Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 19k
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

5. Πρώτη ψηφοφορία
CRE

Το Σώμα προβαίνει στην τελική ψηφοφορία επί των εξής εγγράφων:

—   Διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη Δημοκρατία της Πολωνίας
Προσωρινή έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη Δημοκρατία της Πολωνίας [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020

—   Στρατηγική προσέγγιση σχετικά με τα φάρμακα στο περιβάλλον
Πρόταση ψηφίσματος B9-0242/2020·

—   Μεγιστοποίηση του δυναμικού ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος της ΕΕ
Έκθεση σχετικά με τη μεγιστοποίηση του δυναμικού ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος της ΕΕ [2020/2070(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020

—   Έλλειψη φαρμάκων – τρόποι αντιμετώπισης ενός αναδυόμενου προβλήματος
Έκθεση σχετικά με την έλλειψη φαρμάκων – τρόποι αντιμετώπισης ενός αναδυόμενου προβλήματος [2020/2071(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020

—   Εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά: καταπολέμηση των αρνητικών συμπεριφορών απέναντι σε άτομα καταγωγής Ρομανί στην Ευρώπη
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά: καταπολέμηση των αρνητικών συμπεριφορών απέναντι σε άτομα καταγωγής Ρομανί στην Ευρώπη [2020/2011(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Romeo Franz (A9-0147/2020

—   Προετοιμασία του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που θα επικεντρωθεί στην επικίνδυνη κλιμάκωση και στον ρόλο της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0260/2020·

—   Η κατάσταση στη Λευκορωσία
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0271/2020·

—   Η κατάσταση στη Ρωσία, η δηλητηρίαση του Alexei Navalny
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0280/2020.

Το Σώμα προβαίνει σε ψηφοφορία επί των τροπολογιών σχετικά με τα εξής θέματα:

—   Η υπόθεση του δρος Denis Mukwege στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)
Κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού και αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020 και B9-0298/2020, από τους Michael Gahler, Loránt Vincze, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Στέλιο Κυμπουρόπουλο, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Maria Walsh, Λουκά Φουρλά, Λευτέρη Χριστοφόρου και Tomáš Zdechovský, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri και Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Frédérique Ries, Clotilde Armand, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Nicolae Ştefănuță και Ramona Strugariu, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Salima Yenbou, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Assita Kanko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Fabio Massimo Castaldo, σχετικά με την υπόθεση του δρος Denis Mukwege στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) (2020/2783(RSP)) (RC-B9-0287/2020

—   Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Μοζαμβίκη
Κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού και αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020 και B9-0304/2020, από τους Michael Gahler, Paulo Rangel, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Στέλιο Κυμπουρόπουλο, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, György Hölvényi, Maria Walsh, Λουκά Φουρλά, Λευτέρη Χριστοφόρου και Tomáš Zdechovský, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri και Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță και Ramona Strugariu, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Katrin Langensiepen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Karol Karski, Anna Fotyga, Assita Kanko και Bogdan Rzońca, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Fabio Massimo Castaldo, σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Μοζαμβίκη (2020/2784(RSP)) (RC-B9-0300/2020

—   Covid-19: Ο συντονισμός των υγειονομικών αξιολογήσεων και της ταξινόμησης των κινδύνων σε επίπεδο ΕΕ και οι επιπτώσεις στον χώρο Σένγκεν και την ενιαία αγορά
Κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού και αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020 και B9-0269/2020, από τους Esther de Lange, Andreas Schwab, Peter Liese και Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sara Cerdas, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță και Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Monika Vana και Tilly Metz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη νόσο Covid-19: ο συντονισμός των υγειονομικών αξιολογήσεων και της ταξινόμησης των κινδύνων σε επίπεδο ΕΕ και οι επιπτώσεις στον χώρο Σένγκεν και την ενιαία αγορά (2020/2780(RSP)) (RC-B9-0257/2020

—   Η σημασία των πράσινων αστικών υποδομών – Ευρωπαϊκό Έτος για πιο πράσινες πόλεις 2022
Πρόταση ψηφίσματος B9-0243/2020.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 10.45.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 12.30.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου