Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 5k
Четвъртък, 17 септември 2020 г. - Брюксел

9. Необходимостта от незабавен и хуманитарен отговор от страна на ЕС на настоящото положение в бежанския лагер в Мория (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Необходимостта от незабавен и хуманитарен отговор от страна на ЕС на настоящото положение в бежанския лагер в Мория (2020/2781(RSP))

Ylva Johansson (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Roberta Metsola, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата Renew, Gilles Lebreton, от името на групата ID, и Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Katarina BARLEY
Заместник-председател

Изказаха се Emmanouil Fragkos, от името на групата ECR, Elena Kountoura, от името на групата GUE/NGL, Ioannis Lagos, независим член на ЕП, Malin Björk относно изказванията на двама предходни оратори (председателят отбеляза нейните думи), Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Kati Piri, Malik Azmani, Gianantonio Da Re, Tineke Strik, Carlo Fidanza, Miguel Urbán Crespo, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, Maite Pagazaurtundúa, Teuvo Hakkarainen, Damien Carême, Helmut Geuking, Malin Björk, Antoni Comín i Oliveres, Loucas Fourlas, Juan Fernando López Aguilar, Jan-Christoph Oetjen, Bernhard Zimniok, Damian Boeselager, Hermann Tertsch, Pernando Barrena Arza, Lena Düpont, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Diana Riba i Giner, Marisa Matias, Karlo Ressler, Pietro Bartolo, Barry Andrews, Margrete Auken, Idoia Villanueva Ruiz, Othmar Karas, Claudia Gamon, Michaela Šojdrová и Samira Rafaela.

Изказа се Ylva Johansson.

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато в 11.11 ч.)

Последно осъвременяване: 19 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност