Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 16k
Neljapäev, 17. september 2020 - Brüssel

5. Esimene hääletusvoor
Istungi stenogramm

Parlamendis pandi lõpphääletusele:

—   Õigusriigi põhimõtte Poola Vabariigi poolse tõsise rikkumise selge ohu kindlakstegemine
Vaheraport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega järeldatakse ilmset ohtu, et Poola Vabariik rikub oluliselt õigusriigi põhimõtet [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020);

—   Strateegiline lähenemine keskkonda sattunud ravimitele
Resolutsiooni ettepanek B9-0242/2020;

—   ELi hoonefondi energiatõhususe potentsiaali suurendamine
Raport ELi hoonete energiatõhususe potentsiaali suurendamise kohta [2020/2070(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020);

—   Ravimite nappus ja tekkiva probleemi lahendamine
Raport ravimite nappuse ja tekkiva probleemi lahendamise kohta [2020/2071(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020);

—   Romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate rakendamine: negatiivsete hoiakutega võitlemine roma taustaga inimeste suhtes Euroopas
Raport romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate rakendamise ja roma päritolu inimeste suhtes Euroopas levinud negatiivsete hoiakute vastu võitlemise kohta [2020/2011(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Romeo Franz (A9-0147/2020);

—   Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise ettevalmistamine, mille keskmes on olukorra ohtlik teravnemine ja Türgi roll Vahemere idaosas
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0260/2020;

—   Olukord Valgevenes
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0271/2020;

—   Olukord Venemaal ja Aleksei Navalnõi mürgitamine
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0280/2020.

Parlamendis pandi hääletusele järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekud.

—   Dr Denis Mukwege juhtum Kongo Demokraatlikus Vabariigis
Resolutsiooni ühisettepanek, millega asendatakse resolutsiooni ettepanekud B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020 ja B9-0298/2020 ning mille on kooskõlas kodukorra artikli 144 lõikega 5 ja artikli 132 lõikega 4 esitanud Michael Gahler, Loránt Vincze, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou ja Tomáš Zdechovský fraktsiooni PPE nimel, Kati Piri ja Maria Arena fraktsiooni S&D nimel, Frédérique Ries, Clotilde Armand, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Nicolae Ştefănuță ja Ramona Strugariu fraktsiooni Renew nimel, Salima Yenbou fraktsiooni Verts/ALE nimel, Assita Kanko fraktsiooni ECR nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Fabio Massimo Castaldo dr Denis Mukwege juhtumi kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (2020/2783(RSP)) (RC-B9-0287/2020);

—   Humanitaarolukord Mosambiigis
Resolutsiooni ühisettepanek, millega asendatakse resolutsiooni ettepanekud B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020 ja B9-0304/2020 ning mille on kooskõlas kodukorra artikli 144 lõikega 5 ja artikli 132 lõikega 4 esitanud Michael Gahler, Paulo Rangel, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, György Hölvényi, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou ja Tomáš Zdechovský fraktsiooni PPE nimel, Kati Piri ja Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel, Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță ja Ramona Strugariu fraktsiooni Renew nimel, Katrin Langensiepen fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ryszard Czarnecki, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Karol Karski, Anna Fotyga, Assita Kanko ja Bogdan Rzońca fraktsiooni ECR nimel ja Fabio Massimo Castaldo humanitaarolukorra kohta Mosambiigis (2020/2784(RSP)) (RC-B9-0300/2020);

—   ELi tervisehinnangute ja riskide liigitamise koordineerimine COVID-19 kontekstis ning pandeemia tagajärjed Schengeni alale ja ühtsele turule
Resolutsiooni ühisettepanek, millega asendatakse resolutsiooni ettepanekud B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020 ja B9-0269/2020 ning mille on kooskõlas kodukorra artikli 132 lõigetega 2 ja 4 esitanud Esther de Lange, Andreas Schwab, Peter Liese ja Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, Sara Cerdas fraktsiooni S&D nimel, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță ja Dita Charanzová fraktsiooni Renew nimel, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Monika Vana ja Tilly Metz fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel ELi tervisehinnangute ja riskide liigitamise koordineerimise kohta COVID-19 kontekstis ning pandeemia tagajärgede kohta Schengeni alale ja ühtsele turule (2020/2780(RSP)) (RC-B9-0257/2020);

—   Rohelise linnataristu olulisus – rohelisemate linnade Euroopa aasta 2022
Resolutsiooni ettepanek B9-0243/2020.

Hääletuse lõpp kell 10.45.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kell 12.30.

Viimane päevakajastamine: 19. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika