Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 16k
Čtvrtek, 17. září 2020 - Brusel

5. První hlasování
CRE

Parlament hlasuje o konečných hlasováních:

—   Zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polska
Průběžná zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské republiky [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020);

—   Strategický přístup k léčivým přípravkům v životním prostředí
Návrh usnesení B9-0242/2020;

—   Maximalizace potenciálu energetické účinnosti fondu budov v EU
Zpráva o maximalizaci potenciálu energetické účinnosti fondu budov v EU [2020/2070(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020);

—   Nedostatek léků – jak řešit vznikající problém
Zpráva o nedostatku léků – jak řešit vznikající problém [2020/2071(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020);

—   Provádění vnitrostátních strategií pro integraci Romů: boj proti negativním postojům vůči osobám romského původu v Evropě
Zpráva o provádění vnitrostátních strategií integrace Romů: boji proti negativním postojům vůči osobám romského původu v Evropě [2020/2011(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Romeo Franz (A9-0147/2020);

—   Příprava zvláštního zasedání Evropské rady, které se zaměří na nebezpečnou eskalaci a úlohu Turecka ve východním Středomoří
Společný návrh usnesení RC-B9-0260/2020;

—   Situace v Bělorusku
Společný návrh usnesení RC-B9-0271/2020;

—   Situace v Rusku a otrávení Alexeje Navalného
Společný návrh usnesení RC-B9-0280/2020.

Parlament hlasuje o pozměňovacích návrzích k:

—   Případ dr. Denise Mukwegeho v Demokratické republice Kongo (DRC)
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu předložili Michael Gahler, Loránt Vincze, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou a Tomáš Zdechovský za skupinu PPE, Kati Piri a Maria Arena za skupinu S&D, Frédérique Ries, Clotilde Armand, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Nicolae Ştefănuță a Ramona Strugariu za skupinu Renew, Salima Yenbou za skupinu Verts/ALE, Assita Kanko za skupinu ECR, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL a Fabio Massimo Castaldo a kterým se nahrazují návrhy usnesení B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020 a B9-0298/2020, o případu dr. Denise Mukwegeho v Demokratické republice Kongo (DRC) (2020/2783(RSP)) (RC-B9-0287/2020);

—   Humanitární situace v Mosambiku
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu předložili Michael Gahler, Paulo Rangel, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, György Hölvényi, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou a Tomáš Zdechovský za skupinu PPE, Kati Piri a Carlos Zorrinho za skupinu S&D, Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță a Ramona Strugariu za skupinu Renew, Katrin Langensiepen za skupinu Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Karol Karski, Anna Fotyga, Assita Kanko a Bogdan Rzońca za skupinu ECR a Fabio Massimo Castaldo a kterým se nahrazují návrhy usnesení B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020 a B9-0304/2020, o humanitární situaci v Mozambiku (2020/2784(RSP)) (RC-B9-0300/2020);

—   COVID-19: Koordinace zdravotních posudků a klasifikace rizik na úrovni EU a dopady na schengenský prostor a jednotný trh
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu předložili Esther de Lange, Andreas Schwab, Peter Liese a Roberta Metsola za skupinu PPE, Sara Cerdas za skupinu S&D, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță a Dita Charanzová za skupinu Renew, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Monika Vana a Tilly Metz za skupinu Verts/ALE a Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL a kterým se nahrazují návrhy usnesení B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020 a B9-0269/2020, o COVID-19: Koordinace zdravotních posouzení a klasifikace rizik na úrovni EU a dopady na schengenský prostor a jednotný trh (2020/2780(RSP)) (RC-B9-0257/2020);

—   Význam městské a zelené infrastruktury – Evropský rok zelenějších měst 2022
Návrh usnesení B9-0243/2020.

Hlasovat je možné do 10:45.

Hlasování začalo.

Výsledky hlasování budou oznámeny ve 12:30.

Poslední aktualizace: 19. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí