Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 16k
Štvrtok, 17. septembra 2020 - Brusel

5. Prvé hlasovanie
Doslovný zápis

Parlament hlasuje v záverečnom hlasovaní o:

—   Určenie jasného rizika vážneho porušenia zásad právneho štátu zo strany Poľskej republiky
Predbežná správa o návrhu rozhodnutia Rady o určení jasného rizika vážneho porušenia zásady právneho štátu zo strany Poľskej republiky [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020);

—   Strategický prístup k liekom v životnom prostredí
Návrh uznesenia B9-0242/2020;

—   Maximalizácia potenciálu energetickej hospodárnosti fondu budov EÚ
Správa o maximalizácii potenciálu energetickej hospodárnosti fondu budov v EÚ [2020/2070(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020);

—   Nedostatok liekov – ako riešiť vznikajúci problém
Správa o nedostatku liekov – ako riešiť vznikajúci problém [2020/2071(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020);

—   Vykonávanie vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov: boj proti negatívnym postojom voči osobám rómskeho pôvodu v Európe
Správa o vykonávaní vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov: boj proti negatívnym postojom voči ľuďom rómskeho pôvodu v Európe [2020/2011(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Romeo Franz (A9-0147/2020);

—   Príprava osobitného zasadnutia Európskej rady so zameraním na nebezpečnú eskaláciu a úlohu Turecka vo východnom Stredomorí
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0260/2020;

—   Situácia v Bielorusku
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0271/2020;

—   Situácia v Rusku, otrava Alexeja Navaľného
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0280/2020.

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch k týmto dokumentom:

—   Prípad Dr. Denisa Mukwegeho v Konžskej demokratickej republike (KDR)
Návrh spoločného uznesenia predložený v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku, ktorým sa nahrádzajú návrhy uznesenia B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020 a B9-0298/2020, predložili Michael Gahler, Loránt Vincze, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou a Tomáš Zdechovský, v mene skupiny PPE, Kati Piri a Maria Arena, v mene skupiny S&D, Frédérique Ries, Clotilde Armand, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Nicolae Ştefănuță a Ramona Strugariu, v mene skupiny Renew, Salima Yenbou, v mene skupiny Verts/ALE, Assita Kanko, v mene skupiny ECR, Marisa Matias, v mene skupiny GUE/NGL, a Fabio Massimo Castaldo, o prípade Dr. Denisa Mukwegeho v Konžskej demokratickej republike (2020/2783(RSP)) (RC-B9-0287/2020);

—   Humanitárna situácia v Mozambiku
Návrh spoločného uznesenia predložený v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku, ktorým sa nahrádzajú návrhy uznesenia B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020 a B9-0304/2020, predložili Michael Gahler, Paulo Rangel, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, György Hölvényi, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou a Tomáš Zdechovský, v mene skupiny PPE, Kati Piri a Carlos Zorrinho, v mene skupiny S&D, Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță a Ramona Strugariu, v mene skupiny Renew, Katrin Langensiepen, v mene skupiny Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Karol Karski, Anna Fotyga, Assita Kanko a Bogdan Rzońca, v mene skupiny ECR, a Fabio Massimo Castaldo, o humanitárnej situácii v Mozambiku (2020/2784(RSP)) (RC-B9-0300/2020);

—   Covid-19: Koordinácia hodnotení zdravotného stavu a klasifikácie rizika a dôsledkov pre Schengen a jednotný trh na úrovni EÚ
Návrh spoločného uznesenia predložený v súlade s 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku, ktorým sa nahrádzajú návrhy uznesenia B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020 a B9-0269/2020, predložili Esther de Lange, Andreas Schwab, Peter Liese a Roberta Metsola, v mene skupiny PPE, Sara Cerdas, v mene skupiny S&D, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță a Dita Charanzová, v mene skupiny Renew, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Monika Vana a Tilly Metz, v mene skupiny Verts/ALE, a Kateřina Konečná, v mene skupiny GUE/NGL, o Covid-19: Koordinácia hodnotení zdravotného stavu a klasifikácie rizika a dôsledkov pre Schengen a jednotný trh na úrovni EÚ (2020/2780(RSP)) (RC-B9-0257/2020);

—   Význam mestskej a zelenej infraštruktúry – Európsky rok zelenších miest 2022
Návrh uznesenia B9-0243/2020.

Hlasovať je možné do 10.45 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: 12.30 h.

Posledná úprava: 19. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia