Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 3k
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

9. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 111 παράγραφος 6, και άρθρο 112 παράγραφος 4, στοιχείο δ) του Κανονισμού (επακόλουθες ενέργειες)

Η Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι οι συστάσεις της επιτροπής ECON περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και τα εκτελεστικά μέτρα ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2020).

Δεν διατυπώθηκε καμία αντίρρηση σχετικά με τις συστάσεις αυτές εντός της προθεσμίας είκοσι τεσσάρων ωρών που ορίζεται στο άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 6 και το άρθρο 112 παράγραφος 4 στοιχείο δ) του Κανονισμού, οι συστάσεις αυτές θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί και θα δημοσιευτούν στα Κείμενα που εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0214, P9_TA(2020)0215, P9_TA(2020)0216 και P9_TA(2020)0217).

Τελευταία ενημέρωση: 19 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου