Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 16k
Donderdag 17 september 2020 - Brussel

5. Eerste stemming
Volledige verslagen

Het Parlement houdt een eindstemming over:

—   Vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de Republiek Polen
Interimverslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de Republiek Polen [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020);

—   Strategische benadering van geneesmiddelen in het milieu
Ontwerpresolutie B9-0242/2020;

—   Het maximaliseren van het energie-efficiëntiepotentieel van het gebouwenbestand in de EU
Verslag over het maximaliseren van het energie-efficiëntiepotentieel van het gebouwenbestand in de EU [2020/2070(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020);

—   Tekort aan geneesmiddelen — hoe moet dit oprukkende probleem worden aangepakt?
Verslag over het tekort aan geneesmiddelen — hoe moet dit oprukkende probleem worden aangepakt? [2020/2071(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020);

—   Uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de Roma: bestrijding van een negatieve houding jegens personen met een Roma-achtergrond in Europa
Verslag over de uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de Roma: bestrijding van een negatieve houding jegens personen met een Roma-achtergrond in Europa [2020/2011(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Romeo Franz (A9-0147/2020);

—   Voorbereiding van de buitengewone Europese Raad over de gevaarlijke escalatie in het oostelijke Middellandse Zeegebied en de rol van Turkije
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0260/2020;

—   Situatie in Belarus
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0271/2020;

—   Situatie in Rusland, vergiftiging van Aleksej Navalny
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0280/2020.

Het Parlement gaat over tot stemming over de amendementen op:

—   Het geval van dr. Denis Mukwege in de Democratische Republiek Congo (DRC)
Gezamenlijke ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 144, lid 5, en artikel 132, lid 4, van het Reglement, ter vervanging van de ontwerpresoluties B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020 en B9-0298/2020, door Michael Gahler, Loránt Vincze, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou en Tomáš Zdechovský, namens de PPE-Fractie, Kati Piri en Maria Arena, namens de S&D-Fractie, Frédérique Ries, Clotilde Armand, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Nicolae Ştefănuță en Ramona Strugariu, namens de Renew-Fractie, Salima Yenbou, namens de Verts/ALE-Fractie, Assita Kanko, namens de ECR-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, en Fabio Massimo Castaldo, over het geval van dr. Denis Mukwege in de Democratische Republiek Congo (2020/2783(RSP)) (RC-B9-0287/2020);

—   De humanitaire situatie in Mozambique
Gezamenlijke ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 144, lid 5, en artikel 132, lid 4, van het Reglement, ter vervanging van de ontwerpresoluties B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020 en B9-0304/2020, door Michael Gahler, Paulo Rangel, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, György Hölvényi, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou en Tomáš Zdechovský, namens de PPE-Fractie, Kati Piri en Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie, Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță en Ramona Strugariu, namens de Renew-Fractie, Katrin Langensiepen, namens de Verts/ALE-Fractie, Ryszard Czarnecki, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Karol Karski, Anna Fotyga, Assita Kanko en Bogdan Rzońca, namens de ECR-Fractie, en Fabio Massimo Castaldo, over de humanitaire situatie in Mozambique (2020/2784(RSP)) (RC-B9-0300/2020);

—   COVID-19: EU-coördinatie van gezondheidsbeoordelingen en risicoclassificatie en de gevolgen voor het Schengengebied en de interne markt
Gezamenlijke ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 144, lid 5, en artikel 132, lid 4, van het Reglement, ter vervanging van de ontwerpresoluties B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020 en B9-0269/2020, door Esther de Lange, Andreas Schwab, Peter Liese en Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Sara Cerdas, namens de S&D-Fractie, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță en Dita Charanzová, namens de Renew-Fractie, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Monika Vana en Tilly Metz, namens de Verts/ALE-Fractie, en Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, over COVID-19: EU-coördinatie van gezondheidsbeoordelingen en risicoclassificatie en de gevolgen voor het Schengengebied en de interne markt (2020/2780(RSP)) (RC-B9-0257/2020);

—   Het belang van stedelijke en groene infrastructuur – Europees Jaar van groenere steden 2022
Ontwerpresolutie B9-0243/2020.

Er kan worden gestemd tot 10.45 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 12.30 uur.

Laatst bijgewerkt op: 19 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid