Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 13k
Keskiviikko 16. syyskuuta 2020 - Bryssel

21. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvia täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse sykloksidiimin, flonikamidin, haloksifopin, mandestrobiinin, mepikvatin, Metschnikowia fructicola kannan NRRL Y-27328 ja proheksadionin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D063880/06 – 2020/2734(RPS) - määräaika: 23. syyskuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta koskien lyijyhaulien käyttöä kosteikkoalueilla ja niiden läheisyydessä (D064660/06 – 2020/2771(RPS) - määräaika: 5. joulukuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 57 artikla), IMCO (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse bupirimaatin, karfentratsonietyylin, etirimolin ja pyriofenonin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D065879/05 – 2020/2743(RPS) - määräaika: 14. lokakuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III, IV ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse atsinfossimetyylin, bentatsonin, dimetomorfin, fludioksoniilin, flufenoksiuronin, oksadiatsonin, fosalonin, pyraklostrobiinin, karkotteiden: mäntyöljy ja teflubentsuronin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D066042/04 – 2020/2745(RPS) - määräaika: 15. lokakuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmien vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta titaanidioksidin (E 171) eritelmien osalta (D066794/04 – 2020/2795(RPS) - määräaika: 11. marraskuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tatuointimusteissa tai kestopigmentoinneissa olevista aineista (D066997/03 – 2020/2731(RPS) - määräaika: 18. lokakuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE, IMCO

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII muuttamisesta syöpää aiheuttavien, perimää vaurioittavien tai lisääntymiselle vaarallisten aineiden (CMR-aineet), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/745 kattamien laitteiden, pysyvien orgaanisten yhdisteiden, tiettyjen nestemäisten aineiden tai seosten, nonyylifenolin ja atsoväriaineiden testausmenetelmien osalta (D066998/04 – 2020/2740(RPS) - määräaika: 29. lokakuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE, IMCO

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse askorbiinihapon (E 300) ja sitruunahapon (E 330) käytöstä jatkojalostukseen tarkoitettujen valkoisten kasvisten pinnalla (D067199/02 – 2020/2714(RPS) - määräaika: 9. syyskuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen aromiaineiden poistamisesta unionin luettelosta (D067204/02 – 2020/2733(RPS) - määräaika: 21. lokakuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteen III muuttamisesta (D067419/01 – 2020/2723(RPS) - määräaika: 15. lokakuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien tiettyjen terveysväitteiden hyväksynnän epäämisestä (D067444/03 – 2020/2796(RPS) - määräaika: 11. joulukuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 1,4-diaminobutaanin, 1-metyylisyklopropeenin, ammoniumasetaatin, bifenatsaatin, klorantraniiliproolin, klormekvatin, syprodiniilin, kalkkikiven, mandipropamidin, pippurin, pyridabeenin, karkotteiden: verijauho, merileväuutteiden ja trimetylamiinihydrokloridin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D067461/05 – 2020/2744(RPS) - määräaika: 14. lokakuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteen X muuttamisesta lampaissa ja vuohissa esiintyvien tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden positiivisten tapausten lisätutkimuksen osalta (D067489/02 – 2020/2715(RPS) - määräaika: 9. lokakuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteiden II ja III muuttamisesta (D067529/01 – 2020/2722(RPS) - määräaika: 15. lokakuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteen VI muuttamisesta (D067533/01 – 2020/2721(RPS) - määräaika: 15. lokakuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös painotuotteita, paperitavaroita ja paperisia kantokasseja koskevista EU-ympäristömerkin myöntämisperusteista (D067547/03 – 2020/2738(RPS) - määräaika: 24. lokakuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös elektronisia näyttöjä koskevista EU-ympäristömerkin myöntämisperusteista (D067548/03 – 2020/2737(RPS) - määräaika: 23. lokakuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös päätösten 2014/350/EU ja (EU) 2016/1349 muuttamisesta EU-ympäristömerkin myöntämistä tekstiilituotteille ja jalkineille koskevien ekologisten arviointiperusteiden sekä niihin liittyvien arviointi- ja todentamisvaatimusten voimassaolon pidentämiseksi (D067549/02 – 2020/2730(RPS) - määräaika: 17. lokakuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse väriaineiden käytöstä lohen korvaavissa tuotteissa (D067812/03 – 2020/2756(RPS) - määräaika: 19. lokakuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse akryyliamidin enimmäismääristä tietyissä imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuissa elintarvikkeissa (D067815/03 – 2020/2735(RPS) - määräaika: 23. lokakuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pyrrolitsidiinialkaloidien enimmäismääristä tietyissä elintarvikkeissa (D067816/03 – 2020/2736(RPS) - määräaika: 23. lokakuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IFRS 16 osalta (D067917/01 – 2020/2712(RPS) - määräaika: 8. lokakuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: JURI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission asetus asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta Georgiasta peräisin olevan lemmikkieläinten ruuan tuonnin osalta (D068079/03 – 2020/2739(RPS) - määräaika: 28. lokakuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY liitteen II muuttamisesta lelujen sisältämiä allergisoivia hajusteita koskevien merkintöjen osalta (D068374/01 – 2020/2741(RPS) - määräaika: 30. lokakuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse allergisoivien hajusteiden kieltämisestä leluissa (D068379/02 – 2020/2742(RPS) - määräaika: 30. lokakuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission asetus tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IFRS 4 osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (D068615/01 – 2020/2770(RPS) - määräaika: 2. joulukuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: JURI

Päivitetty viimeksi: 19. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö