Zoznam 
Zápisnica
XML 265kPDF 322kWORD 86k
Utorok, 15. septembra 2020 - Brusel
1.Otvorenie rokovania
 2.Oznámenie výsledkov hlasovania
 3.Pokračovanie rokovania
 4.Príprava osobitného zasadnutia Európskej rady so zameraním na nebezpečnú eskaláciu a úlohu Turecka vo východnom Stredomorí (rozprava)
 5.Prvé hlasovanie
 6.Príprava osobitného zasadnutia Európskej rady so zameraním na nebezpečnú eskaláciu a úlohu Turecka vo východnom Stredomorí (pokračovanie rozpravy)
 7.Situácia v Bielorusku - Situácia v Libanone - Situácia v Rusku, otrava Alexeja Navaľného (rozprava)
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Oznámenie výsledkov hlasovania
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Covid-19: Koordinácia hodnotení zdravotného stavu a klasifikácie rizika a dôsledkov pre Schengen a jednotný trh na úrovni EÚ (rozprava)
 12.Pokračovanie rokovania
 13.Druhé hlasovanie
 14.Vysvetlenia hlasovania
 15.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 16.Predloženie dokumentov
 17.Program rokovania na nasledujúci deň
 18.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Vymenovanie predsedu výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami
 Príloha 2 - Vymenovanie nezávislého člena výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami
 Príloha 3 - Vymenovanie nezávislého člena výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami


PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.00 h.


2. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predseda oznámil výsledky hlasovania:

Vymenovanie predsedu výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami
Správa o návrhu na vymenovanie predsedu výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy [N9-0041/2020 - C9-0276/2020 - 2020/0906(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Irene Tinagli (A9-0152/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Tajné hlasovanie (článok 191 ods. 1 rokovacieho poriadku))

VYMENOVANIE

Schválené (P9_TA(2020)0207)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14.,15., 16. a 17. septembra 2020, bod 1)
Zoznam poslancov je uvedený v prílohe zápisnice (
príloha 1 zápisnice zo dňa 15.9.2020)

Vymenovanie nezávislého člena výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami
Správa o návrhu na vymenovanie nezávislého člena výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy [N9-0042/2020 - C9-0277/2020 - 2020/0907(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Irene Tinagli (A9-0151/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Tajné hlasovanie (článok 191 ods. 1 rokovacieho poriadku))

VYMENOVANIE

Schválené (P9_TA(2020)0208)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14.,15., 16. a 17. septembra 2020, bod 2)
Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice (príloha 2 zápisnice zo dňa 15.9.2020)

Vymenovanie nezávislého člena výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami
Správa o návrhu na vymenovanie nezávislého člena výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy [N9-0042/2020 - C9-0278/2020 - 2020/0908(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Irene Tinagli (A9-0153/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Tajné hlasovanie (článok 191 ods. 1 rokovacieho poriadku))

VYMENOVANIE

Schválené (P9_TA(2020)0209)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14.,15., 16. a 17. septembra 2020, bod 3)
Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice (príloha 3 zápisnice zo dňa 15.9.2020)

Predseda oznámil výsledky hlasovania o žiadostiach o použitie postupu pre naliehavé prípady:

Udržateľný trh železničnej dopravy vzhľadom na pandémiu COVID-19 ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - výbor TRAN

Parlament žiadosť schválil v hlasovaní podľa mien (za: 679, proti: 3, zdržali sa hlasovania: 4).

Parlament schválil žiadosť o naliehavý postup.

Návrh opravného rozpočtu č. 8: Zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov pre nástroj núdzovej podpory na financovanie stratégie v oblasti vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 a pre dosah Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus Plus
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)] - výbor BUDG

Parlament žiadosť schválil v hlasovaní podľa mien (za: 651, proti: 23, zdržali sa hlasovania: 12).

Parlament schválil žiadosť o naliehavý postup.

Predseda oznámil výsledky hlasovania:

Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa Portugalsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu spotrebnej dane na určité alkoholické výrobky vyrábané v autonómnych oblastiach Madeira a Azory *
Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Portugalsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu spotrebnej dane na určité alkoholické výrobky vyrábané v autonómnych oblastiach Madeira a Azory [COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Younous Omarjee (A9-0140/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Schválené v jedinom hlasovaní (P9_TA(2020)0210)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14.,15., 16. a 17. septembra 2020, bod 4)

Účinné opatrenia na zvýšenie ekologickosti programov Erasmus+ a Kreatívna Európa a Európskeho zboru solidarity
Správa o účinných opatreniach na zvýšenie ekologickosti programov Erasmus+ a Kreatívna Európa a Európskeho zboru solidarity [2019/2195(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: Laurence Farreng (A9-0141/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2020)0211)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14.,15., 16. a 17. septembra 2020, bod 5)

Predseda oznámil výsledky hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch k týmto dokumentom:

Úloha EÚ pri ochrane a obnove svetových lesov
Správa o úlohe EÚ pri ochrane a obnove svetových lesov [2019/2156(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Stanislav Polčák (A9-0143/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0212)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14.,15., 16. a 17. septembra 2020, bod 6)

Bezpečnostná spolupráca EÚ a Afriky v regióne Sahel, v západnej Afrike a v Africkom rohu
Správa o bezpečnostnej spolupráci EÚ a Afriky v regióne Sahel, v západnej Afrike a v Africkom rohu [2020/2002(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Javier Nart (A9-0129/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0213)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14.,15., 16. a 17. septembra 2020, bod 7)

(Rokovanie bolo prerušené o 9.06 h.)


3. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 9.17 h.


4. Príprava osobitného zasadnutia Európskej rady so zameraním na nebezpečnú eskaláciu a úlohu Turecka vo východnom Stredomorí (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Príprava osobitného zasadnutia Európskej rady so zameraním na nebezpečnú eskaláciu a úlohu Turecka vo východnom Stredomorí (2020/2774(RSP))

Michael Roth (úradujúci predseda Rady) a Josep Borrell Fontelles (podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: David McAllister v mene skupiny PPE, Nacho Sánchez Amor v mene skupiny S&D, Malik Azmani v mene skupiny Renew, Jérôme Rivière v mene skupiny ID, Sergey Lagodinsky v mene skupiny Verts/ALE, Emmanouil Fragkos v mene skupiny ECR, Martin Schirdewan v mene skupiny GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos – nezaradený poslanec, Esteban González Pons, Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Angelo Ciocca, Mounir Satouri, Angel Dzhambazki, Elena Kountoura, Carles Puigdemont i Casamajó, Manolis Kefalogiannis, Nikos Androulakis, Ilhan Kyuchyuk, Peter Kofod, François Alfonsi, Hermann Tertsch, Giorgos Georgiou, Fabio Massimo Castaldo, Lefteris Christoforou, Demetris Papadakis, Hilde Vautmans, Roman Haider, Assita Kanko, Özlem Demirel, Arnaud Danjean, Isabel Santos, Chrysoula Zacharopoulou a Jaak Madison.

(Pokračovanie rozpravy: bod 6 zápisnice zo dňa 15.9.2020)


5. Prvé hlasovanie

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch k týmto dokumentom:

—   Zmena rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany ***I
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Nikos Androulakis (A9-0148/2020);

—   Globálny systém zberu údajov o spotrebe lodného paliva ***I
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/757 s cieľom náležite zohľadniť globálny systém zberu údajov o spotrebe lodného paliva [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Jutta Paulus (A9-0144/2020);

—   Návrh rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie *
Správa o návrhu rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: José Manuel Fernandes a Valérie Hayer (A9-0146/2020);

—   Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom
Správa o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom [2019/2200(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Sven Mikser (A9-0136/2020).

Hlasovať je možné do 11.45 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: 14.15 h.


6. Príprava osobitného zasadnutia Európskej rady so zameraním na nebezpečnú eskaláciu a úlohu Turecka vo východnom Stredomorí (pokračovanie rozpravy)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Príprava osobitného zasadnutia Európskej rady so zameraním na nebezpečnú eskaláciu a úlohu Turecka vo východnom Stredomorí (2020/2774(RSP))

(Začiatok rozpravy: bod 4 zápisnice zo dňa 15.9.2020)

Vystúpili títo poslanci: Isabel Wiseler-Lima, Brando Benifei, Nicolaus Fest, Paulo Rangel, Evin Incir, Isabella Tovaglieri, Massimiliano Salini, Eva Kaili, Tom Vandendriessche, Anna-Michelle Asimakopoulou, Costas Mavrides, Loucas Fourlas a Sunčana Glavak.

Vystúpili títo poslanci: Josep Borrell Fontelles (podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) a Michael Roth (predseda Rady).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Peter Kofod, Jaak Madison, Harald Vilimsky a Tom Vandendriessche, v mene skupiny ID, o príprave mimoriadneho samitu Európskej rady zameraného na nebezpečnú eskaláciu napätia a úlohu Turecka vo východnom Stredozemí (2020/2774(RSP)) (B9-0258/2020);

—   Stelios Kouloglou a Giorgos Georgiou, v mene skupiny GUE/NGL, o príprave mimoriadneho samitu Európskej rady zameraného na nebezpečnú eskaláciu napätia a úlohu Turecka vo východnom Stredozemí (2020/2774(RSP)) (B9-0260/2020);

—   Sergey Lagodinsky, Viola Von Cramon Taubadel, Jordi Solé, Mounir Satouri, Hannah Neumann, Tineke Strik, François Alfonsi, Alviina Alametsä, Ernest Urtasun, Petra De Sutter, Monika Vana, Diana Riba i Giner a Reinhard Bütikofer, v mene skupiny Verts/ALE, o príprave mimoriadneho samitu Európskej rady zameraného na nebezpečnú eskaláciu napätia a úlohu Turecka vo východnom Stredozemí (2020/2774(RSP)) (B9-0263/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula a Nacho Sánchez Amor, v mene skupiny S&D, o príprave mimoriadneho samitu Európskej rady zameraného na nebezpečnú eskaláciu napätia a úlohu Turecka vo východnom Stredozemí (2020/2774(RSP)) (B9-0264/2020);

—   Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Vlad Marius Botoş, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Bernard Guetta, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Ramona Strugariu a Hilde Vautmans, v mene skupiny Renew, o príprave mimoriadneho samitu Európskej rady zameraného na nebezpečnú eskaláciu napätia a úlohu Turecka vo východnom Stredozemí (2020/2774(RSP)) (B9-0266/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk a Jadwiga Wiśniewska, v mene skupiny ECR, o príprave mimoriadneho samitu Európskej rady zameraného na nebezpečnú eskaláciu napätia a úlohu Turecka vo východnom Stredozemí (2020/2774(RSP)) (B9-0268/2020);

—   Michael Gahler, Kris Peeters, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Manolis Kefalogiannis, Vangelis Meimarakis, David Lega, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou a Anna Michelle Asimakopoulou, v mene skupiny PPE, o príprave mimoriadneho samitu Európskej rady zameraného na nebezpečnú eskaláciu napätia a úlohu Turecka vo východnom Stredozemí (2020/2774(RSP)) (B9-0270/2020).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 2 zápisnice zo dňa 17.9.2020 (pozmeňujúce návrhy), bod 12 zápisnice zo dňa 17.9.2020 (záverečné hlasovanie).


7. Situácia v Bielorusku - Situácia v Libanone - Situácia v Rusku, otrava Alexeja Navaľného (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia v Bielorusku (2020/2779(RSP))

Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia v Libanone (2020/2775(RSP))

Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia v Rusku, otrava Alexeja Navaľného (2020/2777(RSP))

Josep Borrell Fontelles (podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpil s vyhláseniami.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Situácia v Bielorusku

Vystúpili títo poslanci: Michael Gahler v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Dacian Cioloş v mene skupiny Renew, Thierry Mariani v mene skupiny ID, Viola Von Cramon-Taubadel v mene skupiny Verts/ALE, Anna Fotyga v mene skupiny ECR, Manu Pineda v mene skupiny GUE/NGL, Márton Gyöngyösi – nezaradený poslanec, Andrius Kubilius, Kati Piri, Petras Auštrevičius, Maximilian Krah, Reinhard Bütikofer, Witold Jan Waszczykowski, Helmut Scholz, Clara Ponsatí Obiols, David McAllister, Tonino Picula, Karin Karlsbro, Ville Niinistö, Kosma Złotowski, Andrzej Halicki, Norbert Neuser, Urmas Paet, Beata Mazurek, Paulo Rangel, Isabel Santos, Charles Goerens, Vladimír Bilčík, Nils Ušakovs, Bernard Guetta, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima a Leopoldo López Gil.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler Lima, Antonio López Istúriz White, David Lega, Andrey Kovatchev, Arba Kokalari, Rasa Juknevičienė, Tomasz Frankowski, Eugen Tomac a Roberta Metsola, v mene skupiny PPE, o situácii v Bielorusku (2020/2779(RSP)) (B9-0271/2020);

—   Viola Von Cramon Taubadel, Sergey Lagodinsky, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Diana Riba i Giner, Ville Niinistö, Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Monika Vana a Heidi Hautala, v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v Bielorusku (2020/2779(RSP)) (B9-0272/2020);

—   Manu Pineda a Helmut Scholz, v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v Bielorusku (2020/2779(RSP)) (B9-0273/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula, Norbert Neuser a Robert Biedroń, v mene skupiny S&D, o situácii v Bielorusku (2020/2779(RSP)) (B9-0274/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko a Joanna Kopcińska, v mene skupiny ECR, o situácii v Bielorusku po prezidentských voľbách z 9. augusta 2020 (2020/2779(RSP)) (B9-0275/2020);

—   Petras Auštrevičius, Vlad Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță a Ramona Strugariu, v mene skupiny Renew, o situácii v Bielorusku (2020/2779(RSP)) (B9-0278/2020).

Situácia v Libanone

Vystúpili títo poslanci: Antonio López-Istúriz White v mene skupiny PPE, Isabel Santos v mene skupiny S&D, Nathalie Loiseau v mene skupiny Renew, Elena Lizzi v mene skupiny ID, Salima Yenbou v mene skupiny Verts/ALE, Beata Kempa v mene skupiny ECR, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo – nezaradený poslanec, François-Xavier Bellamy, Maria Arena, Jan-Christoph Oetjen, Jordan Bardella, Jakop G. Dalunde, Benoît Lutgen, Javi López, Łukasz Kohut a Domènec Ruiz Devesa.

Situácia v Rusku, otrava Alexeja Navaľného

Vystúpili títo poslanci: Michael Gahler v mene skupiny PPE, Kati Piri v mene skupiny S&D, Bernard Guetta v mene skupiny Renew, Thierry Mariani v mene skupiny ID, Sergey Lagodinsky v mene skupiny Verts/ALE, Anna Fotyga v mene skupiny ECR, Idoia Villanueva Ruiz v mene skupiny GUE/NGL, Andrius Kubilius, Tonino Picula, Hilde Vautmans, Gunnar Beck, Pär Holmgren, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen, Isabel Santos, Hermann Tertsch, Vladimír Bilčík, Andreas Schieder, Rasa Juknevičienė, Riho Terras a Eugen Tomac.

V rozprave vystúpil Josep Borrell Fontelles.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Idoia Villanueva Ruiz, v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v Rusku: otrávenie Alexeja Navaľného (2020/2777(RSP)) (B9-0279/2020);

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Rasmus Andresen, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Monika Vana, Sven Giegold, Jordi Solé a Francisco Guerreiro, v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v Rusku: otrávenie Alexeja Navaľného (2020/2777(RSP)) (B9-0280/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula a Włodzimierz Cimoszewicz, v mene skupiny S&D, o situácii v Rusku: otrávenie Alexeja Navaľného (2020/2777(RSP)) (B9-0281/2020);

—   Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Vlad Marius Botoş, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță a Ramona Strugariu, v mene skupiny Renew, o Rusku, najmä o otrávení Alexeja Navaľného (2020/2777(RSP)) (B9-0282/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk a Ruža Tomašić, v mene skupiny ECR, o situácii v Rusku: otrava Alexeja Navaľného (2020/2777(RSP)) (B9-0283/2020);

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Antonio López Istúriz White, Rasa Juknevičienė, Eugen Tomac, Radosław Sikorski, Miriam Lexmann, Roberta Metsola a David Lega, v mene skupiny PPE, o situácii v Rusku: otrávenie Alexeja Navaľného (2020/2777(RSP)) (B9-0284/2020).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 2 zápisnice zo dňa 17.9.2020 (pozmeňujúce návrhy), bod 12 zápisnice zo dňa 17.9.2020 (záverečné hlasovanie).

(Rokovanie bolo prerušené o 13.05 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Katarina BARLEY
podpredsedníčka

8. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 14.17 h.


9. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predsedajúca oznámila výsledky hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch k týmto dokumentom:

Zmena rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany ***I
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0218)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14.,15., 16. a 17. septembra 2020, bod 8)

Globálny systém zberu údajov o spotrebe lodného paliva ***I
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/757 s cieľom náležite zohľadniť globálny systém zberu údajov o spotrebe lodného paliva [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0219)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14.,15., 16. a 17. septembra 2020, bod 9)

Návrh rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie *
Správa o návrhu rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: José Manuel Fernandes a Valérie Hayer (A9-0146/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0220)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14.,15., 16. a 17. septembra 2020, bod 10)

Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom
Správa o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom [2019/2200(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Sven Mikser (A9-0136/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0221)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14.,15., 16. a 17. septembra 2020, bod 11)

(Rokovanie bolo prerušené o 14.22 h.)


10. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 14.45 h.


11. Covid-19: Koordinácia hodnotení zdravotného stavu a klasifikácie rizika a dôsledkov pre Schengen a jednotný trh na úrovni EÚ (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Covid-19: Koordinácia hodnotení zdravotného stavu a klasifikácie rizika a dôsledkov pre Schengen a jednotný trh na úrovni EÚ (2020/2780(RSP))

Didier Reynders (člen Komisie) a Michael Roth (predseda Rady) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Andreas Schwab v mene skupiny PPE, Sara Cerdas v mene skupiny S&D, Véronique Trillet-Lenoir v mene skupiny Renew, Silvia Sardone v mene skupiny ID, Petra De Sutter v mene skupiny Verts/ALE, Geert Bourgeois v mene skupiny ECR, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Ioannis Lagos – nezaradený poslanec, Peter Liese, Christel Schaldemose, Nicolae Ştefănuță, Virginie Joron, Michèle Rivasi, Margarita de la Pisa Carrión, Clare Daly, Daniela Rondinelli, Paulo Rangel, Birgit Sippel, Dita Charanzová, Georg Mayer, Anna Cavazzini, Dolors Montserrat, Jytte Guteland a Edina Tóth.

Vystúpili: Didier Reynders a Michael Roth.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Esther de Lange, Andreas Schwab, Peter Liese a Roberta Metsola, v mene skupiny PPE, o COVID-19: koordinácia posúdení z hľadiska zdravia a klasifikácie rizík na úrovni EÚ a dôsledky pre schengenský priestor a jednotný trh (2020/2780(RSP)) (B9-0257/2020);

—   Kateřina Konečná, v mene skupiny GUE/NGL, o COVID-19: Koordinácia zdravotných posúdení a klasifikácie rizík na úrovni EÚ (2020/2780(RSP)) (B9-0259/2020);

—   Véronique Trillet Lenoir, Nicolae Ştefănuță a Dita Charanzová, v mene skupiny Renew, o COVID-19: koordinácia posúdení z hľadiska zdravia a klasifikácie rizík na úrovni EÚ a dôsledky pre schengenský priestor a jednotný trh (2020/2780(RSP)) (B9-0261/2020);

—   Sara Cerdas, v mene skupiny S&D, o COVID-19: koordinácia posúdení z hľadiska zdravia a klasifikácie rizík na úrovni EÚ a dôsledky pre schengenský priestor a jednotný trh (2020/2780(RSP)) (B9-0265/2020);

—   Alexandr Vondra, v mene skupiny ECR, o COVID-19: koordinácia zdravotných posúdení a klasifikácie rizík na úrovni EÚ (2020/2780(RSP)) (B9-0267/2020);

—   Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Monika Vana a Tilly Metz, v mene skupiny Verts/ALE, o COVID-19: koordinácia posúdení z hľadiska zdravia a klasifikácie rizík na úrovni EÚ a dôsledky pre schengenský priestor a jednotný trh (2020/2780(RSP)) (B9-0269/2020).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 16 zápisnice zo dňa 17.9.2020.

(Rokovanie bolo prerušené o 15.53 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredseda

12. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 17.04 h.


13. Druhé hlasovanie

Parlament hlasuje v záverečnom hlasovaní o:

—   Úloha EÚ pri ochrane a obnove svetových lesov
Správa o úlohe EÚ pri ochrane a obnove svetových lesov [2019/2156(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Stanislav Polčák (A9-0143/2020);

—   Bezpečnostná spolupráca EÚ a Afriky v regióne Sahel, v západnej Afrike a v Africkom rohu
Správa o bezpečnostnej spolupráci EÚ a Afriky v regióne Sahel, v západnej Afrike a v Africkom rohu [2020/2002(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Javier Nart (A9-0129/2020).

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch k týmto dokumentom:

—   Typové schvaľovanie motorových vozidiel (emisie pri skutočnej jazde) ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel [COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Esther de Lange (A9-0139/2020);

—   Zriadenie Fondu na spravodlivú transformáciu ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020);

—   Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP
Správa o vývoze zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP [2020/2003(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Hannah Neumann (A9-0137/2020).

Hlasovať je možné do 18.15 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené v stredu 16. septembra 2020 o 9.00 h.


14. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenie hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na webovom sídle Parlamentu.

Výnimočne bude možné podať vysvetlenia hlasovania obsahujúce najviac 400 slov.


15. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovania podľa mien“, ktorý je prílohou k zápisnici z rokovania a je k dispozícii na webovom sídle Parlamentu. Uvádzajú sa len na informačné účely a nemajú vplyv na výsledok hlasovania oznámený v pléne.

Tento dokument sa pravidelne aktualizuje najviac počas dvoch týždňov po schôdzi.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


16. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Európska komisia (COM(2020)0288 [01] - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Európsky parlament (COM(2020)0288 [02] - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Európska rada a Rada (COM(2020)0288 [03] - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Súdny dvor (COM(2020)0288 [04] - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Dvor audítorov (COM(2020)0288 [05] - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Európsky hospodársky a sociálny výbor (COM(2020)0288 [06] - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Výbor regiónov (COM(2020)0288 [07] - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Európsky ombudsman (COM(2020)0288 [08] - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (COM(2020)0288 [09] - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

JURI, LIBE

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (COM(2020)0288 [10] - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, AFCO

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) (COM(2020)0288 [11] - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL, ITRE

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND) (COM(2020)0288 [12] - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 - Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (COM(2020)0288 [13] - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie - Rozpočtový rok 2019 - Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) (COM(2020)0288 [14] - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, LIBE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Európska environmentálna agentúra (EEA) (COM(2020)0288 [15] - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (COM(2020)0288 [16] - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) (COM(2020)0288 [17] - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

CULT

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 - Európska agentúra pre lieky (EMA) (COM(2020)0288 [18] - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 - Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (EUROJUST) (COM(2020)0288 [19] - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (COM(2020)0288 [20] - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Európska námorná bezpečnostná agentúra (AESM) (COM(2020)0288 [21] - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 - Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (COM(2020)0288 [22] - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (COM(2020)0288 [23] - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (COM(2020)0288 [24] - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 - Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (COM(2020)0288 [25] - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Železničná agentúra Európskej únie (ERA) (COM(2020)0288 [26] - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 - Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) (COM(2020)0288 [27] - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 - Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) (COM(2020)0288 [28] - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, LIBE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 - Agentúra pre európsky GNSS (GSA) (COM(2020)0288 [29] - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 - Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) (COM(2020)0288 [30] - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PECH

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 - Európska chemická agentúra (AEPC) (COM(2020)0288 [31] - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Zásobovacia agentúra Euratomu (AA) (COM(2020)0288 [32] - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 - Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) (COM(2020)0288 [33] - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 - Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (COM(2020)0288 [34] - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

FEMM

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) (COM(2020)0288 [35] - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (AEAPP) (COM(2020)0288 [36] - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ECON, EMPL

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 - Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (COM(2020)0288 [37] - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) (COM(2020)0288 [38] - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 - Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) (COM(2020)0288 [39] - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (COM(2020)0288 [40] - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (COM(2020)0288 [41] - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 - Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (COM(2020)0288 [42] - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Medzinárodná organizácia pre energiu jadrovej syntézy (ITER) (COM(2020)0288 [43] - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Spoločný podnik - bezpečnosť leteckej prevádzky (SESAR) (COM(2020)0288 [44] - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 - Čisté nebo – aeronautika a životné prostredie (CLEAN SKY) (COM(2020)0288 [45] - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE, TRAN

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 - Priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI) (COM(2020)0288 [46] - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, REGI

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Iniciatíva za inovačnú medicínu (IMI) (COM(2020)0288 [47] - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH) (COM(2020)0288 [48] - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 - Spoločný podnik Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2020)0288 [49] - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 - Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (spoločný podnik ECSEL) (COM(2020)0288 [50] - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov - Ročná účtovná závierka Európskeho rozvojového fondu za rok 2019 (COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2019: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola (COM(2020)0288 [51] - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI


17. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 655.238/OJME).


18. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 18.15 h.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Ciocca Angelo, Clune Deirdre, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danjean Arnaud, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Müller Ulrike, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, de la Pisa Carrión Margarita, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Ospravedlnení:

Beňová Monika, Thun und Hohenstein Róża

Z dôvodov súvisiacich s pandémiou Covid-19 sa zaviedol systém hlasovania na diaľku (pozri rozhodnutie Predsedníctva z 20. marca 2020, ktorým sa dopĺňa jeho rozhodnutie z 3. mája 2004 o pokynoch k hlasovaniu). Mená poslancov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovaní podľa mien“, ktorý je pripojený k zápisnici z rokovania a dostupný na webovom sídle Parlamentu.


Príloha 1 - Vymenovanie predsedu výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lalucq, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Príloha 2 - Vymenovanie nezávislého člena výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami

Správa: A9-0151/2020

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lalucq, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Príloha 3 - Vymenovanie nezávislého člena výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami

Správa: A9-0153/2020

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lalucq, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Posledná úprava: 19. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia