Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 5k
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

9. Η ανάγκη για ανάληψη άμεσης και ανθρωπιστικής δράσης από την ΕΕ για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κατάστασης στον καταυλισμό προσφύγων της Μόριας (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Η ανάγκη για ανάληψη άμεσης και ανθρωπιστικής δράσης από την ΕΕ για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κατάστασης στον καταυλισμό προσφύγων της Μόριας (2020/2781(RSP))

Η Ylva Johansson (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ID, και Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Katarina BARLEY
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Εμμανουήλ Φράγκος, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Έλενα Κουντουρά, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ιωάννης Λαγός, μη εγγεγραμμένος, Malin Björk επί των παρεμβάσεων των δύο προηγούμενων ομιλητών (η Πρόεδρος σημειώνει τα σχόλιά της), Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Kati Piri, Malik Azmani, Gianantonio Da Re, Tineke Strik, Carlo Fidanza, Miguel Urbán Crespo, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, Maite Pagazaurtundúa, Teuvo Hakkarainen, Damien Carême, Helmut Geuking, Malin Björk, Antoni Comín i Oliveres, Λουκάς Φουρλάς, Juan Fernando López Aguilar, Jan-Christoph Oetjen, Bernhard Zimniok, Damian Boeselager, Hermann Tertsch, Pernando Barrena Arza, Lena Düpont, Εύα Καϊλή, Hilde Vautmans, Diana Riba i Giner, Marisa Matias, Karlo Ressler, Pietro Bartolo, Barry Andrews, Margrete Auken, Idoia Villanueva Ruiz, Othmar Karas, Claudia Gamon, Michaela Šojdrová και Samira Rafaela.

Παρεμβαίνει η Ylva Johansson.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.11.)

Τελευταία ενημέρωση: 19 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου