Index 
Notulen
XML 267kPDF 324kWORD 85k
Dinsdag 15 september 2020 - Brussel
1.Opening van de vergadering
 2.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 3.Hervatting van de vergadering
 4.Voorbereiding van de buitengewone Europese Raad over de gevaarlijke escalatie in het oostelijke Middellandse Zeegebied en de rol van Turkije (debat)
 5.Eerste stemming
 6.Voorbereiding van de buitengewone Europese Raad over de gevaarlijke escalatie in het oostelijke Middellandse Zeegebied en de rol van Turkije (voortzetting van het debat)
 7.Situatie in Belarus - Situatie in Libanon - Situatie in Rusland, vergiftiging van Aleksej Navalny (debat)
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 10.Hervatting van de vergadering
 11.COVID-19: EU-coördinatie van gezondheidsbeoordelingen en risicoclassificatie en de gevolgen voor het Schengengebied en de interne markt (debat)
 12.Hervatting van de vergadering
 13.Tweede stemming
 14.Stemverklaringen
 15.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 16.Ingekomen stukken
 17.Agenda van de volgende vergadering
 18.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Benoeming van de voorzitter van het comité voor toezicht op CTP's
 Bijlage 2 - Benoeming van een onafhankelijk lid van het comité voor toezicht op CTP's
 Bijlage 3 - Benoeming van een onafhankelijk lid van het comité voor toezicht op CTP's


VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 9.00 uur geopend.


2. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

Benoeming van de voorzitter van het comité voor toezicht op CTP's
Verslag over het voorstel voor de benoeming van de voorzitter van het comité voor toezicht op CTP's van de Europese Autoriteit voor effecten en markten [N9-0041/2020 - C9-0276/2020 - 2020/0906(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0152/2020)

(Gewone meerderheid)
(Geheime stemming (artikel 191, lid 1, van het Reglement))

BENOEMING

Goedgekeurd (P9_TA(2020)0207)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 1)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 van de notulen van 15.9.2020)

Benoeming van een onafhankelijk lid van het comité voor toezicht op CTP's
Verslag over het voorstel voor de benoeming van een onafhankelijk lid van het comité voor toezicht op CTP's van de Europese Autoriteit voor effecten en markten [N9-0042/2020 - C9-0277/2020 - 2020/0907(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0151/2020)

(Gewone meerderheid)
(Geheime stemming (artikel 191, lid 1, van het Reglement))

BENOEMING

Goedgekeurd (P9_TA(2020)0208)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 2)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 2 van de notulen van 15.9.2020)

Benoeming van een onafhankelijk lid van het comité voor toezicht op CTP's
Verslag over het voorstel voor de benoeming van een onafhankelijk lid van het comité voor toezicht op CTP's van de Europese Autoriteit voor effecten en markten [N9-0042/2020 - C9-0278/2020 - 2020/0908(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0153/2020)

(Gewone meerderheid)
(Geheime stemming (artikel 191, lid 1, van het Reglement))

BENOEMING

Goedgekeurd (P9_TA(2020)0209)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 3)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 3 van de notulen van 15.9.2020)

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming over de verzoeken om toepassing van de urgentieprocedure:

Een duurzame spoorwegmarkt naar aanleiding van de COVID-19-pandemie ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - commissie TRAN

Bij HS (679 voor, 3 tegen, 4 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Het verzoek om urgentverklaring wordt ingewilligd.

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8: Verhoging van de betalingskredieten voor het instrument voor noodhulp ter financiering van de COVID-19-vaccinstrategie en met het oog op de effecten van het corona-investeringsinitiatief plus
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)] - commissie BUDG

Bij HS (651 voor, 23 tegen, 12 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Het verzoek om urgentverklaring wordt ingewilligd.

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

Voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Portugal wordt gemachtigd een verlaagd accijnstarief toe te passen op bepaalde in de autonome regio’s Madeira en de Azoren geproduceerde alcoholhoudende producten *
Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Portugal wordt gemachtigd een verlaagd accijnstarief toe te passen op bepaalde in de autonome regio’s Madeira en de Azoren geproduceerde alcoholhoudende producten [COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Younous Omarjee (A9-0140/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd bij enkele stemming (P9_TA(2020)0210)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 4)

Doeltreffende maatregelen voor een "groen" Erasmus+, Creatief Europa en het Europees Solidariteitskorps
Verslag over doeltreffende maatregelen voor een "groen" Erasmus+, Creatief Europa en het Europees Solidariteitskorps [2019/2195(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Laurence Farreng (A9-0141/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0211)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 5)

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming over de amendementen op:

Maatregelen van de EU om de bossen wereldwijd te beschermen en te herstellen
Verslag over maatregelen van de EU om de bossen wereldwijd te beschermen en te herstellen [2019/2156(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Stanislav Polčák (A9-0143/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0212)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 6)

Samenwerking tussen de EU en Afrika op het gebied van veiligheid in de Sahelregio, West-Afrika en de Hoorn van Afrika
Verslag over de samenwerking tussen de EU en Afrika op het gebied van veiligheid in de Sahelregio, West-Afrika en de Hoorn van Afrika [2020/2002(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Javier Nart (A9-0129/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0213)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 7)

(De vergadering wordt om 9.06 uur geschorst.)


3. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 9.17 uur hervat.


4. Voorbereiding van de buitengewone Europese Raad over de gevaarlijke escalatie in het oostelijke Middellandse Zeegebied en de rol van Turkije (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de buitengewone Europese Raad over de gevaarlijke escalatie in het oostelijke Middellandse Zeegebied en de rol van Turkije (2020/2774(RSP))

Michael Roth (fungerend voorzitter van de Raad) en Josep Borrell Fontelles (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door David McAllister, namens de PPE-Fractie, Nacho Sánchez Amor, namens de S&D-Fractie, Malik Azmani, namens de Renew-Fractie, Jérôme Rivière, namens de ID-Fractie, Sergey Lagodinsky, namens de Verts/ALE-Fractie, Emmanouil Fragkos, namens de ECR-Fractie, Martin Schirdewan, namens de GUE/NGL-Fractie, Lefteris Nikolaou-Alavanos, niet-fractiegebonden lid, Esteban González Pons, Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Angelo Ciocca, Mounir Satouri, Angel Dzhambazki, Elena Kountoura, Carles Puigdemont i Casamajó, Manolis Kefalogiannis, Nikos Androulakis, Ilhan Kyuchyuk, Peter Kofod, François Alfonsi, Hermann Tertsch, Giorgos Georgiou, Fabio Massimo Castaldo, Lefteris Christoforou, Demetris Papadakis, Hilde Vautmans, Roman Haider, Assita Kanko, Özlem Demirel, Arnaud Danjean, Isabel Santos, Chrysoula Zacharopoulou en Jaak Madison.

(Voortzetting van het debat: punt 6 van de notulen van 15.9.2020)


5. Eerste stemming

Het Parlement gaat over tot stemming over de amendementen op:

—   Wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming ***I
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Nikos Androulakis (A9-0148/2020);

—   Wereldwijd systeem voor de verzameling van gegevens inzake stookolieverbruik door schepen ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2015/757 om op gepaste wijze rekening te houden met het wereldwijde systeem voor de verzameling van gegevens inzake stookolieverbruik door schepen [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Jutta Paulus (A9-0144/2020);

—   Ontwerpbesluit van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie *
Verslag over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: José Manuel Fernandes en Valérie Hayer (A9-0146/2020);

—   Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië
Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië [2019/2200(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Sven Mikser (A9-0136/2020).

Er kan worden gestemd tot 11.45 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 14.15 uur.


6. Voorbereiding van de buitengewone Europese Raad over de gevaarlijke escalatie in het oostelijke Middellandse Zeegebied en de rol van Turkije (voortzetting van het debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de buitengewone Europese Raad over de gevaarlijke escalatie in het oostelijke Middellandse Zeegebied en de rol van Turkije (2020/2774(RSP))

(Begin van het debat: punt 4 van de notulen van 15.9.2020)

Het woord wordt gevoerd door Isabel Wiseler-Lima, Brando Benifei, Nicolaus Fest, Paulo Rangel, Evin Incir, Isabella Tovaglieri, Massimiliano Salini, Eva Kaili, Tom Vandendriessche, Anna-Michelle Asimakopoulou, Costas Mavrides, Loucas Fourlas en Sunčana Glavak.

Het woord wordt gevoerd door Josep Borrell Fontelles (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) en Michael Roth (fungerend voorzitter van de Raad).

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

—   Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Peter Kofod, Jaak Madison, Harald Vilimsky en Tom Vandendriessche, namens de ID-Fractie, over de voorbereiding van de buitengewone top van de Europese Raad, met bijzondere aandacht voor de gevaarlijke escalatie en de rol van Turkije in het oostelijke Middellandse Zeegebied (2020/2774(RSP)) (B9-0258/2020);

—   Stelios Kouloglou en Giorgos Georgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, over de voorbereiding van de buitengewone top van de Europese Raad, met bijzondere aandacht voor de gevaarlijke escalatie en de rol van Turkije in het oostelijke Middellandse Zeegebied (2020/2774(RSP)) (B9-0260/2020);

—   Sergey Lagodinsky, Viola Von Cramon Taubadel, Jordi Solé, Mounir Satouri, Hannah Neumann, Tineke Strik, François Alfonsi, Alviina Alametsä, Ernest Urtasun, Petra De Sutter, Monika Vana, Diana Riba i Giner en Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, over de voorbereiding van de buitengewone top van de Europese Raad, met bijzondere aandacht voor de gevaarlijke escalatie en de rol van Turkije in het oostelijke Middellandse Zeegebied (2020/2774(RSP)) (B9-0263/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula en Nacho Sánchez Amor, namens de S&D-Fractie, over de voorbereiding van de buitengewone top van de Europese Raad, met bijzondere aandacht voor de gevaarlijke escalatie en de rol van Turkije in het oostelijke Middellandse Zeegebied (2020/2774(RSP)) (B9-0264/2020);

—   Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Vlad Marius Botoş, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Bernard Guetta, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Ramona Strugariu en Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, over de voorbereiding van de buitengewone top van de Europese Raad, met bijzondere aandacht voor de gevaarlijke escalatie en de rol van Turkije in het oostelijke Middellandse Zeegebied (2020/2774(RSP)) (B9-0266/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk en Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, over de voorbereiding van de buitengewone top van de Europese Raad, met bijzondere aandacht voor de gevaarlijke escalatie en de rol van Turkije in het oostelijke Middellandse Zeegebied (2020/2774(RSP)) (B9-0268/2020);

—   Michael Gahler, Kris Peeters, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Manolis Kefalogiannis, Vangelis Meimarakis, David Lega, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou en Anna Michelle Asimakopoulou, namens de PPE-Fractie, over de voorbereiding van de buitengewone top van de Europese Raad, met bijzondere aandacht voor de gevaarlijke escalatie en de rol van Turkije in het oostelijke Middellandse Zeegebied (2020/2774(RSP)) (B9-0270/2020).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 2 van de notulen van 17.9.2020 (amendementen), punt 12 van de notulen van 17.9.2020 (eindstemming).


7. Situatie in Belarus - Situatie in Libanon - Situatie in Rusland, vergiftiging van Aleksej Navalny (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Belarus (2020/2779(RSP))

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Libanon (2020/2775(RSP))

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Rusland, vergiftiging van Aleksej Navalny (2020/2777(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaringen af.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Situatie in Belarus

Het woord wordt gevoerd door Michael Gahler, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Dacian Cioloş, namens de Renew-Fractie, Thierry Mariani, namens de ID-Fractie, Viola Von Cramon-Taubadel, namens de Verts/ALE-Fractie, Anna Fotyga, namens de ECR-Fractie, Manu Pineda, namens de GUE/NGL-Fractie, Márton Gyöngyösi, niet-fractiegebonden lid, Andrius Kubilius, Kati Piri, Petras Auštrevičius, Maximilian Krah, Reinhard Bütikofer, Witold Jan Waszczykowski, Helmut Scholz, Clara Ponsatí Obiols, David McAllister, Tonino Picula, Karin Karlsbro, Ville Niinistö, Kosma Złotowski, Andrzej Halicki, Norbert Neuser, Urmas Paet, Beata Mazurek, Paulo Rangel, Isabel Santos, Charles Goerens, Vladimír Bilčík, Nils Ušakovs, Bernard Guetta, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima en Leopoldo López Gil.

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

—   Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler Lima, Antonio López Istúriz White, David Lega, Andrey Kovatchev, Arba Kokalari, Rasa Juknevičienė, Tomasz Frankowski, Eugen Tomac en Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Belarus (2020/2779(RSP)) (B9-0271/2020);

—   Viola Von Cramon Taubadel, Sergey Lagodinsky, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Diana Riba i Giner, Ville Niinistö, Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Monika Vana en Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Belarus (2020/2779(RSP)) (B9-0272/2020);

—   Manu Pineda en Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Belarus (2020/2779(RSP)) (B9-0273/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula, Norbert Neuser en Robert Biedroń, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Belarus (2020/2779(RSP)) (B9-0274/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko en Joanna Kopcińska, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Belarus na de presidentsverkiezingen van 9 augustus 2020 (2020/2779(RSP)) (B9-0275/2020);

—   Petras Auštrevičius, Vlad Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță en Ramona Strugariu, namens de Renew-Fractie, over de situatie in Belarus (2020/2779(RSP)) (B9-0278/2020).

Situatie in Libanon

Het woord wordt gevoerd door Antonio López-Istúriz White, namens de PPE-Fractie, Isabel Santos, namens de S&D-Fractie, Nathalie Loiseau, namens de Renew-Fractie, Elena Lizzi, namens de ID-Fractie, Salima Yenbou, namens de Verts/ALE-Fractie, Beata Kempa, namens de ECR-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, niet-fractiegebonden lid, François-Xavier Bellamy, Maria Arena, Jan-Christoph Oetjen, Jordan Bardella, Jakop G. Dalunde, Benoît Lutgen, Javi López, Łukasz Kohut en Domènec Ruiz Devesa.

Situatie in Rusland, vergiftiging van Aleksej Navalny

Het woord wordt gevoerd door Michael Gahler, namens de PPE-Fractie, Kati Piri, namens de S&D-Fractie, Bernard Guetta, namens de Renew-Fractie, Thierry Mariani, namens de ID-Fractie, Sergey Lagodinsky, namens de Verts/ALE-Fractie, Anna Fotyga, namens de ECR-Fractie, Idoia Villanueva Ruiz, namens de GUE/NGL-Fractie, Andrius Kubilius, Tonino Picula, Hilde Vautmans, Gunnar Beck, Pär Holmgren, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen, Isabel Santos, Hermann Tertsch, Vladimír Bilčík, Andreas Schieder, Rasa Juknevičienė, Riho Terras en Eugen Tomac.

Het woord wordt gevoerd door Josep Borrell Fontelles.

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

—   Idoia Villanueva Ruiz, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Rusland: de vergiftiging van Aleksej Navalny (2020/2777(RSP)) (B9-0279/2020);

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Rasmus Andresen, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Monika Vana, Sven Giegold, Jordi Solé en Francisco Guerreiro, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Rusland: de vergiftiging van Aleksej Navalny (2020/2777(RSP)) (B9-0280/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula en Włodzimierz Cimoszewicz, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Rusland: de vergiftiging van Aleksej Navalny (2020/2777(RSP)) (B9-0281/2020);

—   Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Vlad Marius Botoş, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță en Ramona Strugariu, namens de Renew-Fractie, over Rusland: de vergiftiging van Aleksej Navalny (2020/2777(RSP)) (B9-0282/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk en Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Rusland: de vergiftiging van Aleksej Navalny (2020/2777(RSP)) (B9-0283/2020);

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Antonio López Istúriz White, Rasa Juknevičienė, Eugen Tomac, Radosław Sikorski, Miriam Lexmann, Roberta Metsola en David Lega, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Rusland: de vergiftiging van Aleksej Navalny (2020/2777(RSP)) (B9-0284/2020).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 2 van de notulen van 17.9.2020 (amendementen), punt 12 van de notulen van 17.9.2020 (eindstemming).

(De vergadering wordt om 13.05 uur geschorst.)


VOORZITTER: Katarina BARLEY
Ondervoorzitter

8. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 14.17 uur hervat.


9. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming over de amendementen op:

Wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming ***I
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0218)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt8)

Wereldwijd systeem voor de verzameling van gegevens inzake stookolieverbruik door schepen ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2015/757 om op gepaste wijze rekening te houden met het wereldwijde systeem voor de verzameling van gegevens inzake stookolieverbruik door schepen [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0219)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 9)

Ontwerpbesluit van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie *
Verslag over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: José Manuel Fernandes en Valérie Hayer (A9-0146/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0220)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt10)

Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië
Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië [2019/2200(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Sven Mikser (A9-0136/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0221)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt11)

(De vergadering wordt om 14.22 uur geschorst.)


10. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 14.45 uur hervat.


11. COVID-19: EU-coördinatie van gezondheidsbeoordelingen en risicoclassificatie en de gevolgen voor het Schengengebied en de interne markt (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: COVID-19: EU-coördinatie van gezondheidsbeoordelingen en risicoclassificatie en de gevolgen voor het Schengengebied en de interne markt (2020/2780(RSP))

Didier Reynders (lid van de Commissie) en Michael Roth (fungerend voorzitter van de Raad) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie, Sara Cerdas, namens de S&D-Fractie, Véronique Trillet-Lenoir, namens de Renew-Fractie, Silvia Sardone, namens de ID-Fractie, Petra De Sutter, namens de Verts/ALE-Fractie, Geert Bourgeois, namens de ECR-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Ioannis Lagos, niet-fractiegebonden lid, Peter Liese, Christel Schaldemose, Nicolae Ştefănuță, Virginie Joron, Michèle Rivasi, Margarita de la Pisa Carrión, Clare Daly, Daniela Rondinelli, Paulo Rangel, Birgit Sippel, Dita Charanzová, Georg Mayer, Anna Cavazzini, Dolors Montserrat, Jytte Guteland en Edina Tóth.

Het woord wordt gevoerd door Didier Reynders en Michael Roth.

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

—   Esther de Lange, Andreas Schwab, Peter Liese en Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, over COVID-19: EU-coördinatie van gezondheidsbeoordelingen en risico-indeling en de gevolgen voor Schengen en de interne markt (2020/2780(RSP)) (B9-0257/2020);

—   Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, over COVID-19: EU-coördinatie van gezondheidsbeoordelingen en risico-indeling (2020/2780(RSP)) (B9-0259/2020);

—   Véronique Trillet Lenoir, Nicolae Ştefănuță en Dita Charanzová, namens de Renew-Fractie, over COVID-19: EU-coördinatie van gezondheidsbeoordelingen en risico-indeling en de gevolgen voor Schengen en de interne markt (2020/2780(RSP)) (B9-0261/2020);

—   Sara Cerdas, namens de S&D-Fractie, over COVID-19: EU-coördinatie van gezondheidsbeoordelingen en risico-indeling en de gevolgen voor Schengen en de interne markt (2020/2780(RSP)) (B9-0265/2020);

—   Alexandr Vondra, namens de ECR-Fractie, over COVID-19: EU-coördinatie van gezondheidsbeoordelingen en risico-indeling (2020/2780(RSP)) (B9-0267/2020);

—   Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Monika Vana en Tilly Metz, namens de Verts/ALE-Fractie, over COVID-19: EU-coördinatie van gezondheidsbeoordelingen en risico-indeling en de gevolgen voor Schengen en de interne markt (2020/2780(RSP)) (B9-0269/2020).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 16 van de notulen van 17.9.2020.

(De vergadering wordt om 15.53 uur geschorst.)


VOORZITTER: Pedro SILVA PEREIRA
Ondervoorzitter

12. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 17.04 uur hervat.


13. Tweede stemming

Het Parlement houdt een eindstemming over:

—   Maatregelen van de EU om de bossen wereldwijd te beschermen en te herstellen
Verslag over maatregelen van de EU om de bossen wereldwijd te beschermen en te herstellen [2019/2156(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Stanislav Polčák (A9-0143/2020);

—   Samenwerking tussen de EU en Afrika op het gebied van veiligheid in de Sahelregio, West-Afrika en de Hoorn van Afrika
Verslag over de samenwerking tussen de EU en Afrika op het gebied van veiligheid in de Sahelregio, West-Afrika en de Hoorn van Afrika [2020/2002(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Javier Nart (A9-0129/2020).

Het Parlement gaat over tot stemming over de amendementen op:

—   Typegoedkeuring van motorvoertuigen (emissies onder reële rijomstandigheden)    ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie [COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Esther de Lange (A9-0139/2020);

—   Fonds voor een rechtvaardige transitie ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020);

—   Wapenuitvoer: uitvoering van gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB
Verslag over wapenuitvoer: uitvoering van gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB [2020/2003(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Hannah Neumann (A9-0137/2020).

Er kan worden gestemd tot 18.15 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemmingen zal op woensdag 16 september 2020 om 9.00 uur worden bekendgemaakt.


14. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina’s van de leden op de website van het Parlement.

Bij wijze van uitzondering worden er stemverklaringen van maximaal 400 woorden aanvaard.


15. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage bij de notulen van de vergadering wordt gevoegd en beschikbaar is op de website van het Parlement. Zij worden alleen ter informatie vermeld en veranderen niets aan de uitslag van de stemming zoals die in de plenaire vergadering is bekendgemaakt.

Het document wordt regelmatig tot uiterlijk twee weken na de vergaderperiode bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag afgesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


16. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Europese Commissie (COM(2020)0288 [01] - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Europees Parlement (COM(2020)0288 [02] - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Europese Raad en Raad (COM(2020)0288 [03] - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Hof van Justitie (COM(2020)0288 [04] - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Europese Rekenkamer (COM(2020)0288 [05] - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Europees Economisch en Sociaal Comité (COM(2020)0288 [06] - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Comité van de Regio's (COM(2020)0288 [07] - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Europese Ombudsman (COM(2020)0288 [08] - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (COM(2020)0288 [09] - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

JURI, LIBE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Europese Dienst voor extern optreden (COM(2020)0288 [10] - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, AFCO

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (COM(2020)0288 [11] - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

EMPL, ITRE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) (COM(2020)0288 [12] - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

EMPL

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) (COM(2020)0288 [13] - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

LIBE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) (COM(2020)0288 [14] - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI, LIBE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Europees Milieuagentschap (EEA) (COM(2020)0288 [15] - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) (COM(2020)0288 [16] - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

EMPL

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT) (COM(2020)0288 [17] - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

CULT

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) (COM(2020)0288 [18] - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust) (COM(2020)0288 [19] - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

LIBE

- Europese Commissie: geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Europese Stichting voor opleiding (ETF) (COM(2020)0288 [20] - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

EMPL

- Europese Commissie: geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) (COM(2020)0288 [21] - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

TRAN

- Europese Commissie: geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) (COM(2020)0288 [22] - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

TRAN

- Europese Commissie: geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) (COM(2020)0288 [23] - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI

- Europese Commissie: geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) (COM(2020)0288 [24] - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI

- Europese Commissie: geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) (COM(2020)0288 [25] - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Europese Commissie: geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA) (COM(2020)0288 [26] - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

TRAN

- Europese Commissie: geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) (COM(2020)0288 [27] - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

LIBE

- Europese Commissie: geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) (COM(2020)0288 [28] - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, LIBE

- Europese Commissie: geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Europees GNSS-Agentschap (GSA) (COM(2020)0288 [29] - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Europese Commissie: geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) (COM(2020)0288 [30] - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

PECH

- Europese Commissie: geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (COM(2020)0288 [31] - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI

- Europese Commissie: geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Voorzieningsagentschap van Euratom (COM(2020)0288 [32] - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Europese Commissie: geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) (COM(2020)0288 [33] - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

LIBE

- Europese Commissie: geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) (COM(2020)0288 [34] - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

FEMM

- Europese Commissie: geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Europese Bankautoriteit (EBA) (COM(2020)0288 [35] - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ECON

- Europese Commissie: geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) (COM(2020)0288 [36] - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ECON, EMPL

- Europese Commissie: geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) (COM(2020)0288 [37] - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ECON

- Europese Commissie: geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) (COM(2020)0288 [38] - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Europese Commissie: geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) (COM(2020)0288 [39] - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE, IMCO

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (COM(2020)0288 [40] - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (COM(2020)0288 [41] - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

LIBE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) (COM(2020)0288 [42] - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

LIBE

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Internationale Organisatie voor fusie-energie (ITER) (COM(2020)0288 [43] - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Gemeenschappelijke onderneming - Luchtverkeersbeveiligingssysteem (SESAR) (COM(2020)0288 [44] - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE, TRAN

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Gemeenschappelijke onderneming - Luchtvaart en milieu (Clean Sky) (COM(2020)0288 [45] - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI, ITRE, TRAN

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Biogebaseerde industrieën (BBI) (COM(2020)0288 [46] - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE, REGI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen (IMI) (COM(2020)0288 [47] - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI, ITRE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Gemeenschappelijke Onderneming - Brandstofcellen en waterstof (FCH) (COM(2020)0288 [48] - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Gemeenschappelijke onderneming Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2020)0288 [49] - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE, TRAN

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2019 - Gemeenschappelijke onderneming elektronische componenten en systemen voor Europees leiderschap (Ecsel) (COM(2020)0288 [50] - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en de Rekenkamer - Jaarrekening van het Europees Ontwikkelingsfonds 2019 (COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

DEVE, BUDG

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019: prestaties, financieel beheer en controle (COM(2020)0288 [51] - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI


17. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 655.238/OJME).


18. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 18.15 uur gesloten.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Ciocca Angelo, Clune Deirdre, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danjean Arnaud, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Müller Ulrike, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, de la Pisa Carrión Margarita, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Verontschuldigd:

Beňová Monika, Thun und Hohenstein Róża

Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie is er een systeem ingevoerd voor stemming op afstand (zie het besluit van het Bureau van 20 maart 2020 tot aanvulling van zijn besluit van 3 mei 2004 over instructies voor de stemmingen). De namen van de leden die hebben deelgenomen aan de stemming staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage gaat bij de notulen van de vergadering en beschikbaar is op de website van het Parlement.


Bijlage 1 - Benoeming van de voorzitter van het comité voor toezicht op CTP's

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lalucq, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Bijlage 2 - Benoeming van een onafhankelijk lid van het comité voor toezicht op CTP's

Verslag A9-0151/2020

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lalucq, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Bijlage 3 - Benoeming van een onafhankelijk lid van het comité voor toezicht op CTP's

Verslag A9-0153/2020

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lalucq, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Laatst bijgewerkt op: 19 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid