Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 14k
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

11. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.9.2020)


11.1. Η κατάσταση στις Φιλιππίνες, συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης της Maria Ressa

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020 και B9-0297/2020 (2019/2782(RSP))

Παρεμβαίνουν οι Hannah Neumann και Frédérique Ries σχετικά με την οργάνωση της συζήτησης (η Πρόεδρος δίνει διευκρινίσεις).

Οι Hannah Neumann, Isabel Wiseler-Lima, Niels Fuglsang και Bernard Guetta παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B9-0292/2020, B9-0295/2020, B9-0294/2020 και B9-0297/2020.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Klára DOBREV
Αντιπρόεδρος

Οι Miguel Urbán Crespo και Adam Bielan παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B9-0290/2020 και B9-0291/2020.

Παρεμβαίνουν οι Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Lars Patrick Berg, εξ ονόματος της Ομάδας ID.

Παρεμβαίνει η Jutta Urpilainen (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.9.2020.


11.2. Η υπόθεση του δρος Denis Mukwege στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0286/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020 και B9-0298/2020 (2019/2783(RSP))

Οι Maria Arena, Dominique Bilde, Loránt Vincze, Frédérique Ries, Salima Yenbou, Marisa Matias και Assita Kanko παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Krzysztof Hetman, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Christine Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Isabel Wiseler-Lima, Evelyn Regner, Samira Rafaela και Evin Incir.

Παρεμβαίνει η Jutta Urpilainen (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.9.2020.


11.3. Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Μοζαμβίκη

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0286/2020, B9-0299/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020 και B9-0304/2020 (2019/2784(RSP))

Οι Paulo Rangel, Carlos Zorrinho, Jan-Christoph Oetjen, Katrin Langensiepen, Ryszard Czarnecki, Marisa Matias και Lars Patrick Berg παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Željana Zovko, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Nacho Sánchez Amor, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, και Isabel Santos.

Παρεμβαίνει η Jutta Urpilainen (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.9.2020.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου