Index 
Proces-verbal
XML 193kPDF 307kWORD 79k
Miercuri, 16 septembrie 2020 - Bruxelles
1.Deschiderea lucrărilor ședinței
 2.Anunțarea rezultatelor votului
 3.Starea Uniunii (dezbatere pe o temă de actualitate)
 4.Prima sesiune de votare
 5.Starea Uniunii (dezbatere pe o temă de actualitate) (continuarea dezbaterii)
 6.Prima sesiune de votare (continuare)
 7.Rectificare (articolul 241 din Regulamentul de procedură) (măsuri subsecvente)
 8.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 71 din Regulamentul de procedură) (măsuri subsecvente)
 9.Acte delegate și măsuri de punere în aplicare [articolul 111 alineatul 6 și articolul 112 alineatul 4 litera (d) din Regulamentul de procedură] (măsuri subsecvente)
 10.Cereri de consultare a Comitetului Economic și Social European (articolul 145 din Regulamentul de procedură) (aprobare)
 11.Reluarea ședinței
 12.Anunțarea rezultatelor votului
 13.Reluarea ședinței
 14.A doua sesiune de votare
 15.Explicații privind votul
 16.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 17.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 18.Transferuri de credite și decizii bugetare
 19.Depunere de documente
 20.Acte delegate [articolul 111 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]
 21.Măsuri de punere în aplicare (articolul 112 din Regulamentul de procedură)
 22.Petiții
 23.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 24.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Pedro SILVA PEREIRA
Vicepreședinte

1. Deschiderea lucrărilor ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.10.


2. Anunțarea rezultatelor votului

Președintele a comunicat rezultatele votului final:

Rolul UE în protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial
Raport referitor la rolul UE în protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial [2019/2156(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Stanislav Polčák (A9-0143/2020)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0212)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 6)

Cooperarea UE-Africa în domeniul securității în Sahel, Africa de Vest și Cornul Africii
Raport referitor la cooperarea UE-Africa în domeniul securității în Sahel, Africa de Vest și Cornul Africii [2020/2002(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Javier Nart (A9-0129/2020)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0213)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 7)

Președintele a citit rezultatele votului privind amendamentele la:

Omologarea de tip a autovehiculelor (Emisiile generate în condiții reale de conducere) ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor [COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Esther de Lange (A9-0139/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0222)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 12)

Fondul pentru o tranziție justă ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru o tranziție justă [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate P9_TA(2020)0223)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 13)

Exportul de armament: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC
Raport referitor la exportul de armament: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC [2020/2003(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Hannah Neumann (A9-0137/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0224)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 14)


A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Președinte

3. Starea Uniunii (dezbatere pe o temă de actualitate)

Declarația Președintei Comisiei : Starea Uniunii (2020/2696(RSP))

Ursula von der Leyen (Președinta Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Dacian Cioloş, în numele Grupului Renew, Nicolas Bay, în numele Grupului ID, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko, în numele Grupului ECR, Manon Aubry, în numele Grupului GUE/NGL, și Laura Ferrara, neafiliată.

Au intervenit Ursula von der Leyen și Michael Roth (Președintele în exercițiu al Consiliului).

A intervenit Angelika Niebler.

A PREZIDAT: Pedro SILVA PEREIRA
Vicepreședinte

Au intervenit Miriam Dalli, Malik Azmani, Marco Campomenosi, Jordi Solé, Peter Lundgren, Nikolaj Villumsen, Ivan Vilibor Sinčić, Siegfried Mureşan, Eric Andrieu, Stéphane Séjourné, Gerolf Annemans, Petra De Sutter, Derk Jan Eppink, José Gusmão, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Tamás Deutsch, Kati Piri, Guy Verhofstadt, Laura Huhtasaari, David Cormand, Jorge Buxadé Villalba, Chris MacManus, Mislav Kolakušić, Dolors Montserrat, Ismail Ertug, Dita Charanzová, Peter Kofod, Sven Giegold, Geert Bourgeois, François-Xavier Bellamy, Heléne Fritzon, Luis Garicano, Jaak Madison, Bas Eickhout, Angel Dzhambazki, Markus Pieper, Sergei Stanishev, Sophia in 't Veld, Harald Vilimsky, Ernest Urtasun, Paulo Rangel, Brando Benifei, Jan-Christoph Oetjen, Karima Delli, Esther de Lange, Javier Moreno Sánchez și Roberta Metsola.

A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Președinte

Au intervenit Leszek Miller, Pernille Weiss și Andreas Schieder.

(Continuarea dezbaterii : punctul 5 al PV din 16.9.2020)


4. Prima sesiune de votare

Parlamentul este invitat să treacă la voturile finale privind:

—   Modificarea Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii ***I
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Nikos Androulakis (A9-0148/2020);

—   Sistemul global de colectare a datelor în ceea ce privește datele referitoare la consumul de păcură al navelor ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/757 pentru a ține seama în mod corespunzător de sistemul global de colectare a datelor în ceea ce privește datele referitoare la consumul de păcură al navelor [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Jutta Paulus (A9-0144/2020);

—   Proiect de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene *
Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Comisia pentru bugete. Raportori: José Manuel Fernandes și Valérie Hayer (A9-0146/2020);

—   Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia
Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia [2019/2200(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Sven Mikser (A9-0136/2020).

Parlamentul este invitat să treacă la votarea amendamentelor la:

—   Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
Raport interimar referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020);

—   Abordarea strategică privind impactul substanțelor farmaceutice asupra mediului
Propunere de rezoluție B9-0242/2020;

—   Maximizarea potențialului de eficiență energetică al parcului imobiliar al UE
Raport referitor la maximizarea potențialului de eficiență energetică al parcului imobiliar al UE [2020/2070(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020);

—   Penuria de medicamente - moduri de abordare a unei probleme emergente
Raport referitor la penuria de medicamente – moduri de abordare a unei probleme emergente [2020/2071(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020);

—   Punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor: combaterea atitudinilor negative față de persoanele de etnie romă în Europa
Raport referitor la punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor: combaterea atitudinilor negative față de persoanele de etnie romă în Europa [2020/2011(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Romeo Franz (A9-0147/2020).

Scrutinul va fi deschis până la 14.15.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la 16.45.

(Continuarea: punctul 6 al PV din 16.9.2020)


5. Starea Uniunii (dezbatere pe o temă de actualitate) (continuarea dezbaterii)

Declarația Președintei Comisiei : Starea Uniunii (2020/2696(RSP))

(Începutul dezbaterii : punctul 3 al PV din 16.9.2020)

Au intervenit Riho Terras, Kathleen Van Brempt, Maria Spyraki, Tonino Picula, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár și Pedro Silva Pereira.

A intervenit Ursula von der Leyen (Președinta Comisiei).

Au intervenit Márton Gyöngyösi, Manon Aubry, Beata Szydło, Ska Keller, Jörg Meuthen, Dacian Cioloş, Iratxe García Pérez și Arnaud Danjean.

Dezbaterea s-a încheiat.


A PREZIDAT: Klára DOBREV
Vicepreședintă

6. Prima sesiune de votare (continuare)

(A se vedea și punctul 4 al PV din 16.9.2020)

Au intervenit:

—   Nikos Androulakis, raportor, ca să ceară trimiterea următoarei chestiuni comisiei competente pentru negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură: Modificarea Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii - (2020/0097(COD)) - ENVI

—   Jutta Paulus, raportoare, ca să ceară trimiterea următoarei chestiuni comisiei competente pentru negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură: Sistemul global de colectare a datelor în ceea ce privește datele referitoare la consumul de păcură al navelor - (2019/0017(COD)) - ENVI

Aceste cereri vor fi supuse la vot după votul final privind propunerile Comisiei.

Au intervenit:

—   Ciarán Cuffe, raportor, ca să facă o declarație în temeiul articolului 159 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, referitoare la raportul său: Maximizarea potențialului de eficiență energetică al parcului imobiliar al UE (A9-0134/2020);

—   Nathalie Colin-Oesterlé, raportoare, ca să facă o declarație în temeiul articolului 159 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, referitoare la raportul său : Penuria de medicamente - moduri de abordare a unei probleme emergente (A9-0142/2020);

—   Romeo Franz, raportor, ca să facă o declarație în temeiul articolului 159 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, referitoare la raportul său : Punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor: combaterea atitudinilor negative față de persoanele de etnie romă în Europa (A9-0147/2020).

Scrutinul va fi deschis până la 14.15.


7. Rectificare (articolul 241 din Regulamentul de procedură) (măsuri subsecvente)

Rectificarea P8_TA(2018)0444(COR01) a fost anunțată în plen luni 14 septembrie 2020 (punctul 9 al PV din 14.9.2020).

Având în vedere că nu a făcut obiectul unei solicitări de supunere la vot din partea unui grup politic sau a unui număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus, în conformitate cu articolul 241 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, această rectificare este considerată adoptată.


8. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 71 din Regulamentul de procedură) (măsuri subsecvente)

Președinta a anunțat că nu a primit din partea unui număr de deputați sau a unui grup sau a mai multor grupuri politice care ating cel puțin pragul mediu solicitarea privind deciziile de a iniția negocieri interinstituționale anunțate în procesul-verbal de luni 14 septembrie 2020 (punctul 8 al PV din 14.9.2020).

Prin urmare, Comisiile REGI și PECH au putut începe negocierile după expirarea termenului menționat la articolul 71 alineatul (2) din Regulamentul de procedură.


9. Acte delegate și măsuri de punere în aplicare [articolul 111 alineatul 6 și articolul 112 alineatul 4 litera (d) din Regulamentul de procedură] (măsuri subsecvente)

Președinta a reamintit că recomandările Comisiei ECON de a nu formula obiecții la actele delegate și măsurile de punere în aplicare au fost anunțate în plen luni 14 septembrie 2020 (punctul 11 al PV din 14.9.2020).

Nicio obiecție la aceste recomandări nu a fost formulată în termenul de 24 de ore prevăzut la articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

În conformitate cu articolul 111 alineatul (6) și articolul 112 alineatul 4 litera (d) din Regulamentul de procedură, aceste recomandări sunt considerate aprobate și vor fi publicate în Texte adoptate (P9_TA(2020)0214, P9_TA(2020)0215, P9_TA(2020)0216 și P9_TA(2020)0217).


10. Cereri de consultare a Comitetului Economic și Social European (articolul 145 din Regulamentul de procedură) (aprobare)

Președinta a anunțat că nu a primit din partea unui număr de deputați sau a unui grup sau a mai multor grupuri politice care ating cel puțin pragul redus solicitarea privind supunerea la vot a cererilor de consultare a Comitetului Economic și Social ale Comisiilor JURI și EMPL anunțate în procesul-verbal de luni 14 septembrie 2020 (punctul 10 al PV din 14.9.2020).

În conformitate cu articolul 145 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, aceste cereri au fost, prin urmare, considerate aprobate.

(Ședința a fost suspendată la 14.15.)


A PREZIDAT: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepreședinte

11. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 16.49.


12. Anunțarea rezultatelor votului

Președintele a citit rezultatele voturilor finale privind:

Modificarea Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii ***I
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat (P9_TA(2020)0218)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 8)

CERERE DE RETRIMITERE LA COMISIE

Aprobat prin AN (563 pentru, 114 împotrivă, 15 abțineri)

Sistemul global de colectare a datelor în ceea ce privește datele referitoare la consumul de păcură al navelor ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/757 pentru a ține seama în mod corespunzător de sistemul global de colectare a datelor în ceea ce privește datele referitoare la consumul de păcură al navelor [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat (P9_TA(2020)0219)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 9)

CERERE DE RETRIMITERE LA COMISIE

Aprobat prin AN (592 pentru, 55 împotrivă, 43 de abțineri)

Proiect de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene *
Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Comisia pentru bugete. Raportori: José Manuel Fernandes și Valérie Hayer (A9-0146/2020)

(Majoritate simplă)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P9_TA(2020)0220)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 10)

Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia
Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia [2019/2200(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Sven Mikser (A9-0136/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0221)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 11)

Președintele a comunicat rezultatele votului privind amendamentele la:

Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
Raport interimar referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0225)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul
15)

Abordarea strategică privind impactul substanțelor farmaceutice asupra mediului
Propunere de rezoluție B9-0242/2020

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0226)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul
16)

Maximizarea potențialului de eficiență energetică al parcului imobiliar al UE
Raport referitor la maximizarea potențialului de eficiență energetică al parcului imobiliar al UE [2020/2070(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0227)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul
17)

Penuria de medicamente - moduri de abordare a unei probleme emergente
Raport referitor la penuria de medicamente – moduri de abordare a unei probleme emergente [2020/2071(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0228)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul
18)

Punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor: combaterea atitudinilor negative față de persoanele de etnie romă în Europa
Raport referitor la punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor: combaterea atitudinilor negative față de persoanele de etnie romă în Europa [2020/2011(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Romeo Franz (A9-0147/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0229)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul
19)

(Ședința a fost suspendată la 16.56.)


13. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 17.30.


14. A doua sesiune de votare

Parlamentul este invitat să treacă la voturile finale privind:

—   Omologarea de tip a autovehiculelor (Emisiile generate în condiții reale de conducere) ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor [COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Esther de Lange (A9-0139/2020);

—   Fondul pentru o tranziție justă ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru o tranziție justă [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020);

—   Exportul de armament: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC
Raport referitor la exportul de armament: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC [2020/2003(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Hannah Neumann (A9-0137/2020).

Parlamentul este invitat să treacă la votarea privind amendamentele la:

—   O piață feroviară durabilă în contextul pandemiei de COVID-19 ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - TRAN;

—   Pregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European axate pe escaladarea periculoasă a tensiunilor și rolul Turciei în estul Mării Mediterane
Propunere comună de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură, în locul următoarelor propuneri de rezoluție: B9-0260/2020, B9-0263/2020, B9-0264/2020, B9-0266/2020, B9-0268/2020 și B9-0270/2020, de către Michael Gahler, Kris Peeters, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Manolis Kefalogiannis, Vangelis Meimarakis, David Lega, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou și Anna-Michelle Asimakopoulou, în numele Grupului PPE, Kati Piri, Tonino Picula și Nacho Sánchez Amor, în numele Grupului S&D, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Bernard Guetta, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Ramona Strugariu și Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew Europe, Sergey Lagodinsky, în numele Grupului Verts/ALE, Hermann Tertsch și Elżbieta Kruk, în numele Grupului ECR, Stelios Kouloglou și Giorgos Georgiou, în numele Grupului GUE/NGL, și Fabio Massimo Castaldo, referitoare la pregătirea summitului special al Consiliului European axat pe escaladarea periculoasă a tensiunilor și rolul Turciei în estul Mării Mediterane (2020/2774(RSP)) (RC-B9-0260/2020);

—   Situația din Belarus
Propunere comună de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură, în locul următoarelor propuneri de rezoluție: B9-0271/2020, B9-0272/2020, B9-0274/2020, B9-0275/2020 și B9-0278/2020, de către Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler-Lima, Antonio López-Istúriz White, David Lega, Andrey Kovatchev, Arba Kokalari, Rasa Juknevičienė, Tomasz Frankowski, Eugen Tomac și Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, Kati Piri, Tonino Picula, Norbert Neuser, Robert Biedroń și Isabel Santos, în numele Grupului S&D, Petras Auštrevičius, Clotilde Armand, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Moritz Körner, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu și Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew Europe, Viola Von Cramon-Taubadel, în numele Grupului Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ruža Tomašić, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska și Adam Bielan, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Belarus (2020/2779(RSP)) (RC-B9-0271/2020);

—   Situația din Rusia, otrăvirea lui Alexei Navalnîi
Propunere comună de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură, în locul următoarelor propuneri de rezoluție: B9-0280/2020, B9-0281/2020, B9-0282/2020, B9-0283/2020 și B9-0284/2020, de către Michael Gahler, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Antonio López-Istúriz White, Radosław Sikorski, Rasa Juknevičienė, Eugen Tomac, Miriam Lexmann, Roberta Metsola și David Lega, în numele Grupului PPE, Kati Piri, Tonino Picula și Włodzimierz Cimoszewicz, în numele Grupului S&D, Bernard Guetta, Clotilde Armand, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță și Ramona Strugariu, în numele Grupului Renew Europe, Sergey Lagodinsky, în numele Grupului Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Charlie Weimers, Alexandr Vondra și Adam Bielan, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Rusia: otrăvirea lui Alexei Navalnîi (2020/2777(RSP)) (RC-B9-0280/2020).

Scrutinul va fi deschis până la 18.45.

S-a procedat la vot.

Rezultatele votului vor fi anunțate mâine, joi, 17 septembrie 2020 la 8.30.

Intervenții

—   Esther de Lange, raportoare, înaintea începerii celei de a doua sesiuni de votare, ca să solicite trimiterea următoarei chestiuni comisiei competente, pentru negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură: Omologarea de tip a autovehiculelor (Emisiile generate în condiții reale de conducere) (2019/0101(COD)) - ENVI;

—   Manolis Kefalogiannis, raportor, înaintea începerii celei de a doua sesiuni de votare, ca să solicite trimiterea următoarei chestiuni comisiei competente, pentru negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură: Fondul pentru o tranziție justă (2020/0006(COD)) - REGI.

Cererile vor fi supuse la vot după votul final privind propunerile Comisiei (punctul 2 al PV din 17.9.2020).


15. Explicații privind votul

Explicațiile privind votul prezentate în scris:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 194 din Regulamentul de procedură, apar pe paginile deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Cu titlu excepțional, se acceptă explicații ale votului de maximum 400 de cuvinte.


16. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței și disponibil pe site-ul Parlamentului. Ele sunt menționate numai în scop informativ și nu modifică cu nimic rezultatul votului anunțat în plen.

Documentul va fi actualizat regulat timp de cel mult două săptămâni după perioada de sesiune.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


17. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 144 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Situația din Filipine, inclusiv cazul Mariei Ressa (2020/2782(RSP))

—   Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Filipine, inclusiv cazul Mariei Ressa (B9-0290/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki și Emmanouil Fragkos, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Filipine, inclusiv cazul Mariei Ressa (B9-0291/2020);

—   Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, Reinhard Bütikofer, Bronis Ropė și Anna Cavazzini, în numele Grupului Verts/ALE, și Fabio Massimo Castaldo, referitoare la situația din Filipine, inclusiv cazul Mariei Ressa (B9-0292/2020);

—   Kati Piri și Marianne Vind, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Filipine, inclusiv cazul Mariei Ressa (B9-0294/2020);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, Maria Walsh, Loucas Fourlas și Lefteris Christoforou, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Filipine, inclusiv cazul Mariei Ressa (B9-0295/2020);

—   Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu și Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la situația din Filipine, inclusiv cazul Mariei Ressa (B9-0297/2020).

II.   Cazul doctorului Denis Mukwege din Republica Democratică Congo (RDC) (2020/2783(RSP))

—   Dominique Bilde, Thierry Mariani, Lars Patrick Berg și Harald Vilimsky, în numele Grupului ID, referitoare la cazul doctorului Denis Mukwege din Republica Democratică Congo (RDC) (B9-0286/2020);

—   Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la cazul doctorului Denis Mukwege din Republica Democratică Congo (RDC) (B9-0287/2020);

—   Salima Yenbou, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Mounir Satouri, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Pierrette Herzberger-Fofana, Jordi Solé, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen și Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, și Fabio Massimo Castaldo, referitoare la cazul doctorului Denis Mukwege din Republica Democratică Congo (RDC) (B9-0288/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki și Emmanouil Fragkos, în numele Grupului ECR, referitoare la cazul doctorului Denis Mukwege din Republica Democratică Congo (RDC) (B9-0289/2020);

—   Kati Piri și Maria Arena, în numele Grupului S&D, referitoare la cazul doctorului Denis Mukwege din Republica Democratică Congo (RDC) (B9-0293/2020);

—   Michael Gahler, Loránt Vincze, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Maria Walsh, Loucas Fourlas și Lefteris Christoforou, în numele Grupului PPE, referitoare la cazul doctorului Denis Mukwege din Republica Democratică Congo (RDC) (B9-0296/2020);

—   Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu și Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la cazul doctorului Denis Mukwege din Republica Democratică Congo (RDC) (B9-0298/2020).

III.   Situația umanitară din Mozambic (2020/2784(RSP))

—   Lars Patrick Berg, Dominique Bilde și Jaak Madison, în numele Grupului ID, referitoare la situația umanitară din Mozambic (B9-0285/2020);

—   Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația umanitară din Mozambic (B9-0299/2020);

—   Katrin Langensiepen, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Jordi Solé, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Pierrette Herzberger-Fofana și Anna Cavazzini, în numele Grupului Verts/ALE, și Fabio Massimo Castaldo, referitoare la situația umanitară din Mozambic (B9-0300/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki și Emmanouil Fragkos, în numele Grupului ECR, referitoare la situația umanitară din Mozambic (B9-0301/2020);

—   Kati Piri și Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D, referitoare la situația umanitară din Mozambic (B9-0302/2020);

—   Michael Gahler, Paulo Rangel, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, György Hölvényi, Maria Walsh, Loucas Fourlas și Lefteris Christoforou, în numele Grupului PPE, referitoare la situația umanitară din Mozambic (B9-0303/2020);

—   Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu și Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew Europe,referitoare la situația umanitară din Mozambic (B9-0304/2020).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 171 din Regulamentul de procedură.


18. Transferuri de credite și decizii bugetare

În conformitate cu articolul 29 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să aprobe transferurile de credite 1 INF/2020 și 2 INF/2020 - Curtea de Justiție.

În conformitate cu articolul 29 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să aprobe transferurile de credite V/AB-05/T/20 și V/AB-06/A/20 - Secțiunea V - Curtea de Conturi.

În conformitate cu articolul 31, alineatul 1, din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să aprobe transferul de credite al Comisiei Europene DEC 13/2020 - Secțiunea III - Comisia.

În conformitate cu articolul 31, alineatul 1, din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii europene a informat autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferului de credite DEC 13/2020 - Secțiunea III - Comisia.

În conformitate cu articolul 31, alineatul 1, din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferului de credite DEC 1/2020 - Comitetul Regiunilor.

În conformitate cu articolul 32, alineatul 2, din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să aprobe transferul de credite al Comisiei Europene DEC 15/2020 - Secțiunea III - Comisia.


19. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

- Propunere de transfer de credite DEC 1/2020 - Comitetul Economic și Social European (N9-0036/2020 - C9-0218/2020 - 2020/2138(GBD))
retrimis comisiei competente: BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 1/2020 - Comitetul Economic și Social European (N9-0037/2020 - C9-0219/2020 - 2020/2139(GBD))
retrimis comisiei competente: BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 15/2020 - Secțiunea III - Comisia (N9-0038/2020 - C9-0271/2020 - 2020/2191(GBD))
retrimis comisiei competente: BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-05/T/20 - Curtea de Conturi (N9-0039/2020 - C9-0272/2020 - 2020/2192(GBD))
retrimis comisiei competente: BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-06/A/20 - Curtea de Conturi (N9-0040/2020 - C9-0273/2020 - 2020/2193(GBD))
retrimis comisiei competente: BUDG

- Propunere de transfer de credite 2/2020 - Ombudsmanul European (N9-0044/2020 - C9-0287/2020 - 2020/2195(GBD))
retrimis comisiei competente: BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 14/2020 - Secțiunea III - Comisia (N9-0045/2020 - C9-0293/2020 - 2020/2196(GBD))
retrimis comisiei competente: BUDG


20. Acte delegate [articolul 111 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat (UE) .../... al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește explicația din declarația privind indicii de referință a modului în care se reflectă factorii de mediu, sociali și de guvernanță în fiecare indice de referință furnizat și publicat (C(2020)04744 - 2020/2747(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 21 august 2020

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținutul minim al explicației modului în care se reflectă factorii de mediu, sociali și de guvernanță în metodologia de elaborare a indicilor de referință (C(2020)04748 - 2020/2749(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 21 august 2020

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele minime pentru indicii UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică și indicii UE de referință aliniați la Acordul de la Paris (C(2020)04757 - 2020/2748(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 21 august 2020

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) 2018/956 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește datele referitoare la vehiculele grele noi, care trebuie monitorizate și raportate de statele membre și de producători (C(2020)04796 - 2020/2752(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 21 august 2020

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 692/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește clasificarea țărilor de reședință ale vizitatorilor cazați în unități de cazare turistică în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune (C(2020)04847 - 2020/2750(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 21 august 2020

retrimis comisiei competente: TRAN

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2018/161 de stabilire a unei excepții de minimis de la obligația de debarcare pentru anumite activități de pescuit de specii pelagice mici în Marea Mediterană, în ceea ce privește perioada de aplicare a acestuia (C(2020)05295 - 2020/2746(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 21 august 2020

retrimis comisiei competente: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/3 în ceea ce privește derogarea de la dimensiunea minimă de referință pentru conservare pentru scoicile Venus (Venus spp.) în anumite ape teritoriale ale Italiei (C(2020)05342 - 2020/2751(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 21 august 2020

retrimis comisiei competente: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului prin specificarea numărului și a titlului variabilelor pentru subiectul ad hoc „competențe profesionale” 2022 și ale variabilelor colectate o dată la opt ani privind „pensia și participarea pe piața muncii” în domeniul forței de muncă (C(2020)05463 - 2020/2754(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 21 august 2020

retrimis comisiei competente: EMPL

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2018/985 în ceea ce privește dispozițiile sale tranzitorii pentru a aborda impactul crizei provocate de COVID-19 (C(2020)05473 - 2020/2753(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 21 august 2020

retrimis comisiei competente: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) 2019/631 al Parlamentului European și al Consiliului pentru a ține seama de evoluția masei vehiculelor utilitare ușoare noi înmatriculate în 2016, 2017 și 2018 (C(2020)05606 - 2020/2755(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 21 august 2020

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de precizare a detaliilor punerii în aplicare a obligației de debarcare pentru anumite activități de pescuit din Marea Nordului pentru perioada 2021-2023 (C(2020)05640 - 2020/2757(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 21 august 2020

retrimis comisiei competente: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) 2019/1241 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile tehnice pentru anumite activități de pescuit de specii pelagice și demersale din Marea Nordului și din apele de sud-vest (C(2020)05641 - 2020/2759(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 21 august 2020

retrimis comisiei competente: PECH

- Regulament delegat al Comisiei de precizare a detaliilor punerii în aplicare a obligației de debarcare pentru anumite activități de pescuit din apele occidentale pentru perioada 2021-2023 (C(2020)05645 - 2020/2758(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 21 august 2020

retrimis comisiei competente: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/2035 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele pentru unitățile care dețin animale terestre și incubatoare, precum și pentru trasabilitatea anumitor animale terestre deținute și a ouălor pentru incubație (C(2020)05730 – 2020/2762(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 25 august 2020

retrimis comisiei competente: AGRI

aviz: ENVI (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor în vederea îmbunătățirii funcționalității cerințelor privind informațiile referitoare la răspunsul în situații de urgență privind sănătatea (C(2020)05758 - 2020/2768(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 31 august 2020

retrimis comisiei competente: ENVI

aviz: IMCO (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a articolului 25 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, în ceea ce privește vopselele personalizate (C(2020)05759 - 2020/2769(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 31 august 2020

retrimis comisiei competente: ENVI

aviz: IMCO (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/2238 în ceea ce privește excepția legată de rata ridicată de supraviețuire și excepția de minimis aplicabile anumitor activități de pescuit de specii demersale din Marea Nordului (C(2020)05823 - 2020/2765(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 28 august 2020

retrimis comisiei competente: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de rectificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1394/2014 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit pelagic în apele de sud-vest (C(2020)05825 - 2020/2766(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 28 august 2020

retrimis comisiei competente: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 876/2013 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modificări ale componenței, funcționării și gestionării colegiilor pentru contrapărțile centrale (C(2020)05888 - 2020/2785(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 9 septembrie 2020

retrimis comisiei competente: ECON

- Directiva delegată a Comisiei de modificare a anexei la Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului în ceea ce privește includerea noii substanțe psihoactive N,N-dietil-2-[[4-(1-metiletox)fenil]metil]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etanamină (isotonitazen) în definiția termenului „drog” (C(2020)05897 - 2020/2786(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 9 septembrie 2020

retrimis comisiei competente: LIBE

Proiect de act delegat pentru care s-a prelungit termenul pentru formularea de obiecțiuni:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) 2017/821 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea unor praguri de volum pentru minereurile de tantal sau niobiu și concentratele lor, minereurile de aur și concentratele lor, oxizii și hidroxizii de staniu, tantalați și carburile de tantal (C(2020)04164 – 2020/2698(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 25 iunie 2020

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 2 luni la cererea Parlamentului European

retrimis comisiei competente: INTA


21. Măsuri de punere în aplicare (articolul 112 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de punere în aplicare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru cicloxidim, flonicamid, haloxifop, mandestrobin, mepiquat, Metschnikowia fructicola tulpina NRRL Y-27328 și prohexadionă din sau de pe anumite produse (D063880/06 – 2020/2734(RPS) - termen: 23 septembrie 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește plumbul din alice în zonele umede sau în vecinătatea acestora (D064660/06 – 2020/2771(RPS) - termen: 5 decembrie 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: ITRE (articolul 57 din Regulamentul de procedură), IMCO (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri aplicabile substanțelor bupirimat, carfentrazon-etil, etirimol și piriofenonă din sau de pe anumite produse (D065879/05 – 2020/2743(RPS) - termen: 14 octombrie 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Rezultatele oficiale ale votării Regulamentului Comisiei de modificare a anexelor II, III, IV și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru azinfos-metil, bentazon, dimetomorf, fludioxonil, flufenoxuron, oxadiazon, fosalon, piraclostrobin, repulsivi: ulei de tal și teflubenzuron din sau de pe anumite produse (D066042/04 - 2020/2745(RPS) - termen: 15 octombrie 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 de stabilire a specificațiilor pentru aditivii alimentari enumerați în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește specificațiile pentru dioxidul de titan (E 171) (D066794/04 - 2020/2795(RPS) - termen: 11 noiembrie 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește substanțele prezente în cernelurile pentru tatuaje sau în machiajul permanent (D066997/03 - 2020/2731(RPS) - termen: 18 octombrie 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: ITRE, IMCO

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește substanțele cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR), dispozitivele vizate de Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului, poluanții organici persistenți, anumite substanțe sau amestecuri lichide, nonilfenolul și metodele de testare pentru coloranții azoici (D066998/04 - 2020/2740(RPS) - termen: 29 octombrie 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: ITRE, IMCO

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea acidului ascorbic (E 300) și a acidului citric (E 330) pe legumele albe destinate prelucrării ulterioare (D067199/02 - 2020/2714(RPS) - termen: 9 septembrie 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ștergerea de pe lista Uniunii a anumitor substanțe aromatizante (D067204/02 - 2020/2733(RPS) - termen: 21 octombrie 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D067419/01 - 2020/2723(RPS) - termen: 15 octombrie 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de refuzare a autorizării anumitor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor (D067444/03 - 2020/2796(RPS) - termen: 11 decembrie 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: IMCO (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru butan-1,4-diamină, 1-metilciclopropenă, acetat de amoniu, bifenazat, clorantraniliprol, clormequat, ciprodinil, calcar, mandipropamid, piper, piridaben, repulsivi: făină de sânge, extracte de alge marine și clorhidrat de trimetilamină din sau de pe anumite produse (D067461/05 - 2020/2744(RPS) - termen: 14 octombrie 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei X la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește examinarea suplimentară a cazurilor pozitive de encefalopatie spongiformă transmisibilă la ovine și caprine (D067489/02 - 2020/2715(RPS) - termen: 9 octombrie 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D067529/01 - 2020/2722(RPS) - termen: 15 octombrie 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D067533/01 - 2020/2721(RPS) - termen: 15 octombrie 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Decizia Comisiei de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produse de hârtie tipărită, produse de papetărie din hârtie și sacoșe din hârtie (D067547/03 - 2020/2738(RPS) - termen: 24 octombrie 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Decizia Comisiei de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru afișajele electronice (D067548/03 - 2020/2737(RPS) - termen: 23 octombrie 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Decizia Comisiei de modificare a Deciziei 2014/350/UE și a Deciziei (UE) 2016/1349 prin prelungirea perioadei de valabilitate a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produse textile și încălțăminte și a cerințelor de evaluare și de verificare aferente (D067549/02 - 2020/2730(RPS) - termen: 17 octombrie 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea coloranților în înlocuitori de somon (D067812/03 - 2020/2756(RPS) - termen: 19 octombrie 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime de acrilamidă din anumite produse alimentare pentru sugari și copii de vârstă mică (D067815/03 - 2020/2735(RPS) - termen: 23 octombrie 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime de alcaloizi pirolizidinici în anumite produse alimentare (D067816/03 - 2020/2736(RPS) - termen: 23 octombrie 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește Standardul Internațional de Raportare Financiară 16 (D067917/01 - 2020/2712(RPS) - termen: 8 octombrie 2020)
retrimis comisiei competente: ECON
aviz: JURI (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 în ceea ce privește importurile de hrană pentru animale de companie din Georgia (D068079/03 - 2020/2739(RPS) - termen: 28 octombrie 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Directivă a Comisiei de modificare a anexei II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea substanțelor de parfumare alergene în jucării (D068374/01 - 2020/2741(RPS) - termen: 30 octombrie 2020)
retrimis comisiei competente: IMCO

- Directivă a Comisiei de modificare a anexei II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește interzicerea substanțelor de parfumare alergene în jucării (D068379/02 - 2020/2742(RPS) - termen: 30 octombrie 2020)
retrimis comisiei competente: IMCO

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește Standardul Internațional de Raportare Financiară 4 (Text cu relevanță pentru SEE) (D068615/01 - 2020/2770(RPS) - termen: 2 decembrie 2020)
retrimis comisiei competente: ECON
aviz: JURI


22. Petiții

Petițiile nr. 0721-20 - 0956-20 au fost înscrise în registrul general la data de 16 septembrie 2020 și au fost trimise comisiei competente, în conformitate cu articolul 226 alineatele (9) și (10) din Regulamentul de procedură.

Președintele, în conformitate cu articolul 226 alineatul (15) din Regulamentul de procedură, a trimis comisiei competente la 16 septembrie 2020 petițiile primite de Parlamentul European și care au fost trimise de către persoane fizice sau juridice care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene și nu își au reședința sau sediul social într-un stat membru.


23. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 655.238/OJJE).


24. Ridicarea ședinței

Ședința s-a încheiat la 18.45.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Ska, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tóth Edina, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Absenți motivat

Beňová Monika, Thun und Hohenstein Róża

Din motive legate de pandemia de Covid-19, s-a introdus un sistem de vot la distanță (a se vedea Decizia Biroului din 20 martie 2020 de completare a Deciziei sale din 3 mai 2004 privind normele care reglementează votarea). Numele deputaților care participă la vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței, care este disponibil pe site-ul Parlamentului.

Ultima actualizare: 19 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate