Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 4k
Четвъртък, 17 септември 2020 г. - Брюксел

7. Културно възстановяване на Европа (внесени предложения за резолюция)

Изявление на Комисията: Културно възстановяване на Европа (2019/2708(RSP))

Разискването се състоя на 10 юли 2020 г. (точка 10 от протокола от 10.7.2020 г.).

Предложения за резолюции, внесени съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, за приключване на разискванията:

—   Alexis Georgoulis и Niyazi Kizilyürek, от името на групата GUE/NGL, относно културното възстановяване на Европа (2020/2708(RSP)) (B9-0246/2020);

—   Tomasz Frankowski, от името на групата PPE, относно културното възстановяване на Европа (2020/2708(RSP)) (B9-0249/2020);

—   Laurence Farreng, Stéphane Séjourné, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, Monica Semedo, Morten Løkkegaard, Petras Auštrevičius, Ramona Strugariu, Claudia Gamon, Irène Tolleret, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Pierre Vedrenne, Andrus Ansip, Olivier Chastel, Chrysoula Zacharopoulou, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller, Katalin Cseh, Samira Rafaela, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Stéphanie Yon-Courtin и Maite Pagazaurtundúa, от името на групата Renew, относно културното възстановяване на Европа (2020/2708(RSP)) (B9-0250/2020).

Гласуване: точка 16 от протокола от 17.9.2020 г.

Последно осъвременяване: 19 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност