Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 19k
Четвъртък, 17 септември 2020 г. - Брюксел

5. Първо гласуване
Пълни стенографски протоколи

Парламентът пристъпи към окончателно гласуване по:

—   Констатиране на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Полша
Междинен доклад относно предложението за решение на Съвета относно констатирането на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Република Полша [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020);

—   Стратегически подход към фармацевтичните продукти в околната среда
Предложение за резолюция B9-0242/2020;

—   Максимално използване на потенциала за енергийна ефективност на сградния фонд на ЕС
Доклад относно максимално използване на потенциала за енергийна ефективност на сградния фонд на ЕС [2020/2070(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020);

—   Недостиг на лекарства - как да се намери решение на нововъзникващ проблем
Доклад относно недостига на лекарства – как да се намери решение на нововъзникващ проблем [2020/2071(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020);

—   Изпълнение на националните стратегии за интегриране на ромите: борба с отрицателните нагласи към хората с ромски произход в Европа
Доклад относно изпълнението на националните стратегии за интегриране на ромите: борба с отрицателните нагласи към хората с ромски произход в Европа [2020/2011(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Romeo Franz (A9-0147/2020);

—   Подготовка на извънредното заседание на Европейския съвет, с акцент върху опасната ескалация на напрежението и ролята на Турция в Източното Средиземноморие
Общо предложение за резолюция RC-B9-0260/2020;

—   Положението в Беларус
Общо предложение за резолюция RC-B9-0271/2020;

—   Положението в Русия, отравянето на Алексей Навални
Общо предложение за резолюция RC-B9-0280/2020.

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

—   Случаят на д-р Денис Муквеге в Демократична република Конго (ДРК)
Общо предложение за резолюция, внесено съгласно член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от Правилника за дейността вместо предложения за резолюция B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020 и B9-0298/2020, от Michael Gahler, Loránt Vincze, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Ева Майдел, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou и Tomáš Zdechovský, от името на групата PPE, Kati Piri и Maria Arena, от името на групата S&D, Frédérique Ries, Clotilde Armand, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Илхан Кючюк, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Nicolae Ştefănuță и Ramona Strugariu, от името на групата Renew, Salima Yenbou, от името на групата Verts/ALE, Assita Kanko, от името на групата ECR, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, и Fabio Massimo Castaldo, относно случая на д-р Денис Муквеге в Демократична република Конго (2020/2783(RSP)) (RC-B9-0287/2020);

—   Хуманитарната ситуация в Мозамбик
Общо предложение за резолюция, внесено съгласно член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от Правилника за дейността вместо предложения за резолюция B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020 и B9-0304/2020, от Michael Gahler, Paulo Rangel, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Ева Майдел, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, György Hölvényi, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou и Tomáš Zdechovský, от името на групата PPE, Kati Piri и Carlos Zorrinho, от името на групата S&D, Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Moritz Körner, Илхан Кючюк, Javier Nart, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță и Ramona Strugariu, от името на групата Renew, Katrin Langensiepen, от името на групата Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Karol Karski, Anna Fotyga, Assita Kanko и Bogdan Rzońca, от името на групата ECR, и Fabio Massimo Castaldo, относно хуманитарната ситуация в Мозамбик (2020/2784(RSP)) (RC-B9-0300/2020);

—   Covid-19: съгласуване на равнище ЕС на здравните оценки и класификацията на риска и последиците за Шенген и единния пазар
Общо предложение за резолюция, внесено съгласно член 132, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността вместо предложения за резолюция B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020 и B9-0269/2020, от Esther de Lange, Andreas Schwab, Peter Liese и Roberta Metsola, от името на групата PPE, Sara Cerdas, от името на групата S&D, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță и Dita Charanzová, от името на групата Renew, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Monika Vana и Tilly Metz, от името на групата Verts/ALE, и Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, относно Covid-19: съгласуване на равнище ЕС на здравните оценки и класификацията на риска и последиците за Шенген и единния пазар (2020/2780(RSP)) (RC-B9-0257/2020);

—   Значението на градската и зелената инфраструктура: 2022 година – Европейска година за по-зелени градове
Предложение за резолюция B9-0243/2020.

Гласуването ще продължи до 10.45 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 12.30 ч.

Последно осъвременяване: 19 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност