Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 3.Η κατάσταση της Ένωσης (συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
 4.Πρώτη ψηφοφορία
 5.Η κατάσταση της Ένωσης (συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων) (συνέχεια της συζήτησης)
 6.Πρώτη ψηφοφορία (συνέχεια)
 7.Διορθωτικό (άρθρο 241 του Κανονισμού) (συνέχεια που δόθηκε)
 8.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 9.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 111 παράγραφος 6, και άρθρο 112 παράγραφος 4, στοιχείο δ) του Κανονισμού (επακόλουθες ενέργειες)
 10.Αιτήματα για διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (άρθρο 145 του Κανονισμού) (έγκριση)
 11.Επανάληψη της συνεδρίασης
 12.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 13.Επανάληψη της συνεδρίασης
 14.Δεύτερη ψηφοφορία
 15.Αιτιολογήσεις ψήφου
 16.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 17.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 18.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις
 19.Κατάθεση εγγράφων
 20.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
 21.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)
 22.Αναφορές
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (226 kb) Κατάσταση παρόντων (49 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (494 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (10841 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (226 kb) Κατάσταση παρόντων (49 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (494 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (10841 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (87 kb) Κατάσταση παρόντων (13 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (114 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (211 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (329 kb) Κατάσταση παρόντων (88 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (340 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (1782 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 19 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου