Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 17k
Сряда, 16 септември 2020 г. - Брюксел

14. Второ гласуване
CRE

Парламентът пристъпи към окончателно гласуване по:

—   Типово одобрение на моторни превозни средства (емисии в реални условия на движение) ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства [COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Esther de Lange (A9-0139/2020);

—   Фонд за справедлив преход ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Фонда за справедлив преход [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020);

—   Износ на оръжие: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС
Доклад относно износа на оръжие: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС [2020/2003(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Hannah Neumann (A9-0137/2020).

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

—   Устойчив железопътен пазар с оглед на пандемията от COVID-19 ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - комисия TRAN;

—   Подготовка на извънредното заседание на Европейския съвет, с акцент върху опасната ескалация на напрежението и ролята на Турция в Източното Средиземноморие
Общо предложение за резолюция, внесено съгласно член 132, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността вместо предложения за резолюция B9-0260/2020, B9-0263/2020, B9-0264/2020, B9-0266/2020, B9-0268/2020 и B9-0270/2020, от Michael Gahler, Kris Peeters, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Manolis Kefalogiannis, Vangelis Meimarakis, David Lega, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou и Anna-Michelle Asimakopoulou, от името на групата PPE, Kati Piri, Tonino Picula и Nacho Sánchez Amor, от името на групата S&D, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Bernard Guetta, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Ramona Strugariu и Hilde Vautmans, от името на групата Renew, Sergey Lagodinsky, от името на групата Verts/ALE, Hermann Tertsch и Elżbieta Kruk, от името на групата ECR, Stelios Kouloglou и Giorgos Georgiou, от името на групата GUE/NGL, и Fabio Massimo Castaldo, относно подготовката на специалната среща на върха на Европейския съвет с акцент върху опасната ескалация на напрежението и ролята на Турция в Източното Средиземноморие (2020/2774(RSP)) (RC-B9-0260/2020);

—   Положението в Беларус
Общо предложение за резолюция, внесено съгласно член 132, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността вместо предложения за резолюция B9-0271/2020, B9-0272/2020, B9-0274/2020, B9-0275/2020 и B9-0278/2020, от Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler-Lima, Antonio López-Istúriz White, David Lega, Андрей Ковачев, Arba Kokalari, Rasa Juknevičienė, Tomasz Frankowski, Eugen Tomac и Roberta Metsola, от името на групата PPE, Kati Piri, Tonino Picula, Norbert Neuser, Robert Biedroń и Isabel Santos, от името на групата S&D, Petras Auštrevičius, Clotilde Armand, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Moritz Körner, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu и Hilde Vautmans, от името на групата Renew, Viola Von Cramon-Taubadel, от името на групата Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ruža Tomašić, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska и Adam Bielan, от името на групата ECR, относно положението в Беларус (2020/2779(RSP)) (RC-B9-0271/2020);

—   Положението в Русия, отравянето на Алексей Навални
Общо предложение за резолюция, внесено съгласно член 132, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността вместо предложения за резолюция B9-0280/2020, B9-0281/2020, B9-0282/2020, B9-0283/2020 и B9-0284/2020, от Michael Gahler, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Antonio López-Istúriz White, Radosław Sikorski, Rasa Juknevičienė, Eugen Tomac, Miriam Lexmann, Roberta Metsola и David Lega, от името на групата PPE, Kati Piri, Tonino Picula и Włodzimierz Cimoszewicz, от името на групата S&D, Bernard Guetta, Clotilde Armand, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță и Ramona Strugariu, от името на групата Renew, Sergey Lagodinsky, от името на групата Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Charlie Weimers, Alexandr Vondra и Adam Bielan, от името на групата ECR, относно положението в Русия: отравянето на Алексей Навални (2020/2777(RSP)) (RC-B9-0280/2020).

Гласуването ще продължи до 18.45 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени утре, четвъртък, 17 септември 2020 г. в 8.30 ч.

Изказвания

—   Esther de Lange, докладчик, преди откриването на второто гласуване, за да отправи искане следният въпрос да бъде отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността: Типово одобрение на моторни превозни средства (емисии в реални условия на движение) (2019/0101(COD)) - комисия ENVI;

—   Manolis Kefalogiannis, докладчик, преди откриването на второто гласуване, за да отправи искане следният въпрос да бъде отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността: Фонд за справедлив преход (2020/0006(COD)) - комисия REGI.

Тези искания ще бъдат поставени на гласуване след окончателното гласуване по предложенията на Комисията (точка 2 от протокола от 17.9.2020 г.).

Последно осъвременяване: 19 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност