Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 14k
Streda, 16. septembra 2020 - Brusel

14. Druhé hlasovanie
CRE

Parlament hlasuje v záverečnom hlasovaní o:

—   Typové schvaľovanie motorových vozidiel (emisie pri skutočnej jazde) ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel [COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Esther de Lange (A9-0139/2020);

—   Zriadenie Fondu na spravodlivú transformáciu ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020);

—   Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP
Správa o vývoze zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP [2020/2003(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Hannah Neumann (A9-0137/2020).

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch k týmto dokumentom:

—   Udržateľný trh železničnej dopravy vzhľadom na pandémiu COVID-19 ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - výbor TRAN;

—   Príprava osobitného zasadnutia Európskej rady so zameraním na nebezpečnú eskaláciu a úlohu Turecka vo východnom Stredomorí
Návrh spoločného uznesenia, ktorým sa nahrádzajú návrhy uznesení B9-0260/2020, B9-0263/2020, B9-0264/2020, B9-0266/2020, B9-0268/2020 a B9-0270/2020, predložili v súlade s článkom 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku Michael Gahler, Kris Peeters, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Manolis Kefalogiannis, Vangelis Meimarakis, David Lega, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou a Anna-Michelle Asimakopoulou, v mene skupiny PPE, Kati Piri, Tonino Picula a Nacho Sánchez Amor, v mene skupiny S&D, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Bernard Guetta, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Ramona Strugariu a Hilde Vautmans, v mene skupiny Renew, Sergey Lagodinsky, v mene skupiny Verts/ALE, Hermann Tertsch a Elżbieta Kruk, v mene skupiny ECR, Stelios Kouloglou a Giorgos Georgiou, v mene skupiny GUE/NGL, a Fabio Massimo Castaldo, o príprave osobitného zasadnutia Európskej rady so zameraním na nebezpečnú eskaláciu a úlohu Turecka vo východnom Stredomorí (2020/2774(RSP)) (RC-B9-0260/2020);

—   Situácia v Bielorusku
Návrh spoločného uznesenia, ktorým sa nahrádzajú návrhy uznesení B9-0271/2020, B9-0272/2020, B9-0274/2020, B9-0275/2020 a B9-0278/2020, predložili v súlade s článkom 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler-Lima, Antonio López-Istúriz White, David Lega, Andrey Kovatchev, Arba Kokalari, Rasa Juknevičienė, Tomasz Frankowski, Eugen Tomac a Roberta Metsola, v mene skupiny PPE, Kati Piri, Tonino Picula, Norbert Neuser, Robert Biedroń a Isabel Santos, v mene skupiny S&D, Petras Auštrevičius, Clotilde Armand, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Moritz Körner, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu a Hilde Vautmans, v mene skupiny Renew, Viola Von Cramon-Taubadel, v mene skupiny Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ruža Tomašić, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska a Adam Bielan, v mene skupiny ECR, o situácii v Bielorusku (2020/2779(RSP)) (RC-B9-0271/2020);

—   Situácia v Rusku, otrava Alexeja Navaľného
Návrh spoločného uznesenia, ktorým sa nahrádzajú návrhy uznesení B9-0280/2020, B9-0281/2020, B9-0282/2020, B9-0283/2020 a B9-0284/2020, predložili v súlade s článkom 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku Michael Gahler, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Antonio López-Istúriz White, Radosław Sikorski, Rasa Juknevičienė, Eugen Tomac, Miriam Lexmann, Roberta Metsola a David Lega, v mene skupiny PPE, Kati Piri, Tonino Picula a Włodzimierz Cimoszewicz, v mene skupiny S&D, Bernard Guetta, Clotilde Armand, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță a Ramona Strugariu, v mene skupiny Renew, Sergey Lagodinsky, v mene skupiny Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Charlie Weimers, Alexandr Vondra a Adam Bielan, v mene skupiny ECR, o situácii v Rusku: otrava Alexeja Navalného (2020/2777(RSP)) (RC-B9-0280/2020).

Hlasovať je možné do 18.45 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené zajtra vo štvrtok 17. septembra 2020 o 8.30 h.

Vystúpenia:

—   Esther de Lange, spravodajkyňa, pred začatím druhého hlasovania, so žiadosťou, aby nasledujúca vec bola vrátená gestorskému výboru na účely medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku: Typové schvaľovanie motorových vozidiel (emisie pri skutočnej jazde) (2019/0101(COD)) - výbor ENVI;

—   Manolis Kefalogiannis, spravodajca, pred začatím druhého hlasovania, so žiadosťou, aby nasledujúca vec bola vrátená gestorskému výboru na účely medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku: Zriadenie Fondu na spravodlivú transformáciu (2020/0006(COD)) - výbor REGI.

O týchto žiadostiach sa bude hlasovať po záverečnom hlasovaní o návrhoch Komisie (bod 2 zápisnice zo dňa 17.9.2020).

Posledná úprava: 19. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia