Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 14k
Trečiadienis, 2020 m. rugsėjo 16 d. - Briuselis

14. Antrasis balsavimas
CRE

Vyko Parlamento galutinis balsavimas dėl:

—   Variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimas (realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis) ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos [COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Esther de Lange (A9-0139/2020);

—   Teisingos pertvarkos fondas ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020);

—   Ginklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas
Pranešimas „Ginklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas“ [2020/2003(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Hannah Neumann (A9-0137/2020).

Parlamentas balsavo dėl šių dokumentų pakeitimų:

—   Tvari geležinkelių rinka atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - TRAN komitetas;

—   Pasirengimas specialiajam Europos Vadovų Tarybos susitikimui, atsižvelgiant į pavojingai padidėjusią įtampą ir Turkijos vaidmenį rytinėje Viduržemio jūros regiono dalyje
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 ir 4 dalis, kuriuo pakeičiiami šie pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0260/2020, B9-0263/2020, B9-0264/2020, B9-0266/2020, B9-0268/2020 ir B9-0270/2020, kurį pateikė Michael Gahler, Kris Peeters, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Manolis Kefalogiannis, Vangelis Meimarakis, David Lega, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou ir Anna-Michelle Asimakopoulou PPE frakcijos vardu, Kati Piri, Tonino Picula ir Nacho Sánchez Amor S&D frakcijos vardu, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Bernard Guetta, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Ramona Strugariu ir Hilde Vautmans RENEW frakcijos vardu, Sergey Lagodinsky Verts/ALE frakcijos vardu, Hermann Tertsch ir Elżbieta Kruk ECR frakcijos vardu, Stelios Kouloglou ir Giorgos Georgiou GUE/NGL frakcijos vardu ir Fabio Massimo Castaldo dėl pasirengimo specialiajam Europos Vadovų Tarybos susitikimui, atsižvelgiant į pavojingai padidėjusią įtampą ir Turkijos vaidmenį rytinėje Viduržemio jūros regiono dalyje (2020/2774(RSP)) (RC-B9-0260/2020);

—   Padėtis Baltarusijoje
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 ir 4 dalis, kuriuo pakeičiiami šie pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0271/2020, B9-0272/2020, B9-0274/2020, B9-0275/2020 ir B9-0278/2020, kurį pateikė Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler-Lima, Antonio López-Istúriz White, David Lega, Andrey Kovatchev, Arba Kokalari, Rasa Juknevičienė, Tomasz Frankowski, Eugen Tomac ir Roberta Metsola PPE frakcijos vardu, Kati Piri, Tonino Picula, Norbert Neuser, Robert Biedroń ir Isabel Santos S&D frakcijos vardu, Petras Auštrevičius, Clotilde Armand, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Moritz Körner, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu ir Hilde Vautmans RENEW frakcijos vardu, Viola Von Cramon-Taubadel Verts/ALE frakcijos vardu, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ruža Tomašić, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska ir Adam Bielan ECR frakcijos vardu dėl padėties Baltarusijoje (2020/2779(RSP)) (RC-B9-0271/2020);

—   Padėtis Rusijoje, A. Navalno apnuodijimas
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 ir 4 dalis, kuriuo pakeičiiami šie pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0280/2020, B9-0281/2020, B9-0282/2020, B9-0283/2020 ir B9-0284/2020, kurį pateikė Michael Gahler, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Antonio López-Istúriz White, Radosław Sikorski, Rasa Juknevičienė, Eugen Tomac, Miriam Lexmann, Roberta Metsola ir David Lega PPE frakcijos vardu, Kati Piri, Tonino Picula ir Włodzimierz Cimoszewicz S&D frakcijos vardu, Bernard Guetta, Clotilde Armand, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță ir Ramona Strugariu RENEW frakcijos vardu, Sergey Lagodinsky Verts/ALE frakcijos vardu, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Charlie Weimers, Alexandr Vondra ir Adam Bielan ECR frakcijos vardu dėl padėties Rusijoje: Aleksejaus Navalno apnuodijimas (2020/2777(RSP)) (RC-B9-0280/2020).

Balsavimas bus tęsiamas iki 18.45 val.

Pradėta balsuoti.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti rytoj, ketvirtadienį, 2020 m. rugsėjo 17 d. 8.30 val.

Kalbėjo:

—   Esther de Lange, pranešėja, iki antrojo balsavimo pradžios paprašė, kad šis klausimas būtų grąžintas atsakingam komittetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį: Variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimas (realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis) (2019/0101(COD)) - ENVI komitetas;

—   Manolis Kefalogiannis, pranešėjas, iki antrojo balsavimo pradžios paprašė, kad šis klausimas būtų grąžintas atsakingam komittetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį: Teisingos pertvarkos fondas (2020/0006(COD)) - REGI komitetas.

Dėl šių prašymų bus balsuojama po galutinio balsavimo dėl Komisijos pasiūlymų (2020 09 17 protokolo 2 punktas).

Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika