Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 14k
Kolmapäev, 16. september 2020 - Brüssel

14. Teine hääletusvoor
CRE

Parlamendis pandi lõpphääletusele:

—   Mootorsõidukite tüübikinnitus (tegelikus liikluses tekkivad heitkogused) ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust [COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Esther de Lange (A9-0139/2020);

—   Õiglase ülemineku fond ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse õiglase ülemineku fond [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020);

—   Relvaeksport: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine
Raport relvaekspordi kohta: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine [2020/2003(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Hannah Neumann (A9-0137/2020).

Parlamendis pandi hääletusele järgmiste tekstide muudatusettepanekud:

—   Kestlik raudteeturg seoses COVID-19 pandeemiaga ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - TRAN-komisjon;

—   Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise ettevalmistamine, mille keskmes on olukorra ohtlik teravnemine ja Türgi roll Vahemere idaosas
Resolutsiooni ühisettepanek vastavalt kodukorra artikli 132 lõigetega 2 ja 4, millega asendatakse resolutsioonide ettepanekud B9-0260/2020, B9-0263/2020, B9-0264/2020, B9-0266/2020, B9-0268/2020 ja B9-0270/2020, mille esitasid Michael Gahler, Kris Peeters, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Manolis Kefalogiannis, Vangelis Meimarakis, David Lega, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou ja Anna-Michelle Asimakopoulou fraktsiooni PPE nimel, Kati Piri, Tonino Picula ja Nacho Sánchez Amor fraktsiooni S&D nimel, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Bernard Guetta, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Ramona Strugariu ja Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel, Sergey Lagodinsky fraktsiooni Verts/ALE nimel, Hermann Tertsch ja Elżbieta Kruk fraktsiooni ECR nimel, Stelios Kouloglou ja Giorgos Georgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Fabio Massimo Castaldo Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise ettevalmistamise kohta mille keskmes on olukorra ohtlik teravnemine ja Türgi roll Vahemere idaosas (2020/2774(RSP)) (RC-B9-0260/2020);

—   Olukord Valgevenes
Resolutsiooni ühisettepanek vastavalt kodukorra artikli 132 lõigetega 2 ja 4, millega asendatakse resolutsioonide ettepanekud B9-0271/2020, B9-0272/2020, B9-0274/2020, B9-0275/2020 ja B9-0278/2020, mille esitasid Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler-Lima, Antonio López-Istúriz White, David Lega, Andrey Kovatchev, Arba Kokalari, Rasa Juknevičienė, Tomasz Frankowski, Eugen Tomac ja Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, Kati Piri, Tonino Picula, Norbert Neuser, Robert Biedroń ja Isabel Santos fraktsiooni S&D nimel, Petras Auštrevičius, Clotilde Armand, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Moritz Körner, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu ja Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel, Viola Von Cramon-Taubadel fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ruža Tomašić, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Valgevenes (2020/2779(RSP)) (RC-B9-0271/2020);

—   Olukord Venemaal ja Aleksei Navalnõi mürgitamine
Resolutsiooni ühisettepanek vastavalt kodukorra artikli 132 lõigetega 2 ja 4, millega asendatakse resolutsioonide ettepanekud B9-0280/2020, B9-0281/2020, B9-0282/2020, B9-0283/2020 ja B9-0284/2020, mille esitasid Michael Gahler, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Antonio López-Istúriz White, Radosław Sikorski, Rasa Juknevičienė, Eugen Tomac, Miriam Lexmann, Roberta Metsola ja David Lega fraktsiooni PPE nimel, Kati Piri, Tonino Picula ja Włodzimierz Cimoszewicz, fraktsiooni S&D nimel, Bernard Guetta, Clotilde Armand, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță ja Ramona Strugariu fraktsiooni Renew nimel, Sergey Lagodinsky fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Charlie Weimers, Alexandr Vondra ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Venemaal: Aleksei Navalnõi mürgitamine (2020/2777(RSP)) (RC-B9-0280/2020).

Hääletuse lõpp kell 18.45.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks homme, neljapäeval, 17. septembril 2020 kell 8.30.

Sõnavõtud

—   Esther de Lange, raportöör, enne teise hääletusvooru algust, kes taotles järgmise küsimuse tagasisaatmist pädevale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamiseks vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4: Mootorsõidukite tüübikinnitus (tegelikus liikluses tekkivad heitkogused) (2019/0101(COD)) - ENVI-komisjon;

—   Manolis Kefalogiannis, raportöör, enne teise hääletusvooru algust, kes taotles järgmise küsimuse tagasisaatmist pädevale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamiseks vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4: Õiglase ülemineku fond (2020/0006(COD)) - REGI-komisjon.

Taotlused pannakse hääletusele pärast komisjoni ettepanekute lõpphääletust (17.9.2020 protokollipunkt 2).

Viimane päevakajastamine: 19. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika