Märksõnaregister 
Protokoll
XML 180kPDF 293kWORD 78k
Kolmapäev, 16. september 2020 - Brüssel
1.Istungi algus
 2.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 3.Liidu olukord (temaatiline arutelu)
 4.Esimene hääletusvoor
 5.Liidu olukord (temaatiline arutelu) (arutelu jätkamine)
 6.Esimene hääletusvoor (järg)
 7.Parandus (kodukorra artikkel 241) (järelmeetmed)
 8.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71) (võetavad meetmed)
 9.Delegeeritud õigusaktid ja rakendusmeetmed (kodukorra artikli 111 lõige 6 ja artikli 112 lõike 4 punkt d) (järelmeetmed)
 10.Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega konsulteerimise taotlused (kodukorra artikkel 145) (heakskiitmine)
 11.Istungi jätkamine
 12.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 13.Istungi jätkamine
 14.Teine hääletusvoor
 15.Selgitused hääletuse kohta
 16.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 17.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 18.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 19.Esitatud dokumendid
 20.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)
 21.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)
 22.Petitsioonid
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Pedro SILVA PEREIRA
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.10.


2. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Istungi juhataja luges ette järgmiste dokumentide lõpphääletuse tulemused:

ELi roll maailma metsade kaitsmisel ja taastamisel
Raport ELi rolli kohta maailma metsade kaitsmisel ja taastamisel [2019/2156(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Stanislav Polčák (A9-0143/2020)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0212)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

ELi ja Aafrika julgeolekukoostöö Sahelis, Lääne-Aafrikas ja Aafrika Sarves
Raport ELi ja Aafrika julgeolekukoostöö kohta Sahelis, Lääne-Aafrikas ja Aafrika Sarves [2020/2002(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Javier Nart (A9-0129/2020)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0213)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

Istungi juhataja luges ette järgmiste tekstide muudatusettepanekute hääletuse tulemused:

Mootorsõidukite tüübikinnitus (tegelikus liikluses tekkivad heitkogused) ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust [COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Esther de Lange (A9-0139/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0222)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

Õiglase ülemineku fond ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse õiglase ülemineku fond [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid P9_TA(2020)0223)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

Relvaeksport: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine
Raport relvaekspordi kohta: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine [2020/2003(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Hannah Neumann (A9-0137/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0224)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)


ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
president

3. Liidu olukord (temaatiline arutelu)

Komisjoni presidendi avaldus: Liidu olukord (2020/2696(RSP))

Ursula von der Leyen (komisjoni president) esines avaldusega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Dacian Cioloş fraktsiooni Renew nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ID nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ryszard Antoni Legutko fraktsiooni ECR nimel, Manon Aubry fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Laura Ferrara (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võtsid Ursula von der Leyen ja Michael Roth (nõukogu eesistuja).

Sõna võttis Angelika Niebler.

ISTUNGI JUHATAJA: Pedro SILVA PEREIRA
asepresident

Sõna võtsid Miriam Dalli, Malik Azmani, Marco Campomenosi, Jordi Solé, Peter Lundgren, Nikolaj Villumsen, Ivan Vilibor Sinčić, Siegfried Mureşan, Eric Andrieu, Stéphane Séjourné, Gerolf Annemans, Petra De Sutter, Derk Jan Eppink, José Gusmão, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Tamás Deutsch, Kati Piri, Guy Verhofstadt, Laura Huhtasaari, David Cormand, Jorge Buxadé Villalba, Chris MacManus, Mislav Kolakušić, Dolors Montserrat, Ismail Ertug, Dita Charanzová, Peter Kofod, Sven Giegold, Geert Bourgeois, François-Xavier Bellamy, Heléne Fritzon, Luis Garicano, Jaak Madison, Bas Eickhout, Angel Dzhambazki, Markus Pieper, Sergei Stanishev, Sophia in 't Veld, Harald Vilimsky, Ernest Urtasun, Paulo Rangel, Brando Benifei, Jan-Christoph Oetjen, Karima Delli, Esther de Lange, Javier Moreno Sánchez ja Roberta Metsola.

ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
president

Sõna võtsid Leszek Miller, Pernille Weiss ja Andreas Schieder.

(Arutelu jätkumine: 16.9.2020 protokollipunkt 5)


4. Esimene hääletusvoor

Parlamendis pandi lõpphääletusele:

—   Liidu elanikkonnakaitse mehhanismi käsitleva otsuse nr 1313/2013/EL muutmine ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu elanikkonnakaitse mehhanismi kohta [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Nikos Androulakis (A9-0148/2020);

—   Laevade kütusekulu käsitlev üleilmne andmekogumissüsteem ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2015/757, et võtta asjakohaselt arvesse laevade kütusekulu käsitlevat üleilmset andmekogumissüsteemi [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Jutta Paulus (A9-0144/2020);

—   Nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta *
Raport nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu omavahendite süsteemi [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: José Manuel Fernandes ja Valérie Hayer (A9-0146/2020);

—   ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu rakendamine
Raport ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu rakendamise kohta [2019/2200(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Sven Mikser (A9-0136/2020).

Parlamendis pandi hääletusele järgmiste tekstide muudatusettepanekud:

—   Õigusriigi põhimõtte Poola Vabariigi poolse tõsise rikkumise selge ohu kindlakstegemine
Vaheraport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega järeldatakse ilmset ohtu, et Poola Vabariik rikub oluliselt õigusriigi põhimõtet [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020);

—   Strateegiline lähenemine keskkonda sattunud ravimitele
Resolutsiooni ettepanek B9-0242/2020;

—   ELi hoonefondi energiatõhususe potentsiaali suurendamine
Raport ELi hoonete energiatõhususe potentsiaali suurendamise kohta [2020/2070(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020);

—   Ravimite nappus ja tekkiva probleemi lahendamine
Raport ravimite nappuse ja tekkiva probleemi lahendamise kohta [2020/2071(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020);

—   Romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate rakendamine: negatiivsete hoiakutega võitlemine roma taustaga inimeste suhtes Euroopas
Raport romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate rakendamise ja roma päritolu inimeste suhtes Euroopas levinud negatiivsete hoiakute vastu võitlemise kohta [2020/2011(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Romeo Franz (A9-0147/2020).

Hääletuse lõpp kell14.15.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kell 16.45.

(Järg: 16.9.2020 protokollipunkt 6)


5. Liidu olukord (temaatiline arutelu) (arutelu jätkamine)

Komisjoni presidendi avaldus: Liidu olukord (2020/2696(RSP))

(Arutelu algus: 16.9.2020 protokollipunkt 3)

Sõna võtsid Riho Terras, Kathleen Van Brempt, Maria Spyraki, Tonino Picula, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár ja Pedro Silva Pereira.

Sõna võttis Ursula von der Leyen (komisjoni president).

Sõna võtsid Márton Gyöngyösi, Manon Aubry, Beata Szydło, Ska Keller, Jörg Meuthen, Dacian Cioloş, Iratxe García Pérez ja Arnaud Danjean.

Arutelu lõpetati.


ISTUNGI JUHATAJA: Klára DOBREV
asepresident

6. Esimene hääletusvoor (järg)

(Vt ka 16.9.2020 protokollipunkt 4)

Sõna võtsid:

—   Nikos Androulakis, raportöör, palus järgmise küsimuse saata tagasi pädevale komisjonile institusioonidevahelisteks läbirääkimisteks vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4: Liidu elanikkonnakaitse mehhanismi käsitleva otsuse nr 1313/2013/EL muutmine - (2020/0097(COD)) - ENVI-komisjon

—   Jutta Paulus, raportöör, palus järgmise küsimuse saata tagasi pädevale komisjonile institusioonidevahelisteks läbirääkimisteks vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4: Laevade kütusekulu käsitlev üleilmne andmekogumissüsteem - (2019/0017(COD)) - ENVI-komisjon

Taotlused pannakse hääletusele pärast komisjoni ettepanekute lõpphääletust.

Sõna võtsid:

—   Ciarán Cuffe, raportöör, esines avaldusega kodukorra artikli 159 lõike 4 alusel oma raporti kohta: ELi hoonefondi energiatõhususe potentsiaali suurendamine (A9-0134/2020);

—   Nathalie Colin-Oesterlé, raportöör, esines avaldusega kodukorra artikli 159 lõike 4 alusel oma raporti kohta: Ravimite nappus ja tekkiva probleemi lahendamine (A9-0142/2020);

—   Romeo Franz, raportöör, esines avaldusega kodukorra artikli 159 lõike 4 alusel oma raporti kohta: Romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate rakendamine: negatiivsete hoiakutega võitlemine roma taustaga inimeste suhtes Euroopas (A9-0147/2020).

Hääletuse lõpp kell 14.15.


7. Parandus (kodukorra artikkel 241) (järelmeetmed)

Parandus P8_TA(2018)0444(COR01) tehti täiskogul teatavaks esmaspäeval, 14. septembril 2020 (14.9.2020 protokollipunkt 9).

Kuna ükski fraktsioon ega vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid ei ole esitanud taotlust paranduse hääletusele panemiseks (kodukorra artikli 241 lõige 4), loeti parandus heakskiidetuks.


8. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71) (võetavad meetmed)

Parlamendi president andis teada, et ta ei ole saanud vähemalt keskmisele lävendile vastavalt arvult parlamendiliikmetelt ega fraktsioonidelt taotlusi, mis puudutaksid otsuseid alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi, mis on esitatud esmaspäeva, 14. septembri 2020. aasta protokollis (14.9.2020 protokollipunkt 8).

Seega võivad REGI- ja PECH-komisjonid alustada läbirääkimisi pärast kodukorra artikli 71 lõikes 2 osutatud tähtaja möödumist.


9. Delegeeritud õigusaktid ja rakendusmeetmed (kodukorra artikli 111 lõige 6 ja artikli 112 lõike 4 punkt d) (järelmeetmed)

Asepresident tuletas meelde, et ECON-komisjoni soovitused mitte esitada vastuväiteid delegeeritud õigusaktidele ja rakendusmeetmetele tehti täiskogul teatavaks esmaspäeval, 14. septembril 2020 (14.9.2020 protokollipunkt 11).

Soovitustele ei ole esitatud kodukorra artikli 111 lõikes 6 ette nähtud 24tunnise tähtaja jooksul vastuväiteid.

Kodukorra artikli 111 lõike 6 ja artikli 112 lõike 4 punkti d kohaselt loetakse soovitused heakskiidetuks ja avaldatakse vastuvõetud tekstides (P9_TA(2020)0214, P9_TA(2020)0215, P9_TA(2020)0216 ja P9_TA(2020)0217).


10. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega konsulteerimise taotlused (kodukorra artikkel 145) (heakskiitmine)

Asepresident andis teada, et ta ei ole saanud vähemalt madalale lävendile vastavalt arvult parlamendiliikmetelt ega fraktsioonidelt taotlust panna hääletusele JURI- ja EMPL-komisjonide Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega konsulteerimise taotlused, mis on esitatud esmaspäeva, 14. septembri 2020. aasta protokollis (14.9.2020 protokollipunkt 10).

Seega loetakse taotlused kodukorra artikli 145 lõike 2 kohaselt heakskiidetuks.

(Istung katkestati kell 14.15.)


ISTUNGI JUHATAJA: Fabio Massimo CASTALDO
asepresident

11. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 16.49.


12. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Juhataja luges ette järgmiste lõpphääletusele pandud dokumentide hääletustulemused..

Liidu elanikkonnakaitse mehhanismi käsitleva otsuse nr 1313/2013/EL muutmine ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu elanikkonnakaitse mehhanismi kohta [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0218)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

KOMISJONILE TAGASISAATMISE TAOTLUS

Vastu võetud nimelisel hääletusel (563 poolt, 114 vastu, 15 erapooletud)

Laevade kütusekulu käsitlev üleilmne andmekogumissüsteem ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2015/757, et võtta asjakohaselt arvesse laevade kütusekulu käsitlevat üleilmset andmekogumissüsteemi [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0219)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

KOMISJONILE TAGASISAATMISE TAOTLUS

Vastu võetud nimelisel hääletusel (592 poolt, 55 vastu, 43 erapooletud)

Nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta *
Raport nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu omavahendite süsteemi [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: José Manuel Fernandes ja Valérie Hayer (A9-0146/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud muudetud kujul (P9_TA(2020)0220)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu rakendamine
Raport ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu rakendamise kohta [2019/2200(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Sven Mikser (A9-0136/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0221)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

Juhataja luges ette hääletuse tulemused. järgmiste tekstide muudatusettepanekute kohta:

Õigusriigi põhimõtte Poola Vabariigi poolse tõsise rikkumise selge ohu kindlakstegemine
Vaheraport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega järeldatakse ilmset ohtu, et Poola Vabariik rikub oluliselt õigusriigi põhimõtet [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0225)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

Strateegiline lähenemine keskkonda sattunud ravimitele
Resolutsiooni ettepanek B9-0242/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0226)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

ELi hoonefondi energiatõhususe potentsiaali suurendamine
Raport ELi hoonete energiatõhususe potentsiaali suurendamise kohta [2020/2070(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0227)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

Ravimite nappus ja tekkiva probleemi lahendamine
Raport ravimite nappuse ja tekkiva probleemi lahendamise kohta [2020/2071(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0228)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 18)

Romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate rakendamine: negatiivsete hoiakutega võitlemine roma taustaga inimeste suhtes Euroopas
Raport romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate rakendamise ja roma päritolu inimeste suhtes Euroopas levinud negatiivsete hoiakute vastu võitlemise kohta [2020/2011(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Romeo Franz (A9-0147/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0229)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 19)

(Istung katkestati kell16.56.)


13. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 17.30.


14. Teine hääletusvoor

Parlamendis pandi lõpphääletusele:

—   Mootorsõidukite tüübikinnitus (tegelikus liikluses tekkivad heitkogused) ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust [COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Esther de Lange (A9-0139/2020);

—   Õiglase ülemineku fond ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse õiglase ülemineku fond [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020);

—   Relvaeksport: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine
Raport relvaekspordi kohta: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine [2020/2003(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Hannah Neumann (A9-0137/2020).

Parlamendis pandi hääletusele järgmiste tekstide muudatusettepanekud:

—   Kestlik raudteeturg seoses COVID-19 pandeemiaga ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - TRAN-komisjon;

—   Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise ettevalmistamine, mille keskmes on olukorra ohtlik teravnemine ja Türgi roll Vahemere idaosas
Resolutsiooni ühisettepanek vastavalt kodukorra artikli 132 lõigetega 2 ja 4, millega asendatakse resolutsioonide ettepanekud B9-0260/2020, B9-0263/2020, B9-0264/2020, B9-0266/2020, B9-0268/2020 ja B9-0270/2020, mille esitasid Michael Gahler, Kris Peeters, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Manolis Kefalogiannis, Vangelis Meimarakis, David Lega, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou ja Anna-Michelle Asimakopoulou fraktsiooni PPE nimel, Kati Piri, Tonino Picula ja Nacho Sánchez Amor fraktsiooni S&D nimel, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Bernard Guetta, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Ramona Strugariu ja Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel, Sergey Lagodinsky fraktsiooni Verts/ALE nimel, Hermann Tertsch ja Elżbieta Kruk fraktsiooni ECR nimel, Stelios Kouloglou ja Giorgos Georgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Fabio Massimo Castaldo Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise ettevalmistamise kohta mille keskmes on olukorra ohtlik teravnemine ja Türgi roll Vahemere idaosas (2020/2774(RSP)) (RC-B9-0260/2020);

—   Olukord Valgevenes
Resolutsiooni ühisettepanek vastavalt kodukorra artikli 132 lõigetega 2 ja 4, millega asendatakse resolutsioonide ettepanekud B9-0271/2020, B9-0272/2020, B9-0274/2020, B9-0275/2020 ja B9-0278/2020, mille esitasid Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler-Lima, Antonio López-Istúriz White, David Lega, Andrey Kovatchev, Arba Kokalari, Rasa Juknevičienė, Tomasz Frankowski, Eugen Tomac ja Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, Kati Piri, Tonino Picula, Norbert Neuser, Robert Biedroń ja Isabel Santos fraktsiooni S&D nimel, Petras Auštrevičius, Clotilde Armand, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Moritz Körner, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu ja Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel, Viola Von Cramon-Taubadel fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ruža Tomašić, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Valgevenes (2020/2779(RSP)) (RC-B9-0271/2020);

—   Olukord Venemaal ja Aleksei Navalnõi mürgitamine
Resolutsiooni ühisettepanek vastavalt kodukorra artikli 132 lõigetega 2 ja 4, millega asendatakse resolutsioonide ettepanekud B9-0280/2020, B9-0281/2020, B9-0282/2020, B9-0283/2020 ja B9-0284/2020, mille esitasid Michael Gahler, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Antonio López-Istúriz White, Radosław Sikorski, Rasa Juknevičienė, Eugen Tomac, Miriam Lexmann, Roberta Metsola ja David Lega fraktsiooni PPE nimel, Kati Piri, Tonino Picula ja Włodzimierz Cimoszewicz, fraktsiooni S&D nimel, Bernard Guetta, Clotilde Armand, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță ja Ramona Strugariu fraktsiooni Renew nimel, Sergey Lagodinsky fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Charlie Weimers, Alexandr Vondra ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Venemaal: Aleksei Navalnõi mürgitamine (2020/2777(RSP)) (RC-B9-0280/2020).

Hääletuse lõpp kell 18.45.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks homme, neljapäeval, 17. septembril 2020 kell 8.30.

Sõnavõtud

—   Esther de Lange, raportöör, enne teise hääletusvooru algust, kes taotles järgmise küsimuse tagasisaatmist pädevale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamiseks vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4: Mootorsõidukite tüübikinnitus (tegelikus liikluses tekkivad heitkogused) (2019/0101(COD)) - ENVI-komisjon;

—   Manolis Kefalogiannis, raportöör, enne teise hääletusvooru algust, kes taotles järgmise küsimuse tagasisaatmist pädevale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamiseks vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4: Õiglase ülemineku fond (2020/0006(COD)) - REGI-komisjon.

Taotlused pannakse hääletusele pärast komisjoni ettepanekute lõpphääletust (17.9.2020 protokollipunkt 2).


15. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud hääletuse selgitused:

Kodukorra artikli 194 kohased kirjalikud hääletuse selgitused avaldatakse parlamendiliikme lehel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Erandkorras võib esitada kuni 400 sõna pikkuse hääletuse selgituse.


16. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused esitatakse istungi protokollile lisatud dokumendis „Nimeliste hääletuste tulemused“, mis on kättesaadav Euroopa Parlamendi veebisaidil. Need avaldatakse üksnes teavitamise eesmärgil ning need ei muuda täiskogu istungil teatatud hääletustulemusi

Dokumenti ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast osaistungjärgu lõppu.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


17. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Vastavalt kodukorra artiklile 144 on parlamendiliikmed või fraktsioon(id) taotlenud arutelu korraldamist ja resolutsiooni ettepanekute esitamist järgmisel teemal:

I.   Olukord Filipiinidel, sealhulgas Maria Ressa juhtum (2020/2782(RSP))

—   Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel olukorra kohta Filipiinidel, sealhulgas Maria Ressa juhtum (B9-0290/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki ja Emmanouil Fragkos fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Filipiinidel, sealhulgas Maria Ressa juhtum (B9-0291/2020);

—   Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, Reinhard Bütikofer, Bronis Ropė ja Anna Cavazzini fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Fabio Massimo Castaldo olukorra kohta Filipiinidel, sealhulgas Maria Ressa juhtum (B9-0292/2020);

—   Kati Piri ja Marianne Vind fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Filipiinidel, sealhulgas Maria Ressa juhtum (B9-0294/2020);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, Maria Walsh, Loucas Fourlas ja Lefteris Christoforou fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Filipiinidel, sealhulgas Maria Ressa juhtum (B9-0295/2020);

—   Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu ja Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel olukorra kohta Filipiinidel, sealhulgas Maria Ressa juhtum (B9-0297/2020).

II.   Dr Denis Mukwege juhtum Kongo Demokraatlikus Vabariigis (2020/2783(RSP))

—   Dominique Bilde, Thierry Mariani, Lars Patrick Berg ja Harald Vilimsky fraktsiooni ID nimel: Dr Denis Mukwege juhtum Kongo Demokraatlikus Vabariigis (B9-0286/2020);

—   Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel: Dr Denis Mukwege juhtum Kongo Demokraatlikus Vabariigis (B9-0287/2020);

—   Salima Yenbou, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Mounir Satouri, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Pierrette Herzberger-Fofana, Jordi Solé, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen ja Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Fabio Massimo Castaldo: Dr Denis Mukwege juhtum Kongo Demokraatlikus Vabariigis (B9-0288/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki ja Emmanouil Fragkos fraktsiooni ECR nimel: Dr Denis Mukwege juhtum Kongo Demokraatlikus Vabariigis (B9-0289/2020);

—   Kati Piri ja Maria Arena fraktsiooni S&D nimel: Dr Denis Mukwege juhtum Kongo Demokraatlikus Vabariigis (B9-0293/2020);

—   Michael Gahler, Loránt Vincze, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Maria Walsh, Loucas Fourlas ja Lefteris Christoforou fraktsiooni PPE nimel: Dr Denis Mukwege juhtum Kongo Demokraatlikus Vabariigis (B9-0296/2020);

—   Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu ja Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel: Dr Denis Mukwege juhtum Kongo Demokraatlikus Vabariigis (B9-0298/2020).

III.   Humanitaarolukord Mosambiigis (2020/2784(RSP))

—   Lars Patrick Berg, Dominique Bilde ja Jaak Madison fraktsiooni ID nimel: humanitaarolukord Mosambiigis (B9-0285/2020);

—   Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel: humanitaarolukord Mosambiigis (B9-0299/2020);

—   Katrin Langensiepen, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Jordi Solé, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Pierrette Herzberger-Fofana ja Anna Cavazzini fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Fabio Massimo Castaldo: humanitaarolukord Mosambiigis (B9-0300/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki ja Emmanouil Fragkos fraktsiooni ECR nimel: humanitaarolukord Mosambiigis (B9-0301/2020);

—   Kati Piri ja Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel: humanitaarolukord Mosambiigis (B9-0302/2020);

—   Michael Gahler, Paulo Rangel, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, György Hölvényi, Maria Walsh, Loucas Fourlas ja Lefteris Christoforou fraktsiooni PPE nimel: humanitaarolukord Mosambiigis (B9-0303/2020);

—   Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu ja Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel: humanitaarolukord Mosambiigis (B9-0304/2020).

Kõneaega eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 171.


18. Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artiklile 29 heaks kiita assigneeringute ümberpaigutamised 1 INF/2020 ja 2 INF/2020 – Euroopa Kohus.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artiklile 29 heaks kiita assigneeringute ümberpaigutamised V/AB-05/T/20 ja V/AB-06/A/20 – V jagu – Kontrollikoda.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artikli 31 lõikele 1 heaks kiita Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise DEC 13/2020 – III jagu – Komisjon.

Euroopa Liidu Nõukogu teavitas kooskõlas finantsmääruse artikli 31 lõikega 1 eelarvepädevat institutsiooni assigneeringute ümberpaigutamise heakskiitmisest: DEC 13/2020 – III jagu – Komisjon.

Euroopa Liidu Nõukogu teavitas kooskõlas finantsmääruse artikli 31 lõikega 1 eelarvepädevat institutsiooni assigneeringute ümberpaigutamise heakskiitmisest: DEC 1/2020 – Regioonide Komitee.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artikli 32 lõikele 2 heaks kiita Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise DEC 15/2020 – III jagu – Komisjon.


19. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 1/2020– Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (N9-0036/2020 - C9-0218/2020 - 2020/2138(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 1/2020 – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (N9-0037/2020 - C9-0219/2020 - 2020/2139(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 15/2020 – III jagu – Komisjon (N9-0038/2020 - C9-0271/2020 - 2020/2191(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-05/T/20 – Euroopa Kontrollikoda (N9-0039/2020 - C9-0272/2020 - 2020/2192(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-06/A/20 – Euroopa Kontrollikoda (N9-0040/2020 - C9-0273/2020 - 2020/2193(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek 2/2020 - Euroopa Ombudsman (N9-0044/2020 - C9-0287/2020 - 2020/2195(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 14/2020 – III jagu – Komisjon (N9-0045/2020 - C9-0293/2020 - 2020/2196(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG


20. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1011 seoses võrdlusaluse kirjelduses esitatava selgitusega selle kohta, kuidas kajastatakse igas esitatud ja avaldatud võrdlusaluses keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid (C(2020)04744 - 2020/2747(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. august 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1011 seoses sellise selgituse miinimumsisuga, kuidas kajastatakse võrdlusaluse metoodikas keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid (C(2020)04748 - 2020/2749(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. august 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1011 seoses ELi kliimaülemineku võrdlusaluste ja Pariisi kokkulepet järgivate ELi võrdlusaluste miinimumnõuetega (C(2020)04757 - 2020/2748(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. august 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/956 I lisa seoses uusi raskeveokeid käsitlevate andmetega, mida liikmesriigid ja tootjad peavad seirama ja esitama (C(2020)04796 - 2020/2752(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. august 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 692/2011 I lisa majutusettevõtetes peatuvate külaliste elukohariigi liigitamise osas seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega (C(2020)04847 - 2020/2750(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. august 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2018/161 (millega kehtestatakse vähese tähtsusega erand lossimiskohustusest seoses teatavate väikeste pelaagiliste liikide püügiga Vahemeres) selle kohaldamisaja osas (C(2020)05295 - 2020/2746(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. august 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2020/3 seoses teatavates Itaalia territoriaalvetes püütavate perekonda Venus spp. kuuluvate karpide varude kaitseks kehtestatud alammõõdu osas tehtud erandiga (C(2020)05342 - 2020/2751(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. august 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1700, määrates kindlaks tööjõu valdkonna 2022. aasta lisateema „Kutseoskused“ muutujate ning teema „Pension ja tööturul osalemine“ kaheksa aasta põhiste muutujate arvu ja nimetused (C(2020)05463 - 2020/2754(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. august 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2018/985 seoses selle üleminekusätetega, et võimaldada toime tulla COVID-19 kriisi mõjuga (C(2020)05473 - 2020/2753(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. august 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/631 I lisa, et võtta arvesse 2016., 2017. ja 2018. aastal registreeritud uute väikeste tarbesõidukite massi muutumist (C(2020)05606 - 2020/2755(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. august 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täpsustatakse Põhjamerel teatava püügitegevuse suhtes kehtiva lossimiskohustuse täitmise üksikasjad ajavahemikuks 2021–2023 (C(2020)05640 - 2020/2757(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. august 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1241 seoses tehniliste meetmetega, mis käsitlevad teatavat põhjalähedast ja pelaagilist püüki Põhjameres ja edelapiirkonna vetes (C(2020)05641 - 2020/2759(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. august 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täpsustatakse läänepiirkonna vetes teatava püügitegevuse suhtes kehtiva lossimiskohustuse täitmise üksikasjad ajavahemikuks 2021–2023 (C(2020)05645 - 2020/2758(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. august 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2019/2035, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses maismaaloomade pidamise ettevõtteid ja haudejaamu ning teatavate peetavate maismaaloomade ja haudemunade jälgitavust käsitlevate eeskirjadega (C(2020)05730 - 2020/2762(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 25. august 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile AGRI
nõuandvad komisjonid: ENVI (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist), et parandada tervisealases hädaolukorras tegutsemisega seotud teabele esitatavate nõuete rakendatavust (C(2020)05758 - 2020/2768(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 31. august 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: IMCO (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist) artiklit 25 seoses eritellimusel värvidega (C(2020)05759 - 2020/2769(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 31. august 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: IMCO (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2019/2238 kõrgel ellujäämismääral põhinevate ja vähese tähtsusega erandite osas Põhjamere teatavate põhjalähedaste liikide püügi puhul (C(2020)05823 - 2020/2765(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 28. august 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega parandatakse delegeeritud määrust (EL) nr 1394/2014, millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses teatavate pelaagiliste liikide püügiga edelapiirkonna vetes (C(2020)05825 - 2020/2766(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 28. august 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 876/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses muudatustega kesksete vastaspoolte kolleegiumide koosseisus, toimimises ja juhtimises (C(2020)05888 - 2020/2785(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 9. september 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse nõukogu raamotsuse 2004/757/JSK lisa uue psühhoaktiivse aine N,N-dietüül-2-[[4-(1-metüületoksü)fenüül]metüül]-5-nitro-1H-bensimidasool-1-etaanamiini (isotonitaseen) lisamiseks uimasti määratlusse (C(2020)05897 - 2020/2786(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 9. september 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE

Delegeeritud õigusakti eelnõu, mille puhul pikendati vastuväidete esitamise tähtaega:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/821 I lisa, kehtestades tantaali- või nioobiumimaake ja -kontsentraate, kullamaake ja -kontsentraate, tinaoksiide ja -hüdroksiide, tantalaate ja tantaalikarbiide käsitlevad mahukünnised (C(2020)04164 – 2020/2698(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 25. juuni 2020

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuud Euroopa Parlamendi taotlusel

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA


21. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate tsükloksüdiimi, flonikamiidi, haloksüfopi, mandestrobiini, mepikvaadi, Metschnikowia fructicola tüve NRRL Y-27328 ja proheksadiooni jääkide piirnormidega (D063880/06 – 2020/2734(RPS) - tähtaeg: 23. september 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses pliid sisaldava laskemoonaga märgaladel või nende ümbruses (D064660/06 – 2020/2771(RPS) - tähtaeg: 5. detsember 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 57), IMCO (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses bupirimaadi, karfentrasoon-etüüli, etirimooli ja püriofenooni jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D065879/05 – 2020/2743(RPS) - tähtaeg: 14. oktoober 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III, IV ja V lisa seoses asiinfossmetüüli, bentasooni, dimetomorfi, fludioksoniili, flufenoksurooni, oksadiasooni, fosalooni, püraklostrobiini, repellendi tallõli ja teflubensurooni jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D066042/04 – 2020/2745(RPS) - tähtaeg: 15. oktoober 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määruse (EL) nr 231/2012 (millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid) lisa seoses titaandioksiidi (E 171) spetsifikatsioonidega (D066794/04 – 2020/2795(RPS) - tähtaeg: 11. november 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses tätoveerimistindis ja püsimeigis kasutatavate ainetega (D066997/03 – 2020/2731(RPS) - tähtaeg: 18. oktoober 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE, IMCO

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2017/745 hõlmatud kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivtoksiliste ainete ja seadmete ning püsivate orgaaniliste saasteainete, teatavate vedelate ainete või segude, nonüülfenooli ja asovärvainete katsemeetodite osas (D066998/04 - 2020/2740(RPS) - tähtaeg: 29. oktoober 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE, IMCO

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses askorbiinhappe (E 300) ja sidrunhappe (E 330) kasutamisega edasiseks töötlemiseks ettenähtud valgetel köögiviljadel (D067199/02 – 2020/2714(RPS) - tähtaeg: 9. september 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa teatavate lõhna- ja maitseainete väljajätmiseks liidu loetelust (D067204/02 – 2020/2733(RPS) - tähtaeg: 21. oktoober 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) III lisa (D067419/01 – 2020/2723(RPS) - tähtaeg: 15. oktoober 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega keeldutakse lubamast esitada toidu kohta teatavaid tervisealaseid väiteid, välja arvatud need, milles osutatakse haigestumisriski vähenemisele ning laste arengule ja tervisele (D067444/03 – 2020/2796(RPS) - tähtaeg: 11. detsember 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: IMCO (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate 1,4-diaminobutaani, 1-metüültsüklopropeeni, ammooniumatsetaadi, bifenasaadi, kloorantraniliprooli, kloormekvaadi, tsüprodiniili, lubjakivi, mandipropamiidi, pipra, püridabeeni ning repellentide verejahu, vetikaekstraktide ja trimetüülamiinhüdrokloriidi jääkide piirnormidega (D067461/05 – 2020/2744(RPS) - tähtaeg: 14. oktoober 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 X lisa lammastel ja kitsedel avastatud positiivsete transmissiivse spongioosse entsefalopaatia juhtumite edasise uurimise osas (D067489/02 – 2020/2715(RPS)) - tähtaeg: 9. oktoober 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) II ja III lisa (D067529/01 – 2020/2722(RPS) - tähtaeg: 15. oktoober 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) VI lisa (D067533/01 – 2020/2721(RPS) - tähtaeg: 15. oktoober 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni otsus, millega kehtestatakse ELi ökomärgise kriteeriumid trükitud paberile, paberkirjatarvetele ja paberkandekottidele (D067547/03 – 2020/2738(RPS) - tähtaeg: 24. oktoober 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni otsus, millega kehtestatakse ELi ökomärgise andmise kriteeriumid kuvaritele (D067548/03 - 2020/2737(RPS) - tähtaeg: 23. oktoober 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni otsus, millega muudetakse otsuseid 2014/350/EL ja (EL) 2016/1349 ning pikendatakse teatavatele tekstiiltoodetele ja jalatsitele ELi ökomärgise andmise ökoloogiliste kriteeriumide ning asjaomaste hindamis- ja kontrollinõuete kehtivusaega (D067549/02 - 2020/2730(RPS) - tähtaeg: 17. oktoober 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses lõheasendajates värvainete kasutamisega (D067812/03 - 2020/2756(RPS) - tähtaeg: 19. oktoober 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses akrüülamiidi piirnormidega teatavates imikute ja väikelaste toitudes (D067815/03 - 2020/2735(RPS) - tähtaeg: 23. oktoober 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses pürrolisidiinalkaloidide piirnormidega teatavates toiduainetes (D067816/03 - 2020/2736(RPS) - tähtaeg: 23. oktoober 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga 16 (D067917/01 - 2020/2712(RPS) - tähtaeg: 8. oktoober 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: JURI (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 142/2011 seoses lemmikloomatoidu impordiga Gruusiast (D068079/03 - 2020/2739(RPS) - tähtaeg: 28. oktoober 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/48/EÜ II lisa seoses mänguasjades sisalduvate allergeensete lõhnaainete kohta käiva märgistusega (D068374/01 - 2020/2741(RPS) - tähtaeg: 30. oktoober 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/48/EÜ II lisa seoses allergeensete lõhnaainete keelamisega mänguasjades (D068379/02 - 2020/2742(RPS) - tähtaeg: 30. oktoober 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga 4 (EMPs kohaldatav tekst) (D068615/01 - 2020/2770(RPS) - tähtaeg: 2. detsember 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: JURI


22. Petitsioonid

Petitsioonid nr 0721-20–0956-20 kanti 16. septembril 2020 registrisse ja edastati vastutavale komisjonile kooskõlas kodukorra artikli 226 lõigetega 9 ja 10.

President edastas 16. septembril 2020 kooskõlas kodukorra artikli 226 lõikega 15 vastutavale komisjonile Euroopa Parlamendile saadetud petitsioonid, mille esitajateks on füüsilised või juriidilised isikud, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud ning kes ei ela ega oma registrijärgset asukohta mõnes liikmesriigis.


23. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 655.238/OJJE).


24. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 18.45.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Peasekretär

President


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Ska, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tóth Edina, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Vabandataval põhjusel puudujad:

Beňová Monika, Thun und Hohenstein Róża

COVID-19 pandeemiast tingitud põhjustel võeti kasutusele kaughääletussüsteem (juhatuse 20. märtsi 2020. aasta otsus, millega täiendatakse juhatuse 3. mai 2004. aasta otsust hääletuseeskirja kohta). Hääletusel osalenud parlamendiliikmete nimekiri on esitatud istungi päevakorrale lisatud dokumendis "Nimelise hääletuse tulemused", millega on võimalik tutvuda parlamendi internetisaidil.

Viimane päevakajastamine: 19. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika