Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 3k
Четвъртък, 17 септември 2020 г. - Брюксел

4. Борба със сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Борба със сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца (2020/2702(RSP))

Ylva Johansson (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Jeroen Lenaers, от името на групата PPE, Birgit Sippel, от името на групата S&D, Hilde Vautmans, от името на групата Renew, Christine Anderson, от името на групата ID, Saskia Bricmont, от името на групата Verts/ALE, Jorge Buxadé Villalba, от името на групата ECR, Anne-Sophie Pelletier, от името на групата GUE/NGL, Ewa Kopacz, Javier Moreno Sánchez, France Jamet, Marcel Kolaja, Jadwiga Wiśniewska, Marion Walsmann, Josianne Cutajar, Jean-Lin Lacapelle, Assita Kanko, Lena Düpont, Beata Kempa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Javier Zarzalejos и Laura Ferrara.

(Продължение на разискването: точка 6 от протокола от 17.9.2020 г.)

Последно осъвременяване: 19 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност