Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 19k
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

17. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι παρακάτω βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υπέβαλαν το αίτημα να διοργανωθεί μια τέτοια συζήτηση, σύμφωνα με το άρθρο 144 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Η κατάσταση στις Φιλιππίνες, συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης της Maria Ressa (2020/2782(RSP))

—   Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στις Φιλιππίνες, συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης της Maria Ressa (B9-0290/2020

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki και Εμμανουήλ Φράγκος, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στις Φιλιππίνες, συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης της Maria Ressa (B9-0291/2020

—   Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, Reinhard Bütikofer, Bronis Ropė και Anna Cavazzini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Fabio Massimo Castaldo, σχετικά με την κατάσταση στις Φιλιππίνες, συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης της Maria Ressa (B9-0292/2020

—   Kati Piri και Marianne Vind, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στις Φιλιππίνες, συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης της Maria Ressa (B9-0294/2020

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, Maria Walsh, Λουκάς Φουρλάς και Λευτέρης Χριστοφόρου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στις Φιλιππίνες, συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης της Maria Ressa (B9-0295/2020

—   Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με την κατάσταση στις Φιλιππίνες, συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης της Maria Ressa (B9-0297/2020).

II.   Η υπόθεση του δρος Denis Mukwege στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) (2020/2783(RSP))

—   Dominique Bilde, Thierry Mariani, Lars Patrick Berg και Harald Vilimsky, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με την υπόθεση του δρος Denis Mukwege στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (B9-0286/2020

—   Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την υπόθεση του δρος Denis Mukwege στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (B9-0287/2020

—   Salima Yenbou, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Mounir Satouri, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Pierrette Herzberger-Fofana, Jordi Solé, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen και Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Fabio Massimo Castaldo, σχετικά με την υπόθεση του δρος Denis Mukwege στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (B9-0288/2020

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki και Εμμανουήλ Φράγκος, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την υπόθεση του δρος Denis Mukwege στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (B9-0289/2020

—   Kati Piri και Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την υπόθεση του δρος Denis Mukwege στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (B9-0293/2020

—   Michael Gahler, Loránt Vincze, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Maria Walsh, Λουκάς Φουρλάς και Λευτέρης Χριστοφόρου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την υπόθεση του δρος Denis Mukwege στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (B9-0296/2020

—   Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με την υπόθεση του δρος Denis Mukwege στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (B9-0298/2020).

III.   Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Μοζαμβίκη (2020/2784(RSP))

—   Lars Patrick Berg, Dominique Bilde και Jaak Madison, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Μοζαμβίκη (B9-0285/2020

—   Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Μοζαμβίκη (B9-0299/2020

—   Katrin Langensiepen, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Jordi Solé, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Pierrette Herzberger-Fofana και Anna Cavazzini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Fabio Massimo Castaldo, σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Μοζαμβίκη (B9-0300/2020

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki και Εμμανουήλ Φράγκος, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Μοζαμβίκη (B9-0301/2020

—   Kati Piri και Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, sσχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Μοζαμβίκη (B9-0302/2020

—   Michael Gahler, Paulo Rangel, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, György Hölvényi, Maria Walsh, Λουκάς Φουρλάς και Λευτέρης Χριστοφόρου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Μοζαμβίκη (B9-0303/2020

—   Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Μοζαμβίκη (B9-0304/2020).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 171 του Κανονισμού.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου