

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par grozījumiem turpmāk minētajos dokumentos.

—   Grozījumu izdarīšana Lēmumā Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Nikos Androulakis (A9-0148/2020).

—   Kuģu degvieleļļas patēriņa datu vākšanas globālā sistēma ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2015/757, lai pienācīgi ņemtu vērā kuģu degvieleļļas patēriņa datu vākšanas globālo sistēmu [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Jutta Paulus (A9-0144/2020).

—   Projekts Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu *
Ziņojums par projektu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Budžeta komiteja. Referenti: José Manuel Fernandes un Valérie Hayer (A9-0146/2020).

—   ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošana
Ziņojums par ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošanu [2019/2200(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Sven Mikser (A9-0136/2020).

Balsot būs iespējams līdz plkst. 11.45.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 14.15.


6. Gatavošanās Eiropadomes ārkārtas sanāksmei, īpašu uzmanību pievēršot spriedzes saasinājumam un Turcijas lomai Vidusjūras reģiona austrumu daļā (debašu turpinājums)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Gatavošanās Eiropadomes ārkārtas sanāksmei, īpašu uzmanību pievēršot spriedzes saasinājumam un Turcijas lomai Vidusjūras reģiona austrumu daļā (2020/2774(RSP)).

(Debašu sākums: 15.9.2020. protokola 4. punkts.)

Uzstājās Isabel Wiseler-Lima, Brando Benifei, Nicolaus Fest, Paulo Rangel, Evin Incir, Isabella Tovaglieri, Massimiliano Salini, Eva Kaili, Tom Vandendriessche, Anna-Michelle Asimakopoulou, Costas Mavrides, Loucas Fourlas un Sunčana Glavak.

Uzstājās Josep Borrell Fontelles (Komisijas priekšsēdētājas vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos) un Michael Roth (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Peter Kofod, Jaak Madison, Harald Vilimsky un Tom Vandendriessche ID grupas vārdā – par gatavošanos Eiropadomes ārkārtas sanāksmei, kas veltīta bīstamajam spriedzes saasinājumam un Turcijas lomai Vidusjūras reģiona austrumu daļā (2020/2774(RSP)) (B9-0258/2020);

—   Stelios Kouloglou un Giorgos Georgiou GUE/NGL grupas vārdāpar gatavošanos īpašajam Eiropadomes samitam, koncentrējoties uz bīstamo notikumu saasināšanos Vidusjūras austrumdaļā un Turcijas nozīmi tajā (2020/2774(RSP)) (B9-0260/2020);

—   Sergey Lagodinsky, Viola Von Cramon Taubadel, Jordi Solé, Mounir Satouri, Hannah Neumann, Tineke Strik, François Alfonsi, Alviina Alametsä, Ernest Urtasun, Petra De Sutter, Monika Vana, Diana Riba i Giner un Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdāpar gatavošanos Eiropadomes ārkārtas sanāksmei, kas veltīta bīstamajam spriedzes saasinājumam un Turcijas lomai Vidusjūras reģiona austrumu daļā (2020/2774(RSP)) (B9-0263/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula un Nacho Sánchez Amor S&D grupas vārdāpar gatavošanos Eiropadomes ārkārtas sanāksmei, kas veltīta bīstamajam spriedzes saasinājumam un Turcijas lomai Vidusjūras reģiona austrumu daļā (2020/2774(RSP)) (B9-0264/2020);

—   Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Vlad Marius Botoş, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Bernard Guetta, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Ramona Strugariu un Hilde Vautmans grupas “Renew” vārdā – par gatavošanos Eiropadomes ārkārtas sanāksmei, kas veltīta bīstamajam spriedzes saasinājumam un Turcijas lomai Vidusjūras reģiona austrumu daļā (2020/2774(RSP)) (B9-0266/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk un Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā – par gatavošanos Eiropadomes ārkārtas sanāksmei, kas veltīta bīstamajam spriedzes saasinājumam un Turcijas lomai Vidusjūras reģiona austrumu daļā (2020/2774(RSP)) (B9-0268/2020);

—   Michael Gahler, Kris Peeters, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Manolis Kefalogiannis, Vangelis Meimarakis, David Lega, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou un Anna Michelle Asimakopoulou PPE grupas vārdā – par gatavošanos Eiropadomes ārkārtas sanāksmei, kas veltīta bīstamajam spriedzes saasinājumam un Turcijas lomai Vidusjūras reģiona austrumu daļā (2020/2774(RSP)) (B9-0270/2020).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.9.2020. protokola 2. punkts (grozījumi), 17.9.2020. protokola 12. punkts (galīgais balsojums).


7. Stāvoklis Baltkrievijā – Stāvoklis Libānā – Stāvoklis Krievijā, A. Navaļnija noindēšanas mēģinājums (debates)

Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Baltkrievijā (2020/2779(RSP)).

Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Libānā (2020/2775(RSP)).

Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Krievijā, A. Navaļnija noindēšanas mēģinājums (2020/2777(RSP)).

Josep Borrell Fontelles (Komisijas priekšsēdētājas vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos) uzstājās ar paziņojumu.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Stāvoklis Baltkrievijā

Uzstājās Michael Gahler PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Dacian Cioloş grupas “Renew” vārdā, Thierry Mariani ID grupas vārdā, Viola Von Cramon-Taubadel Verts/ALE grupas vārdā, Anna Fotyga ECR grupas vārdā, Manu Pineda GUE/NGL grupas vārdā, Márton Gyöngyösi, pie grupām nepiederošs deputāts, Andrius Kubilius, Kati Piri, Petras Auštrevičius, Maximilian Krah, Reinhard Bütikofer, Witold Jan Waszczykowski, Helmut Scholz, Clara Ponsatí Obiols, David McAllister, Tonino Picula, Karin Karlsbro, Ville Niinistö, Kosma Złotowski, Andrzej Halicki, Norbert Neuser, Urmas Paet, Beata Mazurek, Paulo Rangel, Isabel Santos, Charles Goerens, Vladimír Bilčík, Nils Ušakovs, Bernard Guetta, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima un Leopoldo López Gil.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler Lima, Antonio López Istúriz White, David Lega, Andrey Kovatchev, Arba Kokalari, Rasa Juknevičienė, Tomasz Frankowski, Eugen Tomac un Roberta Metsola PPE grupas vārdāpar stāvokli Baltkrievijā (2020/2779(RSP)) (B9-0271/2020);

—   Viola Von Cramon Taubadel, Sergey Lagodinsky, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Diana Riba i Giner, Ville Niinistö, Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Monika Vana un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Baltkrievijā (2020/2779(RSP)) (B9-0272/2020);

—   Manu Pineda un Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā – par stāvokli Baltkrievijā (2020/2779(RSP)) (B9-0273/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula, Norbert Neuser un Robert Biedroń S&D grupas vārdāpar stāvokli Baltkrievijā (2020/2779(RSP)) (B9-0274/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko un Joanna Kopcińska ECR grupas vārdā – par stāvokli Baltkrievijā pēc 2020. gada 9. augustā notikušajām prezidenta vēlēšanām (2020/2779(RSP)) (B9-0275/2020);

—   Petras Auštrevičius, Vlad Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță un Ramona Strugariu grupas “Renew” vārdā – par stāvokli Baltkrievijā (2020/2779(RSP)) (B9-0278/2020).

Stāvoklis Libānā

Uzstājās Antonio López-Istúriz White PPE grupas vārdā, Isabel Santos S&D grupas vārdā, Nathalie Loiseau grupas “Renew” vārdā, Elena Lizzi ID grupas vārdā, Salima Yenbou Verts/ALE grupas vārdā, Beata Kempa ECR grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo, pie grupām nepiederošs deputāts, François-Xavier Bellamy, Maria Arena, Jan-Christoph Oetjen, Jordan Bardella, Jakop G. Dalunde, Benoît Lutgen, Javi López, Łukasz Kohut un Domènec Ruiz Devesa.

Stāvoklis Krievijā, A. Navaļnija noindēšanas mēģinājums

Uzstājās Michael Gahler PPE grupas vārdā, Kati Piri S&D grupas vārdā, Bernard Guetta grupas “Renew” vārdā, Thierry Mariani ID grupas vārdā, Sergey Lagodinsky Verts/ALE grupas vārdā, Anna Fotyga ECR grupas vārdā, Idoia Villanueva Ruiz GUE/NGL grupas vārdā, Andrius Kubilius, Tonino Picula, Hilde Vautmans, Gunnar Beck, Pär Holmgren, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen, Isabel Santos, Hermann Tertsch, Vladimír Bilčík, Andreas Schieder, Rasa Juknevičienė, Riho Terras un Eugen Tomac.

Uzstājās Josep Borrell Fontelles.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Idoia Villanueva Ruiz GUE/NGL grupas vārdā – par situāciju Krievijā, Alekseja Navaļnija saindēšana (2020/2777(RSP)) (B9-0279/2020);

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Rasmus Andresen, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Monika Vana, Sven Giegold, Jordi Solé un Francisco Guerreiro Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Krievijā, A. Navaļnija noindēšanas mēģinājums (2020/2777(RSP)) (B9-0280/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula un Włodzimierz Cimoszewicz S&D grupas vārdā – par stāvokli Krievijā: A. Navaļnija noindēšanas mēģinājums (2020/2777(RSP)) (B9-0281/2020);

—   Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Vlad Marius Botoş, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță un Ramona Strugariu grupas “Renew” vārdā – par stāvokli Krievijā, A. Navaļnija noindēšanas mēģinājums (2020/2777(RSP)) (B9-0282/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā – par stāvokli Krievijā: Alekseja Navaļnija noindēšanas mēģinājums (2020/2777(RSP)) (B9-0283/2020);

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Antonio López Istúriz White, Rasa Juknevičienė, Eugen Tomac, Radosław Sikorski, Miriam Lexmann, Roberta Metsola un David Lega PPE grupas vārdāpar stāvokli Krievijā: Alekseja Navaļnija noindēšanas mēģinājums (2020/2777(RSP)) (B9-0284/2020).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.9.2020. protokola 2. punkts (grozījumi), 17.9.2020. protokola 12. punkts (galīgais balsojums).

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.05.)


SĒDI VADA: Katarina BARLEY
Priekšsēdētāja vietniece

8. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 14.17.


9. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītāja nolasīja rezultātus balsošanai par grozījumiem turpmāk minētajos dokumentos.

Grozījumu izdarīšana Lēmumā Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Nikos Androulakis (A9-0148/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0218).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 14., 15., 16. un 17. septembra pielikums "Balsošanas rezultāti" 8. punkts.)

Kuģu degvieleļļas patēriņa datu vākšanas globālā sistēma ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2015/757, lai pienācīgi ņemtu vērā kuģu degvieleļļas patēriņa datu vākšanas globālo sistēmu [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Jutta Paulus (A9-0144/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0219).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 14., 15., 16. un 17. septembra pielikums "Balsošanas rezultāti" 9. punkts.)

Projekts Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu *
Ziņojums par projektu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Budžeta komiteja. Referenti: José Manuel Fernandes un Valérie Hayer (A9-0146/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0220).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 14., 15., 16. un 17. septembra pielikums "Balsošanas rezultāti" 10. punkts.)

ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošana
Ziņojums par ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošanu [2019/2200(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Sven Mikser (A9-0136/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0221).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 14., 15., 16. un 17. septembra pielikums "Balsošanas rezultāti" 11. punkts.)

(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.22.)


10. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 14.45.


11. Covid-19: ES veiktā veselības jomas novērtēšanas un riska klasifikācijas koordinēšana, un ietekme uz Šengenu un vienoto tirgu (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Covid-19: ES veiktā veselības jomas novērtēšanas un riska klasifikācijas koordinēšana, un ietekme uz Šengenu un vienoto tirgu (2020/2780(RSP)).

Didier Reynders (Komisijas loceklis) un Michael Roth (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Andreas Schwab PPE grupas vārdā, Sara Cerdas S&D grupas vārdā, Véronique Trillet-Lenoir grupas “Renew” vārdā, Silvia Sardone ID grupas vārdā, Petra De Sutter Verts/ALE grupas vārdā, Geert Bourgeois ECR grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Ioannis Lagos, pie grupām nepiederošs deputāts, Peter Liese, Christel Schaldemose, Nicolae Ştefănuță, Virginie Joron, Michèle Rivasi, Margarita de la Pisa Carrión, Clare Daly, Daniela Rondinelli, Paulo Rangel, Birgit Sippel, Dita Charanzová, Georg Mayer, Anna Cavazzini, Dolors Montserrat, Jytte Guteland un Edina Tóth.

Uzstājās Didier Reynders un Michael Roth.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Esther de Lange, Andreas Schwab, Peter Liese un Roberta Metsola PPE grupas vārdā – par Covid-19: ES veiktā veselības jomas novērtēšanas un riska klasifikācijas koordinēšana un attiecībā uz Šengenas zonu un vienoto tirgu radītās sekas (2020/2780(RSP)) (B9-0257/2020);

—   Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā – par Covid-19: veselības novērtējumu un riska klasifikācijas koordinēšana Eiropas Savienībā (2020/2780(RSP)) (B9-0259/2020);

—   Véronique Trillet Lenoir, Nicolae Ştefănuță un Dita Charanzová grupas “Renew” vārdāpar Covid-19: veselības novērtējumu un riska klasifikācijas koordinēšana ES un ietekme uz Šengenas zonu un vienoto tirgu (2020/2780(RSP)) (B9-0261/2020);

—   Sara Cerdas S&D grupas vārdāpar Covid-19: veselības novērtējumu un riska klasifikācijas koordinēšana ES un ietekme uz Šengenas zonu un vienoto tirgu (2020/2780(RSP)) (B9-0265/2020);

—   Alexandr Vondra ECR grupas vārdāpar Covid-19: ES veiktā veselības jomas novērtēšanas un riska klasifikācijas koordinēšana (2020/2780(RSP)) (B9-0267/2020);

—   Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Monika Vana un Tilly Metz Verts/ALE grupas vārdāpar Covid-19: veselības novērtējumu un riska klasifikācijas koordinēšana ES un ietekme uz Šengenas zonu un vienoto tirgu (2020/2780(RSP)) (B9-0269/2020).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.9.2020. protokola 16. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 15.53.)


SĒDI VADA: Pedro SILVA PEREIRA
Priekšsēdētāja vietnieks

12. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 17.04.


13. Otrā balsošana

Parlaments ir aicināts sākt galīgo balsošanu par turpmāk minētajiem dokumentiem.

—   ES loma pasaules mežu aizsargāšanā un atjaunošanā
Ziņojums par ES lomu pasaules mežu aizsardzībā un atjaunošanā [2019/2156(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Stanislav Polčák (A9-0143/2020).

—   ES un Āfrikas sadarbība drošības jomā Sāhelas reģionā, Rietumāfrikā un Āfrikas ragā
Ziņojums par ES un Āfrikas sadarbību drošības jomā Sāhelas reģionā, Rietumāfrikā un Āfrikas ragā [2020/2002(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Javier Nart (A9-0129/2020).

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par grozījumiem turpmāk minētajos dokumentos.

—   Tipa apstiprinājums mehāniskiem transportlīdzekļiem (emisijas reālos braukšanas apstākļos) ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai [COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Esther de Lange (A9-0139/2020).

—   Taisnīgas pārkārtošanās fonds ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Taisnīgas pārkārtošanās fondu [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020).

—   Ieroču eksports: Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana
Ziņojums par ieroču eksportu: Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana [2020/2003(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Hannah Neumann (A9-0137/2020).

Balsot būs iespējams līdz plkst. 18.15.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti trešdien, 2020. gada 16. septembrī, plkst. 9.00.


14. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 194. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Izņēmuma kārtā tiks pieņemti balsojumu skaidrojumi, kas nepārsniedz 400 vārdu.


15. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir iekļauti dokumentā “Rezultāti balsošanai pēc saraksta”, kas pievienots sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē. Tie ir publicēti tikai informatīvā nolūkā un nekādi nemaina plenārsēdē paziņoto balsošanas rezultātu.

Dokumentu pastāvīgi atjaunina ne ilgāk kā divu nedēļu laikā pēc sesijas.

Pēc tam sagatavo balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


16. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Komisija (COM(2020)0288 [01] - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Parlaments (COM(2020)0288 [02] - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropadome un Padome (COM(2020)0288 [03] - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — Tiesa (COM(2020)0288 [04] - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — Revīzijas palāta (COM(2020)0288 [05] - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (COM(2020)0288 [06] - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — Reģionu komiteja (COM(2020)0288 [07] - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Ombuds (COM(2020)0288 [08] - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (COM(2020)0288 [09] - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

JURI, LIBE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Ārējās darbības dienests (COM(2020)0288 [10] - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, AFCO

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP) (COM(2020)0288 [11] - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL, ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (EUROFOUND) (COM(2020)0288 [12] - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) (COM(2020)0288 [13] - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) (COM(2020)0288 [14] - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI, LIBE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Vides aģentūra (EVA) (COM(2020)0288 [15] - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) (COM(2020)0288 [16] - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT) (COM(2020)0288 [17] - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

CULT

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) (COM(2020)0288 [18] - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) (COM(2020)0288 [19] - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Izglītības fonds (ETF) (COM(2020)0288 [20] - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) (COM(2020)0288 [21] - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

TRAN

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) (COM(2020)0288 [22] - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

TRAN

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) (COM(2020)0288 [23] - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) (COM(2020)0288 [24] - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) (COM(2020)0288 [25] - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA) (COM(2020)0288 [26] - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

TRAN

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL) (COM(2020)0288 [27] - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex) (COM(2020)0288 [28] - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, LIBE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas GNSS aģentūra (GSA) (COM(2020)0288 [29] - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA) (COM(2020)0288 [30] - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PECH

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) (COM(2020)0288 [31] - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — Euratom Apgādes aģentūra (AA) (COM(2020)0288 [32] - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Europol) (COM(2020)0288 [33] - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) (COM(2020)0288 [34] - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

FEMM

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Banku iestāde (EBI) (COM(2020)0288 [35] - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ECON

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) (COM(2020)0288 [36] - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ECON, EMPL

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) (COM(2020)0288 [37] - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ECON

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) (COM(2020)0288 [38] - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) birojs (COM(2020)0288 [39] - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, IMCO

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) (COM(2020)0288 [40] - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (COM(2020)0288 [41] - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) (COM(2020)0288 [42] - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — ITER starptautiskā kodolsintēzes enerģijas organizācija (COM(2020)0288 [43] - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — kopuzņēmums SESAR (gaisa satiksmes drošība) (COM(2020)0288 [44] - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, TRAN

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — kopuzņēmums "Clean Sky" (aeronautika un vide) (COM(2020)0288 [45] - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI, ITRE, TRAN

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — kopuzņēmums BBI (biorūpniecība) (COM(2020)0288 [46] - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, REGI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — kopuzņēmums IMI (kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai) (COM(2020)0288 [47] - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI, ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — kopuzņēmums FCH (kurināmā elementi un ūdeņradis) (COM(2020)0288 [48] - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — kopuzņēmums Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2020)0288 [49] - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, TRAN

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati — Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai (kopuzņēmums ECSEL) (COM(2020)0288 [50] - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Revīzijas palātai "Eiropas Attīstības fonda 2019. gada pārskati" (COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

DEVE, BUDG

- Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu: sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole (COM(2020)0288 [51] - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI


17. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 655.238/OJME).


18. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 18.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Ciocca Angelo, Clune Deirdre, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danjean Arnaud, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Müller Ulrike, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, de la Pisa Carrión Margarita, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Attaisnoti nepiedalās:

Beňová Monika, Thun und Hohenstein Róża

Ar Covid-19 pandēmiju saistītu iemeslu dēļ ir ieviesta attālinātās balsošanas sistēma (sk. Prezidija 2020. gada 20. marta lēmumu, ar ko papildina Prezidija 2004. gada 3. maija lēmumu par balsošanas noteikumiem). To deputātu uzvārdi, kuri piedalījušies balsošanā, ir norādīti dokumentā "Rezultāti balsošanai pēc saraksta", kas pievienots attiecīgās sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē.


1. pielikums. CCP uzraudzības komitejas priekšsēdētāja iecelšana

BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lalucq, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


2. pielikums. CCP uzraudzības komitejas neatkarīga locekļa iecelšana

Ziņojums A9-0151/2020

BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lalucq, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


3. pielikums. CCP uzraudzības komitejas neatkarīga locekļa iecelšana

Ziņojums A9-0153/2020

BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lalucq, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 19. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika