Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 3k
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

4. Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών (2020/2702(RSP))

Η Ylva Johansson (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Jeroen Lenaers, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Birgit Sippel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Christine Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Saskia Bricmont, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jorge Buxadé Villalba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Anne-Sophie Pelletier, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ewa Kopacz, Javier Moreno Sánchez, France Jamet, Marcel Kolaja, Jadwiga Wiśniewska, Marion Walsmann, Josianne Cutajar, Jean-Lin Lacapelle, Assita Kanko, Lena Düpont, Beata Kempa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Javier Zarzalejos και Laura Ferrara.

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.9.2020)

Τελευταία ενημέρωση: 19 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου