Index 
Protokoll
XML 185kPDF 302kWORD 77k
Onsdagen den 16 september 2020 - Bryssel
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 3.Tillståndet i unionen (debatt om en aktuell fråga)
 4.Första omröstningsomgången
 5.Tillståndet i unionen (debatt om en aktuell fråga) (fortsättning på debatten)
 6.Första omröstningsomgången (fortsättning)
 7.Rättelse (artikel 241 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 8.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 9.Delegerade akter och genomförandeåtgärder (artiklarna 111.6 och 112.4 d i arbetsordningen) (uppföljning)
 10.Begäranden om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 145 i arbetsordningen) (godkännande)
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Andra omröstningsomgången
 15.Röstförklaringar
 16.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 17.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 18.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 19.Inkomna dokument
 20.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)
 21.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)
 22.Framställningar
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Pedro SILVA PEREIRA
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.10.


2. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten från slutomröstningarna om följande ärenden:

EU:s roll för att skydda och återställa världens skogar
Betänkande om intensifierade EU-insatser för att skydda och återställa världens skogar [2019/2156(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Stanislav Polčák (A9-0143/2020)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0212)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 6)

Säkerhetssamarbete mellan EU och Afrika i Sahelregionen, Västafrika och Afrikas horn
Betänkande om säkerhetssamarbete mellan EU och Afrika i Sahelregionen, Västafrika och Afrikas horn [2020/2002(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Javier Nart (A9-0129/2020)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0213)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 7)

Talmannen läste upp resultaten av omröstningen om ändringsförslagen till följande ärenden:

Typgodkännande av motorfordon ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon [COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Esther de Lange (A9-0139/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0222)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 12)

Fonden för en rättvis omställning ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter P9_TA(2020)0223)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 13)

Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp
Betänkande om vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp [2020/2003(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Hannah Neumann (A9-0137/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0224)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 14)


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

3. Tillståndet i unionen (debatt om en aktuell fråga)

Uttalande av kommissionens ordförande: Tillståndet i unionen (2020/2696(RSP))

Ursula von der Leyen (kommissionens ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Dacian Cioloş för Renew-gruppen, Nicolas Bay för ID-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen, Manon Aubry för GUE/NGL-gruppen, och Laura Ferrara, grupplös.

Talare: Ursula von der Leyen och Michael Roth (rådets tjänstgörande ordförande).

Talare: Angelika Niebler.

ORDFÖRANDESKAP: Pedro SILVA PEREIRA
Vice talman

Talare: Miriam Dalli, Malik Azmani, Marco Campomenosi, Jordi Solé, Peter Lundgren, Nikolaj Villumsen, Ivan Vilibor Sinčić, Siegfried Mureşan, Eric Andrieu, Stéphane Séjourné, Gerolf Annemans, Petra De Sutter, Derk Jan Eppink, José Gusmão, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Tamás Deutsch, Kati Piri, Guy Verhofstadt, Laura Huhtasaari, David Cormand, Jorge Buxadé Villalba, Chris MacManus, Mislav Kolakušić, Dolors Montserrat, Ismail Ertug, Dita Charanzová, Peter Kofod, Sven Giegold, Geert Bourgeois, François-Xavier Bellamy, Heléne Fritzon, Luis Garicano, Jaak Madison, Bas Eickhout, Angel Dzhambazki, Markus Pieper, Sergei Stanishev, Sophia in 't Veld, Harald Vilimsky, Ernest Urtasun, Paulo Rangel, Brando Benifei, Jan-Christoph Oetjen, Karima Delli, Esther de Lange, Javier Moreno Sánchez och Roberta Metsola.

ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

Talare: Leszek Miller, Pernille Weiss och Andreas Schieder.

(Fortsättningen på debatten: punkt 5 i protokollet av den 16.9.2020)


4. Första omröstningsomgången

Parlamentet genomförde slutomröstning om följande:

—   Ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Nikos Androulakis (A9-0148/2020);

—   Globala systemet för insamling av uppgifter om fartygs förbrukning av eldningsolja ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/757 för att ta vederbörlig hänsyn till det globala systemet för insamling av uppgifter om fartygs förbrukning av eldningsolja [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Jutta Paulus (A9-0144/2020);

—   Utkast till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel *
Betänkande om utkastet till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes och Valérie Hayer (A9-0146/2020);

—   Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien
Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien [2019/2200(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Sven Mikser (A9-0136/2020).

Parlamentet röstade om ändringsförslag till följande ärenden:

—   Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter rättsstatsprincipen
Interimsbetänkande om förslaget till rådets beslut om fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter rättsstatsprincipen [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020);

—   Strategin om läkemedel i miljön
Resolutionsförslag B9-0242/2020;

—   Maximering av energieffektivitetspotentialen hos EU:s byggnadsbestånd
Betänkande om maximering av energieffektivitetspotentialen hos EU:s byggnadsbestånd [2020/2070(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020);

—   Brist på läkemedel – hantering av ett växande problem
Betänkande om läkemedelsbristen – att hantera ett växande problem [2020/2071(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020);

—   Genomförandet av de nationella strategierna för integrering av romer: bekämpning av negativa attityder gentemot människor med romsk bakgrund i Europa
Betänkande om genomförandet av de nationella strategierna för integrering av romer: bekämpning av negativa attityder gentemot människor med romsk bakgrund i Europa [2020/2011(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Romeo Franz (A9-0147/2020).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 14.15.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 16.45.

(Fortsättning: punkt 6 i protokollet av den 16.9.2020)


5. Tillståndet i unionen (debatt om en aktuell fråga) (fortsättning på debatten)

Uttalande av kommissionens ordförande: Tillståndet i unionen (2020/2696(RSP))

(Första delen av debatten: punkt 3 i protokollet av den 16.9.2020)

Talare: Riho Terras, Kathleen Van Brempt, Maria Spyraki, Tonino Picula, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár och Pedro Silva Pereira.

Talare: Ursula von der Leyen (kommissionens ordförande).

Talare: Márton Gyöngyösi, Manon Aubry, Beata Szydło, Ska Keller, Jörg Meuthen, Dacian Cioloş, Iratxe García Pérez och Arnaud Danjean.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


ORDFÖRANDESKAP: Klára DOBREV
Vice talman

6. Första omröstningsomgången (fortsättning)

(Se även punkt 4 i protokollet av den 16.9.2020)

Talare:

—   Nikos Androulakis, föredragande, begärde att följande ärende skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen: Ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen - (2020/0097(COD)) - ENVI-utskottet;

—   Jutta Paulus, föredragande, begärde att följande ärende skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen: Globala systemet för insamling av uppgifter om fartygs förbrukning av eldningsolja - (2019/0017(COD)) - ENVI-utskottet.

Dessa begäranden skulle gå till omröstning efter slutomröstningen om kommissionens förslag.

Talare::

—   Ciarán Cuffe, föredragande, gjorde ett uttalande med åberopande av artikel 159.4 i arbetsordningen, om sitt betänkande: Maximering av energieffektivitetspotentialen hos EU:s byggnadsbestånd (A9-0134/2020);

—   Nathalie Colin-Oesterlé, föredragande, gjorde ett uttalande med åberopande av artikel 159.4 i arbetsordningen, om sitt betänkande: Brist på läkemedel – hantering av ett växande problem (A9-0142/2020);

—   Romeo Franz, föredragande, gjorde ett uttalande med åberopande av artikel 159.4 i arbetsordningen, om sitt betänkande: Genomförandet av de nationella strategierna för integrering av romer: bekämpning av negativa attityder gentemot människor med romsk bakgrund i Europa (A9-0147/2020).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 14.15.


7. Rättelse (artikel 241 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)

Rättelsen P8_TA(2018)0444(COR01) hade tillkännagetts i kammaren måndagen den 14 september 2020 (punkt 9 i protokollet av den 14.9.2020).

Eftersom det inte inkommit någon begäran i enlighet med artikel 241.4 i arbetsordningen från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att denna rättelse skulle bli föremål för omröstning, ansågs den ha godkänts.


8. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)

Talmannen meddelade att han inte hade mottagit någon begäran från en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet i fråga om de beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar som hade tillkännagetts i protokollet från sammanträdet måndagen den 14 september 2020 ((punkt 8 i protokollet av den 14.9.2020).

Utskotten REGI och PECH får därmed inleda förhandlingar efter det att den tidsfrist som anges i artikel 71.2 i arbetsordningen har löpt ut.


9. Delegerade akter och genomförandeåtgärder (artiklarna 111.6 och 112.4 d i arbetsordningen) (uppföljning)

Talmannen påminde om att ECON-utskottets rekommendationer om att inte invända mot de berörda delegerade akterna och genomförandeåtgärderna hade tillkännagetts i kammaren måndagen den 14 september 2020 (punkt 11 i protokollet av den 14.9.2020).

Inga invändningar hade gjorts inom den tidsfrist på 24 timmar som anges i artikel 111.6 i arbetsordningen.

I enlighet med artiklarna 111.6 och 112.4 d i arbetsordningen anses dessa rekommendationer godkända och skulle komma att offentliggöras i Antagna texter (P9_TA(2020)0214, P9_TA(2020)0215, P9_TA(2020)0216 och P9_TA(2020)0217).


10. Begäranden om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 145 i arbetsordningen) (godkännande)

Talmannen meddelade att hon inte hade mottagit någon begäran från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att kammaren skulle rösta om de begäranden från utskotten JURI och EMPL om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén som tillkännagetts i protokollet från sammanträdet måndagen den 14 september 2020 (punkt 10 i protokollet av den 14.9.2020).

I enlighet med artikel 145.2 i arbetsordningen ansågs dessa begäranden därmed godkända.

(Sammanträdet avbröts kl. 14.15.)


ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman

11. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 16.49.


12. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp resultaten av slutomröstningarna om följande ärenden:

Ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0218)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 8)

BEGÄRAN OM ÅTERFÖRVISNING TILL UTSKOTTET

Godkändes genom omröstning med namnupprop (563 röster för, 114 röster emot, 15 nedlagda röster)

Globala systemet för insamling av uppgifter om fartygs förbrukning av eldningsolja ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/757 för att ta vederbörlig hänsyn till det globala systemet för insamling av uppgifter om fartygs förbrukning av eldningsolja [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0219)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 9)

BEGÄRAN OM ÅTERFÖRVISNING TILL UTSKOTTET

Godkändes genom omröstning med namnupprop (592 röster för, 55 röster emot, 43 nedlagda röster)

Utkast till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel *
Betänkande om utkastet till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes och Valérie Hayer (A9-0146/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Godkändes i dess ändrade form (P9_TA(2020)0220)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 10)

Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien
Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien [2019/2200(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Sven Mikser (A9-0136/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0221)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 11)

Talmannen läste upp omröstningsresultaten från omröstningarna om ändringsförslagen till följande ärenden:

Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter rättsstatsprincipen
Interimsbetänkande om förslaget till rådets beslut om fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter rättsstatsprincipen [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0225)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 15)

Strategin om läkemedel i miljön
Resolutionsförslag B9-0242/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0226)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 16)

Maximering av energieffektivitetspotentialen hos EU:s byggnadsbestånd
Betänkande om maximering av energieffektivitetspotentialen hos EU:s byggnadsbestånd [2020/2070(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0227)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 17)

Brist på läkemedel – hantering av ett växande problem
Betänkande om läkemedelsbristen – att hantera ett växande problem [2020/2071(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0228)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 18)

Genomförandet av de nationella strategierna för integrering av romer: bekämpning av negativa attityder gentemot människor med romsk bakgrund i Europa
Betänkande om genomförandet av de nationella strategierna för integrering av romer: bekämpning av negativa attityder gentemot människor med romsk bakgrund i Europa [2020/2011(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Romeo Franz (A9-0147/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0229)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 19)

(Sammanträdet avbröts kl. 16.56.)


13. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 17.30.


14. Andra omröstningsomgången

Parlamentet genomförde slutomröstning om följande:

—   Typgodkännande av motorfordon ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon [COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Esther de Lange (A9-0139/2020);

—   Fonden för en rättvis omställning ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020);

—   Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp
Betänkande om vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp [2020/2003(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Hannah Neumann (A9-0137/2020).

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande ärenden:

—   Hållbar järnvägsmarknad mot bakgrund av covid-19-pandemin ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - TRAN-utskottet;

—   Förberedelse av Europeiska rådets extra möte med fokus på den farliga upptrappningen och Turkiets roll i östra Medelhavet
Gemensamt förslag till resolution, i enlighet med artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen, som ersatte resolutionsförslagen B9-0260/2020, B9-0263/2020, B9-0264/2020, B9-0266/2020, B9-0268/2020 och B9-0270/2020, och som lagts fram av Michael Gahler, Kris Peeters, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Manolis Kefalogiannis, Vangelis Meimarakis, David Lega, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou och Anna-Michelle Asimakopoulou, för PPE-gruppen, Kati Piri, Tonino Picula och Nacho Sánchez Amor, för S&D-gruppen, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Bernard Guetta, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Ramona Strugariu och Hilde Vautmans, för Renew-gruppen, Sergey Lagodinsky, för Verts/ALE-gruppen, Hermann Tertsch och Elżbieta Kruk, för ECR-gruppen, Stelios Kouloglou och Giorgos Georgiou, för GUE/NGL-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, om förberedelse av Europeiska rådets extra möte med fokus på den farliga upptrappningen och Turkiets roll i östra Medelhavet (2020/2774(RSP)) (RC-B9-0260/2020);

—   Situationen i Belarus
Gemensamt förslag till resolution, i enlighet med artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen, som ersatte resolutionsförslagen B9-0271/2020, B9-0272/2020, B9-0274/2020, B9-0275/2020 och B9-0278/2020, och som lagts fram av Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler-Lima, Antonio López-Istúriz White, David Lega, Andrey Kovatchev, Arba Kokalari, Rasa Juknevičienė, Tomasz Frankowski, Eugen Tomac och Roberta Metsola, för PPE-gruppen, Kati Piri, Tonino Picula, Norbert Neuser, Robert Biedroń och Isabel Santos, för S&D-gruppen, Petras Auštrevičius, Clotilde Armand, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Moritz Körner, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu och Hilde Vautmans, för Renew-gruppen, Viola Von Cramon-Taubadel, för Verts/ALE-gruppen, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ruža Tomašić, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska och Adam Bielan, för ECR-gruppen, om situationen i Belarus (2020/2779(RSP)) (RC-B9-0271/2020);

—   Situationen i Ryssland, förgiftningen av Aleksej Navalnyj
Gemensamt förslag till resolution, i enlighet med artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen, som ersatte resolutionsförslagen B9-0280/2020, B9-0281/2020, B9-0282/2020, B9-0283/2020 och B9-0284/2020, och som lagts fram av Michael Gahler, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Antonio López-Istúriz White, Radosław Sikorski, Rasa Juknevičienė, Eugen Tomac, Miriam Lexmann, Roberta Metsola och David Lega, för PPE-gruppen, Kati Piri, Tonino Picula och Włodzimierz Cimoszewicz, för S&D-gruppen, Bernard Guetta, Clotilde Armand, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță och Ramona Strugariu, för Renew-gruppen, Sergey Lagodinsky, för Verts/ALE-gruppen, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Charlie Weimers, Alexandr Vondra och Adam Bielan, för ECR-gruppen, om situationen i Ryssland, förgiftningen av Aleksej Navalnyj
(2020/2777(RSP)) (RC-B9-0280/2020).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 18.45.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages följande dag, dvs. torsdagen den 17 september 2020, kl. 8.30.

Inlägg:

—   Esther de Lange, föredragande, begärde innan den andra omröstningsomgången inleddes att följande ärende skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen: Typgodkännande av motorfordon (2019/0101(COD)) - ENVI-utskottet;

—   Manolis Kefalogiannis, föredragande, begärde innan den andra omröstningsomgången inleddes att följande ärende skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen: Fonden för en rättvis omställning (2020/0006(COD)) - REGI-utskottet.

Dessa begäranden skulle gå till omröstning efter slutomröstningen om kommissionens förslag (punkt 2 i protokollet av den 17.9.2020).


15. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Undantagsvis accepteras skriftliga röstförklaringar på högst 400 ord.


16. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns i dokumentet ”Resultat av omröstningar med namnupprop”, som bifogas sammanträdesprotokollet och finns på parlamentets webbplats. De anges endast i informationssyfte och påverkar inte det omröstningsresultat som tillkännagivits i kammaren.

Dokumentet uppdateras regelbundet under högst två veckor efter sammanträdesperioden.

Därefter slutförs förteckningen över rättelser och avsiktsförklaringar för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


17. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 144 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Situationen i Filippinerna, inklusive fallet Maria Ressa (2020/2782(RSP))

—   Miguel Urbán Crespo, för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Filippinerna, inklusive fallet Maria Ressa (B9-0290/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki och Emmanouil Fragkos, för ECR-gruppen, om situationen i Filippinerna, inklusive fallet Maria Ressa (B9-0291/2020);

—   Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, Reinhard Bütikofer, Bronis Ropė och Anna Cavazzini, för Verts/ALE-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, om situationen i Filippinerna, inklusive fallet Maria Ressa (B9-0292/2020);

—   Kati Piri och Marianne Vind, för S&D-gruppen, om situationen i Filippinerna, inklusive fallet Maria Ressa (B9-0294/2020);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, Maria Walsh, Loucas Fourlas och Lefteris Christoforou, för PPE-gruppen, om situationen i Filippinerna, inklusive fallet Maria Ressa (B9-0295/2020);

—   Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu och Hilde Vautmans, för Renew-gruppen, om situationen i Filippinerna, inklusive fallet Maria Ressa (B9-0297/2020).

II.   Fallet Denis Mukwege i Demokratiska republiken Kongo (2020/2783(RSP))

—   Dominique Bilde, Thierry Mariani, Lars Patrick Berg och Harald Vilimsky, för ID-gruppen, om fallet Denis Mukwege i Demokratiska republiken Kongo (B9-0286/2020);

—   Marisa Matias, för GUE/NGL-gruppen, om fallet Denis Mukwege i Demokratiska republiken Kongo (B9-0287/2020);

—   Salima Yenbou, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Mounir Satouri, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Pierrette Herzberger-Fofana, Jordi Solé, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen och Reinhard Bütikofer, för Verts/ALE-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, om fallet Denis Mukwege i Demokratiska republiken Kongo (B9-0288/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki och Emmanouil Fragkos, för ECR-gruppen, fallet Denis Mukwege i Demokratiska republiken Kongo (B9-0289/2020);

—   Kati Piri och Maria Arena, för S&D-gruppen, om fallet Denis Mukwege i Demokratiska republiken Kongo (B9-0293/2020);

—   Michael Gahler, Loránt Vincze, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Maria Walsh, Loucas Fourlas och Lefteris Christoforou, för PPE-gruppen, om fallet Denis Mukwege i Demokratiska republiken Kongo (B9-0296/2020);

—   Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu och Hilde Vautmans, för Renew-gruppen, om fallet Denis Mukwege i Demokratiska republiken Kongo (B9-0298/2020).

III.   Den humanitära situationen i Moçambique (2020/2784(RSP))

—   Lars Patrick Berg, Dominique Bilde och Jaak Madison, för ID-gruppen, om den humanitära situationen i Moçambique (B9-0285/2020);

—   Marisa Matias, för GUE/NGL-gruppen, om den humanitära situationen i Moçambique (B9-0299/2020);

—   Katrin Langensiepen, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Jordi Solé, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Pierrette Herzberger-Fofana och Anna Cavazzini, för Verts/ALE-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, om den humanitära situationen i Moçambique (B9-0300/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki och Emmanouil Fragkos, för ECR-gruppen, om den humanitära situationen i Moçambique (B9-0301/2020);

—   Kati Piri och Carlos Zorrinho, för S&D-gruppen, om den humanitära situationen i Moçambique (B9-0302/2020);

—   Michael Gahler, Paulo Rangel, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, György Hölvényi, Maria Walsh, Loucas Fourlas och Lefteris Christoforou, för PPE-gruppen, om den humanitära situationen i Moçambique (B9-0303/2020);

—   Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu och Hilde Vautmans, för Renew-gruppen, om den humanitära situationen i Moçambique (B9-0304/2020).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 171 i arbetsordningen.


18. Anslagsöverföringar och budgetbeslut

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 29 i budgetförordningen beslutat att godkänna anslagsöverföringarna - 1 INF/2020 och 2 INF/2020 - domstolen.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 29 i budgetförordningen beslutat att godkänna anslagsöverföringarna - V/AB-05/T/20 och V/AB-06/A/20 - sektion V - revisionsrätten.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 31.1 i budgetförordningen beslutat att godkänna Europeiska kommissionens anslagsöverföring DEC 13/2020 - sektion III - kommissionen.

Europeiska unionens råd hade i enlighet med artikel 31.1 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om godkännandet av anslagsöverföring DEC 13/2020 - sektion III - kommissionen.

Europeiska unionens råd hade i enlighet med artikel 31.1 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om godkännandet av anslagsöverföring DEC 1/2020 - Regionkommittén.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 32.2 i budgetförordningen beslutat att godkänna Europeiska kommissionens anslagsöverföring DEC 15/2020 - sektion III - - kommissionen.


19. Inkomna dokument

Följande dokument hade inkommit:

- Förslag till anslagsöverföring DEC 1/2020 - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (N9-0036/2020 - C9-0218/2020 - 2020/2138(GBD))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 1/2020 - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (N9-0037/2020 - C9-0219/2020 - 2020/2139(GBD))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 15/2020 - Avsnitt III – Kommissionen (N9-0038/2020 - C9-0271/2020 - 2020/2191(GBD))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-05/T/20 – revisionsrätten (N9-0039/2020 - C9-0272/2020 - 2020/2192(GBD))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-06/A/20 – revisionsrätten (N9-0040/2020 - C9-0273/2020 - 2020/2193(GBD))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG

- Förslag till anslagsöverföring 2/2020 – Europeiska ombudsmannen (N9-0044/2020 - C9-0287/2020 - 2020/2195(GBD))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 14/2020 - Avsnitt III – Kommissionen (N9-0045/2020 - C9-0293/2020 - 2020/2196(GBD))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG


20. Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 vad gäller redogörelsen i referensvärdesdeklarationen för hur faktorer som rör miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning beaktas i alla referensvärden som tillhandahålls och offentliggörs (C(2020)04744 - 2020/2747(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 vad gäller minimiinnehållet i redogörelsen för hur faktorer som rör miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning beaktas i referensvärdesmetoden (C(2020)04748 - 2020/2749(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 vad gäller minimistandarder för EU-referensvärden för klimatomställning och EU-referensvärden för anpassning till Parisavtalet (C(2020)04757 - 2020/2748(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/956 vad gäller uppgifter om nya tunga fordon som ska övervakas och rapporteras av medlemsstater och tillverkare (C(2020)04796 - 2020/2752(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 692/2011 om klassificering av bosättningsländer för gäster som vistas på logianläggningar för turister i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen (C(2020)04847 - 2020/2750(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2018/161 om fastställande av ett undantag av mindre betydelse från landningsskyldigheten för vissa fisken efter små pelagiska arter i Medelhavet vad gäller tillämpningsperioden (C(2020)05295 - 2020/2746(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2020/3 vad gäller undantaget från den minsta referensstorleken för bevarande för venusmusslor (Venus spp.) i vissa delar av Italiens territorialvatten (C(2020)05342 - 2020/2751(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 genom angivande av antal och beteckningar vad gäller variablerna för 2022 års särskilda ämne yrkesfärdigheter och de variabler som ska ingå vart åttonde år för pension och arbetsmarknadsdeltagande inom området arbetskraft (C(2020)05463 - 2020/2754(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2018/985 vad gäller dess övergångsbestämmelser för att hantera konsekvenserna av covid-19-krisen (C(2020)05473 - 2020/2753(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 för att beakta viktutvecklingen för nya lätta nyttofordon som registrerats under 2016, 2017 och 2018 (Text av betydelse för EES) (C(2020)05606 - 2020/2755(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av landningsskyldigheten för vissa fisken i Nordsjön för perioden 2021–2023 (C(2020)05640 - 2020/2757(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1241 vad gäller tekniska åtgärder för vissa demersala och pelagiska fisken i Nordsjön och i de sydvästliga vattnen (C(2020)05641 - 2020/2759(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av landningsskyldigheten för vissa fisken i västliga vatten för perioden 2021–2023 (C(2020)05645 - 2020/2758(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2019/2035 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om anläggningar som håller landlevande djur och kläckerier samt om spårbarhet för vissa hållna landlevande djur och kläckägg (C(2020)05730 - 2020/2762(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 25 augusti 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

rådgivande utskott: ENVI (article 57 du règlement)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar för att förbättra genomförbarheten när det gäller krav på uppgifter om insatser i nödsituationer där människors hälsa hotas (C(2020)05758 - 2020/2768(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 31 augusti 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

rådgivande utskott: IMCO (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av artikel 25 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar vad gäller specialblandad färg (C(2020)05759 - 2020/2769(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 31 augusti 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

rådgivande utskott: IMCO (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2019/2238 vad gäller de undantag grundade på hög överlevnadsgrad och de undantag av mindre betydelse som tillämpas på vissa demersala fisken i Nordsjön (C(2020)05823 - 2020/2765(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 28 augusti 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om rättelse av delegerad förordning (EU) nr 1394/2014 om upprättande av en utkastplan för vissa pelagiska fisken i de sydvästliga vattnen (C(2020)05825 - 2020/2766(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 28 augusti 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) nr 876/2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 med avseende på ändringar av sammansättning, verksamhet och förvaltning vad gäller kollegier som utövar tillsyn över centrala motparter (C(2020)05888 - 2020/2785(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 9 september 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring av bilagan till rådets rambeslut 2004/757/RIF vad gäller inkluderande av den nya psykoaktiva substansen N,N-dietyl-2-[[4-(1-metyletoxi)fenyl]metyl]-5-nitro-1H-benzimidasol-1-etanamin (isotonitazen) i definitionen av narkotika (C(2020)05897 - 2020/2786(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 9 september 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/821 genom fastställande av volymtröskelvärden för tantalmalm eller niobmalm, även anrikad, guldmalm, även anrikad, tennoxider och tennhydroxider, tantalater samt tantalkarbider (C(2020)04164 – 2020/2698(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 25 juni 2020

Förlängning av tidsfristen för invändningar: 2 månader på begäran av Europaparlamentet

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA


21. Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för cykloxydim, flonicamid, haloxifop, mandestrobin, mepikvat, Metschnikowia fructicola stam NRRL Y-27328 och prohexadion i eller på vissa produkter (D063880/06 – 2020/2734(RPS) - tidsfrist: 23 september 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller bly i hagelammunition i eller kring våtmarker (D064660/06 – 2020/2771(RPS) - tidsfrist: 5 december 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE (artikel 57 i arbetsordningen), IMCO (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för bupirimat, karfentrazonetyl, etirimol och pyriofenon i eller på vissa produkter (D065879/05 – 2020/2743(RPS) - tidsfrist: 14 oktober 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III, IV och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för azinfosmetyl, bentazon, dimetomorf, fludioxonil, flufenoxuron, oxadiazon, fosalon, pyraklostrobin, repellenter av tallolja och teflubenzuron i eller på vissa produkter (D066042/04 – 2020/2745(RPS) - tidsfrist: 15 oktober 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller specifikationerna för titandioxid (E 171) (D066794/04 – 2020/2795(RPS) - tidsfrist: 11 november 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup (D066997/03 - 2020/2731(RPS) - tidsfrist: 18 oktober 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE, IMCO

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen (CMR-ämnen), produkter som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745, långlivade organiska föroreningar, vissa flytande ämnen eller blandningar, nonylfenol samt testmetoder för azofärgämnen (D066998/04 - 2020/2740(RPS) - tidsfrist: 29 oktober 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE, IMCO

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av askorbinsyra (E 300) och citronsyra (E 330) på vita grönsaker avsedda för vidare bearbetning (D067199/02 - 2020/2714(RPS) - tidsfrist: 9 september 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller borttagande av vissa aromämnen från unionsförteckningen (D067204/02 - 2020/2733(RPS) - tidsfrist: 21 oktober 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D067419/01 - 2020/2723(RPS) - tidsfrist: 15 oktober 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (D067444/03 - 2020/2796(RPS) - tidsfrist: 11 december 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för 1,4-diaminobutan, 1-metylcyklopropen, ammoniumacetat, bifenazat, klorantraniliprol, klormekvat, cyprodinil, kalksten, mandipropamid, peppar, pyridaben, repellenter: blodmjöl, algextrakt och trimetylaminhydroklorid i eller på vissa produkter (D067461/05 - 2020/2744(RPS) - tidsfrist: 14 oktober 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga X till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 vad gäller ytterligare undersökning av positiva fall av transmissibel spongiform encefalopati hos får och getter (D067489/02 - 2020/2715(RPS) - tidsfrist: 9 oktober 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D067529/01 - 2020/2722(RPS) - tidsfrist: 15 oktober 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D067533/01 - 2020/2721(RPS) - tidsfrist: 15 oktober 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om fastställande av kriterier för EU-miljömärket för trycksaker, kontorsmateriel och pappersbärkassar (D067547/03 - 2020/2738(RPS) - tidsfrist: 24 oktober 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om fastställande av kriterierna för EU-miljömärket för elektroniska bildskärmar (D067548/03 - 2020/2737(RPS) - tidsfrist: 23 oktober 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om ändring av besluten 2014/350/EU och (EU) 2016/1349 i syfte att förlänga giltighetstiden för de ekologiska kriterierna för tilldelning av EU:s miljömärke till textilprodukter och skodon och för tillhörande bedömnings- och kontrollkrav (D067549/02 - 2020/2730(RPS) - tidsfrist: 17 oktober 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av färgämnen i laxersättningar (D067812/03 - 2020/2756(RPS) - tidsfrist: 19 oktober 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller fastställande av gränsvärden för akrylamid i vissa livsmedel för spädbarn och småbarn (D067815/03 - 2020/2735(RPS) - tidsfrist: 23 oktober 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för pyrrolizidinalkaloider i vissa livsmedel (D067816/03 - 2020/2736(RPS) - tidsfrist: 23 oktober 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller International Financial Reporting Standard (IFRS) 16 (D067917/01 - 2020/2712(RPS) - tidsfrist: 8 oktober 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller import av sällskapsdjursfoder från Georgien (D068079/03 - 2020/2739(RPS) - tidsfrist: 28 oktober 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens direktiv om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG vad gäller märkningen av allergiframkallande doftämnen i leksaker (D068374/01 - 2020/2741(RPS) - tidsfrist: 30 oktober 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens direktiv om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG vad gäller förbudet mot allergiframkallande doftämnen i leksaker (D068379/02 - 2020/2742(RPS) - tidsfrist: 30 oktober 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller International Financial Reporting Standard 4 (Text av betydelse för EES) (D068615/01 - 2020/2770(RPS) - tidsfrist: 2 december 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI


22. Framställningar

Framställningarna nr 0721-20–0956-20 hade upptagits i registret den 16 september 2020 och hänvisats till det behöriga utskottet i enlighet med artikel 226.9 och 226.10 i arbetsordningen.

Talmannen meddelade att han den 16 september 2020, i enlighet med bestämmelserna i artikel 226.15 i arbetsordningen, till det ansvariga utskottet hänvisat de framställningar som ingetts till parlamentet av fysiska eller juridiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen eller bosatta i en medlemsstat eller har sin hemvist eller säte i en medlemsstat.


23. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 655.238/OJJE).


24. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 18.45.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Ska, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tóth Edina, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Befriade från närvaro:

Beňová Monika, Thun und Hohenstein Róża

På grund av covid-19-pandemin hade det inrättats ett system för distansomröstning (se presidiets beslut av den 20 mars 2020 om komplettering av presidiets beslut av den 3 maj 2004 om anvisningar för omröstningar). Namnen på de ledamöter som deltog i omröstningen finns i sammanträdesprotokollets bilaga ”Resultat av omröstningar med namnupprop” på parlamentets webbplats.

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy