Index 
Protokoll
XML 267kPDF 317kWORD 85k
Tisdagen den 15 september 2020 - Bryssel
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 3.Återupptagande av sammanträdet
 4.Förberedelse av Europeiska rådets extra möte med fokus på den farliga upptrappningen och Turkiets roll i östra Medelhavet (debatt)
 5.Första omröstningsomgången
 6.Förberedelse av Europeiska rådets extra möte med fokus på den farliga upptrappningen och Turkiets roll i östra Medelhavet (fortsättning på debatten)
 7.Situationen i Belarus - Situationen i Libanon - Situationen i Ryssland, förgiftningen av Aleksej Navalnyj (debatt)
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Covid-19: EU-samordning av hälsobedömningar och riskklassificering samt konsekvenserna för Schengen och den inre marknaden (debatt)
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Andra omröstningsomgången
 14.Röstförklaringar
 15.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 16.Inkomna dokument
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde
 18.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Utnämning av ordföranden för tillsynskommittén för centrala motparter
 Bilaga 2 - Utnämning av en oberoende styrelseledamot i tillsynskommittén för centrala motparter
 Bilaga 3 - Utnämning av en oberoende styrelseledamot i tillsynskommittén för centrala motparter


ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten.

Utnämning av ordföranden för tillsynskommittén för centrala motparter
Betänkande om förslaget till utnämning av ordförande för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens tillsynskommitté för centrala motparter [N9-0041/2020 - C9-0276/2020 - 2020/0906(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Irene Tinagli (A9-0152/2020)

(enkel majoritet erfordrades)
(Sluten omröstning (artikel 191.1 i arbetsordningen))

UTNÄMNING

Godkändes (P9_TA(2020)0207)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 1)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 15.9.2020)

Utnämning av en oberoende styrelseledamot i tillsynskommittén för centrala motparter
Betänkande om förslaget till utnämning av en oberoende ledamot i Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens tillsynskommitté för centrala motparter [N9-0042/2020 - C9-0277/2020 - 2020/0907(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Irene Tinagli (A9-0151/2020)

(enkel majoritet erfordrades)
(Sluten omröstning (artikel 191.1 i arbetsordningen))

UTNÄMNING

Godkändes (P9_TA(2020)0208)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 2)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 2 i protokollet av den 15.9.2020)

Utnämning av en oberoende styrelseledamot i tillsynskommittén för centrala motparter
Betänkande om förslaget till utnämning av en oberoende ledamot i Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens tillsynskommitté för centrala motparter [N9-0042/2020 - C9-0278/2020 - 2020/0908(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Irene Tinagli (A9-0153/2020)

(enkel majoritet erfordrades)
(Sluten omröstning (artikel 191.1 i arbetsordningen))

UTNÄMNING

Godkändes (P9_TA(2020)0209)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 3)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 3 i protokollet av den 15.9.2020)

Talmannen läste upp resultaten av omröstningen om begäranden om tillämpning av brådskande förfarande:

Hållbar järnvägsmarknad mot bakgrund av covid-19-pandemin ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - TRAN-utskottet

Parlamentet godkände denna begäran genom omröstning med namnupprop (679 röster för, 3 röster emot, 4 nedlagda röster).

Det beslutades att brådskande förfarande skulle tillämpas.

Förslag till ändringsbudget nr 8: Ökning av betalningsbemyndiganden för krisstödsinstrumentet som finansierar strategin för vacciner mot covid-19 och för investeringsinitiativet mot effekter av coronaviruset plus (CRII+)
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)] - BUDG-utskottet

Parlamentet godkände denna begäran genom omröstning med namnupprop (651 röster för, 23 röster emot, 12 nedlagda röster).

Det beslutades att brådskande förfarande skulle tillämpas.

Talmannen läste upp omröstningsresultaten.

Nedsatt punktskattesats för vissa alkoholhaltiga produkter som framställs i de autonoma regionerna Madeira och Azorerna *
Betänkande om förslaget till rådets beslut om tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats för vissa alkoholhaltiga produkter som framställs i de autonoma regionerna Madeira och Azorerna [COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Younous Omarjee (A9-0140/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0210)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 4)

Effektiva åtgärder för att göra Erasmus+, Kreativa Europa och Europeiska solidaritetskåren grönare
Betänkande om effektiva åtgärder för att göra Erasmus+, Kreativa Europa och Europeiska solidaritetskåren grönare [2019/2195(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Laurence Farreng (A9-0141/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0211)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 5)

Talmannen läste upp resultaten av omröstningen om ändringsförslagen till följande ärenden:

EU:s roll för att skydda och återställa världens skogar
Betänkande om intensifierade EU-insatser för att skydda och återställa världens skogar [2019/2156(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Stanislav Polčák (A9-0143/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0212)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 6)

Säkerhetssamarbete mellan EU och Afrika i Sahelregionen, Västafrika och Afrikas horn
Betänkande om säkerhetssamarbete mellan EU och Afrika i Sahelregionen, Västafrika och Afrikas horn [2020/2002(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Javier Nart (A9-0129/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0213)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 7)

(Sammanträdet avbröts kl. 09.06.)


3. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 09.17.


4. Förberedelse av Europeiska rådets extra möte med fokus på den farliga upptrappningen och Turkiets roll i östra Medelhavet (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelse av Europeiska rådets extra möte med fokus på den farliga upptrappningen och Turkiets roll i östra Medelhavet (2020/2774(RSP))

Michael Roth (rådets tjänstgörande ordförande) och Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde uttalanden.

Talare: David McAllister för PPE-gruppen, Nacho Sánchez Amor för S&D-gruppen, Malik Azmani för Renew-gruppen, Jérôme Rivière för ID-gruppen, Sergey Lagodinsky för Verts/ALE-gruppen, Emmanouil Fragkos för ECR-gruppen, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, Lefteris Nikolaou-Alavanos, grupplös, Esteban González Pons, Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Angelo Ciocca, Mounir Satouri, Angel Dzhambazki, Elena Kountoura, Carles Puigdemont i Casamajó, Manolis Kefalogiannis, Nikos Androulakis, Ilhan Kyuchyuk, Peter Kofod, François Alfonsi, Hermann Tertsch, Giorgos Georgiou, Fabio Massimo Castaldo, Lefteris Christoforou, Demetris Papadakis, Hilde Vautmans, Roman Haider, Assita Kanko, Özlem Demirel, Arnaud Danjean, Isabel Santos, Chrysoula Zacharopoulou och Jaak Madison.

(Fortsättningen på debatten: punkt 6 i protokollet av den 15.9.2020)


5. Första omröstningsomgången

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande ärenden:

—   Ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Nikos Androulakis (A9-0148/2020);

—   Globala systemet för insamling av uppgifter om fartygs förbrukning av eldningsolja ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/757 för att ta vederbörlig hänsyn till det globala systemet för insamling av uppgifter om fartygs förbrukning av eldningsolja [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Jutta Paulus (A9-0144/2020);

—   Utkast till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel *
Betänkande om utkastet till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes och Valérie Hayer (A9-0146/2020);

—   Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien
Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien [2019/2200(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Sven Mikser (A9-0136/2020).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 11.45.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultatet skulle tillkännages kl. 14.15.


6. Förberedelse av Europeiska rådets extra möte med fokus på den farliga upptrappningen och Turkiets roll i östra Medelhavet (fortsättning på debatten)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelse av Europeiska rådets extra möte med fokus på den farliga upptrappningen och Turkiets roll i östra Medelhavet (2020/2774(RSP))

(Första delen av debatten: punkt 4 i protokollet av den 15.9.2020)

Talare: Isabel Wiseler-Lima, Brando Benifei, Nicolaus Fest, Paulo Rangel, Evin Incir, Isabella Tovaglieri, Massimiliano Salini, Eva Kaili, Tom Vandendriessche, Anna-Michelle Asimakopoulou, Costas Mavrides, Loucas Fourlas och Sunčana Glavak.

Talare: Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) och Michael Roth (rådets tjänstgörande ordförande).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Peter Kofod, Jaak Madison, Harald Vilimsky och Tom Vandendriessche, för ID-gruppen, om förberedelse av Europeiska rådets extra toppmöte med fokus på den farliga upptrappningen och Turkiets roll i östra Medelhavet (2020/2774(RSP)) (B9-0258/2020);

—   Stelios Kouloglou och Giorgos Georgiou, för GUE/NGL-gruppen, om förberedelse av Europeiska rådets extra toppmöte med fokus på den farliga upptrappningen och Turkiets roll i östra Medelhavet (2020/2774(RSP)) (B9-0260/2020);

—   Sergey Lagodinsky, Viola Von Cramon Taubadel, Jordi Solé, Mounir Satouri, Hannah Neumann, Tineke Strik, François Alfonsi, Alviina Alametsä, Ernest Urtasun, Petra De Sutter, Monika Vana, Diana Riba i Giner och Reinhard Bütikofer, för Verts/ALE-gruppen, om förberedelse av Europeiska rådets extra möte med fokus på den farliga upptrappningen och Turkiets roll i östra Medelhavet (2020/2774(RSP)) (B9-0263/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula och Nacho Sánchez Amor, för S&D-gruppen, om förberedelse av Europeiska rådets extra möte med fokus på den farliga upptrappningen och Turkiets roll i östra Medelhavet (2020/2774(RSP)) (B9-0264/2020);

—   Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Vlad Marius Botoş, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Bernard Guetta, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Ramona Strugariu och Hilde Vautmans, för Renew-gruppen, om förberedelse av Europeiska rådets extra toppmöte med fokus på den farliga upptrappningen och Turkiets roll i östra Medelhavet (2020/2774(RSP)) (B9-0266/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk och Jadwiga Wiśniewska, för ECR-gruppen, om förberedelse av Europeiska rådets extra möte med fokus på den farliga upptrappningen och Turkiets roll i östra Medelhavet (2020/2774(RSP)) (B9-0268/2020);

—   Michael Gahler, Kris Peeters, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Manolis Kefalogiannis, Vangelis Meimarakis, David Lega, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou och Anna Michelle Asimakopoulou, för PPE-gruppen, om förberedelse av Europeiska rådets extra möte med fokus på den farliga upptrappningen och Turkiets roll i östra Medelhavet (2020/2774(RSP)) (B9-0270/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 2 i protokollet av den 17.9.2020 (ändringsförslag), punkt 12 i protokollet av den 17.9.2020 (slutomröstning).


7. Situationen i Belarus - Situationen i Libanon - Situationen i Ryssland, förgiftningen av Aleksej Navalnyj (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Belarus (2020/2779(RSP))

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Libanon (2020/2775(RSP))

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Ryssland, förgiftningen av Aleksej Navalnyj (2020/2777(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde uttalanden.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Situationen i Belarus

Talare: Michael Gahler för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Dacian Cioloş för Renew-gruppen, Thierry Mariani för ID-gruppen, Viola Von Cramon-Taubadel för Verts/ALE-gruppen, Anna Fotyga för ECR-gruppen, Manu Pineda för GUE/NGL-gruppen, Márton Gyöngyösi, grupplös, Andrius Kubilius, Kati Piri, Petras Auštrevičius, Maximilian Krah, Reinhard Bütikofer, Witold Jan Waszczykowski, Helmut Scholz, Clara Ponsatí Obiols, David McAllister, Tonino Picula, Karin Karlsbro, Ville Niinistö, Kosma Złotowski, Andrzej Halicki, Norbert Neuser, Urmas Paet, Beata Mazurek, Paulo Rangel, Isabel Santos, Charles Goerens, Vladimír Bilčík, Nils Ušakovs, Bernard Guetta, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima och Leopoldo López Gil.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler Lima, Antonio López Istúriz White, David Lega, Andrey Kovatchev, Arba Kokalari, Rasa Juknevičienė, Tomasz Frankowski, Eugen Tomac och Roberta Metsola, för PPE-gruppen, om situationen i Belarus (2020/2779(RSP)) (B9-0271/2020);

—   Viola Von Cramon Taubadel, Sergey Lagodinsky, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Diana Riba i Giner, Ville Niinistö, Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Monika Vana och Heidi Hautala, för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Belarus (2020/2779(RSP)) (B9-0272/2020);

—   Manu Pineda och Helmut Scholz, för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Belarus (2020/2779(RSP)) (B9-0273/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula, Norbert Neuser och Robert Biedroń, för S&D-gruppen, om situationen i Belarus (2020/2779(RSP)) (B9-0274/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko och Joanna Kopcińska, för ECR-gruppen, om situationen i Belarus efter presidentvalet den 9 augusti 2020 (2020/2779(RSP)) (B9-0275/2020);

—   Petras Auštrevičius, Vlad Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță och Ramona Strugariu, för Renew-gruppen, om situationen i Belarus (2020/2779(RSP)) (B9-0278/2020).

Situationen i Libanon

Talare: Antonio López-Istúriz White för PPE-gruppen, Isabel Santos för S&D-gruppen, Nathalie Loiseau för Renew-gruppen, Elena Lizzi för ID-gruppen, Salima Yenbou för Verts/ALE-gruppen, Beata Kempa för ECR-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, grupplös, François-Xavier Bellamy, Maria Arena, Jan-Christoph Oetjen, Jordan Bardella, Jakop G. Dalunde, Benoît Lutgen, Javi López, Łukasz Kohut och Domènec Ruiz Devesa.

Situationen i Ryssland, förgiftningen av Aleksej Navalnyj

Talare: Michael Gahler för PPE-gruppen, Kati Piri för S&D-gruppen, Bernard Guetta för Renew-gruppen, Thierry Mariani för ID-gruppen, Sergey Lagodinsky för Verts/ALE-gruppen, Anna Fotyga för ECR-gruppen, Idoia Villanueva Ruiz för GUE/NGL-gruppen, Andrius Kubilius, Tonino Picula, Hilde Vautmans, Gunnar Beck, Pär Holmgren, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen, Isabel Santos, Hermann Tertsch, Vladimír Bilčík, Andreas Schieder, Rasa Juknevičienė, Riho Terras och Eugen Tomac.

Talare: Josep Borrell Fontelles.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Idoia Villanueva Ruiz, för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Ryssland: förgiftningen av Aleksej Navalnyj (2020/2777(RSP)) (B9-0279/2020);

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Rasmus Andresen, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Monika Vana, Sven Giegold, Jordi Solé och Francisco Guerreiro, för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Ryssland: förgiftningen av Aleksej Navalnyj (2020/2777(RSP)) (B9-0280/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula och Włodzimierz Cimoszewicz, för S&D-gruppen, om situationen i Ryssland: förgiftningen av Aleksej Navalnyj (2020/2777(RSP)) (B9-0281/2020);

—   Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Vlad Marius Botoş, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță och Ramona Strugariu, för Renew-gruppen, om situationen i Ryssland, förgiftningen av Aleksej Navalnyj (2020/2777(RSP)) (B9-0282/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk och Ruža Tomašić, för ECR-gruppen, om situationen i Ryssland: förgiftningen av Aleksej Navalnyj (2020/2777(RSP)) (B9-0283/2020);

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Antonio López Istúriz White, Rasa Juknevičienė, Eugen Tomac, Radosław Sikorski, Miriam Lexmann, Roberta Metsola och David Lega, för PPE-gruppen, om situationen i Ryssland: förgiftningen av Aleksej Navalnyj (2020/2777(RSP)) (B9-0284/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 2 i protokollet av den 17.9.2020 (ändringsförslag), punkt 12 i protokollet av den 17.9.2020 (slutomröstning).

(Sammanträdet avbröts kl. 13.05.)


ORDFÖRANDESKAP: Katarina BARLEY
Vice talman

8. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 14.17.


9. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp resultaten av omröstningen om ändringsförslagen till följande ärenden:

Ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0218)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 8)

Globala systemet för insamling av uppgifter om fartygs förbrukning av eldningsolja ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/757 för att ta vederbörlig hänsyn till det globala systemet för insamling av uppgifter om fartygs förbrukning av eldningsolja [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0219)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 9)

Utkast till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel *
Betänkande om utkastet till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes och Valérie Hayer (A9-0146/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0220)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 10)

Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien
Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien [2019/2200(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Sven Mikser (A9-0136/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0221)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 11)

(Sammanträdet avbröts kl. 14.22.)


10. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 14.45.


11. Covid-19: EU-samordning av hälsobedömningar och riskklassificering samt konsekvenserna för Schengen och den inre marknaden (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Covid-19: EU-samordning av hälsobedömningar och riskklassificering samt konsekvenserna för Schengen och den inre marknaden (2020/2780(RSP))

Didier Reynders (ledamot av kommissionen) och Michael Roth (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Andreas Schwab för PPE-gruppen, Sara Cerdas för S&D-gruppen, Véronique Trillet-Lenoir för Renew-gruppen, Silvia Sardone för ID-gruppen, Petra De Sutter för Verts/ALE-gruppen, Geert Bourgeois för ECR-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Ioannis Lagos, grupplös, Peter Liese, Christel Schaldemose, Nicolae Ştefănuță, Virginie Joron, Michèle Rivasi, Margarita de la Pisa Carrión, Clare Daly, Daniela Rondinelli, Paulo Rangel, Birgit Sippel, Dita Charanzová, Georg Mayer, Anna Cavazzini, Dolors Montserrat, Jytte Guteland och Edina Tóth.

Talare: Didier Reynders och Michael Roth.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Esther de Lange, Andreas Schwab, Peter Liese och Roberta Metsola, för PPE-gruppen, om covid-19: EU-samordning av hälsobedömningar och riskklassificering samt konsekvenserna för Schengen och den inre marknaden (2020/2780(RSP)) (B9-0257/2020);

—   Kateřina Konečná, för GUE/NGL-gruppen, om covid-19: EU-samordning av hälsobedömningar och riskklassificering (2020/2780(RSP)) (B9-0259/2020);

—   Véronique Trillet Lenoir, Nicolae Ştefănuță och Dita Charanzová, för Renew-gruppen, om covid-19: EU-samordning av hälsobedömningar och riskklassificering samt konsekvenserna för Schengen och den inre marknaden (2020/2780(RSP)) (B9-0261/2020);

—   Sara Cerdas, för S&D-gruppen, om covid-19: EU-samordning av hälsobedömningar och riskklassificering samt konsekvenserna för Schengen och den inre marknaden (2020/2780(RSP)) (B9-0265/2020);

—   Alexandr Vondra, för ECR-gruppen, om covid-19: EU-samordning av hälsobedömningar och riskklassificering (2020/2780(RSP)) (B9-0267/2020);

—   Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Monika Vana och Tilly Metz, för Verts/ALE-gruppen, om covid-19: EU-samordning av hälsobedömningar och riskklassificering samt konsekvenserna för Schengen och den inre marknaden (2020/2780(RSP)) (B9-0269/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 16 i protokollet av den 17.9.2020.

(Sammanträdet avbröts kl. 15.53.)


ORDFÖRANDESKAP: Pedro SILVA PEREIRA
Vice talman

12. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 17.04.


13. Andra omröstningsomgången

Parlamentet genomförde slutomröstning om följande:

—   EU:s roll för att skydda och återställa världens skogar
Betänkande om intensifierade EU-insatser för att skydda och återställa världens skogar [2019/2156(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Stanislav Polčák (A9-0143/2020);

—   Säkerhetssamarbete mellan EU och Afrika i Sahelregionen, Västafrika och Afrikas horn
Betänkande om säkerhetssamarbete mellan EU och Afrika i Sahelregionen, Västafrika och Afrikas horn [2020/2002(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Javier Nart (A9-0129/2020).

Parlamentet röstade om ändringsförslag till följande ärenden:

—   Typgodkännande av motorfordon ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon [COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Esther de Lange (A9-0139/2020);

—   Fonden för en rättvis omställning ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020);

—   Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp
Betänkande om vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp [2020/2003(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Hannah Neumann (A9-0137/2020).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 18.15.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages onsdagen den 16 september 2020 kl. 9.00.


14. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Undantagsvis accepteras skriftliga röstförklaringar på högst 400 ord.


15. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns i dokumentet ”Resultat av omröstningar med namnupprop”, som bifogas sammanträdesprotokollet och finns på parlamentets webbplats. De anges endast i informationssyfte och påverkar inte det omröstningsresultat som tillkännagivits i kammaren.

Dokumentet uppdateras regelbundet under högst två veckor efter sammanträdesperioden.

Därefter slutförs förteckningen över rättelser och avsiktsförklaringar för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


16. Inkomna dokument

Följande dokument hade inkommit:

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – budgetåret 2019 – Europeiska kommissionen (COM(2020)0288 [01] - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – budgetåret 2019 – Europaparlamentet (COM(2020)0288 [02] - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – budgetåret 2019 – Europeiska rådet och rådet (COM(2020)0288 [03] - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – budgetåret 2019 – domstolen (COM(2020)0288 [04] - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning – budgetåret 2019 – revisionsrätten (COM(2020)0288 [05] - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning – budgetåret 2019 – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (COM(2020)0288 [06] - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning – budgetåret 2019 – Regionkommittén (COM(2020)0288 [07] - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning – budgetåret 2019 – Europeiska ombudsmannen (COM(2020)0288 [08] - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning – budgetåret 2019 – Datatillsynsmannen (COM(2020)0288 [09] - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

JURI, LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – budgetåret 2019 – Europeiska utrikestjänsten (COM(2020)0288 [10] - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, AFCO

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – budgetåret 2019 – Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (COM(2020)0288 [11] - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL, ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – budgetåret 2019 – Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (COM(2020)0288 [12] - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2019 - Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (COM(2020)0288 [13] - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2019 - Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) (COM(2020)0288 [14] - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, LIBE

- Europeiska kommissionen - Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2019 - Europeiska miljöbyrån (EEA) (COM(2020)0288 [15] - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2019 - Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) (COM(2020)0288 [16] - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2019 - Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) (COM(2020)0288 [17] - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

CULT

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2019 – Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (COM(2020)0288 [18] - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2019 - Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) (COM(2020)0288 [19] - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2019 – Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) (COM(2020)0288 [20] - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2019 – Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) (COM(2020)0288 [21] - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2019 – Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) (COM(2020)0288 [22] - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – Budgetåret 2019 – Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) (COM(2020)0288 [23] - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2019 – Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (COM(2020)0288 [24] - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2019 – Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (COM(2020)0288 [25] - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2019 - Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) (COM(2020)0288 [26] - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2019 – Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) (COM(2020)0288 [27] - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2019 - Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) (COM(2020)0288 [28] - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2019 - Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet (GSA) (COM(2020)0288 [29] - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2019 - Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) (COM(2020)0288 [30] - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PECH

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2019 - Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) (COM(2020)0288 [31] - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2019 - Euratoms försörjningsbyrå (COM(2020)0288 [32] - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2019 - Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) (COM(2020)0288 [33] - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2019 - Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (COM(2020)0288 [34] - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

FEMM

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2019 - Europeiska bankmyndigheten (EBA) (COM(2020)0288 [35] - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ECON

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2019 - Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (COM(2020)0288 [36] - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ECON, EMPL

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2019 - Europeiska värdepapperskommittén (Esma) (COM(2020)0288 [37] - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ECON

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2019 – Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) (COM(2020)0288 [38] - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2019 – Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) (COM(2020)0288 [39] - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, IMCO

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2019 – Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (COM(2020)0288 [40] - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2019 – Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (COM(2020)0288 [41] - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2019 – Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa) (COM(2020)0288 [42] - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2019 – Internationella fusionsenergiorganisationen (Iter) (COM(2020)0288 [43] - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2019 – Det gemensamma företaget för flygledningstjänsten (Sesar) (COM(2020)0288 [44] - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2019 – Det gemensamma företaget för flygteknik och miljö (Clean Sky) (COM(2020)0288 [45] - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE, TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2019 – Biobaserade industrier (BBI) (COM(2020)0288 [46] - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2019 – Det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel (IMI) (COM(2020)0288 [47] - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2019 – Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH) (COM(2020)0288 [48] - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2019 – Det gemensamma företaget Shift2Rail (COM(2020)0288 [49] - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – Budgetåret 2019 – Elektriska komponenter och system för europeiskt ledarskap (det gemensamma företaget Ecsel) (COM(2020)0288 [50] - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten: Europeiska utvecklingsfondens årsredovisning för 2019 (COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Betänkande om ansvarsfriheten för genomförandet av budgeten för EU:s byråer för budgetåret 2019: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll (COM(2020)0288 [51] - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI


17. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 655.238/OJME).


18. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 18.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Ciocca Angelo, Clune Deirdre, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danjean Arnaud, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Müller Ulrike, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, de la Pisa Carrión Margarita, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Befriade från närvaro:

Beňová Monika, Thun und Hohenstein Róża

På grund av covid-19-pandemin hade det inrättats ett system för distansomröstning (se presidiets beslut av den 20 mars 2020 om komplettering av presidiets beslut av den 3 maj 2004 om anvisningar för omröstningar). Namnen på de ledamöter som deltog i omröstningen finns i sammanträdesprotokollets bilaga ”Resultat av omröstningar med namnupprop” på parlamentets webbplats.


Bilaga 1 - Utnämning av ordföranden för tillsynskommittén för centrala motparter

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lalucq, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Bilaga 2 - Utnämning av en oberoende styrelseledamot i tillsynskommittén för centrala motparter

Betänkande A9-0151/2020

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lalucq, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Bilaga 3 - Utnämning av en oberoende styrelseledamot i tillsynskommittén för centrala motparter

Betänkande A9-0153/2020

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lalucq, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy