Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 4k
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

7. Πολιτιστική ανάκαμψη της Ευρώπης (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Επιτροπής: Πολιτιστική ανάκαμψη της Ευρώπης (2019/2708(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 10 Ιουλίου 2020 (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.7.2020)

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Αλέξης Γεωργούλης και Νιαζί Κιζιλγιουρέκ, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την πολιτιστική ανάκαμψη της Ευρώπης (2020/2708(RSP)) (B9-0246/2020

—   Tomasz Frankowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την πολιτιστική ανάκαμψη της Ευρώπης (2020/2708(RSP)) (B9-0249/2020

—   Laurence Farreng, Stéphane Séjourné, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, Monica Semedo, Morten Løkkegaard, Petras Auštrevičius, Ramona Strugariu, Claudia Gamon, Irène Tolleret, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Pierre Vedrenne, Andrus Ansip, Olivier Chastel, Chrysoula Zacharopoulou, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller, Katalin Cseh, Samira Rafaela, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Stéphanie Yon-Courtin και Maite Pagazaurtundúa, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με την πολιτιστική ανάκαμψη της Ευρώπης (2020/2708(RSP)) (B9-0250/2020).

Ψηφοφορία: σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.9.2020.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου