Indeks 
Protokół
XML 183kPDF 311kWORD 79k
Środa, 16 września 2020 r. - Bruksela
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Ogłoszenie wyników głosowania
 3.Sytuacja w Unii (debata na aktualny temat)
 4.Pierwsza część głosowania
 5.Sytuacja w Unii (debata na aktualny temat) (ciąg dalszy debaty)
 6.Pierwsza część głosowania (ciąg dalszy)
 7.Sprostowanie (art. 241 Regulaminu) (podjęte działania)
 8.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu) (działania następcze)
 9.Akty delegowane i środki wykonawcze (art. 111 ust. 6 i art. 112 ust. 4 lit. d Regulaminu (dalsze postępowanie)
 10.Wnioski o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 145 Regulaminu) (zatwierdzenie)
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Ogłoszenie wyników głosowania
 13.Wznowienie posiedzenia
 14.Druga część głosowania
 15.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 16.Korekty i zamiary głosowania
 17.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie złożonych projektów rezolucji)
 18.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 19.Składanie dokumentów
 20.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)
 21.Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu)
 22.Petycje
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Pedro SILVA PEREIRA
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.10.


2. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania końcowego:

Rola UE w ochronie i odtwarzaniu światowych lasów
Sprawozdanie w sprawie roli UE w ochronie i odtwarzaniu światowych lasów [2019/2156(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Stanislav Polčák (A9-0143/2020)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0212)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 6)

Współpraca UE–Afryka w dziedzinie bezpieczeństwa w regionie Sahelu, Afryce Zachodniej i Rogu Afryki
Sprawozdanie w sprawie współpracy UE–Afryka w dziedzinie bezpieczeństwa w regionie Sahelu, Afryce Zachodniej i Rogu Afryki [2020/2002(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Javier Nart (A9-0129/2020)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0213)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 7)

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania nad poprawkami do:

Homologacja typu pojazdów silnikowych (emisje zanieczyszczeń w warunkach rzeczywistych) ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów [COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Esther de Lange (A9-0139/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0222)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 12)

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte P9_TA(2020)0223)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 13)

Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB
Sprawozdanie w sprawie wywozu broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB [2020/2003(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Hannah Neumann (A9-0137/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0224)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 14)


PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący

3. Sytuacja w Unii (debata na aktualny temat)

Oświadczenie przewodniczącej Komisji: Sytuacja w Unii (2020/2696(RSP))

Ursula von der Leyen (przewodnicząca Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Dacian Cioloş w imieniu grupy Renew, Nicolas Bay w imieniu grupy ID, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, Manon Aubry w imieniu grupy GUE/NGL, i Laura Ferrara niezrzeszona.

Głos zabrali Ursula von der Leyen i Michael Roth (urzędujący przewodniczący Rady).

Głos zabrała Angelika Niebler.

PRZEWODNICTWO: Pedro SILVA PEREIRA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Miriam Dalli, Malik Azmani, Marco Campomenosi, Jordi Solé, Peter Lundgren, Nikolaj Villumsen, Ivan Vilibor Sinčić, Siegfried Mureşan, Eric Andrieu, Stéphane Séjourné, Gerolf Annemans, Petra De Sutter, Derk Jan Eppink, José Gusmão, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Tamás Deutsch, Kati Piri, Guy Verhofstadt, Laura Huhtasaari, David Cormand, Jorge Buxadé Villalba, Chris MacManus, Mislav Kolakušić, Dolors Montserrat, Ismail Ertug, Dita Charanzová, Peter Kofod, Sven Giegold, Geert Bourgeois, François-Xavier Bellamy, Heléne Fritzon, Luis Garicano, Jaak Madison, Bas Eickhout, Angel Dzhambazki, Markus Pieper, Sergei Stanishev, Sophia in 't Veld, Harald Vilimsky, Ernest Urtasun, Paulo Rangel, Brando Benifei, Jan-Christoph Oetjen, Karima Delli, Esther de Lange, Javier Moreno Sánchez i Roberta Metsola.

PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący

Głos zabrali Leszek Miller, Pernille Weiss i Andreas Schieder.

(Ciąg dalszy debaty: pkt 5 protokołu z dnia 16.9.2020)


4. Pierwsza część głosowania

Parlament przystąpi do głosowania końcowego nad:

—   Zmiana decyzji nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Nikos Androulakis (A9-0148/2020);

—   Globalny system gromadzenia danych na temat zużycia paliwa olejowego przez statki ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/757 w celu właściwego uwzględnienia globalnego systemu gromadzenia danych na temat zużycia paliwa olejowego przez statki [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Jutta Paulus (A9-0144/2020);

—   Projekt decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej *
Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: José Manuel Fernandes i Valérie Hayer (A9-0146/2020);

—   Wdrażanie układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją
Sprawozdanie z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją [2019/2200(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Sven Mikser (A9-0136/2020).

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do:

—   Stwierdzenie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności
Wstępne sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stwierdzenia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020);

—   Strategiczne podejście do substancji farmaceutycznych w środowisku
Projekt rezolucji B9-0242/2020;

—   Maksymalizacja potencjału efektywności energetycznej zasobów budowlanych UE
Sprawozdanie w sprawie maksymalizacji potencjału efektywności energetycznej zasobów budowlanych UE [2020/2070(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020);

—   Brak leków– jak poradzić sobie z narastającym problemem
Sprawozdanie w sprawie braku leków – jak poradzić sobie z narastającym problemem [2020/2071(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020);

—   Wdrażanie krajowych strategii integracji Romów: zwalczanie negatywnych postaw wobec osób pochodzenia romskiego w Europie
Sprawozdanie z wdrażania krajowych strategii integracji Romów: zwalczanie negatywnych postaw wobec osób pochodzenia romskiego w Europie [2020/2011(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Romeo Franz (A9-0147/2020).

Głosowanie będzie otwarte do godz.14.15.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz.16 .45.

(Ciąg dalszy: pkt 6 protokołu z dnia 16.9.2020)


5. Sytuacja w Unii (debata na aktualny temat) (ciąg dalszy debaty)

Oświadczenie przewodniczącej Komisji: Sytuacja w Unii (2020/2696(RSP))

(Początek debaty: pkt 3 protokołu z dnia 16.9.2020)

Głos zabrali Riho Terras, Kathleen Van Brempt, Maria Spyraki, Tonino Picula, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár i Pedro Silva Pereira.

Głos zabrała Ursula von der Leyen (przewodnicząca Komisji).

Głos zabrali Márton Gyöngyösi, Manon Aubry, Beata Szydło, Ska Keller, Jörg Meuthen, Dacian Cioloş, Iratxe García Pérez i Arnaud Danjean.

Debata została zamknięta.


PRZEWODNICTWO: Klára DOBREV
Wiceprzewodnicząca

6. Pierwsza część głosowania (ciąg dalszy)

(Zob. również pkt 4 protokołu z dnia 16.9.2020)

Głos zabrali:

—   Nikos Androulakis, sprawozdawca, z wnioskiem, by następujące pytanie zostało odesłane do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu: Zmiana decyzji nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności – 2020/0097(COD)) – komisja ENVI

—   Jutta Paulus, sprawozdawczyni, z wnioskiem, by następujące pytanie zostało odesłane do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu: Globalny system gromadzenia danych na temat zużycia paliwa olejowego przez statki – (2019/0017(COD)) – komisja ENVI

Wnioski te zostaną poddane pod głosowanie po głosowaniu końcowym nad propozycjami Komisji.

Głos zabrali:

—   Ciarán Cuffe, sprawozdawca, aby złożyć oświadczenie w sprawie swojego sprawozdania zgodnie z art. 159 ust. 4 Regulaminu: Maksymalizacja potencjału efektywności energetycznej zasobów budowlanych UE (A9-0134/2020);

—   Nathalie Colin-Oesterlé, sprawozdawczyni, aby złożyć oświadczenie w sprawie swojego sprawozdania zgodnie z art. 159 ust. 4 Regulaminu: Brak leków– jak poradzić sobie z narastającym problemem (A9-0142/2020);

—   Romeo Franz, sprawozdawca, aby złożyć oświadczenie w sprawie swojego sprawozdania zgodnie z art. 159 ust. 4 Regulaminu: Wdrażanie krajowych strategii integracji Romów: zwalczanie negatywnych postaw wobec osób pochodzenia romskiego w Europie (A9-0147/2020).

Głosowanie będzie otwarte do godz.14.15.


7. Sprostowanie (art. 241 Regulaminu) (podjęte działania)

Sprostowanie P8_TA(2018)0444(COR01) zostało ogłoszone na sesji plenarnej 14 września 2020 r. (pkt 9 protokołu z dnia 14.9.2020).

Ponieważ żadna grupa polityczna ani posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg nie złożyli wniosku o poddanie tego sprostowania pod głosowanie, zgodnie z art. 241 ust. 4 Regulaminu, zostało ono uznane za zatwierdzone.


8. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu) (działania następcze)

Przewodnicząca oświadczyła, że nie otrzymała wniosków od posłów lub grupy politycznej (grup politycznych) w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg w związku z decyzjami przystąpienia do negocjacji międzyinstytucjonalnych ogłoszonymi w protokole z poniedziałku 14 września 2020 r. (pkt 8 protokołu z dnia 14.9.2020).

Komisje REGI i PECH mogły zatem rozpocząć negocjacje po upływie terminu, o którym mowa w art. 71 ust. 2 Regulaminu.


9. Akty delegowane i środki wykonawcze (art. 111 ust. 6 i art. 112 ust. 4 lit. d Regulaminu (dalsze postępowanie)

Przewodnicząca przypomniała, że zalecenia komisji ECON, aby nie wyrażać sprzeciwu wobec aktów delegowanych i środków wykonawczych, zostały ogłoszone na sesji plenarnej w poniedziałek 14 września 2020 r. (pkt 11 protokołu z dnia 14.9.2020).

Sprzeciw nie został wyrażony w terminie dwudziestu czterech godzin określonym w art. 111 ust. 6 Regulaminu.

Zgodnie z art. 111 ust. 6 Regulaminu i art. 112 ust. 4 lit. d zalecenia te zostały uznane za przyjęte i zostaną opublikowane w tekstach przyjętych. (P9_TA(2020)0214, P9_TA(2020)0215, P9_TA(2020)0216 i P9_TA(2020)0217).


10. Wnioski o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 145 Regulaminu) (zatwierdzenie)

Przewodnicząca oświadczyła, że nie otrzymała wniosków od posłów lub grupy politycznej (grup politycznych) w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg w związku z poddaniem pod głosowanie wniosków o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego przez komisje JURI i EMPL ogłoszonych w protokole z poniedziałku 14 września 2020 r. (pkt 10 protokołu z dnia 14.9.2020).

Zgodnie z art. 145 ust. 2 Regulaminu wnioski te uznaje się zatem za przyjęte.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.15.)


PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący

11. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 16.49.


12. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowań końcowych nad następującymi dokumentami:

Zmiana decyzji nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0218)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 8)


WNIOSEK O ODESŁANIE DO KOMISJI

Zatwierdzono w gi (563 za, 114 przeciw, 15 wstrzymało się)

Globalny system gromadzenia danych na temat zużycia paliwa olejowego przez statki ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/757 w celu właściwego uwzględnienia globalnego systemu gromadzenia danych na temat zużycia paliwa olejowego przez statki [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0219)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 9)

WNIOSEK O ODESŁANIE DO KOMISJI

Zatwierdzono w gi (592 za, 55 przeciw, 43 wstrzymało się)

Projekt decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej *
Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: José Manuel Fernandes i Valérie Hayer (A9-0146/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Zatwierdzono po poprawkach (P9_TA(2020)0220)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 10)

Wdrażanie układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją
Sprawozdanie z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją [2019/2200(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Sven Mikser (A9-0136/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0221)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 11)

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania nad poprawkami do:

Stwierdzenie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności
Wstępne sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stwierdzenia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0225)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 15)

Strategiczne podejście do substancji farmaceutycznych w środowisku
Projekt rezolucji B9-0242/2020

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0226)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 16)

Maksymalizacja potencjału efektywności energetycznej zasobów budowlanych UE
Sprawozdanie w sprawie maksymalizacji potencjału efektywności energetycznej zasobów budowlanych UE [2020/2070(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0227)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 17)

Brak leków– jak poradzić sobie z narastającym problemem
Sprawozdanie w sprawie braku leków – jak poradzić sobie z narastającym problemem [2020/2071(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0228)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 18)

Wdrażanie krajowych strategii integracji Romów: zwalczanie negatywnych postaw wobec osób pochodzenia romskiego w Europie
Sprawozdanie z wdrażania krajowych strategii integracji Romów: zwalczanie negatywnych postaw wobec osób pochodzenia romskiego w Europie [2020/2011(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Romeo Franz (A9-0147/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0229)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 19)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 16.56.)


13. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 17.30.


14. Druga część głosowania

Parlament przystąpi do głosowań końcowych nad następującymi tekstami:

—   Homologacja typu pojazdów silnikowych (emisje zanieczyszczeń w warunkach rzeczywistych) ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów [COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Esther de Lange (A9-0139/2020);

—   Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020);

—   Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB
Sprawozdanie w sprawie wywozu broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB [2020/2003(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Hannah Neumann (A9-0137/2020).

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do:

—   Zrównoważony rynek kolejowy w związku z pandemią COVID-19 ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - komisja TRAN;

—   Przygotowania do nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej poświęconego niebezpiecznej eskalacji napięcia i roli Turcji we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego
Wspólny projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu, zastępujący projekty rezolucji B9-0260/2020, B9-0263/2020, B9-0264/2020, B9-0266/2020, B9-0268/2020 i B9-0270/2020, przez Michaela Gahlera, Krisa Peetersa, Davida McAllistera, Antonio Lópeza-Istúriza White'a, Manolisa Kefalogiannisa, Vangelisa Meimarakisa, Davida Legę, Loucasa Fourlasa, Lefterisa Christoforou i Annę-Michelle Asimakopoulou, w imieniu grupy PPE, Kati Piri, Tonina Piculę i Nacha Sáncheza Amora, w imieniu grupy S&D, Nathalie Loiseau, Petrasa Auštrevičiusa, Malika Azmaniego, Stéphana Bijoux, Vlada-Mariusa Botoşa, Sylvie Brunet, Ditę Charanzovą, Oliviera Chastela, Ilanę Cicurel, Bernarda Guettę, Klemena Grošelję, Moritza Körnera, Frédérique Ries, Ramonę Strugariu i Hilde Vautmans, w imieniu grupy Renew, Sergey'a Lagodinsky'ego, w imieniu grupy Verts/ALE, Hermanna Tertscha i Elżbietę Kruk, w imieniu grupy ECR, Steliosa Kouloglou i Giorgosa Georgiou, w imieniu grupy GUE/NGL, i Fabia Massima Castaldę, w sprawie przygotowania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej poświęconego niebezpiecznej eskalacji napięcia i roli Torcji we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego (2020/2774(RSP)) (RC-B9-0260/2020);

—   Sytuacja na Białorusi
Wspólny projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu, zastępujący projekty rezolucji B9-0271/2020, B9-0272/2020, B9-0274/2020, B9-0275/2020 i B9-0278/2020, przez Sandrę Kalniete, Michaela Gahlera, Željanę Zovko, Paula Rangela, Davida McAllistera, Jerzego Buzka, Andriusa Kubiliusa, Radosława Sikorskiego, Andrzeja Halickiego, Vladimíra Bilčíka, Isabel Wiseler-Limę, Antonia Lópeza-Istúriza White'a, Davida Legę, Andrey'a Kovatcheva, Arbę Kokalari, Rasę Juknevičienė, Tomasza Frankowskiego, Eugena Tomaca i Robertę Metsolę, w imieniu grupy PPE, Kati Piri, Tonina Piculę, Norberta Neusera, Roberta Biedronia i Isabel Santos, w imieniu grupy S&D, Petrasa Auštrevičiusa, Clotilde Armand, Malika Azmaniego, Izaskun Bilbao Barandicę, Vlada-Mariusa Botoşa, Ditę Charanzovą, Moritza Körnera, Frédérique Ries, Nicolae'a Ştefănuțę, Ramonę Strugariu i Hilde Vautmans, w imieniu grupy Renew, Violę Von Cramon-Taubadel, w imieniu grupy Verts/ALE, Ryszarda Antoniego Legutkę, Annę Fotygę, Witolda Jana Waszczykowskiego, Ružę Tomašić, Elżbietę Kruk, Charlie'go Weimersa, Joannę Kopcińską, Jadwigę Wiśniewską i Adama Bielana, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji na Białorusi (2020/2779(RSP)) (RC-B9-0271/2020);

—   Sytuacja w Rosji, otrucie Aleksieja Nawalnego
Wspólny projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu, zastępujący projekty rezolucji B9-0280/2020, B9-0281/2020, B9-0282/2020, B9-0283/2020 i B9-0284/2020, przez Michaela Gahlera, Andriusa Kubiliusa, Sandrę Kalniete, Andrzeja Halickiego, Antonia Lópeza-Istúriza White'a, Radosława Sikorskiego, Rasę Juknevičienė, Eugena Tomaca, Miriam Lexmann, Robertę Metsolę i Davida Legę, w imieniu grupy PPE, Kati Piri, Tonina Piculę i Włodzimierza Cimoszewicza, w imieniu grupy S&D, Bernarda Guettę, Clotilde Armand, Petrasa Auštrevičiusa, Malika Azmaniego, Stéphana Bijoux, Vlada-Mariusa Botoşa, Ditę Charanzovą, Oliviera Chastela, Annę Júlię Donáth, Klemena Grošelja, Moritza Körnera, Frédérique Ries, Michala Šimečkę, Nicolae'a Ştefănuțę i Ramonę Strugariu, w imieniu grupy Renew, Sergey'a Lagodinsky'ego, w imieniu grupy Verts/ALE, Ryszarda Antoniego Legutkę, Annę Fotygę, Witolda Jana Waszczykowskiego, Ružę Tomašić, Jadwigę Wiśniewską, Ryszarda Czarneckiego, Bogdana Rzońcę, Elżbietę Kruk, Assitę Kanko, Joannę Kopcińską, Charliego Weimersa, Alexandra Vondrę i Adama Bielana, w imieniu grupy ECR, w sprawie sutuacji w Rosji, otrucia Aleksieja Nawalnego (2020/2777(RSP)) (RC-B9-0280/2020).

Głosowanie będzie otwarte do godz.18.45.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone jutro, w czwartek 17 września 2020 r. o godz. 8.30.

Wystąpienia

—   Esther de Lange, sprawozdawczyni, przed rozpoczęciem drugiej części głosowania, z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu: Homologacja typu pojazdów silnikowych (emisje zanieczyszczeń w warunkach rzeczywistych) (2019/0101(COD)) - komisja ENVI;

—   Manolis Kefalogiannis, sprawozdawca, przed rozpoczęciem drugiej części głosowania, z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu: Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (2020/0006(COD)) - komisja REGI.

Wnioski te zostaną poddane pod głosowanie po głosowaniu końcowym nad propozycjami Komisji (pkt 2 protokołu z dnia 17.9.2020).


15. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu w rozumieniu art. 194 Regulaminu figurują na stronach zarezerwowanych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

W drodze wyjątku przyjmuje się wyjaśnienia o długości do 400 słów.


16. Korekty i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania są zawarte w dokumencie „Wyniki głosowań imiennych” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu. Są one publikowane jedynie tytułem informacji i nie wpływają na wynik głosowania ogłoszony na posiedzeniu plenarnym.

Dokument ten jest regularnie aktualizowany przez maksymalnie dwa tygodnie po zakończeniu sesji miesięcznej.

Po upływie tego terminu lista korekt i zamiarów głosowania zostaje zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


17. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie złożonych projektów rezolucji)

Następujący posłowie lub następujące grupy polityczne złożyli zgodnie z art. 144 Regulaminu wnioski o przeprowadzenie debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.   Sytuacja na Filipinach, w tym sprawa Marii Ressy (2020/2782(RSP))

—   Miguel Urbán Crespo, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji na Filipinach, w tym sprawy Marii Ressy (B9-0290/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki i Emmanouil Fragkos, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji na Filipinach, w tym sprawy Marii Ressy (B9-0291/2020);

—   Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, Reinhard Bütikofer, Bronis Ropė i Anna Cavazzini, w imieniu grupy Verts/ALE, i Fabio Massimo Castaldo, w sprawie sytuacji na Filipinach, w tym sprawy Marii Ressy (B9-0292/2020);

—   Kati Piri i Marianne Vind, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji na Filipinach, w tym sprawy Marii Ressy (B9-0294/2020);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, Maria Walsh, Loucas Fourlas i Lefteris Christoforou, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji na Filipinach, w tym sprawy Marii Ressy (B9-0295/2020);

—   Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu i Hilde Vautmans, w imieniu grupy Renew, w sprawie sytuacji na Filipinach, w tym sprawy Marii Ressy (B9-0297/2020).

II.   Sprawa dr Denisa Mukwege w Demokratycznej Republice Konga (2020/2783(RSP))

—   Dominique Bilde, Thierry Mariani, Lars Patrick Berg i Harald Vilimsky, w imieniu grupy ID, w sprawie sprawy dr Denisa Mukwege w Demokratycznej Republice Konga (B9-0286/2020);

—   Marisa Matias, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sprawy dr Denisa Mukwege w Demokratycznej Republice Konga (B9-0287/2020);

—   Salima Yenbou, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Mounir Satouri, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Pierrette Herzberger-Fofana, Jordi Solé, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen i Reinhard Bütikofer, w imieniu grupy Verts/ALE, i Fabio Massimo Castaldo, w sprawie sprawy dr Denisa Mukwege w Demokratycznej Republice Konga (B9-0288/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki i Emmanouil Fragkos, w imieniu grupy ECR, w sprawie sprawy dr Denisa Mukwege w Demokratycznej Republice Konga (B9-0289/2020);

—   Kati Piri i Maria Arena, w imieniu grupy S&D, w sprawie sprawy dr Denisa Mukwege w Demokratycznej Republice Konga (B9-0293/2020);

—   Michael Gahler, Loránt Vincze, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Maria Walsh, Loucas Fourlas i Lefteris Christoforou, w imieniu grupy PPE, w sprawie sprawy dr Denisa Mukwege w Demokratycznej Republice Konga (B9-0296/2020);

—   Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu i Hilde Vautmans, w imieniu grupy Renew, w sprawie sprawy dr Denisa Mukwege w Demokratycznej Republice Konga (B9-0298/2020).

III.   Sytuacja humanitarna w Mozambiku (2020/2784(RSP))

—   Lars Patrick Berg, Dominique Bilde i Jaak Madison, w imieniu grupy ID, w sprawie sytuacji humanitarnej w Mozambiku (B9-0285/2020);

—   Marisa Matias, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji humanitarnej w Mozambiku (B9-0299/2020);

—   Katrin Langensiepen, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Jordi Solé, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Pierrette Herzberger-Fofana i Anna Cavazzini, w imieniu grupy Verts/ALE, i Fabio Massimo Castaldo, w sprawie sytuacji humanitarnej w Mozambiku (B9-0300/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki i Emmanouil Fragkos, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji humanitarnej w Mozambiku (B9-0301/2020);

—   Kati Piri i Carlos Zorrinho, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji humanitarnej w Mozambiku (B9-0302/2020);

—   Michael Gahler, Paulo Rangel, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, György Hölvényi, Maria Walsh, Loucas Fourlas i Lefteris Christoforou, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji humanitarnej w Mozambiku (B9-0303/2020);

—   Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu i Hilde Vautmans, w imieniu grupy Renew, w sprawie sytuacji humanitarnej w Mozambiku (B9-0304/2020).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 171 Regulaminu.


18. Przesunięcia środków i decyzje budżetowe

Zgodnie z art. 29 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków 1 INF/2020 i 2 INF/2020 – Trybunał Sprawiedliwości.

Zgodnie z art. 29 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków V/AB-05/T/20 i V/AB-06/A/20 - sekcja V – Trybunał Obrachunkowy.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków Komisji Europejskiej DEC 13/2020 - sekcja III - Komisja.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków DEC 13/2020 - sekcja III - Komisja.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków DEC 1/2020 – Komitet Regionów.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków Komisji Europejskiej DEC 15/2020 - sekcja III - Komisja.


19. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 1/2020 – Komitet Ekonomiczno-Społeczny (N9-0036/2020 - C9-0218/2020 - 2020/2138(GBD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 1/2020 – Komitet Ekonomiczno-Społeczny (N9-0037/2020 - C9-0219/2020 - 2020/2139(GBD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 15/2020 – Sekcja III – Komisja (N9-0038/2020 - C9-0271/2020 - 2020/2191(GBD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-05/T/20 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N9-0039/2020 - C9-0272/2020 - 2020/2192(GBD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-06/A/20 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N9-0040/2020 - C9-0273/2020 - 2020/2193(GBD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków nr 2/2020 - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (N9-0044/2020 - C9-0287/2020 - 2020/2195(GBD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 14/2020 – Sekcja III – Komisja (N9-0045/2020 - C9-0293/2020 - 2020/2196(GBD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG


20. Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do wyjaśnienia w oświadczeniu dotyczącym wskaźnika referencyjnego precyzującego, w jaki sposób czynniki z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego znajdują odzwierciedlenie w każdym opracowanym i opublikowanym wskaźniku referencyjnym (C(2020)04744 - 2020/2747(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 21 sierpnia 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do minimalnej zawartości wyjaśnienia, w jaki sposób czynniki z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego znajdują odzwierciedlenie w metodzie wyznaczania wskaźnika referencyjnego (C(2020)04748 - 2020/2749(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 21 sierpnia 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do minimalnych norm dotyczących unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej i unijnych wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego (C(2020)04757 - 2020/2748(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 21 sierpnia 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/956 w odniesieniu do danych dotyczących nowych pojazdów ciężkich, które mają być monitorowane i zgłaszane przez państwa członkowskie i producentów (C(2020)04796 - 2020/2752(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 21 sierpnia 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 692/2011, dotyczące klasyfikacji krajów zamieszkania gości przebywających w turystycznych obiektach noclegowych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii (C(2020)04847 - 2020/2750(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 21 sierpnia 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2018/161 ustanawiające wyłączenie de minimis z obowiązku wyładunku w odniesieniu do niektórych połowów małych gatunków pelagicznych w Morzu Śródziemnym, jeśli chodzi o okres jego stosowania (C(2020)05295 - 2020/2746(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 21 sierpnia 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2020/3 w odniesieniu do odstępstwa od minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony w odniesieniu do małży Venus (Venus spp.) na niektórych włoskich wodach terytorialnych (C(2020)05342 - 2020/2751(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 21 sierpnia 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 przez określenie liczby i nazwy zmiennych w odniesieniu do tematu ad hoc dotyczącego „umiejętności zawodowych” za 2022 r. oraz zmiennych przekazywanych co 8 lat dotyczących „emerytur i rent oraz aktywności na rynku pracy” w dziedzinie „zasoby pracy” (C(2020)05463 - 2020/2754(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 21 sierpnia 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2018/985 w odniesieniu do jego przepisów przejściowych w celu uwzględnienia wpływu kryzysu związanego z COVID-19 (C(2020)05473 - 2020/2753(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 21 sierpnia 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 w celu uwzględnienia zmian masy nowych lekkich samochodów użytkowych zarejestrowanych w latach 2016, 2017 i 2018 (C(2020)05606 - 2020/2755(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 21 sierpnia 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji określające szczegóły realizacji obowiązku wyładunku w odniesieniu do niektórych połowów w Morzu Północnym na lata 2021–2023 (C(2020)05640 - 2020/2757(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 21 sierpnia 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1241 w zakresie środków technicznych dotyczących połowów niektórych gatunków dennych i pelagicznych w Morzu Północnym i w wodach południowo-zachodnich (C(2020)05641 - 2020/2759(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 21 sierpnia 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji określające szczegóły realizacji obowiązku wyładunku w odniesieniu do niektórych połowów w wodach zachodnich na lata 2021–2023 (C(2020)05645 - 2020/2758(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 21 sierpnia 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2035 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe i wylęgarni oraz identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj wylęgowych (C(2020)05730 - 2020/2762(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 25 sierpnia 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI
opinia: ENVI (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin w celu poprawy wykonalności wymogów informacyjnych dotyczących pomocy w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia (C(2020)05758 - 2020/2768(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 31 sierpnia 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające art. 25 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin w odniesieniu do farb na zamówienie (C(2020)05759 - 2020/2769(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 31 sierpnia 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2019/2238 w odniesieniu do wyłączeń z uwagi na wysoką przeżywalność i wyłączeń de minimis mających zastosowanie do niektórych połowów dennych w Morzu Północnym (C(2020)05823 - 2020/2765(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 28 sierpnia 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1394/2014 ustanawiającego plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów pelagicznych na wodach południowo-zachodnich (C(2020)05825 - 2020/2766(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 28 sierpnia 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 876/2013 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do zmian w składzie i funkcjonowaniu kolegiów ds. kontrahentów centralnych oraz w zarządzaniu tymi kolegiami (C(2020)05888 - 2020/2785(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 9 września 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca załącznik do decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW w odniesieniu do włączenia nowej substancji psychoaktywnej N,N-dietylo-2-[[4-(1-metyloetoksy)fenylo]metylo]-5-nitro-1H-benzimidazolo-1-etanoaminy (izotonitazenu) do definicji narkotyku (C(2020)05897 - 2020/2786(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 9 września 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

Projekt aktu delegowanego, w przypadku którego przedłużono termin zgłoszenia sprzeciwu:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/821 przez ustalenie progów wolumenu rud i koncentratów tantalu lub niobu, rud i koncentratów złota, tlenków i wodorotlenków cyny, tantalanów i węglików tantalu C(2020)04164 - 2020/2698(DEA)

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 25 czerwca 2020 r.

Przedłużenie terminu zgłoszenia sprzeciwu: 2 miesiące na wniosek Parlamentu

odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA


21. Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości cykloksydymu, flonikamidu, haloksyfopu, mandestrobiny, mepikwatu, szczepu Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 i proheksadionu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D063880/06 – 2020/2734(RPS) - termin: 23 września 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do ołowiu w amunicji śrutowej na obszarach wodno-błotnych lub wokół nich (D064660/06 – 2020/2771(RPS) - termin: 5 grudnia 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE (art. 57 Regulaminu), IMCO (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bupirymatu, karfentrazonu etylowego, etyrymolu i pyriofenonu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D065879/05 – 2020/2743(RPS) - termin: 14 października 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Oficjalne wyniki głosowania w sprawie rozporządzenia Komisji zmieniającego załączniki II, III, IV i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azynofosu metylowego, bentazonu, dimetomorfu, fludioksonilu, flufenoksuronu, oksadiazonu, fosalonu, piraklostrobiny oraz środków odstraszających: oleju talowego i teflubenzuronu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D066042/04 – 2020/2745(RPS) - termin: 15 października 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik do rozporządzenia (UE) nr 231/2012 ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do specyfikacji dla ditlenku tytanu (E 171) (D066794/04 – 2020/2795(RPS) - termin: 11 listopada 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do substancji wchodzących w skład tuszy do tatuażu lub makijażu permanentnego (D066997/03 - 2020/2731(RPS) - termin: 18 października 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE, IMCO

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do substancji rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość (CMR), wyrobów objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745, trwałych zanieczyszczeń organicznych, niektórych substancji lub mieszanin ciekłych, nonylfenolu i metod badania barwników azowych (D066998/04 – 2020/2740(RPS) - termin: 29 października 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE, IMCO

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania kwasu askorbinowego (E 300) i kwasu cytrynowego (E 330) na białych warzywach przeznaczonych do dalszego przetwarzania (D067199/02 – 2020/2714(RPS) - termin: 9 września 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do usunięcia z unijnego wykazu niektórych substancji aromatycznych (D067204/02 – 2020/2733(RPS) - termin: 21 października 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (D067419/01 - 2020/2723(RPS) - termin: 15 października 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (D067444/03 - 2020/2796(RPS) - termin: 11 grudnia 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 1,4-diaminobutanu, 1-metylocyklopropenu, octanu amonu, bifenazatu, chlorantraniliprolu, chloromekwatu, cyprodynilu, wapienia, mandipropamidu, pieprzu, pirydabenu, środków odstraszających: mączki z krwi, wyciągu z wodorostów i chlorowodorku trimetyloaminy w określonych produktach lub na ich powierzchni (D067461/05 - 2020/2744(RPS) - termin: 14 października 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik X do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 w odniesieniu do dalszego badania pozytywnych przypadków pasażowalnych gąbczastych encefalopatii owiec i kóz (D067489/02 - 2020/2715(RPS) - termin: 9 października 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (D067529/01 - 2020/2722(RPS) - termin: 15 października 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (D067533/01 - 2020/2721(RPS) - termin: 15 października 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla papieru zadrukowanego, wyrobów papierniczych oraz papierowych toreb z uchwytami (D067547/03 - 2020/2738(RPS) - termin: 24 października 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla wyświetlaczy elektronicznych (D067548/03 - 2020/2737(RPS) - termin: 23 października 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzje 2014/350/UE i (UE) 2016/1349 oraz przedłużająca okres ważności kryteriów ekologicznych przyznawania oznakowania ekologicznego UE wyrobom włókienniczym i obuwiu oraz związanych z nimi wymogów dotyczących oceny i weryfikacji (D067549/02 - 2020/2730(RPS) - termin: 17 października 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania barwników w zamiennikach łososia (D067812/03 - 2020/2756(RPS) - termin: 19 października 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów akryloamidu w niektórych środkach spożywczych dla niemowląt i małych dzieci (D067815/03 - 2020/2735(RPS) - termin: 23 października 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów alkaloidów pirolizydynowych w niektórych środkach spożywczych (D067816/03 - 2020/2736(RPS) - termin: 23 października 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 16 (D067917/01 - 2020/2712(RPS) - termin: 8 października 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON
opinia: JURI (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do przywozu karmy dla zwierząt domowych z Gruzji (D068079/03 - 2020/2739(RPS) - termin: 28 października 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa Komisji zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w odniesieniu do oznakowania obecności w zabawkach substancji zapachowych mogących powodować alergie (D068374/01 - 2020/2741(RPS) - termin: 30 października 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Dyrektywa Komisji zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w odniesieniu do zakazu stosowania w zabawkach substancji zapachowych mogących powodować alergie (D068379/02 - 2020/2742(RPS) - termin: 30 października 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 4 (Tekst mający znaczenie dla EOG) (D068615/01 - 2020/2770(RPS) - termin: 2 grudnia 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON
opinia: JURI


22. Petycje

Petycje nr 0721-20 – 0956-20 zostały wpisane do rejestru ogólnego dnia 16 września 2020 r. i przekazane komisji przedmiotowo właściwej zgodnie z art. 226 ust. 9 i 10 Regulaminu.

Dnia 16 września 2020 r. Przewodniczący przekazał komisji przedmiotowo właściwej – zgodnie z przepisami art. 226 ust. 15 Regulaminu – petycje skierowane do Parlamentu Europejskiego przez osoby fizyczne lub prawne, które nie są obywatelami Unii Europejskiej i nie zamieszkują ani nie mają siedziby na terytorium państwa członkowskiego.


23. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 655.238/OJJE).


24. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 18.45.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Sekretarz generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Ska, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tóth Edina, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Nieobecność usprawiedliwiona:

Beňová Monika, Thun und Hohenstein Róża

W związku z pandemią COVID-19 wprowadzono zdalny system głosowania (zob. Decyzja Prezydium z dnia 20 marca 2020 r. uzupełniająca decyzję z dnia 3 maja 2004 r. w sprawie zasad głosowania). Nazwiska posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu, zapisano w dokumencie „Wyniki głosowania imiennego” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu.

Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności