Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 16k
Czwartek, 17 września 2020 r. - Bruksela

5. Pierwsza część głosowania
CRE

Parlament przystąpi do głosowań końcowych nad następującymi tekstami:

—   Stwierdzenie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności
Wstępne sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stwierdzenia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020);

—   Strategiczne podejście do substancji farmaceutycznych w środowisku
Projekt rezolucji B9-0242/2020;

—   Maksymalizacja potencjału efektywności energetycznej zasobów budowlanych UE
Sprawozdanie w sprawie maksymalizacji potencjału efektywności energetycznej zasobów budowlanych UE [2020/2070(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020);

—   Brak leków– jak poradzić sobie z narastającym problemem
Sprawozdanie w sprawie braku leków – jak poradzić sobie z narastającym problemem [2020/2071(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020);

—   Wdrażanie krajowych strategii integracji Romów: zwalczanie negatywnych postaw wobec osób pochodzenia romskiego w Europie
Sprawozdanie z wdrażania krajowych strategii integracji Romów: zwalczanie negatywnych postaw wobec osób pochodzenia romskiego w Europie [2020/2011(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Romeo Franz (A9-0147/2020);

—   Przygotowania do nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej poświęconego niebezpiecznej eskalacji napięcia i roli Turcji we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0260/2020;

—   Sytuacja na Białorusi
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0271/2020;

—   Sytuacja w Rosji, otrucie Aleksieja Nawalnego
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0280/2020.

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących tekstów:

—   Sprawa dr Denisa Mukwege w Demokratycznej Republice Konga
Wspólny projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu, zastępujący tym samym projekty rezolucji B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020 i B9-0298/2020, przez następujących posłów: Michael Gahler, Loránt Vincze, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou i Tomáš Zdechovský, w imieniu grupy PPE, Kati Piri i Maria Arena, w imieniu grupy S&D, Frédérique Ries, Clotilde Armand, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Nicolae Ştefănuță i Ramona Strugariu, w imieniu grupy Renew, Salima Yenbou, w imieniu grupy Verts/ALE, Assita Kanko, w imieniu grupy ECR, Marisa Matias, w imieniu grupy GUE/NGL, i Fabio Massimo Castaldo, w sprawie dr. Denisa Mukwege w Demokratycznej Republice Konga (2020/2783(RSP)) (RC-B9-0287/2020);

—   Sytuacja humanitarna w Mozambiku
Wspólny projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu, zastępujący tym samym projekty rezolucji B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020 i B9-0304/2020, przez następujących posłów: Michael Gahler, Paulo Rangel, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, György Hölvényi, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou i Tomáš Zdechovský, w imieniu grupy PPE, Kati Piri i Carlos Zorrinho, w imieniu grupy S&D, Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță i Ramona Strugariu, w imieniu grupy Renew, Katrin Langensiepen, w imieniu grupy Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Karol Karski, Anna Fotyga, Assita Kanko i Bogdan Rzońca, w imieniu grupy ECR, i Fabio Massimo Castaldo, w sprawie sytuacji humanitarnej w Mozambiku (2020/2784(RSP)) (RC-B9-0300/2020);

—   Covid-19: Koordynacja przez UE ocen sytuacji zdrowotnej i klasyfikacji ryzyka oraz konsekwencje dla Schengen i jednolitego rynku
Wspólny projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu, zastępujący tym samym projekty rezolucji B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020 i B9-0269/2020, przez następujących posłów: Esther de Lange, Andreas Schwab, Peter Liese i Roberta Metsola, w imieniu grupy PPE, Sara Cerdas, w imieniu grupy S&D, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță i Dita Charanzová, w imieniu grupy Renew, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Monika Vana i Tilly Metz, w imieniu grupy Verts/ALE, i Kateřina Konečná, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie COVID-19: koordynacja przez UE oceny sytuacji zdrowotnej i klasyfikacji ryzyka oraz konsekwencje dla Schengen i jednolitego rynku (2020/2780(RSP)) (RC-B9-0257/2020);

—   Znaczenie infrastruktury miejskiej i zielonej – Europejski Rok Zielonych Miast 2022
Projekt rezolucji B9-0243/2020.

Głosowanie będzie otwarte do godz. 10.45.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 12.30.

Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności